9 Mayıs 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

9 Mayıs 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN Gözü HALKIN KULAĞ ae MZSon Posta Senez— No, 2431 PAZAR 9 — Mıuş 1937 İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı $ K.ııı-q Yın işleri lele(onu 20205 ı lnonu bi Blum mulakatı samımı oldu İki başvekıl fasılasız 75 dakika görüştüler Mülâkatta Hariciye Nazırı Delbos, Menemencioğlu ğ ve sefirimiz Suat Davaz hazır bulundular Tansız başvekili Blum ve hariciye nazırı Delbos tarafından zZiyafetler verildi. iyafette Türk - Fransız dostluğunu tebarüz ettiren sözler söylendi İsmet inönü bu sabah ITevkıfımne "0ı30 da Londraya gıtlı Kaçakları Başvekil İsmet İnönünün Sofyadan geçer ken Bulgar Kratı Majeste Boris ile on da kika görüştüğünü yazmıştık, Resim Maje ste Kralın Ba limize uğurlu seyahat- ler temenni ed erken alınmıştır. Bugün ! geliyorlar Katillerin yakalanırken - bir pnlısımızı ymılıdıklırı asılsız TT İzmir, Akdenizin en büyük turist ve ticaret limanı olacak * | |Yeni limanın bir Holanda grupu u tarafından yapılacağı tahmin olunuyor, turistik yolların inşası için yedi buçul milyon lira sarfedilecek Katilleri yakalayan polis Celâl Doğanla sivil polislerden Cemil ve Fevzi Özyörük İstanbul tevkifhanesinden kaçışların- dan 11 gün sonra Adanada, indikleri «Ceyhan» otelinin müsteciri Şevket tara. (Devâmı 11 inci sayfada) Hususi posta Çeşme pidjlarından güzel bir gö e . ::"da Parisin meşhur Zafer âbidesi. Aşağıda: Blum, İsmet İnönü ve Delbos Im..," 8 (Hususi) — İngiliz Kralının taç| heyetin diğer azası bu sabah saat 8,40 da gar dö Liyona vâsıl ölmüş ve parlak bir Merasimine gitmekte olan Türki- %ehıı İsmet İnönü, retikaları ve (Devamı 3 üncü sayfada) ıngiliz-İtalyan münasebatı yeniden gerginleşti İlalyan gazetecileri Londrayı terkettiler, Tet ".dm 38 (Hususi) — İtalyan hükü-| server gazeteleri müstesna olmak üzere ıüm » heşrettiği bir kararname muci- | bütün İngiliz gazetelerinin İtalyaya gir- x'h_ıly__xl.-..ı Evening News ve Ob- (Devamı 3 üncü sayfada) yeeseerrenee senmane ı ha krnnna kenmame Haa Kahraman ordumuzun yarınki genç subayları D“n Kuleli lisesinden 225 genç Harbiyeye geçti Mektepten mezun talebe bir arada - (Yazmısı 11 inci sayfamızda) İzmir, 8 (Hususi) — Son senelerde İz-| met, İzmirin şehr ve liman işlerini ayrı mir limanının hususiyetini kaybetmek | bir mevzu halinde eline almıştır. İzmirde tehlikesiyle karşılaşması üzerine hükü- (Devamı 1i inci sayfada) Bir senede 113,002 kişi hapishanelere girdi Akıl hıfzıssıhhası cem.iye!in:ıı yı*pbğ:letkikler neticesinde erkek- I lerin daha ziyade otuzla otuz dokuz arasında, kadınların yirmi iki ile yirmi dokuz arasında, cürüm işledikleri anlaşıldı. 18 ile 15 yaş arasındaki çocukların suçları 600 ü bulmaktanır. 60 yaşını geçen ihtiyarlar da 1935 yilinda tam 810 cürüm işlemişlerdir. Anlaşması Balkan ve Küçük Antant Devletleri tarafından imzalanan proje kabul edildi Ankara, 8 (Hususi) — Türkiye, Roman ya, Yugoslavya, Yunanistan, Çekoslovak- Ya hükümetleri arasında — posta ve tele- komünükasyon alanında birlikte çalışma yı temin için imzalanan hususi anlaşma projesi Bakanlar Heyetince kabul edil - miştir. Uzlaşmaya göre ilk iş olarak Balkan ve Küçük Antant könseyi - toplantıları münasebetile âdi mektuplar için bir pul ve birlik arasındaki münasebetler için diğer bir pul çıkarılacaktır. Pulların şe- killeri ayni olacak, yalnız üzerlerindeki yazı ve rakamlar 0 memleketin dilinde o- lacaktır. Ayni uzlaşma ile bu dört mem- lekete yurdumuzdan gönderilecek mek- tuplar, gazeteler, kolipostallar ücretleri ucuzlamaktadır. Mühim Bir keşif Viyana; 8 (A-A.) — Bir Avusturyalı mühendis cisimleri gayrı mer'i kılan bir şua keşfetmiştir Viyanada bu hu - susta fenni tecrübeler yapılmış ve tam bir muvaffakiyet elde edilmiştir. Bir Avusturya mücssesesi bu keşlü sağın almıştır. Dünkü koöngre de bulunanlar (Yazısı 11 inci sayjada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: