10 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

10 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 MAYIS 1937 PAZARTESİ 19 Mayıs Spor ve Gençlik bayramıdı ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERDE 5 KURUŞ Turizm tesisleri zmirde turistik yollar ve plâjlarda modern tesisler yapılıyor İzmir turistik yollarının inşasını ve kaplıcalarla plâjlarda asri te- sisler yapılmasını temin edecek olan kanun projesini hazırlamak ü- zere kurulan komisyon çalışmasını bitirmiştir. Komisyon, memleke- timizde turizmin gelişmesi için alınması gereken tedbirleri bir kül halinde mütalea ve yurdun türlü yerlerinde hisolunan bu müşterek ih- tiyacın umumi ve şümullü bir çerçeve içinde gerçekleşmesine çalıp masının luzumlu olduğuna karar vermiştir. Komisyon İzmir valiliği tara- fından hazırlanan projeyi de göz- den geçirerek yeni baştan bir ka- nun projesi hazırlayarak Başba- kanlığa vermiştir. Projenin ihti- va eltiği esası sırasiyle yazıyo- ruz Proje İzmir şehri içinde ve dışıne da tucistik maksada yarayan ve asfalt inşa tarar iyle beş dereceye ayırmıştır, Karşıyakanın Bostanir mevkiinden başlıyarak kıyıyıt takib ederek Alay. bey - Turan « Bayraklı - Mersinli « Halkapmar - Birinci Kordondan geçe- rek Konak önüne ve oradan tramvay yolunu takib ederek Güzel yalı - Ağa Memnun kaplıcaları ve İnciraltı - plâ- jına giden yol ile buna bağlanan Mer» İzmir - Kızılçulla ON SEKİZİNCİ YIL. No: 5668 Başbakanımız Londra'da İsmet İnönü Pariste fransız meçhul asker âbidesine törenle bir çelenk koydular Fransız gazeteleri Başbakanımızın Paristen geçişi dolayısiyle hararetli tefsirlerde bulunuyorlar Londra, 9 ( Hususi ) — Başbakan - İsmet İnönü ile taç giyme töreninde bulunacak olan türk - delegosyonu bugün aksama doğru Londraya varmışlardır. ... Paris, 9 (A.A.) — Anadolu Ajansının hususi muha- biri bildiriyor : Başbakan B. Blum tarafından verilen öğle yemeğin- de Fransa senato ve parlamento reisleri ile bakanlar davetli idiler, B. Blum İsmet İnönü ile saatlarca görüş- tü. Öğleden önce Elize sarayında Fransa cumhur reisi tarafından kabul edilen Başbakanımız B. Löbrönün yanmda bir saattan fazla kalmıştır. Akşam 18 de, yanında büyük elçi SuadDavazla kon- solos B. Firuz olduğu halde, İsmet İnönü Etual meyda- nındaki zafer takı altında yatan meçhul askerin kabrine giderek törenle bir çelenk koymuş ve Çanakkale muha- riplerinden bir grupla cumhuriyet muhafız kıtalarından bir müfreze tarafından selâmlanmıştır. Kendisini bu tö- ren esnasında istikbal eden general Guro, Geliboluda hastanelere ateş açmamış olan türklerin civanmertliği- sinli . Bornuva ve Boca yolla İzmir « Torbalı « Subaşı - Selçuk Parlamentolar| »."”"” » Menemen -» Allağa « Bergama yolu, Ağamemnun » Urla » Alaçatı - Çeş Başbakanımız İsmet İnönü Gündelik Sıhîaf Kadastrosu Sağlık ve Sosyal yardım bakan- iğımız, geçen sene, Çok n!uhır'n bir işe girişmiş, köylerimizin bir nevi sıhat kadastrosunu meydana getirmeye yarıyacak bütün unsur- ları bir araya toplamak maksadiy- le geniş bir anket açmıştı. Bu an ketin istediği cevablar köyde umu- Mi vaziyete, köy sularına, köyün sağlık durumuna, sosyal haline, belli başlı hastalıklarına ve yiye- ceğine tealluk ediyordu. Meselâ u- mumi vaziyet bakımından wm!y— yordu: köyde kaç ev vardır; köy yakınında orman mevcud mudur; evler ne ile yapılmıştır, taşla mı, tuğla ile mi, kireçle mi, kereste ile mi; evlerin üstü toprakla mı, kire- mitle mi, tahta, kamış, teneke ve- ya saçla mı örtülüdür? Mekteb, hamam, ilk imdad için ecza, tele- fon var mı? : Köy halkmın başlıca meşgalesi nedir? Çiftçi, bağcı, sebzeci, mey- vacı, çeltikçi, pamukçu, afyoncu, tütüncü, arıcı, tavukçu, sütçü, €ı, peynirci, kozacı, zeytinci, Mürcü, oduncu var mı? a Süular bakımından tertib edil- miş olan sualler aşağı yukarı şun- rdı: köyün içinde veya kenarın- da suyu devamlı surette akan dere Var mı? Köy deniz kenarında mı, Bgöl kenarında mı? Köy içinden su arkı geçer mi? Köy içindeki çer melerin suyu açık mı, kapalı mı gelir? Yağmurlarla veya kışın knç çeşmenin suyu bulanır? Köydeki Ka TAAP kuyulardan kaçının suları içiliyor? öy içinde yazın kurumayan kay- nak, köyde veya civarında maden Süyu var mı, varsa sıcak mi, s$0- (Sonü 3 Joct ürylüde) ni ve harbteki kahramanlığını söyleyerek buna karşı hayranlığını bildirdi. Parlamento reisi B. Heryo büyük - elçiliğe giderek İsmet İnönünü ziyaret etmiştir. Akşam dış bakanlığı ta- rafından 80 kişilik bü (Başbakanımızın Pa: sayfadadır.) ziyafet verilmiştir. ten geçişine aid tafsilât 5. inci Türkçe ana dildir s.erereieeemea Güneş - Dil analiziyle yeni etütler Aydı ö illerdet Hindöröpeen dilleri “ îj'mı Walde (Cilt L sah. B2)oriji- n ğ / ini “parık varsaydığı arg/ ATe8 .m:”u 'parı :: ıııc beyazımsı: weisslich” anlamla - Zeplin Faciasının 'Bilânçosu Lekhörst, 9 (A-A-) — Hindenburg faciası kurbanlarına aid resmi liste, gık 4 i iviyeti e Yolculardan yedisinin — hüviyeti tesbit edilebilmiş olan 12 kişi ölmüş- tür. Tayfalardan hepsinin arılmış 22 ki de hüviyeti " şi ölmüştür. '”-*;,*’l kişi 'ei ölmüştür. 15 i yolcu, 16 &r lmak üzere 33 k © indirme takıı dan bir yfalardan ve 2 si hastaneye *geyirci kaldır: Felâketten kurtulmuş — olanların balonunun yo tanede ölmüş ve faciası kurbanlarının miktarı muştur. nlıktan budaklanıp gelişen anlamlar Ahmet Cevat EMRE ı Sanskritçede “g” sesi “j” olur: arja- ı nâ “aydın, beyaz,, V. b. Grekçede bu gee gamma ile yazılırı arg » &s “parlak beyaz”, argas (dorlen) #“parıldar”, argos “beyaz,, v, b. Grekçe- nin bu argas/argos şekilleri yakutçada gördüğümüz aragas renginde,, tten mutabıktır. Hindö- n bir çoğunda “ateş sözüne her röpeen dil ismi bu areg- teminden çıkmıştır: sans- kr. rajata, lâtin. argent-, eski irlanda ar- , ermenice arkatl, grekçe argur-os v. b. Türkçede de ar- ve (y) ar- temin- den; armak/yarmak “akçe ve altın,, i ermenicede ar sah, 910) gümüşün Güneşin kendi areg (Erm- Meill anılmakta olduğu gibi, “kral” 4 (A. W. TI, 363) ismi ile hindö- röpcen dil aynı tedir. Sanskr. raj, lâtin. reks, got, “saltanat sürmek,, reiks ce reg-er ürkçede de aynı mağnanın (ihti - nat, iktidar anlamının ) ifade- aişleşmiş “V.r,, temi erk (Rad. L *iktidar, ha iktidar ve h ı - u gün dişiye çağda iktidar ticaret konferansı me ilıcası » Çeşme yolu , Basmahane « Tilkilik - Pazaryeri » Eşrefpaşa - Kadilekale y (Sonu $ inci sayfada) Heyetimiz bu akşam |İrakta bir komplo Parise hareket ediyor a toplanacak — olan parlamentolar ticaret konferansına Sey- busu general Naci Eldeniz'in 1 altında Büyük Millet Mecli- $i azâısından beş zatın iştirâk edeceğini şehrimizden Pariste 17 ma; yazmıştık. Heyet bugün hareket edecek ve yarın akşam — İstan- n Semplon ekspresiyle doğruca Parise gidecektir. antısını 17 fransız Konferans ilk resmi mayısta senato — salonlarında cumhüur reisinin huzuriyle yapacaktır. Azüya o akşam fransız parlamentosu ti- caret komitesi tarafıman bir ziyafet ve- rilecektir. 18 mayısta öğleden evel ticaret ve zi- raat encümenleri toplanacak, birincisin- (Somu $ inci sayfada) teşebbüsü Bağdad, 9 (A.A.) — Orta fırat ve divaniye bölgesinde aşiretler arasında isyan çıkarmak maksadın: güden - bir #uikasd hareketi keşfolunmuştur. Bu hususta neşredilen resmi tebli- ğe göre, maznunlar arasında ayan âza- sından Alvan yasini ve Muhsi Abutabil mebus Abdülvahid ve ayrıca daha iki mebus vardır. Hükümet bunların teşril masuniyet lerinin kaldırılmasını ayan ve mebusan meclisinden istemiş ev iki meclis de bu kararı ittifakla kabu) eylemiştir. Bunun Üzerine maznunlar tevkif olunmuş ve şimali Irakda nezaret altında bulundu. rulan bir mahalle gönderilmiştir. Divane iyede vaziyet sakin olarak devam eyle- mektedir. Dünkü spor günü Koşular güzel geçti İstanbulda Fener _Doğansporu, i Ankarada G. Birliği Üçoku yendi Dünkü koş: n bir enstantane (Spor haberlerimiz 6. wet sayfadadır.)

Bu sayıdan diğer sayfalar: