10 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4

10 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a , Her hakkı ablası . Hadiye'ye sittir. KATLANIR B.. Yazan: Naciye İzzet Kanser kurbanı: 10 Gi — Şu halde aziz yeğenim. Bu hastalığın önüne geçmek için tek bir ilâç var: Bir gün bile daha fazla dur madan buradan derhal savuşmak... Artık nakledilebilecek bir haldesin.. Hemen şimdi bir araba getirteceğim. Fakat genç milyoner amcasm: dan bu sözleri beklemiyordu. Sımsı kı yastığına sarılarak itiraz etti: — Hayır... Gitmiyeceğim.. Size âşıkım diyorum... Aşkın ne olduğu- nu bilmez misiniz siz? — İyi ya... İşte bunun için he. men gitmek lâzım!.. — Beni iyi edecek ilâç burada. Dünyanın hiç hiç bir yerinde bu ilâ. <t bâlamıyacağım.. y — Lem'i sana söylüyorum: Bir felâket çıkaracakam! — Hayır hiç bir felâket çıkarmı" yacağım... — Sen bizim ailenin prensipleri- ni bilmiyormuş gibisöz söylüyor sun Lem'i kuvvetle tekrar ederek: — Felâket çıkarmıyacağım. Nec lâyı seviyorum. Onunla evlenece- gim. Hepsi bu kadar... Cemil bey yerinden sıçradı: — Nasıl? Evlenecek misin? — Evet, — Neclâyı almak mı istiyorsun? — Tabii, mademki onu şiddetle seviyorum. — Ya... Öyle mi? Bu hareketi nin bir felâket olup olmadığını bil mem. Fakat çok büyük abdallık edi- yorsun. “ — Niçin abdallık olacakmış! Ta. ribte çoban kızlarını alan krallar yok mu ki?... — Belki! Fakat ne sen bir kral. sın, ne de Neclâbir çoban kızıdır. İyi düşün Lem'i!,. Neclâ basit bir a- damn kızıdır!.. Babası bütün serve- tini kaybetmiştir. Bugün on parası yoktur,. Sonra Neclâ hayatı pek mahdut olarak tanır... — Ne ziyanı var)... Ben zengi- nim yal... — Neclânın iyi bir tahsil gördü. ğü şüphesizdir... Fakat bizim yaşa: dığımız kibar hayatla hiç bir ünsiye- ti yoktur. Bu husustaki görenekler ri çok kıttır. Senki etikete çok, hatta lüzumundan fazla riayetkâr bir gençsin. Bir kâhya kıziyle nasıl o- lur da evlenebilirsin? — Bunların hepsi benim için çok ehemmiyetsiz şeyler... Kız güzel ya.. Benim büyük servetim ve yük. sek ismim onda eksik olan şeyleri tamamlamıya kâfi gelir. : — Peki. Neclâya bu izdivaç hak kında bir şey söyledin mi? Seni sevi» yor mu? — İzdivaç hususunda mı? Hayır henüz bir şey söylemedim.. Bunu uy yy yg yy ri sayılacak kadar az olan Ermeni Taşnaklarının ve Fransız müstemleke memurlarının tahrikâtı tesssürü mu. cip bazı vaziyetler yarattı. Asıl Suri- ye halkının Türkiyeye karşı beslediği #empatiden şüphemiz yoktur. Ermeni ekseriyetinin Türk tezine taraftarlık. ları tezahürlerle Oifade edilmiştir. Fransanın büyük menfaatleri Türki, ye ile beraberdir. Şu halde üç derle- tin, yüksek menfaatlerini, mahdut tahrikçilerin kurbanı yapmıyacakları. ni, ergeğ akil ve müântığın icablarına uyduracaklarmı biliyor; ancak bunun gecikmesinden üzüntü duyuyorduk. Şimdi, devam eden ve başlamak ü- zere bulunan görüşmelerin bu ay için. de neticelenmesi ümitlerinden çok de. rin bir memmumiyet hisseylediğimizi gizliyemeyiz. Hatay anlaşması, yerik ticaret muahedesi Türkiye ile Fransa arasmdaki dostlukları sarsılmaz bir | duruma getirecek, Suriye hüdutlarmı tekeffül edecek muahede de yakm | Sarkm barış adıma en büyük kuvvet ve emniyet teşkil eyliyecektir.« Barışa gönül verenler için bu güzel neticeler sevinç kaynağı değil midir? daha ciddi bir şekilde düşünmemiş. tim... — Görüyorsun yal... — Hayır. Bu gece rene söy“ iyeceğim. Daha doğru o mı? — Ya... Demek ki hiç tereddüt etmeden bu münâsebetsizliği yapa caksın? — Niçin tereddüt edecek mi- şim?,. Size Neclâyı seviyorum diyo- rum! Cemil bey genc yeğenini bu kati kararmdan vazgeçiremiyeceğini an- layınca şunları söylemekten başka çare bulamadı: — Pekâlâ.. Benim icin saadeti. ni temenniden başka yapacak bir iş almiyor. Sonradan bu işe pişman olmamanı dilerim. Lem'i belki de hissettiğini söyle- diği bu aşkın derinliğinde mübalâga ediyordu. Geçirdiği sefih hayattan vakitsiz olarak yorulan gencin kal- bindeki bu aşk yavaş yavaş kendisi de farkında olmıyarak doğmuştu. Vakit vakit hayatın her türlü zevki- ni tatmaktan mütevellit bir düşünce ile içerisinde derin bir bıkkınlık, bir bezginlik uyanırdı. Genç yaşma rağmen hayat onun için çok gayesiz, çok enteressizdi. Halbuki (o şimdi, ruhu, yüzü gibi taptaze olan bu genç kız ona bilmediği yeni yeni şeyler öğretiyordu. Genç kızı biraz mübalâgalı bir şefkatle düşünüyordu: “Neclâ onun karısı,, onun malı, onun her şeyi olacak.,, Bu hal herkesin gözlerini nasıl da kamaştıracaktı! Geçtiği yerlere altın saçan bu nazlı paşa zade or. manların köşesinde keşfettiği fakir bir kızı bir prens kadar yükseltecek: ti.. Her seyden kıpkırmızı kızaran bu küçük periyi istediği şekle soka- caktı. Onu azametli ve göz kamaş- "ran bir hanımefendi mevkiine çıka racak, ihtişamları, zinetleri dillerde destan olan bütün ecdadınm kadınla rından daha parlak yapacaktı. O mi. ni mini bir lüks bebeği olacak, pır- lantalarla, en kıymetli elimaslarla süsliyecek, nadide biblolarla sara caktı. Onu parlak ve etrafına şaşanlar saçan bir halde görmek istiyordu.. Bütün kadınları gölgede bırakacak, erkekleri meftun edecekti!... “Güzel, zengin ve şık. Bir sene geçmeden Neçlâ Şişli ve Büyükada kibar hayatınm kraliçesi, göz bebeği olacaktı. Bu parlak ve mesut projelerle Lem'inin gözleri parlıyor, Yanakları ordu. — Benim küçücük, mini mini güzel nişanlım.. Sana tapmıyorum!, Ve Neclâ nasıl olurdu da bu çok yakışıklı delikanlınm bu sicak aşk kelimelerine mukavemet edebilirdi? Nasıl olurdu da bu nihayetsiz serye- tin sihiri gözlerini kamaştırmazdı?, Nasıl olurdu da bir paşa gelini ün. yanma karşı lâkayt kalabilirdi?.. Evet o en asil bir aileye intisap ede- cekti. Bu bütün dünyadaki Neclâ- ların başlarını döndürmek için kâfiy. di. Yalnız... Yalnız bu parlak izdivaçta si- yah bir nokta vardı. Babasmdan ay- rılmak lâzim geliyordu. Artık ebediyen beraber yaşıya- mıyacağı düşüncesiyle o kadar mes. ut olan sevgili babasından. (Devamı van mi Yeytinn ve mllstesma film... İNGİLTERE TACININ İNCİLERİ Xral VI nci Georgu'un taç giyme İörenin de gösterilecek olan bu film asgari 100 milyon kişi tarafımdan © seyrediledektir. Memleketimizde de pek yakında yalnız SAKARYA sinemasında gösterilecektir. / Ekm lan in Irakta bir isy an teşebbüsü Maznunlar bakkında takibat başladı Bağdat 9 (A.A.) — Orta Fırat ve Di- vanye mıntakasında aşiretler arasınlda isyan çıkarmak maksadını ogüden bir suikast hareketi keşfolunmuştur. Bu hususta neşredilen resmi tebliğe göre, maznunlar arasında ayan azasın. dan Alvan Yasini, ve Muhsin Abutabik, mebus Abdülvahit ve ayrıca daha iki mebus vardır. Hükümet, bunların masuniyeti teşrii yelerinin kaldırılmasını ayan ve dmebu- san rmeclislerinden istemiş ve iki meclis te bu kararı ittifakla kabul eylemiştir. Bunun üzerine maznunlar tevkif o- Junmuş ve Şimali İrakta nezaret altında bulundurulan bir mahalle gönderilmiz- tir. Divanyede vaziyet sakini olarak de- vam eylemektedir. Çok ucuz fiyatla kiralık köşk Nezareti fevkalâdeyi haiz hava- dar içinde müteaddit meyve ağaı bulunan sekiz odalı Kullanışı bir köşk ister senelik, istet sayfiyelik, is- ter başlı basma, ister ev sahibiyle ki- ralıktır. Adres: Kuzguncuk o Nakaştepe mektep karşısı No. 27. Yeni Deşriyat Yeni edebiyat “Yeni edebiyat, gazetesinin 8 inci sayısı çıkmıştır. Bu sayıda Mehmet Selimin Abdül bak Hâmit ve 2 Dinci asırda “Bea farlliği, Yusuf Ziyanm Ahmet Haşim hakkındaki ki tabı üzerinde Şerif Hulüsinin bir tenkidi, ti yatro ve Musiki temsilleri vardır. Gazetede milletleraras: roman mükâfatmı (okazanan eserinin tefrikası ve forma şekiinde verilen “dünyanın en güzel hiküyeleri,, serisi devâm etmektedir. Okuyucularımıza tavsiye ederiz. : ——— e ZAYİ — Müdanya © İsmetpaşa kız | mektebinden 932 senesinde aldığım şe. | hâdetüamemi zayi ettim. Yenisini ala- cağımdan eskisinin hükmü yoktur. Emel Sabahat Sevengül — ——-——- İÇERİDE: * İzmir muallimler birliği senelik kongre sini ükdetmiş, göçen seneki Messi © raporu okunmuştur, Yeni idare heyetine Gazi mekte bi başmuzllimi Faz, musilim Cahit, Dum Tüpmar mektoblinden Celâl Kiş | muallim mektebirder Vedide, İstiklâl — mektobinden Ahsen ve Kahramanlar mektebirden Cemal seçlimişlerdir. * izmit valisi Hhmil Ankaraya gitmiştir. * Eahikâriröe Alg bir Börki açılmıştır. Bu #*rçiye İstanbuldan da ressaminr iştirak et miştir. 120 tabio teşhir edilmektedir. * Sürer bünlun ilk yılma mit biğnço İkt sat vekâletine verilnilştir. Batlea ilk yıl blân gosuhu kârla kapamıştır. # Macar hükümeti Iktisat mütahazarslarn dan ptnfesir Nikota şehrimize gelmiştir, dün akşam Ankaraya çitmiştir. Mütehasaıs yur dumuzda iki ay kadar kalarak © iktismeii tet kikler yapacaktır, #$ Buzün Komanyanm mill bayramıdır, Bu münasebetle bu sabah Rovanya genersi korsolaslağunda bir resmi kabul yapsimıştır. # İki Fransız profesörü şeker sanayimiz »traf:nda tetkikler yapmak Üzere gelirimize getmiştir. # İki gilin evel şehrimize gelmiş olan mali ye velili Funt Ağralı dün akşam Ankaraya dönmüştür. # Beşiktaş halkevinde bir çaylı dans veril miştir. Davetliler gece ikiye kadar eğlenmiş lerdir. # Esnaf dispanseri yirmi mayısta merâsim Te açılacaktır. * İnhisarlar umum müdürü Mithat idare Bin bütçe ve kadroları için Ankaraya gitmiş tir, * Dahiliye vekâleti memlekette kültür tedbirler ba'kevlerine devam» et seviyesini yükastmek için esaslı alm Bu arada larile,. Kahraman KUS (Baş tarajı 2 incide) resim konmuş, Altında Şu İza. hat var: “İspanyadaki tarihi facialardan bir şahhe,.. ilh..., Ba efendim, bu resimdeki askerle- rin bellerimleki palalardan, #ırtların. daki uzun paltolardan, şapkalarından ve her hallerinden belli ki bu sahne Çarlık devrinde Rusyada ctreyan et. miş bir Pogrom'dur. Çok garip bir edebi hâdise Hapishaneden keçan iki katilin Adanada yakalamp dün İstanbula ge. tirildiklerini bil'yorsunuz. Bu günkü sabah gazeteleri bunu ballandırarak yastyorlar. Bu yreyanda Tanım bu ka, bere ayırdığı sürunlarda şw #atırları - Üiraf etmeliyim Ki, tiksine dum. Muharrir bunları mesi M. Zeheriya bunları nasl beğenmiş ve Tan nasıl neşretlebilmiştir? Eğer bu satırlar Tan tahrir heyeti. nin edebi sevkine uyuyorsa doğra. kendilerini Hali Ziyayı tanımak ve beğenmek gibi “tath bir mihnet” isa maf tutmak doğru oher. Lülfen şu facia okuyunuz: RANDEVU... AMA... Olu Tevfik gazeteci olduğumu anlamış- i ti, Hattâ: “— Ağkolsun çocuğa . Amma çalt. şiyor.” dedi. Sigarasını içerken du. manların arasından bana bakıyordu. Bu sirâda sigara paketinin arkama şunları yazdım: ”— (00) numaradayım!” Paketi gösterdim. Tevfik gördü, Cebime koyarken polis, müphem bir şüphe ile yerinden doğruldu ve kapu- tunu çikararak kompartıman kapısına astı, Boşanma güçlüğü sl aileyi kuvvetleştirir ni bir köşeye sindim. İtiraf etmeliy"e müthiş çarpıntılar duyuyorduu Keli ki; hapishane kaçkt İzmitten İstanbula kadar eyni parlımanda gelen muharririi seyahalit devamınoz iki fira tibirlerine bağlı bulunduk!a yalnızca helâva gitmelerine madığım,, yani Tan muhavriri dan anlatılan şeylerin bir m ibzret olduğunu da açıkça 1650 M3 bulunmaktadır. Ensari B Son Posta mubaerririnden bir istizah: Firarileri izmit kapılarında ia karşılamak için İstanbuldan 9 rik edilen” “Son Posta” muh Yazısınm bir tarafında şöyle diy “Fakat bir zabıta memers İnen çok mlibaldğakı bir vas vestilkle yerine getirilen bu me Vet bila beni ne katilleri gö | hattâ ne de hatillerie görüş” i mahrum edemedi., Bu ne mazhariyet be azizim ne yaman şeymişsin yanu?... Ayni yazınm alt tasafmdi bi man arkadaş Şunları da söylüyofi “Mahrumiyet? deyişime hiç yin, Mes'ek bu. Desan şayanı bir ie örüşebilmek, silik Ae gi bir memleket nazrite müzdkstii! pebilmelden hem çok daha güç, M çok daha kiymetiidir.,, “Bilik herhangi bir memleket Beli, Allah silah... Buda kim ; Derhal oradan ayrılarak Yağonun nikayetindeki helâya girdim. Kapı a, çıldığı zaman kimsenin göremiyeteği miyen halkin kalabalık bulunduğu Yerlârde pazar maballerinde temsiller verilmesi, hal kın çok okuduğu Leyta ile Macan, Aşık Ke Tem gibi kitapların sade ve teröiz bir lisanla yazılması vardır. DIŞARIDA: * Şamdan gelen bir habere o göre, Ükinet Hamildin oğlu şehzade Seiim, Cünyede ölmüş ve amcası Vahdettinim yanma gömülmüştür. * Londra otobilsçilerinin yaptıkları grevin ösümlzdeki hafta içinde de devam edeceği aniaşımaktadır. # Yuzoslavpanın Üsküp (şehrine giden! başvekil Stoyadinoviç beraberinde hükümet erkânından bir hayli olduğu © halde cenabi Sırbıstanın kuruluşunun 25 pci yddönümü kutlulamalarında bulunmuştur. 10 PAZARTESİ MAYIS — 1087 Bien: 1380 — Seler: 28 GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDD? Habeş imparatoru Kudüre o muvasalat et miştir. i göz kamaştırıcı". manzafalı ve lâtif yerlerinden Nev.York'a kadar... Skilerile.. Danslarile.. A Esrarengiz gecelerile.. liğile GÜNEŞ KRALI Fransızca sözlü filminde gözleriniz önünde Sefahathanelerile ... canlanacak ve TRENKER ilki Size her noktai nazardan zevkli ve heyecanlı 2 saat geçirtezeklerdir. HEMRA Bu sşemdmibin ,, SAKARYA sinemasında ( . Sinin hükmü yoktur. İşsizli i Hayal ettiğin gu silik memleket 9” rmi gayrimer'i şualarm ü sonra acaba biz de görebilecek | dersin? e # Amerikan milyarderi Rokfeller, pistana 100 bin dolar teberrüt etmigtifr para ile Atisada yeni bir müze ” “ Son zamanlarda Bulgaristandan İM. İtalya, Almanya, İngütere ve Çe . ya külliyetii miktarda yumurta (ibi. başlamıştır. Kağer peyniri de ihracat © termığtar. # Yunanlatan işçilerinin mayın bayt dün öğleden sonra başiryarak © zevk İSİ geçmiş ve Atina civarı baştan (baş F” bahçesi halini atmıştır. #italyan, tayyarecisi Mario o Ressi metre yükselerek dünya yükseklik kurmuştır. Bundan evel 10223 metrede kor İngilizlerdeydi . # Eski İspanya kralının Kübada bw” oğlu Kovadonganın Küba güzellik 59 ile olan İzdivacınm feshine karaf miştir, Kaki prens, bu kızla” © evlenmek İçi ocağını terketmekle itkanı / Sabık karısına ayda 100 dolar rafakt ” ektir. ZAYİ — Kaptan O şehadetns! Zayi ettim. Yenisini alacağımdan Mi © Koduköy ikinci sulh hadetk ğinden: Erenköyünde Sahrayıcedit Bos” caddesinde 144 sayılı evde oturâ$ Kadri oğlu 1 Şubat 338 doğumlu 5 mana mezkür evde mukim üvey Ayşenin vasi tayin edildiği ilâ “ nur. başrollerde bulunan yıldız MARİON MARSH

Bu sayıdan diğer sayfalar: