9 Mayıs 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

9 Mayıs 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POS'I'A —e Be gendıgın erkek tipleri 291 — Kadın yüksek tahsil görmüş olmamalı ! iğinden de ap vermek İsterim. im sukutu hayalle tini doğur- Ti kâlan te- lüzumsuz — görüyo- Zindankapı caddesi No. 83 de M. Güner 292 ellik aranmaz! şudur: “te güzi im er nmaz. Y hha olmah- biliyette ol tah gelmeli f dalgalı saçlarile tlak çehresi ve pembe teni il uva, fedakâ mefhumlarının hakiki mâna- bik edebileceğin- e meftul güzelliklerin an biricik idea Ankara: Dilmen Ti görmüş bu- n, hassas bir ruh toplandığı ile bir (şiir). İşte iz kadın ve,.: hangileridir? — 294 — “Esmer veya kumralı beğenmek, | zevksizlik alâmeltidir,, Kanâatime göre mevzuu bahsalamaz. Sarışını be Kumraldan hâzetmem, esme'! vksizliğin a mi severse güzel odu! sanda tip değil, e beğenilen & i çok T | verim demek na mukabil de sadık bir kadın olmasıdır. A, Gürser (Sarih adresinin neşrini istememiştir) — 295 — Erkek haddi zatında güzeldir diyince ha; müstahkem e canlanır. O siper alan he - 296 — Kadın erkegm yuvadaki hakları çok görmemeli! 1 — Uzunca gü e boylu, açlı, deniz mamış mütenasip bir genç kadın. aç tuvalı hâkim olmak gine sahip bul keğin yuvadı kadar uysal tabiati, n t larını çok gözm olmah, sevme Zevci ile larıı üzeri evdirmesini ian en lamalı, | I ea bence Muvak nda tp|£ metidir. Gü- | h, çilek dudaklı, kusürsür burunlu, | | lâADVÇDD Bugünkü Program 18.30 rans: Ordu cuk Terbiyesi) fevaidi hakkında 20: Müzeyy ürk öince Konfe- a Tarcan (Ço- 'erans: Bporun | , et Halit tarafın- aşı Bay A dan. n ve arkad dan T Bay tarafı t arafından g! Ik âyarı. Orkeatra. Pr andan ıı.( 1 Şehir Bandosu taral cerilen ko: aa gol r x AI[I*—K] PR ('('ıkl M İSTANBUL 10 - Mayıs Öğle neşriyatı 987 - Pazartesi Bpor fevaldi hak tarafından. 20.00: Rifat ve İ h ü müusikisi — ve | kı 3 y Ömer Rıza tara- kında Bay Hulki kadaşları tarafındı m t şarkıları: Sa: Yevir Üyatrosu 22 18: & sololar, Opera Halit Ziyanın jübile- | sinden enstantaneler rafı G ıncı sayfada) başladı. Yarım saât | alondan bir ta - n Si- araki zevatın hakkını yen ülâsa edeceğim ma bu & dırımdan n ile <ihy 1» ettikten sonra t Kürsüden indi. * kati kalmadı İzzet Melih <Üstadı alid Ziya» hita- besile salonu canlandırdı. Halidi Ziyanın tilmizi olduğunu bizzat söylediği gibi is- bat da etti. | * Ali Kâmi, h alarında Halid Ziyanın saray hay da bu et edebiyattan çekil- işaret ed. duğu müd diğine, bilâhara avdetine dedi ki: — Biz bu saltanatı, lâkki ediyoruz. fasılai saltanat te- seyin Cahid Y anın başka mi- yrı bir yer tüt ; ona göre karşıla omşu birbirlerine: Yeni yeni arlaya enbiğe gitsek, ı.qwîdım Meğ le nişanlanırke e bunuün için vazge, Tiçiyordu ğu, içki iç «İ|türlü içmek Hr:—ı be: — Ben de artık a barıştı ne kadar kin tutuyor - sunuz? aha bir nişan ziyafe- | içiremedik. gün Lebibeyi © gün boş bulunup ta si kaç verr n, bir ara önümünü her şınca onun bazan gülü li |madını kazanan 3 değilim. ik Doğru olan, yalnız sa geceden beri duyduğum sevg caktı, Bunu böyle ordü. neden ise bir türlü bu kada: du; Lebibenin: e mi”.. Del Sonra göze yek şimdiye ka- | yledikle ze de : hep önan beni aldatt Artık ıniz, söy seVgi z çevire bundan kmk âr .ıva ik Nü r. Genç kız, k kide birde uzaktan uza- en ise, kusur Bu k bulur, adar kısa zaman için nız unuz. — Bu söyledikleriniz pek büyük bir teretfü o tından bahsederken, onun ora- | Msım dola yısile ihracat işlerimiz durgunlaştı Son günlerde ihracat piyasan bir durgunluk, ithalâtta son karar a_ııı) n $ile büyük bir fazlalık vardır. Fakat ihra - duürması anormal — sayılmamaktadır yılın mahsülleri tamamen ih- v. | memişi abli şekilde ölü mevsim namın tedirler duğu için de bu maddel mış mamulât ve masnuat Dut bahçelerinden vergi alınmıyacak İpek böcekçiliğinin ve binnetice ipekçiliğin inkişafını temin İçin esaslı tedbirler şim - maktadır. Bu meyanda ipek böceği yetiştir- İstanbul Borsası kapanı$ fiatları 8_-_5_— 1937 Londra Nev-York Parta Milâno Brüksel Atina Cenevre Bofya Amsterdam Prag Viyana Madrid Bertin Varşova Budapeşle Bükreş Belgrad Yokohama Moskova Stokholm (1.6025 1$,0112 mek üzere yeni tesis edilecek bir dönüm dut luh»maan on sşene erazi vergisi alınmıya- | Ajans ve ğ Bundan başka fenni ipek böceğini yetiş- türmek için ipek böc t enstitüsü kun lacaktır. İSTANBUL Ticaret ve Zahire Borsası 8/5/937 FİATLAR | Asağı Yukarı K. P K. P. 20 D z 5$ s 2 0 00 o0 32 00 c10) 00 00 on inca ) 00 k Anı tdeva d w eva der Meliha Avni Sözen, güftesi ve bestesi hayide parçalar çalan bir <Stra- a benziyor. Hitabesini Halid Zi- mualüm divari! gençliğin başı üstünde ebediyete| götüreceğini söyliyerek bitirdi. Derhal kürsüye çıkarak onun elini öpmek neza- ki gösteren üstad da, bir kadını tek- etmemek için olsa gerek, sö: şöyle nihayet verdi: — Artık bundan yatabilirim, mes'udane gözlerimi kapıyabilirim * rine sonra adetâ v ne yalan orkmaya başlıyo - emediniz mi?. günün birinde o itimadı birdenbire ybediverirsem?.. Dediğiniz gibi hır- rTad insanların, he kadın bir kere itimatierı eksil- ışta başladı mıydı, onu tekrar kazan- | k pek kolay olmaz. Ya ben, ablanr zin gözünden düşecek olursam?. — Peki ama, neden düşeceksiniz Ne var ortada?.. Bu korku nereden geli- yor size?.. — Bir şey yök... Fakat... Belli ol - Bazan hiç yoktan neler olur?. 2. Bu kadar tanıdığı giden eksik o anın: dostu olanlar da var - dost gi nız Var; gi lerinde in ük düşün günün birinde, nih rdi ötek lâkı dır bazan inin be © onun, inadına, iyor; iç.|y rünüp de arkadan | nler | B Açılış Anadolu g. $ 60 peşin . Şım. 60 vadeli Bomonti - Nektar çimento | 00.00 00.00 9,20 1415 00,00 9,B) 8.00 10.60 vıS 1102 'Türk borcu I peşin » T vadoli » Iİ vadel Kutuluk keresteler n ve incirlerimizin İzmirde iplik huhranı var — İzmi anı |“)'ı.ı_»_ı_ an lâhnk) " ları iplik ihtiyaçla temin 0d€ medikleri için faaliyet mmr—munud’ Şehrimiz tcaret odası bu bususta yapti tetkikat neticesini bir raporla İktısst Veki” letine bildirmiştir. Adana Tabrikalarının İX mir fabrikatörlerine pamuk — satmadı tesbit edilmiştir. Yapılan tahkikata nazaran Adana — iPlİ fabrikaları istihsalâtlarını İstanbul, Kof * ya, Merzifon ve Urfa mınt: cılara vermeyi tercih odi; | müşteriter yüzde üç farkla mübayaat w? İmayı kabul etmişlerdir. Bu fark Vekâlet te 4 fiatlar ler yapılmak Sü * 1, iplikle birlikte kaput besi Salâ” kaput besleri a ilâve yapmak Ü” retile tahsil edilmektedir. Vilâyet, İktisat Vekâletin afla piyasanın dirmüştir. n hiş hoşlantıaz. günün birinde benim Ö* ala tuta Artık hiç gözüne gözünmeyiniz” olup da anlarsa © g gibi. Geğili ımv tün başka b — Deme! bir ımı rsa.. | | — Pekâlâ, bir ründüğüm g annettiğinden büsbü! D, Ya © zaman?.. — Anlamadım, ne gibi?.. — Diyelim ki ben zengin - değilir Hiç değerim olmadığı halde îiılf"x' benim için neler anlattı, bunln" ye yi bilmiyorum ama hppı de y bi psı de birer masaldi bilir ya... Ben kim; gencim. Öyle Bülendin bana binlerle lir ndıran buvuL *(ı ler yapmıyo: Hepinizin zannet ğiniz gibi parlak bir mevküm Y? ebibe, bunu anlar rikinin | o RaRİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: