9 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 3

9 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ülkverlerinde: : “Bir elinde buket tva eryadı Mi tramvay içerisin- ia A hâdisesi olmuş. B bukgi irmi sularında bir haç ve bir ğu o giyen utan da Ğİ 7 lir Y tindeki Vm ie a e ir fe, NE Yol ryadı ia dsi ite siri kem Pardesülü ve dön- vie kalkık Ne atı ka biri di liz ve Yöran ekini Ser v izin içel hiç pari ela “e bâkâkal i he yay va y değ, Tüy hel devam etmiş, kıza, ma iğ ezine müracaat et- mi zi, de para 5 > bir ki e yün eğim o saat ie emın baymnda biri iy , i Sal a irin MU iy ir m çer ir bir gerek a ig tramvay i içerisinde üni, Belki bu: belki de | Me rine, Hı£z; nn tah , me rn esö Ma Sing” #ahide göst m yakası ve a iniş dersiniz. Bumuydu “AYY, benziyor: Oz Belin Ba Büy, “© 0; daha kat'i May MEY eledim: e dim; tâ da kendisi; Sağı kg cağırılmış. O, Me eray * ya li a m ay mler i ye vin ma et nay ae b Sidetini ya, m Teisliğ STüetini zi ir <Ze uy; ararlaş ed rak davası e — Mak » Bİ, kg, Sorta davasına, ynpan m i CÜ ceza dı ii b Uruşmanın de- Ya, MEVZU ve, ölmü; sai, rkaç ki- tutan işçi kız. İP ej e ld A ama İRİ mende aş lirayı biry yünkesiğ çarpınca, oparı rmış Ka edile genç kadın! n Mi vi lık yüzünden raye mi Yar adiR. Dün ni mile isminde bir dın; mevcuden Sulatna: e birinci sulh YE mw hâkim d ta- ez e 'kildi. Ve Te ei edi li ed ve geniş bir mendi- bağlamış, alyanak- ie “alârüs, inde görünün ni ant0 Mn li, bi hu, Lâciverd bir m lar ve yüksek ökçe Bileklerine de, altın ler geçirmiş» imei ge a benziyen m, dedi. 8 en yi da e ç Kİ kayarak yol nnem de nin yanımda iş a iş görüyor. eng K bir hırkayla parçası aşti zan bir kadına yord Kendisi, öm ; — Hayır, ben le bir iş yapmağa ten gerin şeyl dim ıma verdiği idi ünü La hi yal eke inler. n bi bir kadmdır. ee ilezik. oğuk Aşır gi otu mle, bir- > Emin isminde biri kadının, alacalı ve örme bir basmı ırdığı ve b bunlari ye e edili- bu iddiaya gi şöyle ağam Böy| z ızzül etmem ere elimi bile sürme — e vermişsin, kızım? enin şahitliğini kabul evmem; çünkü DENE Ge kikanı” oy Hattâ bu yüzden onunla kavgalıyı ız. Geçende 2 merk ceksin ul etmem; ezine a Eminin e ne diye- bal bal, mr Tabii lan le ben Merhum hi onun dilesin il Bu — Peki, $i a bu adamım V yanında İŞ gi — E,. Babam öldü. ii bir şahid di Cemile, on yalnız: —— Bana inanınıZ. eyler gerse m Reşid, dim ve: agri, gödli ben in, yazım üm a “Şimdi biraz şonrs, te ak üzere, kırı! 9 © omünistlik sU v ac Komünistlik tahgikât dyo m Hikmet, Hikm ikmet ii teyhindeki duruşma: r lr ie Na 3 sabahki gaat 1 e iii Bundan sonrâ, Sonra, ann yanyan: beni mah imdi annen ei o örü, iyor? Zekiye? un için gey söledi, dedi, yalan ve k! Ben, masumum pelin gözdeli ge- i serbest br- ana 0- çluları ren. çluları Na- vi > a. sa devam ci e kadar ğe, Küs kyn tani meri İd pmdaki Haceri, p9r25 m a Bat "| ele gi e maksadile yil z ie tura ile öldürmekten suçlu ve yapıla€ çaktı. başının duruşması Yakalanan kaçaklar bugün getiriliyor İstanbul LAR a imi in “Adanada; İ Mücr “hu go için larının* 11 inci di kleri * "Ceyhan, otelinin münedii Abdüllahla Ani yiz İr Tevfik'in, bügün ei bula ge- imleri beklenilmektedir. Sai il erinden sonra Adana ve “misafir edilen Adanadan e bah İsta: ei Oz Al mü bir ie bildi- 29 5 vE kifha: katil sallan yi sıkı muhafaza terti- İstan- “teki 5 a n sabahtan itibaren de rguları Sall yeni safhası ge- nişliyece! Li Adliye Sarayı Prosöun kat'i pi alındı milkapA Prost, İstan- Sultanahmette rejlik ii kafi abes alâkadarlara bildir. miştir. et, zalen esâs m takar. be upa- ld olduğu şeklindi zerine, İŞ kime kağ yaknda vi hazırlıklı tır. Bu azırlıkları Kin lane ei kib Ül Tik iş irk MADIŞLARA yıkılma» ” geliyor. Bi ı işe ne Za girişilebi. eceği, daha e eöllmemişlr. Hapishanenin yıkılması ee en m “ii lar; dee vw taşra hapishanelerine nak- rdır, İstanbul te Lie, m bun zamanda hapisha. da, sonra ayni ne yerini tutacaktır. son zamanlarda genişletilmistir. tır. Bu maksatla bazı inşaat yapılarak, Su Itanahmed Sul hukuklar aşmaz Adliye sarayı Y* iktan kecide Emini kaymakamın ba, hanı nm ga- önü Tunduğu b ladaya5ı) i kışmı Tddelurmiği ha ve va Pek ei date) ee a yer £ çalışma imkânı temin edil- mişti Üçim rinden ve te olan Sul tultanahımed vanyolundaki ie yurdu Mi inme aşınmaları ün ler kime : a yerleşme - bugün ve yarın sabahtan itiba- de sürecek i ren, yeni binada faaliyete geçilecek- mahkeme; eyle bunların kalemle. biigat pes yi d sulh h il arı Bibi tir, Yeni köprü dubaları man 5 Bay Galib Mini köprü ula işile gul olm e yeni ların gön- lerilmesi ismi bakir Yakmda bu dubal alinde gekisiiniee gönderilecekt itler dinlenilecekti. Birçok şahid £ mişti. Fakat, vakit m Tatil saati eçmekteydi. Şahi lerden air abahı saat 9 e yi bna dün Eminönü Halkevirile ya” ilk y Fa bir söylevi e kongre saat 14,5 da açıl ahi iş e ie verileceğini ilece! e Akıl İlanın se- nelik kongresi t toplandı ayrı bir hapishane üş ulması Saaslesi > hik hreddin Kerimin kısa i söyledi. Kong him etüdlerin mahiyi ri eri mari başk olan çocuk ti tebab Pariste toplaacak a eti ruhiyesi kongresine Bü koi e iştirak e bildirdi. ürk; Jimi bay Nevi jik görüşle sUS» ünü e gay ii bir ta iyecilerimiz. avul > m bir Ek hazırla. i has- e çok uzun etü. d Ayas, suçun mahiyet ve ıkatlarımız. seci gul oldukları suçlara ait ri şahsi surette . z < 5 a El 5 5 bilhassa bü ri n istirahate Siler daha ürü olurlar. tiyatro, hatta gündelik küçük ikâye yazanlarımız $i sanatlarını. kalem» er bizim içtimai hayatımızdan aldık. 1 SU im mevzuları üzerinde oynatmalı- Roman, a Say Nevzad ke sonra kürsüye ane doktoru bay : oi nunu tebarüz ettir. taşnifine itiraz etti. uklar islâhanesinde yapak tetkikleri anlatarak, bay İbi brahim Zatinin böyle hi iştirak etti gini ei setimiz de böyle bir 1s) sare GE ii olduğunu, hükü bu ile gençlik m uhakemeleri teşkili temen- nisinin izhar rim ç ini s ettiğinden dolayı İs. bir müessese ihda' il valisine teşekkür edilmesine ka- rildi. T rar Zİ Seyyaklar Bura rağ- bet etmiye başladılar Bir ene anb Di) sonr: Bursa di de ve sık ga. tır. Bugün yalnız rim m gezdi ce seyyah da e Ancak, Balenli; terci iman rimize gelmesi itayben..” isini pur, 400 seyya zaman bu usul gi OLM me biz di Şe meninin le yüzler- Elde ka Ji Mp hali in. cak. a ” gideceği bir yer olac: büyük vapurlarla in gli gayanı dikkat ede vapurla AAkdeni- ursaya anal olduğu yoktur. n için İs ötürmek beni andıra a Mudanyaya tiği yeli edilecektir. e 5 ye de sonra gelecek 400 Alman öö Oem > Bur sayı göre EN neral F 8 riske tisi İstanbuldan n giden mm vefa li başi tin günü aksamı o rada an hep Akif Mei Grek e ge linecektir. Almanya seyyahları bu suretle İs. tanbulü, yili n.soura görecektir ki > memleketimizi Marmara içinde ge- yyahlar için yeni bir reğkif Tikel edir. Pakpen Bundan sonra, “diğer seyyahların dâ (Lütfen sayıfayı çeviriniz) pa di

Bu sayıdan diğer sayfalar: