10 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9

10 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SATILIK, KIRALIK EV: liğe VE ŞAİRE a KİRALIK Kısıklıda Küçükçamlıca Boğaza İstanbula ve aye 5 a karesi ve e n inde il ku a , müteaddit ve çamları hem kiralık My edenlerin Vakıt propa” >. kn servisine ger ği ği Kanlı caddesinde büyük — odayı bal” m fı duyarlı ve 3k vi ehven Title uzguncukta Gazhane adile ğ ram me ve suyu bulunan bir ars? — KAGİR HANE Bayoğlunda izlel O numaralı 9 S— Çemberlitaşta Peykhane caddesinde KâSF 20 odalı iki m v dahi müfrez daireleri havi kâgir hane A TILIK HANE ARANIYOR N mi Moda caddesi eni vi ev veya aj A Yenler en son fiatlarile bizzat. u SECCADELER ARANIYOR | ” — Az ve temiz iemiz kullanılmış Za Kl ere balı | , Acem ve İsparta seccadesi olanlar bizza ARIYOR — Yüksek Deniz Ticaret mektebi mezun! w İktısad Vekâletin liye hizmetlerinde iblik arıy pu şehadetnamesini haiz ve P aileme ie genç çarkçılık ve muhas or istiyen” Bahariye Rızapas? tarafla- ns olup da satmak isti- MAKİNESİ ARIYOR — Singer veya Navman markalı 9 al el veya ayak . Say dikiş makinesi olup da satmak istiy: ye KAGIR IKİ EV © — Şile Şifa ipe e il: beşer odalı bahçe ter- ve elektriği ha çok ai satılıktır almak isti- | mi | MÜFREZ ARSALAR e ile Bostancı arasındaki Küçükyalı isi va itti. 17 parça müfrez arsa tamamı 20,000 sek in fiyatlar da Vezir köşkü man hami e Bel bek arasın dö mam hn lanların. im caddesinde caatları. Mühim, kolaylıklar || w Dİ , olanlar Tel li zmetlerden birine ihtiyaçla” etme'idirler. ANDA m m servisimizle tef0$ IT PROPAĞ SERVİSİ vee istiyenler; ş tmak veya a almak ist i, aşçı, İşçi istiyenler V€ bu hizme! in, mai iye VAk kend ucul yeşim | 2 2 Mai güre msi R. hizmetçi, rımıza hizmet olmak üzeri z eri kolaylıkları kendileri ile hizmetlere r. Ki- nde bu . e ay ıt üzel pa Vakit Va Ane a Posta kutusu 46 Teli“? bien Telgraf - Propagads Vel Mür acaatlarda yz n bir Ei | RADYO HAFTALIK — | —— Programı — Mayıs ei Pazartesi ÖĞLE NERİYAT' 12,30 Plâkla Türk musikisi. ire 1805 eli plâk eker az KURUN 10 MAYIS 1637 Istanbul Tramvay irketi İLÂN AKŞAM NEŞRİYA' z Saat 17,00 İnkülâp e miyerslteden EE aklen Malimut Heat Bozkurt tarafmdan. p 18,80 Puakla & işa ağla we İstanbul imi ei tendlâtlı tarifeden istifade etmek tırları Sait Salâhattin Ginoğlu tarafımdan > h hakkını veren mektebli kartlarında yazılı talimata göre bunları 19,50 Konfe fevaidi hakkında Bay|E m mi deki tasdik ettirmelerini Ve aksi tal klirde 10 ma- ed Sagi 20,00 Rifat ve Kl | yı a gününden itibaren muteber olmıyacağını, ellerinde arafınğan musikisi ve halk >> mekte li eri ve diğer mekteb talebesi > 2030 Bay Ömer Riza tarafından arapçâ söyl ini ulunan Üniversite ve GĞ ne ha lev. 20,45 Safiye ve arkadaşları tarafından - 5 DİREKTÖRLÜK rk musikisi ve halk şarkıları: Saat arı) ŞE gi 2145 Şehir tiyatrosu dram kışmı (lake) 22,15 Ajans ve borsa haberleri v m MERE e ii e ertesi günün programı, 2230 iz minik, “bera ve operet paçralari zdüle bayii 13,05 Muhtelif plâk neşriyatı. 14.00) 'D r.a | 11 Mayıs 937 Salı şar» ipi N | Ş A N öv A N e Saat 18,30 Plâkla dans musikisi 192 ig Miri e a eek spor musahabeleri Eşref Şefik yeri 0 ma ını hergün akşama kadar ant 1 vâkla ilcisi 2, M ” ? 19,50 Konferans, spor fevaldi hakiki yoğlü, Tökatlıyan oteli yanımda a is. 12,0 it pifk e sti. 14,00) akkında Bay yare mi si iş Yusuf iya tarafından, 20,00 Sadi ve arkadaş! ei ak 35 numaralı mus “AKŞAM NEŞRİYA kis İş 30 Bar Onar eek sl enehanesinde tedavi eder; Saat 17,00 İnkılâp dre germ bi İN apça Tal: Yus emnal 'Tengir: tarafını söylev, ye ve arkadaşları tara! atipi 18,30 Plâkla dans musikisi İN AM nun > on ai me inönü Halkevi neşriyat Kolu nama Nus) m a, 2145 Bayan Kızılayın İş ret Safa, 19. ferans Spor fevaldi hak üçü SE a TURGENİ EV kında Bay 1 tarafından, 20,00 Rant > e borsa haberleri vE a Belma ve arkı afından Türk mu ertesi güzün me > amir 22,30 Plâkla sololar; phe yok ki ime e a a im sikisi ve halk şarkıları, 2050 299 naki) 0 operet paçraları. 29,00 aori, büyük romnancısıdır. Değerli ya- za tarafından iylev, 20,45 al 4M zıcımız Süreya erkem ta- ayıs 9 i Kâmil ve arkadaşlari ei Sn a : ye Km rafından dilimize çevrilen “İLK- el e Mi ee NERİYA' eş ile “ we Sant 22,15 Ajans ve çan haberleri ve be Türk | musikisi, 12.80 romanı bü yük romancının en ertesi gün! tn progra. 21, pi p Fan sololar, mai m Muhtelif plâk ine 14,00 gözle elin Bunları vu mtlğ- opera ve operet Pa çraları. 23,00 80 ka ok: Z. > | © aşanf NEŞRİYA 12 Mayıs 937 Çarşamba Sant 17,00 İni cp” “dersleri Üniversiten naklen ReteP Peker tarafından 18,30 Plâkir B A ileri | dans musikisi, 1 fer Dok bim Saat 12,30 Pİ a musikisi 12,50) rahim Zati ( meseleleri) hakkında, 10,50) a 13,05 iz plâk re 1400) konferans Spor fevaldi hakkında “Bay. Suat müesseseleri Cezmi tarafından, 20,00 Türk musiki heyeti Ankarada her lisanda kitap giZ€- a AM NEŞRİYATI 20,30 Bay Ömer Rıza tarafından arapça sö; g0 00 İnkılap dersleri v iversiteden! lev, 20,45 Vedia Fil arkadaşları W mecmuaları Akba müessese- Süet 17,00 İnkllp dersleri Üniversiteden; Vev: 2045 kadaşları tarafın naklen Yusuf Kemal 7: engirşenk tarafından) den Türk musikis ve halk şarkıları, 8: lerinde bulabilirsiniz. Her lisandan 18,30 Plakia dans si, aş tandolin |; ayarı, 2115 5 tkâr Naşidin iştirakile Ş€ kitap, müd, > eps ka orkestrami: Berk ve arkadaşları 100 kon |; hteşiişmizomeğiömedi Misraç””CSin 2 bul, İstanbul gaze! a ferans: Spor fevaldi hakkmda Bay Hamdi | masallarından: Maruf), rma ilân lee be ” pdnlik Emin Çap tarafından 20,00 Nezihe ve arka” saat 22,15 Ajans ve borsa haberi Telefon: 3377 daşları ağdan Tütk musikisi ve halk şar ertesi günün programı; 2230 Eee lar kıları, Bay Ömer Rıza ts tarafından arap) opera Ve operet. poe 23,09 a A Gitar solo, Maryo Parudl tarafında, 19,80 30 ri pa 20,45. Bimen . Şen v& arkadaşlari rr 21,15 ekmek 22,15 ye ve mr, 22,84 200 Da ir 23,00 son. rapi ertesi günün Proj öpera ve operet e Mayıs 1937 Perşembe ÖĞLE NERİYATI: Saat 1230 Plâkla Türk musikisi. 12,50 halkinda Bay Celâl 15 Mayıs 937 Cumartesi saz heyeti, 20,30 Bay ÖĞLE Pi Saat Fil a ürk musikisi, 12,50 dan arapça söylev. 2045 miydi, gey la plâk negriyatı. 14.00 Pasıl saz heyeti: Saat ayarı, 21.15 orkestra 5 Ajans ve borsü haberleri ve Yü. EŞAM NEŞRİYA ertesi i günün programı. 22,30 iyi sololâr, opera ve operet pagralarr, 23,00 19,30 Dn ni musikisi, 1825 Sant 1

Bu sayıdan diğer sayfalar: