9 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5

9 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

le diyor ki: «Tam altı ayı h Sını biz kardeş gözüyle görüyorduk. bu uzun müddeti keni a sü bir kardeş ülkede geçirdiler. Onla- bulunuşu e Türkiye-İran dostluğu Tahranda on mukavele imza eden Türk heyeti Ankaraya dönüyor İmge Persepolis harabelerinde bir saray yapıldı Tahrandan bit manzara aramızda a bağliğm büyük bir nişanesi idi. Im. an on mukavele ile iki Sikizei yi i deşlik metell yeni ve | 3 safha açmış ve işte bu meret! şarl ri garp i idarecilerine el iz! vermiş oldular. Biz e gili > i zaman Ma söylemi i e var, ilik adları Tepeköyde yerleşen göçmenler Müstahsil hale Gelmeğe çalışıyorlar Kayas cıvarında 250 evlik bir köy daha kurulmak üzeredir okulu bi misamen Arasıra Sinir ilâcı li ii Kemal Al la sinir ilâcı li meğe kn imei bütün bayat zehir edi ir hastalıktır. imi meşhur İnkiri 0 rehi der ki: Dünyada en büyük zenginlik ığlam ve kafaya Ex makkır. Yi parayi, sihhat a insanların VE een i, hattâ talii o sağlam kat Yen eczaci olduğum hal düşmanıyım, ilâç çare midir? o Hasta Slam, ilica ihtiyaç duymamak vi a sinir ilâcı olur. Barselonda Kanlı boğuşmalar devam etmektedir gi şehri ransız kuman- Fransız. kandan b üzerine lâ kendi ük ile temas etmekte olduğu cevabını . Barselon radyoları ölü ve ya- h kdarının mütemadiyen artmakta vermektedir. Dün ak- 500 ölü ve 1500 yaralı bu 5, 8 (A.A) — Veliaht Mi hak iris nk ve e yi yari e o. olduğu hal. köy Köz | k 1 e Sinirlerin ilâcm yalnız eczanelerde de- IKTISADI H/ ğil hayatın e ima saygı ve sevgi ile yaşayacak ve sar- ABERLER epeköy, 8 ( a İm miz yıl yetişen öğrenciler orta okul için, dev çi da fettil emekler Ol em ie ve maliye, ti- merlin di lie iie gerektir. Sinirleri kuvvetli, küv- * anlırmda veyek esi ziraat ve sanayi nazırl eyl şir- in m © , Cümhu-|za Izmire sevkedilmişlerse emirde, vetli olmak. İşte e en büyük Sör- ne mlm değil © ayni kele zart beye a diem Tilla saril Gicik iken ve liye b AR paha, | vet Ben bul e el ; ii ulusuna | bankası müdüriyle ei banka rek larından şehre su isa- okulu inşa | eetede sinir istemi: dağa ei da, | törlerinin i bien bir yüksek iktasat “cak ir, Şehrin suya ol ek um ee e 2 ein ilâcı ok ed ball duyduğu şürası kurulmuştur — ş un diyo insan kendisi- hediye olarak birlikte götürüyorlar. i öndereceklerdi: nin hekimi akin Tahranda seir gimento: fabrikası- lp lay ği ilâcı Ze na ilâveten onun EZ yeni bir.bü- ie A z uyak A van i ER ş di lis harabeleri-| ük çi yeri Burada bereketli yağmurlar devam! gezacılara belki iiyaç En pi unduğu etmektedir. Dü: b Allah muh eksikliği, im ye MÜTEFERRİK HABERLER seli önel. Bu m pall m pi se izin af nan sarayın bir eşi il üğü üzeri m ye il vi “eng o (mem bu benim kuruntum mudur? Tahranda akademi için üç tesi alnı pim sürep çöker bu Mia b : balları da işer başlamıştı gecmiş. Sand m leyl kürk bir aral çak vi Dreyfus davası gösterilen Farsi| “Eski İran hariciye hazırı g olduğu için ala deal imhası | Fransayı ve bütün Avrupayı seneler ml mutlaka ılması ota-İzimi e rbaycan yalla tayin dahi fennin şam göre tadi- heyecan içinde tutmuş olan bu da. unmuşt ) H. UYGUR |vanın tar dur, Fi N Gümbürietiler JHlavrda 2 E.E Kapa oran şi bir cası dı $ ağ ve yumurta zerine esinde tevki edil. Muvaffak avr a alış verişte ri ik bir kaynaşma var "| Karaya oturan e utaassıp katoliklerden mürek- a ep ola ai ün himmetiyle gözteriyorla Birsilâh 10 kuruşa mel tr “| vapur kurtarıldı bu ine ika olmadığı halde bütin Paris, 8 (Ö.R) — Bask hü- ları aşiretlerin yi Di Cİ kii b li e çelenk edil kümeti müdafaa kai n k k l ö benz, kaslar. aya, Istanbul, 8 (A.A)— Bir ha iyetini ispat in neşrettiği lik Dün a çi Igı an see ger İEV-İ ta evvel İzmirde Gediz man- iye la “ri gönüllü sile 5 d 1; Bask rim ii GE Kai alm Pa ie Mrekimi bie palammiği ında karaya oturan İngiliz ie S vie Şeytan adasına nef. i köyünde teessüsü düşünülen | bandralı Arylemsen vapüru dün | bini, £ ar fa ii İyem ei İnekhane Türk gemi kurtarma de hı LE va ik gülerdi Kali me apılacağı > Kayas a ii leri kurtarma aksızlığı manen tamir etmek üze- — Wei aha eklemek sure.) $irk€ Bi pe aptetiişlerdir. Dün bü- |anbarın hasara uğrıyan kısımlarını tamir | yle iş ile köz vileda NE yağBri imdi “e aşonsanın küçük Crodnea nahiyesi tü örmeos Griil — ötmek için hamuleden 4000 sandı yeli sekli e Kaya daki erke bu maksıla te.) Çarlnışlır i i işlerdir. vermiştir. Şimdi dı tında asiler hü ai tir. Re e la mer Kurtarılan gemi ve hamule- e pll <Mulhouse> beledi. abah Sollubeye ai i * > OKUL kan bil lr ye m bir cadı Sat v cumlar yapmışlardır. Mücadel E. emizin 20 bu yı sinin mi yon karar vermiş ve “Başvekil B. Bir şiddetli vam (Etmektedir. e |dar öğrenci diploma alacaktır. Geçen| Jiri n kıymettedir. vu merasime riyaset etmeğe davet Cü mevkilerini R Esasen b taarruzjara azim et göslermektedirler. e yüklü yeri Havre'de satmağı tercih © ğini ilâve etmiştir. mek üzere dün Londraya a et- miştir, ERER Şaka kil trindi yi yi edilmiştir. 1 * Birincisinıf Saattır TG Devlet Demir ün ailesi oralıdır. Babası 1872 de Fran. sız tabilyetini tercih üç oğluyle se a am ii i Yazan: Tok Dil rn kadaşlarını bu hal ile endisi mia PE u ma, yaş gelen Gürcü Nebi ip Mk olüp: adamlar! Kağnı ile gid Yahu üs niz, Diler bize yetişirdiniz. ni e canlar telef oldu. Ne kavgalar ol- at, Tetrika N Gürcü Nebiye i Jrun! şehit bı- salarak. yayılmışlardı e de ban iki taraf birbirleriyle e i & e; ece iki çer i çen hâdiseyi anlattı. — Söyle etrafı Bir kollayayam der Bir — ii eğil. sun bir hain al na omba rma "sana em 30 nü me - gir ite mi Ve Fiamaz prlmenznında saylan da Mz ei ünü müsadere etim olları i sürgününün davasını ilk olarak ele tayyar: en üze- e ie e Ere bir mebus olmuştur. yinde miliyeiprver çi trc ka ortada yoktur. idaresinin kul hitaben , 25 son taşı askerler tmuşlard landığı saat Tora Fi igaro> en neşretti. tan geğirme bir kafile yakalamış- Diğer cihetten Vila Huenca deri 5 nil gi bir makalede Emile Zola şu meşhur li et e kullanmıştır. alim yolda- İarı kısmen tahrip etmişlerdir. tayyareler, tarafından tesirli suret- İ Izmirde satış yeri : MORENO D. GABAY, Yolbedesten 59 İğ |dir. Ve onu hiçbirsey durdurmıyacak. Avcı tayyareleri de kafilenin ka-İte bom m ellinişiiğ tr.» Bagün yi deli ki hakikat bedeline ermiş ve Sandher ile Mereler- gözü göremiyecek kadar gecenin fı ine a yal hemen cağı demlerde İstanbuldan gelenler i mina Ma bölüğe emir verip, bir paşa daha kata- bu bei Yeniçeriler birer bi- Katırcıoğ- .. rak gönderdi. peer kaybolmuşlar, bu acıklı ii Dr lu, Niğdeli Nuri bey, yala “Kül koru danı Sia könlariyle eki | Dağlardelisi oğlu, ve iüddettenberi Hollandada tiryaki Aradı Bi mi geçmi iki faraf Gürcü Nebi adamlariyle kalk ve| Gürcü Nebinin bir iki ei toplanmış- kkk gok bardır. Bu müsa- Rl lar, birbirlerine tüfenk dane- akşam, bütün kızıllığa siyah bir ma-İlar, ortaya bir şarap gelmiş, iç-İbakalardan biri püro tiryakileri si, ok e ortalığa korkunç vel tem örtüsünü yavaş yavaş ar meğe başlamışlardı. arasında olmuştur. Mesele çok mühim. sa Katırcıoğlu, evvelce başlarından ge-|di. Bir ekül reköru» kurmak! Müsabıklar elli kadardı. V. uzun masa Sn toplanmışlar. Büyük e tütün tarafla thamlar v tanbuldan. inler yü ie hararetlerini e aklımdan. geçiniyordu ama, zorla-| al NM kendilerini işte böyle ölü- me al si şarap çanağının kadar ii Niğdeli ri bey kina i bir sözlü sonuna — Ne oldu? — Şimdi hikâye anlatmak sırası de- b bu harp o ğa ir le 'eniçeri- İg Kaçırdiklarımız arkadan mutlaka | sıktı ki, LEMAN ne ni- ler birer tarafa toplu il dme! 3 imdat alıp gelecekler.. zam tanıyı re, kimisi kaçıyar, kimi gö Kik semtindeki bağlara me her — Kimler? zünü bir küme, — Keşif . birleriyle vE kılınca, hançer nl bal heme aynen tekrar ediyorlardı: ” . ye, boğaz boğaza saldırıyor, bir Bl Katıreroğlunun ğa velvele ve dağılıp arkadan, d ii de iz idir? veren üzerine bütün ora- şi > lamağa kastediyor, fakat yine tutuşup dakiler yıldırım gibi ve Pari boğüşatak kanları” ai arina karışıyor. si © kadir sirayet iteye Hikaye yn men bunun ayni ol-| ., iv ezir Murat ağanın kulağına erişti. Ve- sıralarda ai atından li zir, e küplere binecek bir fe- Bozulanları wi e memiş önüne gelene kılınç savura an Katmvnğlumun elleri w kerimesi; ik dört bi la taraftan ikale pal karl ları bir yerde durmuşlar, geriye dön-| ge, yat ve tn Zi alabildiği! miş 3 Yenin hayır bekler erdi, ar yetişerek Katırcıoğlu olduğun- 'yarın alessal çenge alm Fakat, Vesile Murat ağaya da:ldan buyana görmediği bu büyük ve (ulfelerini, ei kesiniz. — Aman paşam! Ne durursuz, Çar-| korkunç ade alabildiğine kiliç Dedi. > ME bu kadar müslüman dökülmesi bir kişinin EE o muş haf Dedi. — gülerel — Ya! Ta fin yüzünden. Sel RALŞİ heri» — A! Birader! Sen ona kabahat yük- i vei d idi? İk sein Lİ iy ie > imiz yüksek yarış çılara nezart lileki lr ye tu. Bunlardan biri on iki uzün- ,. |luğunda bir mz fansız on santimetre ve birkaç limetre ğer yu bulan gülün bir zerresini bile düşürmedi yuz a galip ve kül selin ilân edil. Bir para cezası- Er — Esi! Biz name yazdık, cevabını her halde sağlam verip iki tarafın ka-| tatbi nina girilmi penisi mevkiine sz iy önde baka hnm başka ki İ İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: