9 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6

9 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YENİ ASIR : PAZAR 9 MAYIS 19 LONDRA MEKTUPLARI A m) Rejisör Von Sterenberg Dita Parlonun hayatı sinemaclığın ne halde Frolayn Doktörü temsil eden bulunduğunu anlatıyor ıy- artist bildiklerini anlatıyor. (| (5 1.1-X- Paristen m al cevabı vermiş, tayin 8 Fevillere e. bir pi - Ne Edwig: sus değildir. Ne Fransızları saatini ne de Yuki SE etmişti. tır. Fakat birçok (yıldızlara Joseph Von Sternbergten © bahset- fa eti, gülüşlerinin cana ya- tır tabit,, Marlen Diet- kınlığı *biyle teshir edici bir ca- ahsederken: sus tipi arandığı zaman hemen sönen cümle- Feuillere hatıra kii Dünya sinemacılığı: the Richardı temsil etmiş Hkuğiyik, ık şeyler Okurlarımız. bu ahli Fransız ca- anımak, ko- a > in okumuş» renilmez bir arzu idi. lardır. #mde onu Alman zabiti üinümür ünlül ir Von dr zi görüyoruz. vi a ya- vakit kalmıştı. Bana adres verdiği otel- t Eric Von seri d ber ln u Frolayn Dek- di- iş ei lo temsil etmiş- amı anlatmıştı, Bununla beraber, onun ipe Desi ği şöylece a iti- rem 'ocukken artist ol or- niyetinde aldin Şu veya bu filim- e e deki sanatkârı taklit hevesine (o kapık r, ü mi diğımi hiç hatırlamam. Emelim O üni ei > etmekti. On altı yaşına tim, Yoktu, salonda oturarak an giri ü VA. mun ce bir tesadüf be F.A mun ma ük mektebine girmeğe Sahifelerini © çevirmekte © olduğum ketti, dansa, meçe, patinaja ça- gazeteye daldığım bir sırada orta boy. lıştım. Ata binmeyi, makiyaj ( dersle- lu, tıknaz bir adam yanıma yaklaştı i, mi i öğren: e . bakıyor “e vazilerinden Joe May tarafından — Uç dakika ööcüktiğim için mazur usun şarkısı» filmi için angaje irülmemi dilerim, dedi. ein Daha ilk adımda Frölicb'in Dita Parlo Müdmazel Döktörde Meğer Paristen hareket eden tayya- ” ılda, fırtınadan yarım saat kadar re partöneri olarak baş rolü yaptım. Ora| e. is, Mazereti bundan ileri" geli- dan Holivuda tiz Moris — Şövalye , ile «Paris ları? filmini © çevire-|” aya cektim, Fakat Ere Pommerle Mz Eği Impress'i gördünüz mü? Rapsodisini» çevirdim. iza ayn hir enos Aires dansözü> ve #Kalp mel sizi Tavsiye in ekim birşey-| vaffak oldu, Hele Meri bu vardır. İnsanların nasıl tekâmül et- eri Bilimleri ile <Ripte gi na dok- üm Bu filmi fena| Muhatabım bir Lal yi sükdt tikleri, nedi bunu nasıl anladığı Km takip etti. İsli e dok- halde mi Siamaclk” sanatı |tan sonrü devam etti: iyi gösterilmi; isti — Düşünmiyorlar, hâlk ne istiyor, | Benim bu alarm için belki Alamıyorlar, anlamadıklarını da an-|neden hoşlanıyor? Filvaki halkın: her e İs ık ibtiyarladı, üyeler alıyor! istediği verilmez. Fena olur âkıbeti...İdir. Fi sinema âlemi için içind) «Ben bir Bim hakkında pi ii İnsanlık tekâmül halindedir. Ben. bulni viltiei gencim, ii stüdyosu Mar- bırakan ve Frolayn Doktor adını ta-|dar böyle an kullan: Mar-| tevakkuf devresini istifade için o vesileİleni kazandıktan sonra Merle Oberonü şıyan Anne- Marie Lesser bir Ne sakİlen bana vi eri şe 7 bah-| sayıyorum. Münekkitler bu filmi yan- e kâzanı mi Bu filim ile, vi Ernest Lubitch MIŞ sa) bir baş “ öğiköne biz hınçla € ol-|sediyordu. İlk: provasını görmem © için|llış anladılar. langıçtır. e b lee muştur. Yoksa o hayata bir gk Parise gönderdiler. Çok muvaffakıyet-| “Filim, sinema bir aynadır. İnsanlar ie e niyetindeyi olarak atılmıştı, Cesur ve fedakâr bir) lisbir'eser olmuş. Dietrich ni filimde | nasıl yaşarlarsa orada noksansız ola-|ta esasl: a halli kı v iti tahminlerimi altüst edecek kadar k gösterilir. «The Scarlet Impress'te» JANVERS VILLLAMS ai im 3 K.> iz Kayalar | “lik sahifelik aşk ” i uz “İBir Maceraromam| Loretta Young başrolu Dita Parlo burada ine devam ederken parlak gözlerini (o kaplayan) o Son Zamanlarda ingiliz komedi artist- . . şaşı dama çalar. Devam ramak ler. görünmeli eruhte etin .IştIr... ti: edi artisi sel . tenkit ediliyor. Meşhur komu «Anne-Marie o kadar derin bir yele rinden Stanle; ey Hollovay İngiliz kapıldı k i sevgilisinin ölümüne yet verenlerden intikam almağa ( ant|minde ei artisti olarak vazife ka- içti. il etmiştir. Madmazel Doktörü bu hakiki Ta ci vazifesinde diğerlerinden daha çol viy ii temsil edeme: müyaffak olmuştur. Onu güldürdüğü silim. rın temsil et Bi Sl Ka in alkışlıyahlar bu defa ağlattığı için doyar e filhakika mevcuttu. o- alimlar. Bu adam bundan se layn Doktörün yaptığı işler * ; akla Hi man esi m bun ları İyeyke, Sonradan sahneye — iltihak vie Gi ii ei tmiştir. Marthe Richard Edwige Fenillere filminde a a pi rakam la ii ile James Carven, Va sokakta rast: iffet dalgası vieliyor | zaman “Acaipler,, salonları kapatılınca 600 e az soğabia mütahassısı i Şeiz kaldı Hayes bı it o temaşayı > çi çeşi > Di mi harp sahneleriyle doludur. Bim bulmuyor. Aka | 911 yalında Italyan hududunda geç- sw Yi ki Gn li ine tem; ırı şeyi idi, Bu sebeple Kardi|":. 3 imi havırlı istihsal” insan faaliyetinin ayakkabınm; şapkanın, EE ço-İnal aylardanberi «Çıplak RE itle- —— ——— saha ve şubelerine şamildir. iye rapların v.s. sırası geliyordu.. Nihayet, rine» karşı mücadeleye girişmişti, nohüe -19 yaşında sevimli bir dansöze Ve temaşa hayatında, tiyatro direk-İson tempoda, bu bayanların kıyafeti| Piskoposün mücadelesi semeresini| yaptiğı iz reddedilmesinden ai çıplak kadın iğsi en sade şeklini alıyordu. vermiştir. Nevyork müddeiumumisi bir si müthiş :bir intikama karar aldığının farkına vardık-| Acaiplerin yüksek yıldızlarına © ge-| mayısta Broadvayda sıralanan Obütün|v: A br rin on dört | tiyat-İlince, bunların «Soyunması> en artis elemi salonlarının DR ye adını taşıyan (dansöz ak er? meraklı-|tik şekiller alıyordu. kibar bir yl önünde bir kadın) Bazıları seyircileri nefes nefese tut- Ge #Soyunmap m İma dansı 'n Denehüe ona a sira mak ve son «İncir yaprağın» ie mi di işsiz kalmışlardır. Hiç Ty © karşı benzinle ei ve ateş veril- Tyrone Ee Loretta Young mişti.| duracakları Anı geciktirme ra pal uzun sürecektir. Zira bu teş-| miş bir paket paçavra fırlatmıştır. Der-) «Birinci sahilelik ve bir “Amerikan e ekl lü el-| hususi bir sanat sahibi idiler, Ba ie birlerin yasak edilmesi kat'i mahiyet-| hal canlı bir meşale halini aln zavallı | ilmidir. Amerikan milyarderlerinden | muhakem. nmaz. o Asıl ie Varner tarzının ileri o sürülmüş a dansöz feryatlar içinde sahneye oyıkıl- bi | haizi Kah vi şi ve hareket ikmiyorlardı. Çıp-| ve daha sinirlendirici bir şekli idi ki) Nevyorkta (o «Çıplaklık» vefat etti..|mış ve salondada hâsıl olmuş- bolluğudur. elik sahifelik aşk» filmin- değildir. | eKaçıcı manzaralar» heveskârları ia-| Tabit gelecek sıcak dalgasına kadar. | tur. Bazı kimseler genç kızın imdadına |"95 Harip aşkımı canlandırmaktadır. 1 |do bunu fazlamıyle bulmak kabil. Bu temaşaların en meraklı ciheti «So-İ rafından bilhassa takdir ediliyordu. Zi- MÜTHİŞ İNTİKAM ( |yetişmişlerse de zavallı artist nakledil- iii Yünma» faslı idi. Meselâ, şık giyinmiş|ra bunlar için saadetin silsilei merate-) Los Arş m eğ ala de- Gtuz kadar güzel kızdan mürekkep birİbinde gözlerin zevki birinci gelir. — İbirine mensup olan genç Matiiöv Do-| ölmüştür. ceralardan sonra birbirini seven, & an-İruhte etmişlerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: