9 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4

9 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Festival hazırlıkları Spor ve sergi tesbit Festival FR tesbit temekte olan komisyon dün belediye reis mu- avini Bay leş başkanlığı altında toplanmıştır. i Toplantıda spor eğlencelerile, ser- gilere aid programlar ki tes. bit edilmiştir. Spor eğlencelerinde, yüz me, yelken, kürek m tenis ma. çı, yabancı ve yerli am ler arasın bei a halk yarışı, kılıç kalkan oyunları ve halat e müsabak: vardır. başka, fotoğraf, rı ka. m ince el sanatları sergilerile snaf köşesi namı verilen serginin de programı hazırlanmıştır. Fotoğraf müsabakasına pare el ve amatör fotoğrafçılar iştirak e deceklerdir. Bunlar biri şehrin tarihi. progaramları edildi ni âbidelerine, diğeri de tabit güzellik. lerine aid olmak üzere iki resim get i receklerdir. Bu resimler arasında seçi lecek birinci, ikinci ve üçüncülerine mükâfatlar verilecektir. Festivalde milli oynar olduğu gibi Romen, Yunan, Yugoslav, Bulgar ve Macarlar da iştirak «ederek kendi mem leketlerine aid oyun ve şarkılar çala- klardır, g Ss le festival münasebetile ten- yakmda temas edilecekti “Hindenburg b (Ustyanı 1 inci sayfada) Gün doğarken askerler hâlâ an- kaz kimde mika yapmakla yükselmekte eki Tahkik kamyonu derhal işe başlamıştır. Kaza mahallini kor - don altma alan im mütecessis. a ya a tur. iler kırılmış olan pervan: yanmış, demir ve alominyorm yığın» larının arasından ektedir. Kumandan mevkiinin son baki» yesi olan madeni ie ve iskemle- ler v pr çar) cuların üç gün içimde seyahat kler teknenin yerinde şimdi sı- caktan bül a pencere çerçeve- leri ll Dokt. tor Elan ile Hindenbi imdiye kadar birkaç ir nı. b diklerini söylemişlerdi. Gelecek se- gel itibaren balonun nez şka e inmesi ğe kehurst civarındaki sahil şid- olduğ u İçin li ie mi sık > zala N vu li nis 3d An ii eğenme: | ki bilki ibn bu civar lenize düşm vebal kii Bilcekin: de 75 kişi ölmü 3 eylül 1934 kü liğe tle vapuru, bura ve yol. cularmdan 132 kişi ölmüntü 24 sonkânun 1935 tede vi burada Mohavak nis batmış 45 kişi boğulmuştu HAVA A SEFİNESİ NE ADARA SİGORTALI İDİ Londra, 8 (A.A.) — Hin den. bur rg hava. sefinesi 500,000 sterline al ğkedi mürettebatı mü, di meblâğlar mukabili > ta edilmişlerdi. lid yi urst faciası, sigorta kum» yalarnın tazmin et; k Ğ iyide oldukları in Bağl ei R NE DİYOR? Berlin, 9 (A.A.) — Zeplin kum- panyası reisi Or, 'kener, rad. di hakkında bidayette biran bir Hugo Ec Pirene ez halinde Bursayı geze Je umulmaktadir. Şimdiki halde, yz im. rsanm amilerini birikimi da yyahların Burs yürek ie mesine, bir zamanda; ile io şehre ik yah celbetmek için büyük bir ir gayret| eden Bursa yn de gok) tesiri olduğu anlaşılmaktadır, a YA alonu felâketi ap ağ a karşında bu- lunduğun etmiş ise de şimdi Amerika hükümet tinin kennel olan mai ve mim sayesinde bu ihtimal zaklaştırmak mi geldiği Me bulunduğu. lerek © şunları ilâve et- mişt ir: “Daha ziyade ahvali havaiyeye mad edilebilecek olan bazı elektrik hüdielrnin bu faciada bir rol oy- ğına EZAN verilebilir.» Lakehurst, : EM A.) — en kumpanyasının matbuat muru Harry a m e nı Ernes manın dün sai te (Amer saati) vefat ettiğini EE ber vermişti İR TAYFA, a ÖLDU A.) — Dün gece nn alla an bir kişi daha al kbatleğnı resmi bilân- an şimdilik 11 yolcu, mürettebat. n ZI kişi v ÜZE hürst tayyare baka ürk hdemlerinden a bir kişiden ibarettir. TAHKİK KOMİSYONU Ticaret nazım Roper, Hindenburg balonu faciasmn sebeblerini araş - Mi için bir tahkik heyeti tayin etmi Yak a a encü- meni reisi — and, A ilk i dakçılığın bir rol oynayıp oynama: dığını tesbit etmek olduğunu ie tmiştir. İkinci hedef, bu hava sasi se inşast için kullanılan malzem. ibaret vee EM i bazı iŞ n bir kanun Tyihası hazırlıya - caktır. Vaşington, 8 (A.A.) — Bahri- & nazırı Svanson demiştir ki? “Amerikan bahriyesi, kabilisevk onların sureti istimali Em epg tetkik etmeğe devam edec in li lele Ti zaretince ittihaz edilen gintirları di: diştiremez. yangın Hidrojen e el ileri gelmiştir. Halbuk Amerikan balonları Helim ile işi rilmiştir.,, Berlin, 8 (A.A.) — Bütün Al man matbuatı Hindenbure ilik tinin tesir ei Um e mâ rağmen gezeizler | O emk sarsıl- kaydediyorlar. eobacık ter gazetesi va seya areti bu kanan sonra ven değildir. arbte vel klan Elherdşen felâke tinden so: İm nasıl ev ingiliz gazeteleri Üç tanesi müstesna diğerlerin italyaya girme- İleri yasak edildi Roma, 8 (A.A.) — İngilterede bu - unmakta ai bütün İtalyan gazeti de muhabirleri İtalyaya geri çağirıl - mışlardır. İtalyan ve İngiliz matbuat münasebatı hakkında aşağıdaki resmi pr ğ neşrolunmuştur; “Hemen hemen bütün yi mat - buatınım o müttefikan * İtalya ve onun müsellâh kuvvetleri lal ittihaz ağ hattı ei mn Daily ail, g News ve Observer ga - kret mi sna olmak üzere ei ngiliz gazetelerinin İtalyaya girmesi yasak edilmiştir. İngilteredeki bütün talyan gazeteleri muhabirleri geri çağrılmıştır.” Roma, 8 (A.A.) — Bevter ajansı « nın muhabiri bildiriyor Resmen bildirildiğine göre > ta- nesi müstesna olmak üzere bütün İn- gazetelerinin İtalyaya girmesi rize kei ir, İtalyan gazetelerinin Lond- ra mare si çağırılacaktır. İtal- Yi üsaade edilen üç ga - iy Mail, emi Nevs ve Obser- 22 Mayısta liselerde dersler kesiliy or lami bit iri za 'ogramı dünkü sayımızda yazmıştık, başka bütün lise ve ortao- kullarda bitirme imtihanlarına âid program da Bakanlık tarafmd. bit edilerek alâkadarlara gönderilmiş- rde bitirme imtihanlarıda 28 a A millet m Zeplinin eserini kabul Gri bugün böyle olacaktır. Bu eseri ik balyk, sele! mağ itibardi” ye Lise son sinıflarinda 22 m 10 uncu Bütün bs izi si, asra na kadar tamamlanmış ola: eba YAKOLTENİ Edebiyat kes iin progra. int tesbit etmiştir. şubelerde imtihanlara — mayısta balans ve 15 haziranda yamnrinlibli> Fakülte imtihanlarma yabancı dil yi Ke ERİN dileceği için yabı a nl neticeleri 21 mayista belli o- Ja MUSİKİ ARAS ARYA: Kültür Bakan ml Yi etrafmdaki tetkiklerine devam k tedir. Gelecek ders yılı başından itiba. ren ilkokulların Km din e gi 3 saat, ikinçi devrelerine de lise pll rd ikige r Saat Mi önle koymağı düşünmektedir, Buna aid tetkikler yakında ikmal edilecek. tir, dersleri emel amaaa Mısır kapitülâsyon- larını kaldıran mu- Rkavele dün imzalandı Montreux, $ (A.A ) — Misir kapi- tülâsyonlarını ilga eden mukavelena- mi da imza edilmiştir. Paris, 8 (A.A.) dam Genevi- €ve 8 Tako, Oeuvre gazetesinde diyor a “Çin murahhasinm Montreux kon. feransını büyük bir dikkatle tâkib et. mesi nazarı ipe celbetmiştir, Mıs kapi eses ayaşi kaldıran 'denin imzasını tün dünyada & eee al sia iki mem leket kalmı e Çin. Çinin de akında -aldırılma- sini itiyeceğine kimse şüphe etmemek ğ gi fikir, ölmez bir #iaği e her felâketten sonra yaşamış v. 2 dan tes- die bir hamle almıştır. Sl İsmet İnönü dün Parise (Üstya, ide) Başvekilimiz Sey, tk e kra Imın taç giyme merasimin: k re Londraya giderken İsviçre hüdu: dunda Be: Içimiz Vasfi » bis mi delegemiz tarafından karşılanarak a kâdar birlikte gelmişlerdir. Lozan çirkinim ie rofesör Âfet, a solos Seyi nsoloshane erki Kl kaman Eklemleri, mız, Att iyal hı ti takdim Miş- lerdir. Hayırlı yolculuk temennileri a- sında Başvekilimiz yoluna devam et- mişlerdir. Paris, 8 (A.A.) — Reisicümhur Leb run, Türkiye imi İsmet İnönünü yanında Türkiye elçisi olduğu halde KL e etmişi meş Diğ raftan Başvekil Blum ve Hz lerin İsmet in rr fine bir öğle ziyafeti vermişler Kisa GAZETELERİ Paris, 8 e A.) e Başve. kilinin Pötisle RL bkkıda Pöti Parizyen gazetesi di Dirijanlarımız vi iç irki iyenin bu kadar salâhiyetli bir devlet ii ade memnun olabilirler” hi muahede tarafından hazırlanmı3' kikata tabi olacaktır. yil aris, & o le ziyafeti, saa i5 de pi Başvekil Fransız . "Türk kutlulayan samimi sözle” lerdir. Öğle Trans, A vee gr De a yi iy pe li g Başv: e a İnönü 48 bulun: yapılacak bu temastan ancak pek Kuleli Askeri Tisesin'n bu seneki (Üstyanı 1 inci sayıfada) nun çaldığı İstiklâl marşı ie mera- sime başlanmıştır. Beş yüz talebe be bir ağızdan marşı leğen ek; sonra mekteb müdürü yar- bay Ragıb Altan hazırlanan kürsüye çıkarak, yüz senelik bir maziye ma İk bulunan Kuleli 1 isesinin Cum: huriyet devrinde on dördüncü mezunlarını verdiğini ençlere Atatürk devrinin yavruları klanı ese ş, Büyük Ön- derin açtığı nurlu i rümeleri ın bir şeref olduğunu kumandanından sonr ber &- ya 1 Sabri küm si mış mm bu ayrılık gü- nündeki tabesrüslerini tercüman ol» muştur. undan 's: mektebi en iyi ant ya ürer mel bus raller tarafından mükâ- lunan e iie ir. Nuh oğlu Ali Ergüven birinci, Osman oğlu Salahaddin. Sorkın ikin» ğlu İeri, re Dele Japon gü- reşi takib etm la sonra davetliler çay ve pastalarla izaz edilmişlerdir. mağ ir mezunlarından bir gur“? , 12 Mayıs yi Şehrimizdeki ? Yel sefarethanesi” merasim yap! İn ingilteri Rüştü Aras'da bul: Ayın on ikisinde rn rasim progr m yapılacaktır. Öğleden dan itibaren bir gardett caktır. eyanda siriszll resimleri yapacak ve ceklerdir. Bundan sonra fi hariplere, altıncı e ik bir şeb tırası olara bayrak * y edezektir. Misafirlere ikramda b” yi Saat > de sefir, İngiliz yol? edecektir yi on İkisinde tatbik e aşi Na başka, bu 83 baracı yokuşundaki Kır” ui FE baş rahip OkleyiN di ceği bir âyin yapılacak YE en, üniformayla

Bu sayıdan diğer sayfalar: