10 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 16

10 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

18. HABER — Akşam postası © > 10 MAYIS —1937 ği “Fenni Kasik bağları mide, barsak böbrek düşkünlüğüne Fenni korsalar İsteyenlere öle tarifesi gö rilir. İzmir sokağı 'Tel. 20219 ZAHARYA OREPULOS MEL en A MK Taya Tu Nİ DERMANSIZLIK Vücut ve bi Pek müessir ve emin BİR İLAÇTIR Kutusu 200 Kuruş BEŞİR KEMAL - MAHMUT CEVAT ETİ İTA ETİİ NİŞANYAN Hastalarını hergün akşama kadar Beyoğlu, Tokathyan oteli vanmda Mektep sokak 35 numaralı mus- yenehanesinde tedavi eder. uraz Tel: 40843 Kemal özsan Üroloğ . Operatör Bevliye müstehasısı Karaköy — Ekselsiyor mağazası yanındi. Her gün öğleden sonra 2 den 8e kadar: Tel: 41235 İ | İKİ DEFA AZ İŞLEMEKLE AYNI RANDÖMANI VERİR Istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilânları Haydurpaşe h esi için 3650 ta- vuk ve 1825 piliç açık eksiltme ile sa. tınalınacaktır. İhalesi 17 Mayıs 1937 Pazartesi günü #aat 16 da yapılacak- tır. Tavuğun 2190 lira ve pilicin 730 Tira ki, mecmuu tutarları 2920 liradır. Şarttnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 219 liralık ilk teminat makbuz veya mektuplariyle ihale günü vakti muay. yeninde Fımdıklıda komutanlık salı - nalma komisyonuna gelmeleri. (2445) İstanbul Bzetineği birlikleri için Ss A H i B i Ni N Ss E S i Beyoğlu ve acentalar 20000 kilo sakız kabağı ile 15000 kilo çalı fasulyesi açık eksiltme ile alına. caktır. İhalesi 19 Mayıs 1937 Çurşam- - Adana - e - Bursa - ba günl saat 15 de yapılacaktır. Ka. Ankara Antalya Afyon B: bağın 600 liradan ve çalı fasulyenin Bandırma - Eskişehr - Izmir - Kayseri - Konya. 937 lira 50 kuruştan tutarları mec- Mersin - Samsun - Sivas - Trabzon - Zonguldak muu 1537 lira 50 kuruştur. Şariname. si her gün öğelden evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 116 Jiralık ilk teminat makbuz veya mektuplariyle ihale günü vakti muayyeninde Fın- dikitda komutanlık satınalma komis. vonunâ gelmeleri. (2444). ve takdirle teşhir edilmekte olan : Kuyunuzun, musluğunuzun acı ve kireçli suyunu tatlı suya çovii İLE kireci tasfiye edilmiş su: (Sert saçları yumuşak yapar, kepeğe mâni olur, cildin taravet ve güzel muhafaza eder. Çamaşırda soda ve sabundan tasarruf temin eder. İstim kazanları, kalörifer, inbik alelümum kaynama kaplarında kirecin tavazzuuna mâni olur, CIHAZLARI Saatte 250 litreden 15000 litreye kadar su tasliye eden cihazdi” sanan İstanbul: Vebolid Ltd. Voyvoda 40/42 Galata - Ankara: Vehbi Koç iie E marn başlıca şehirlerinde satış teş yerleri vardır. ey e İİ EE e e hee İm EREK

Bu sayıdan diğer sayfalar: