10 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11

10 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

19 MAYIS — 1937 Fra anlaş (Baş tarafı 1 wide) habiri S a abiri Sa r mülakat bah Stmiştir Başvekilimiz bu mülâkât ööng. ında demiştir ki vekil Blum ve hariciye s'la konuşmalarım es» da umumi siyaset meselelerini »dik Bu mesel üs duğumuz beynelmilel drosu dahilinde kala- ve barıs politikası ta a Sancak meselesine müşkülleriş dık » halli çarelerini de ara- Bu müşkü ri, Ceneyrede itti- : prensip kararlarına tle Di vermek suretiyle mek icap eder, Bizim bir z vardır, o da Türk mil- çinde inkişafına çalış- sulha ne kadar sa- İ surette | komşulariyl bağlı olduğunu bütün ve Bı la <i € ve ezcümle Yunanlılar Pat et arla anlaşmak suretiyle is at etiniştir., ) Gazetelerin mütaleaları Priz, $ , nis.) (ALA.) — Paris gazete- Türkiye başvekilinden muyetle urkiyv; 3 : çi irkiye Başbakanı Fransatiın om wiris, başlığı altınd büyük : bahsetmektedirler. si a Petit Parisien tesi, İsmet İnönünün - canlı ve eler e dolu bir teröemeihalini ve ttaki muvaffakıyetlerini yaz- «tan sonra onun Tig sonra « nunla konuşma : v ördan adl — Fransiz tdluğunun kuv- checeğini ! , Le Joumal de Ata- in çok değerli arkadaşı ve yeni 'Yenin yaratıcılarından biri di- İsmet İnönünün Pa- nlük “konuşmalarının çıkan eski suitefeh- ıtmağa kâfi « geleceğini rak beebüyül devlet Glsiimdani bahsediyor, tüşl Tür rk I tı, is-Soir buradaki mükâleme- te SİYASİ ve ikti münasebeatm Na İscağını yazıyor. san reisi Herriot: bi yük rek İsmet İnönünü 'va Akşam hariciye tara ik bir ziyafet adi ıdam Tabouis Oeuvre gazete- diyor ki Tür ünkü konuşmalar, Fransa — *ye münasebatının “âtisi - hak- inda falihayır addolunacak bir ma- , Sitedir. Mühim olan nokta, Fran Me Türkiyenin bütün siyi z un esaslarında ve harici siyasete Bane olan fikirde kâfi derecede bir itabakat zemini bularak, Sancak selesi dolayısiyle, bir Fransız — renklı müzaheret paktı ak- lip edemiyecekleridir.,, vi Hionçlari, Ami du Peuple gaze- "Şe diyorki: tL m Başvekili ile Fransız MEZ bi ve hariciye nazırı, milletler ütün mesaili ve bu arada Bal- nlar y z ini ar ve Akdeniz meselelerini ge- i me Türk de Baş (bağlıyan ma Oldu memleketi alâkadar eden bütün ı : niş bir şekilde Siyasi ufuklarda yapılar ta bilhassa b ei i isinin a il di liyet sebebiyle. vaz zan terki Fransayı Türkiyey« ie enik lm sarsacak mahi- bir ihtilâfın mevcut olmadı- ögtiren ” Petit Parisien gazetesi de şu mü rütmektedir: “e ni bir dostluk bavası nde yapılan bugünkü age İnönüne, Blum'e ve Delbosa, iki bu tetkika- ahalarda göster mukabil A A) — Dün Bask cephe kü kıtaları için talili bir ndeki hükfümet : ii zül di Bu kıtalar Sollube muntakası dl eli ve muyaffakiyetli bir mi k d geçmişler ve asilerin iler ni olarak onlara büyük zayiat Bilbao, 10 ( da şidde bil taarrı mesine Di verdirmişlerdir. Katalonya “jeneralite” si Reisi Kompanis Rigito mıntakasında milisler, kuvvet. li harp malzemesinin bimyaseinde ola. rak şiddetli bir taarruza geçen asilere anudane mukavemet etmektedirler. Di- namitçiler asİ tankların ilerlemesine mani olmaktadırlsr. Asiler yüzden faz- Ja telefat vermişlerdir. Mühim bir mevzi işgal edildi Gijon, 19 (A.A) — Hükümet miliz. leri Belmonte mıntakasında mühim bir olanı Riviellesi işgal etmişlerdir. taarruzu geri püskür- mevzi vi Aslerin mukabs tülmüştür. Madrit cephesinde Madrit, 10 (AA) — Hükümet biz ları Arges kasabası muntakasındaki mev zilerini tahkim etmişlerdir. Tayyare ve topçu kuvv€ ki aşi mevzi den yolları Guadalajira Simi ki e sre olan Cogo Lludoy: tahli- lerini ve bilhassa şehre gi bombardıman etmişlerdir. cephesinde asiler Gunda- şimaliride mü. la im başlamışlardır j eğe başlamışlardır. Yeğin Madrit cejhesinde dün hiçbir mühim hareket olmamıştır. Hükümet fınn çekilmesine müsande v ti giderek Kande şatoxunda sabık madam Simi *ü müstakbel zevcesile beraber geçen gün gazetecileri bU iştir. Bu resim, A Wikten sonra sabık madam Simpsonla birlikte çekilen ilk Simpsonla buluşan Vindsor kabul etmiş ve fotoğra- Windsor dökü. tahttan feragat #otoğrafıdır. gözden geçirmişlerdir. | ydanberi Italyan i ask cephesinde Hükümetçiler taarrüzda | i İl | | etleri Toledo mıntakasında. | i | | | | n İ 2300 çocuğu Fransada kendilerine ha- HABER — Akşam postası j aşma ihim mesaile selelerin üzerinde dol seti umumiyeye ait ve ezcümle Milletler Cemiyeti ile müşte sk emniyet hususunda bir fikir mutabakati mevcut olduğu vermiştir nu anlamak imkânlarını Fransa — Türkiye — Suriye arasın da hudutla dilecek pak asuniyeti için akde- dair mü- ce, buna hava skerelerin pek içinde geçmiş v yakında mesut bir neticeye varaca- ğı ümidini vermiştir... cn keşif kolları sık sk düş hatlarına girmişlerdir. Hükümet pombardıman edilmemiştir Bilbaonun tahliyesi Bilbao, 10 (A.A.) — Tahliye ed ler düntlen itibaren gemilere - bir meğe başlanmıştır. Bunlardan beş Margaüx vapuruna, bin tanesi Carima- reye ve beş yüz tanesi de ChatezuPar. mere bindirilmiştir. Gemiler öğle za- manı hareket etmişlerdir. Tahliye edi. lenler çocuk, kadın, ihtiyar ve malül, lerden ibarettir. | Lorijra: 10 (A,A.) — Amirallik dai, Fearless ve | İ cesine bildirildiğine göre, Foxhourd torpito muhripleri, İspan nın şimal sahillerindeki İngiliz bah kuvvetlerini takviye için İsp3 yi nya sula rına hareket etmiştir. Deyli Herald gazetesinin Bilbao mu. habiri bildiriyor: On iki yaşında bir kü sabah, Fransaya götürülecek ola: gocuk mülteciler arasma katylna nirken tepiniyor, çabalıyor hissile gözleri kançarağı bir halde memleketimden ayrıln miyordu. Ve şöyle haykıtıyordu: “e Gitmek istemiyoruz karşı harbedeceğim. Ohlâr benim anne. mi öldürdüler Çocuklar, muhasafa altında bulunan Bask şehrine veda ederken gördüğüm çük çocuk bu| 2300 gibi olmuş nanlara feci manzara buydu. Bunlarin çoğu, istasyona kadar, an- yanımda getirilmişler. ne ve babalarının y ük bir dir. Ve zavallıla veda busesi kısmını gocuklarına verirken dü, şüp bayi mışlardır. Rıhtıma geldikleri zaman, o Havana vapuru onlar: rordu. Bu vapur gırlanan evlere götürmektedir, Bir çok çocuklar gemi tayfasından şunları sormuşlardır? — Fransada beyaf k bulabilecek miyiz! Orada Faâslılar yok ekmek, yakut et —Rindenburg © kazası | (Baş tarafı 1 ine Nevyork, 10 (A. A.) — Dick Merill ve Jack Laubie isimlerindeki tayyare- giler dün Floyd Bennett tayyare mej danından İngiltereye havalanmışlar. âm. Londraya saat 19 da varacaklar- imi Ümid etmektedireir. Lakehurst faciasına ait filmleri hi mil bulunan tayyareciler hava yol avdet edecekler ve taç £ mera; mine ait filmler getireceklerdir, Atlantiği geçtiler Nevyork, İ0 (A. A) — de (Grenviç saati) Metri Saint - Jean de Terre-heuve'in kilometre cenubunda Atlantik denizini | geçmişlerdir. ! A A (315 Lav ve otuz | ticaret şubesi Finlândiya hükümeti İstanbulda Fin. lândiya Elçiliğinin bir tizaret şubesini! fe tesis ve £ adresi Taksim, Güngör Apt (Tel, No. 49492) olan şubesinin mü- E Ivaloyu tayin etmi dürlüğüne k müşaviri M, Asko Afrikanın yüzme yıldızları Birleşik Amerika hükümetlerinin Tokyo olimpiyatları için iki Yüyük ül, di; Sor günlerde Kaliforniyada yapılan yüzme müsabakalarında 100 wet“ re sirt Üstü ve 100 metre serbestte perlıyan iki güğel kız. > nın inşaatı başlıyor i Fabrika bir buçuk milyon lira sarfile vücuda getirilecek Beş senelik sanayi mühim kısımlarından birini teşkil eden Malatya bez fabrik da başlanacaktır ve işletmek üzere Sümer bankın le Ankarada “Malatya bez ve iplik fab. nun inşasına yakın rikası anonim kurulmuştu. Şirket fabrikaya ait proje. leri hazırlamıştır. Malatya bez ve iplik fabrikası inşaatı 1,243,498 liraya mal olacaktır. Fabrika nın biran evvel inşasına başlanması alâ» kadar makamlarca arzu Kazaya mi uğrayan fil Hindistanm K r şehrinden r 550 mil mesa, a bu boş ton ağırlı. i Gl, kendini Barodaya gütüre, olan vapura e bindirilirken parak yere düşmüştür. ğın cek v Az daha sahibinin üzerine düşecek fabrikayı kurmak | #iraki | programının en , Sümer bınk tarafından 20 mayı eti,, adıyla bir şirket | edildiğinden | imkânları verilmektedi ta Ans münakasası kurada fabrikanın İnşaat yapılacaktır. : İnşaat hazırlıkları ikmal edilinçe fab- rikanın temel #tma merasimini yapma- *r Malatya mebusu olan Başvekilimiz İsmet İnönünden rica edilecektir. Yeni bez ve iplik fabrikası Malatya ve civar vilâyetlerde yeni bir iş hareketi yarata, cak ve oraya yeni bir refah getirecektir, Bu sayede yüzlerce Vatandaşa yeni iş — olun fil, rıhtımdaki ahaliyi korkut. muş, herkes çil yavrusu gibi dağılmış, kaçışmaya başlamıstır. Fakat gariptir *; bu muazzam su. kuttan kimseye bir zarar gelmemiş, hattâ fil dahi incinmemiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: