10 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 15

10 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 MAYIS — 1937 Mazon MEYVA TUZU Radyo ve : Sinemalar RAby —a o İSTANBU, Türk van, il Yarı, 2115 ve halk şarkıları, saat a me), 2215 0 tYatrosu dram kısmı (Lak zünün prog “8 Ve barsa haberleri Ye ertesi t 2230 plikin sotolar, opera 1805 salon 35 korg me 10,05 konferans, 19, İsi konser, 20,05 konferans, 20,25 Ru ağ mis. 21,20 konferans, 71.35 orkes iii 2231 haberler, hava, 22,50 gece » 43,60 ami fransızca haberler “ pata Milerieii anca Ve VONDRA; 18/06 çocukların zamanı, 19,05 orkestra, pe 20,05 hava ve haberler, 20,35 musi Piyes, 21,40 askert bando, 22,20 konuşma n, musiki, 23,05 haberler, konuşma vessi we dans orkestrası, 24,35 haberler, ve , 24,45 gramofon ROMA; işa eğlenceli konser, 18,25 karışık musi k 18.55 baberler, gürler ve | saire, 32,05 Or *tra ve yan konseri, 23,08 yeni | kitaplar, 215 şarkılar. 23,45 dans musikisi, | A ana amm İZ Nöbetçi eczahaneler Bi akşam yebrin muhtelif © semtlerinde İzi olan eczaneler yunlardır: tanbal cihetindekiler: vü önünde (Salih Necati), Boyaxtta 'Ağdar), Küçükpasarda (Hikmet Cemil, Yebremininde (Nâzım Sadık), Eyüpte (EK et Atlamaz), Karagümrükte — (Suat), Sa Matyada (Erofitos), Şebzadebaşında (Üniver MİR), Aksaraydn (Ziya Nuri), Femerde (Vi İİ), Alemdarda (Abdülkadir), Bakırköy'ün de Çiferkez), Bayoğtu cibetindekiler: İatikıaı caddesinde (aMtkoviç), Yük kaldirmda (Vingopulo), Galatada (0lerkez) Parmakkapçda (Kemal Rein, Şişlide Os Münbeyde (Barik Merkez), Kasımpaşada (Va "E, Hasköyde (Barbut), Beşiktaşta (Nail Halit, Sarıyerde (Osman). Uderda çarşıboyunda (Ömer Kenan). yünde © Altıyol ağamda ( #Merkezi. adada (Hati, Heybelide (Tamaş), SİNEMALAR BEYOĞLU Dans devam ediyor. Pat” yonum kocam... Bir mayın gecesi. maral ekspres 12 mu ELEK 8 Korcnof incileri, Çepkın tax genç & lere Hardi o serseriler kralı, Halk kahramanları MKaRYA Kralı Yn.bız nek arzuyu. Adalar SÜMER ARAZAR » Programını büldirmemiştir AN 3 9 uncu senfoni. Gönülis tediğine gider yi. 8 Rus — Japon harbi Kan kardeşler * BA 8 Singapur postası, Alp toplayan kızlar, 1996 At Asa pa Balkan ollmpiyatları # Kadınlar gölü, (o Vahşiler z hücum ediyor YANAK * Kadınlar kiübü, Pm #atarya) Um « Gökyüzü © ateşler içinde. Cesır adam ISTANBUL a" 8 Küçük prens, Vahşilere Karşı MALL # Romeo ve Julyet MİLAL ? Bağdat bÜLÜNL. Kim 5 dördü AZAK 9 Küçük Lord ve Sefer ALEMDAR © Kasta » Diya, Roma sev daları HALK * Casavar avı, Kara odanın esrarı KADIKOY HALE * Bakir delikanlı USKUDAP NAL ! Macar Rüprodisi BAKIRKÖY MİLİYADI * Programı bildirmemiştir. - 15 MİDE ve MI ZIMSIZLI defeder. M eczâ deposu İstanbul Yeni postahane arkasında No: 47. am» AD KURUN doktoru Necaettin Atasa94” 16,90 dan 20 ye kadar Lülejide Tayyare #per&” kabul Sa 2 numara 3 de has kadat Cumartesi günleri # “ar g GG Tabletleri nu , / BUNDAN BOYLE MÜNHASIRAN SPERLODENT? KULLANINIZ, DİŞ. MACUNLARININ | #4 — EN iYİSİDIR / BARSAKLARI kolaylıkla boşultr. İNKİBAZI ve ondan mütevellit baş ağrılarını defeder. Son derece teksif edilmiş bir tuz olup MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY ve DAHA KAT'I tesir eder. Yemeklerden sonra alınıra HA- IĞI, MİDE EKŞİLİK ve YANMALARINI giderir, MİDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı AAZON isim ve HOROS m arkasına dikkat. Küçük şişe çıkmıştır,fakat büyük şişesi ekonomiktir. Deposu: o Mazon “ve Boton E Mi ve BEL GEVŞEKLİGİNE KARŞI HORMOĞBĞİN ve: Limanlârı emiryolları Ji let De X ii atE-Y Umum idaresi 14 2 lira olan muhtelif şekil ve ebatta 2430 adet Msi Duaa günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası Muhammen lamba makinasi dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satınalmacaktır. artiz i : : - 2 kuruşluk muvakkat teminat verme, ise girmek istiyenlerin 106 lira 62 A nd bla <a vs a tayin ettiği vesaikle birlikte ezsilime günü sas ine kadar ko. leri ve kan acaatları lâzımdır. Bu işe ait şartnameler iş ee fi parasız a a 93 a stılmaktadır. e ei e DE mami Belediyesi ilânları i i kadar Uzanan dev. i n iskelesinden başlıyarak Zeytinburnuna r lev. iyi taş ocakları e dei hükmüne teyfikan üç Bene müd. ye çakıl çıkarılması açık arttırmaya konulmuştur. İstekliler şartna, Uğ z irecekler çıkaracakla üdürlüğünde görebilirler. Arttırmaya girece! a lari yiz buçuk nispetinde teminat makbuz veya e Daimi Encümende bulunma. PEN Ye let mali detle kum ve yi levazım Gol Mil “decekleri bedelin yüzde yedi ktubile beraber 11-5.907 salı günü saat 14 di me ları Hözümü ilân olunur. © (B) (2342) DIŞ BiBI Tetanbul Levazım Amiri De Pp k . tınalma Komisyonu İlânları Necati a şi Piyade ve topçu alayları için 52 s- talarını her gün sabahtan akşa: | det alay sancağı 18 Mayıs 937 salı gü- e Karaköy Mahmudiye cadde- | nü saat 15 de Tophancde satınalma Tile bul eder. komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi si No 1-2 kabul eder. : kadar yapılacaktır. Tahmin bedeli beheri ©5 Sah ye çene günle LİLİ liradır. İlk teminatı 370 lira 50 ku. parasız muayene ve ruştur. Şartname ve nümunesi komis. biş Doktoru yonda görülebilir. İsteklilerin beli sa. dbeyt Ölçer atte komisyona gelmeleri. o “2604” Cumartesinden maada hergün "Er e) SEZEN Karayümrük Tramvay Edirnekapı, ie Der or TİRZİHANESİ a Sahibi: İhsan Yavuz Sezen Göz Hekimi Şık giyinenlerin İp. Sükrü Ertan terzisidir Cağaloğlu Nurucsmaniye cad. Ne. En cazip madeller, mevsimlik metin (Cağaloğlu per e ve şik kumaşlar. Telefon. 22 4 İstanbul Yeni Postahane karsısında | f —— İKTİDAR Her eczanede arayınız. ( Pos'a uuzu 1255 Kao-modin , GEZE 5 ——— gm Istanbul Tramvay Şirketi A g I L EN İstanbul Tramvay şirketi; tenzilâtli tarifeden istifade etmek hakkını veren mektebli kartlarında yazılı talimata göre bunları mekteb direktörlerine tasdik ettirmelerini ve uksi takdirde 10 ma- yıs pazartesi gününden itibaren muteber olruyacağmı, ellerinde mektebli kartı bulunan Üniversite ve diğer mekteb talebesine ha- E Zeytinburnunda satılık arsa ve hangarlar Istanbul! Ziraat Bankasından: Bankamızm malt olan Zeytinburnu nda bir tarafı çimento ve diğer tarafı Zeytinburnu fabrikaları arazisi ve bir tarafı İstanbul caddesi ve diğer tarafı Marmara denizi ile mahdut ve her türlü bina ve fabrika inşasına müsait 6552 metre murabbar arazi, üzerinde mevcut üç hangar ve iki oda bankamızca pâs zarlık suretile satılığa çıkarılmıştır. Satış bedeli peşin veya bankamızcr kabul edilecek şekilde taksitle ödene. cektir, Taliplerin fiat ile tediye şartlarını ihtiva eden teklif mektuplarını ni. hayet 15.5.937 tarihine kadar bankamıza göndermeleri ve daha fazla izahat almak istiyenlerin şubemize müracaatları ilân olun (2119) “Kendi kendine 1000 kelime ile Ingilizce dersi Resim ; 14 Sports and Games ( Sporlar ve oyunlar ) 1 — Hopecoteh: seksek. 2 — Blind.man's.buff: körebe. 3 CA top: topaç. 4 — Prisoner's-base: çember. 5 — Leap.frog: birdirbir. 6 — To pavmenti kaldırım. T — A soooter: Çocukların tek ayakla binip kaydil- ları oyuncak araba, 8 — Pas geçenler, b — Association football: (on bir kişilik iki takımla oynanan adi) fütbol. 10 — Rugby football: ragbi, 11 — A team: bir talim. 12 SA football-mateh: bir futbol maçı, 15 — Tennis: tenis. 14 — Boxing' boks. 15 — Running: koşu, 16 — Jumping: atlama, IT — Skating: buzda kayma, 18 — Ski.ing: kayak. 15 Tobogganing: Kızak, yoldan e

Bu sayıdan diğer sayfalar: