9 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

9 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TANBUL — vc. İS a Caddesi Posta kutusu: 46 A stanbul) | Parise yi Ni e kr Hariciye Na- fı tarafından k karşılandı isicümhuru ie Bium Söbakanımız Fra Fransız se Kİ afından kabul edildi. y Piri ee bir ziyafet V nü Fransa hudüdundan Başvekil İnönü! t .8( huşu Anadolu Ajan. 3İ gü bildiziyoen karşılamış! et İnönü bu « dağa. ye münasebetle S.s Paris zabitası rafından emniyet ter tibatı ai vi İnönü doğruca elçilik binasına git miştir: Başvekil Blum İnönü şerefine Mi it hz ziyafeti vermektedir. önü İZ vi m da Hariciye nazır Delbos tara- le k yl üinan şerefine verilen ziyafette hazır| ariciye vekâleti siya- | Pul cak ve yarın Londraya hareket | İp ndan miş ncioğlu Numan Ri Himektir pe i | ki? vs Rl ie sılanmıştır. Bn, İsmet BAŞBAK; AN İSV İÇREDEN imiz tarafından bu. N ia Mi Cenevre, 8 i (AA) ya Com: Se, b 84) Sa, 4 Sü. 4) e 6 İçimiz Suad DavaZ li Pia İK DO dre VE uçuşu sahasi amiye nakledildi | , sex lik olan Kul leli Askeri İcin Lis se- İki di yi © 48 talebesi > besi haziran SORUMA! ç. “500 genç bitirminir. . Yarının A G birer kahraman zabiti; olacak oli ar burada çalışacaklar sayar yek ide Sr makta olm aları asebetile “ün hlrebetler yapmışlar» muhtelif spor e Tümgeneral Cemal, Dak - Doğanspor ve a çal uçuşa hazırlıyorlar » şlvam ,ç smal Sürmen ehemmi- ii ki eri yaptıkları li ül i ir; Şi u enç y gana lan erdanmdaki > Kendi ; Türki ii ME ER dr N Big. Gt; ada endi-| uçuşları Ve Geli Gİ) by, Slslar çalışa; mak ER ei e, ağ Sahaya Yapmak Ez ler İİK yam, srekötleri Eg lm Bani ii dileri aha geen .. çe mi hi rekete bağl Ya Üzeğe, ij pu ndan di a zeki, 8 bakled eni tarafı i m KS dg an elin sml.) re ii ii ni çşlara base at ktif verilmek Li ia İdare 15 bağda Tay, ei LERİ mBitmiş Üyeleri heyeti” âzaları Talebe uCu$un önünü okrar Öğ çe Si erdi, © Bazeteciler Ra.) retmen tarafından ağırı ağ uçu- ş : i isine İZA: üçi kiz çün e Daftar Kendisine a ül ve fena tar? hani By o ak üz, vi e Şi Bı suretle talebe noksan ita *beler. ilmek edir, BU azırlanmak- but A pinda biti a4 ları anlıyarak yn ik Bi ,eni yi iânör öğ ret: ai İle İn; e U el ie plân takdirle Doğu un yap iştirak ld Kuleli Askeri Tisesiride dün yapı Dünkü Mili Küme maçları -Beşiktaşla iin. zZ berabere kaldı Üçok da Ankarada zda Ankaragücü | bek ya veri er otomobilciler en ehurs te ile 2-2 ör kaldı me N ii por » Beşiktaş maçından hee (Ya un hekimlerine parasığ — Hukuk ve mall müşüyetile her türlü kann na parasız sorup öğrEBir Telgraf adresi: Kurun - İstanbu Telef, 21413 (Yazr), 24370 (İdârgi Bir asırlık tarihi olan şerefli bir müessese Kuleli askeri lisesi bu sene beş yüz değerli genç yetiştirdi Dün mektepte güzel bir tören yapıldı, nutuklar m söylenildi, £ spor hareketleri yapıldı. mi lan tö rende! birincilere m e #eriliyör İHindenburg ba- lonu f felâketi w Balonun ın kaptanı Ernest Lehmann'da öldü Zeplini yapan kaptan Eckener facia hakkında düşüncelerini. gelyar Lak A.) — Lake hursi nmi garajında | sale olan Hi nelenburg kabili. evk ba ea ii kı kurbariları- eçen akşam eri önü! rı geçmiş» lerdir. e radyo istasyonları, . facia salimen ia tafsilât vermişlerdir. Yolları ukamamaları ve e hasta d ai ihhi imdad arabalarile itfaiye ara * yi, için iyii melerini rica demle mu, Sa ; sü. 1) © ingiliz gazeteleri Üç tanesi müstesna diğerlerinin itelyaya girme- leri'yasak edildi Ingilteredeki ltal- yan gazetecileri de geri çağrıldı (Yazısı 4 üncü sayıfada) 4 bir an cı 5 inci sayıfada) «|

Bu sayıdan diğer sayfalar: