9 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 7

9 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© Bülent, Geçen Bilmecemizi Doğru Halledenler 30 Numaralı mçomuamızdaki “Bul maza,, müsabakamızı en iyi halledip hediye kazananların listesi: Birer mürekkepli kalem kazanan. | remız hediyelerini pazartesi, per. lar; şembe günleri matbaamızdan' Istanbul erkek lisesinde 1124 Su-| alabilirler. İstanbul dışındaki okuyucularımızın at, Beyoğlu 9 uncu ilkokulda 126 Neçlâ. ük İstanbul 6 mer ilkokulda 97| ey, lerine gönderilecektir. > Selma Andaç, İstanbul 19 uncu ilko- © kulda 349 Kizam Kızıltuğ. Birer saç tarağı kazananlar: Kasımpaşada 9 uncu okulda 276 — Nedim Akal, İstanbul 17 inci okulda 256. Alâeddin Tunca, İstanbul bisesi 4 — A da 1502 Irfan, İstanbul Pangal- peg. Birer albüm kazananlar: “İ Sultanahmet Ahırkapıda M. Ad - “nan, Elâziz ortaokulunda 1215 8. Şengül, Vize ilkokulunda 48 Yılmaz, Bakırköy 1 inci ilkokulda 73 Semsi 'Nur, Eâziz Atatürk okulunda 356 Bedia, Üsküdar Paşalimanı 65 numa © ver oğlu Uğuz, Burma erkek lisesinde © BO Naci Güney, Çerkesköy ilkoku- “ lunda 232 Nazmi, Birer külçük oyuncak kazananlar * Çatalen Ferhatpaşa cadesi 15 nu- ende Yt, Mile Kaleye — bay, Yozgat Sakarya okulunda 40 “numaralı B. Kurt Ergör. Adana De “miryolu muhasebesinde Hilmi oğlu Birer kart kazananlar: “©” ei Bay e 20 em “rada Bodin Kızılkanat, Haydarpaşa “ isesinde 1162 Emin Özgen, Eliziz 6 inci okulda 849 Müjgün Erdoğan, İs- © tanbul Çarşıkapı Divamâli sokakta A Burhanettin, Elâziz Tunceli | poli memurlarından İzzettin Fırat karde. ogi Hikmet Fırat, İstanbul Yeni pos tane karşısında Kızılay hanında An- —dra, Ankara Kizılelma mahallesi 8i- © 63 numarada Ömer Ergül, Gaziantep te Doğruluk yazhanesinde Remzi oğ du Ahmet Yeşilova, İstanbul Sulta - « Dahmet Üçler 6 numarada Vedat, 30 Numaralı mecmuamızdaki , “Fem eğlence, hem bilmece, yi doğ- “ru halledip hediye kazananların lis. tesi: Birer mürekkepli kalem kazanan. “© Emirgin ortaokulunda 320 Cevdet « Temiziç, İstanbul Erkek lisesinde © 3207 Muhlis Özen, İstanbul kız orta “Okulunda 202 Semahat, İstanbul 44 üncü ilkokulda 164 Hikmet Demirel. İstanbul Gedikpaşa Dağhan 80 - kak 7 numarada Osman Sıral, İstan- bul erkek Tiseninde TAZ Sait Acar. İs. Zeliha Üreten, ei Birinci! kak 13 numarada Acar, İstanbul Sul tanahmet İshakpaşa caddesi 33 nu - marada Suna, İzmir Türk birliği o - kulunda 205 Melih Özenel, Birer büyük oyuncak kazananlar: Ayvalık Mektepliler pazarı Cafer Öcal oğlu Ali, Elüziz ortaokulunda 530 İbrahılm, Eskişehir Sakarya oku. men okulunda 116 Vecihe Yaldar, Birer küçük oyuncak kazananlar: Gaziantep Doğruluk yazı evinde E min Güçer, Mardin Şeyhullah mahal. lesi Nazanın 20 numaralı evinde Sa- biha, Tekirdağ ortaokulunda 1028 Mürefteli Cemal Kızıltan, İstanbul 55 numarada Macide Çetin. Biret kart kazananlar: İstanbul erkek lisesinde 1282 Vah- İstanbul erkek lisesinde 1344 Bur - ban, Şili Etempaşa apartmanı 1 nu marada Göüni Sevli, Gaziantepte İs. met Paşa ilkokulunda 201 Süleyman Nazif, Elâziz ortaokulunda 593 Esat Erdem, Tekirdağ Aydoğdu mahalle. sinde 45 numarada Mustafa Ündes. | Dünyada Neler oluyor? Devekuşunun İntikamı evekuşu, istediği ve lüzum gör- z hunda 731 5. Can, ş Hediye hazanan okuyucular !u5d3 131 5. Can, Konya kın öğre) düğü vakit, pek vahşi bir hay. van olabilir. Geçenlerde Avrupa hayvanat bah- çelerinden birinde bir gardiyan bir İdevekuşunu kafesine sokmak için bi- Faz hızlıca iter. Bu itmeden sinirle - nen kuş gardiyana o kadar anstzn ee i mv Sehremini Baraymaydamı eaddesinde hücum eder ki zavallı adam kaçmak için vakit bulamaz. Kuş ternaklarile bacağını paralar. Gardiyan bunun ü- zerine kendini müdafan için “ deveku. Giresun Zeytinlik sokağı 4 numa-|dettin, Elâziz 6 ıncı ilkokulda 633 | sunun boynuna sarılır. Bir dövüşme- rada Toni, Gerede Yeniçağ öğretmen | Salâhaddin Önal, Yalvaç ortaokulun | dir başlar. Nihâyet kuş kanadile öy- Şahap kardeşi Şahende Özel, İstan-|da 135 Mustafa İlhan Dilmaç, İstan, |le bir vurur ki adamcağız sendeler ve. bul Kasımpaşa, Altıntop sokak 2 nu-| bul Kasımpaşa Nalmcı bayırı 84 nu: | Yere yuvarlanır. Fakat bu yuyarla marada N. Gülsan, Burdur Bayır 40-|marada Hüseyin kırı Salme Özbay | 215 onu kurtarır. Çünkü: Devekuşu hiç bir zaman yere yuvarladığı düşmanma saldır» maz. Nadiren onun Üzerine oturur. Yere yuvarlanan gardiyan nihayet bir kolaymı bulup kafesten dışarı ka çar. Bir daha da devekuşuna dokun- mamıya yemin eder. « tanbul erkek e 284 Abdurrab «man, Beşiktaş okullar güneşinde 216'. m ig e yel on Kalm bir mukavvanm üzerine. yapıştırınız. Oyun için kizim olan şeyiniz hazırlanmış demektir. Iki, beş, on kaç oyuncu olursa olsun, oynayabilir. siniz. Yalnız her oyuncunun dört tane onluğu olma dır. Bu kâğıdı bir masanm üzerine koyar, masanm etrafına sıralanırsınız. Her oyuncu sera ile dört onlu- ga birer birer resmin üzerine atar, Onluk, numara. ların üzerine rastlamadıkça hiç sayı kazanamaz, Numaraların üstüne rastlarsa rastladığı numara ka- dar sayı kazanır. Yalnız para, “memnu mmtaka,, yaz alı yere düşerse o zaman kazandığı sayıdan paranın düştüğü yerde yazılı olan sayıyı (5, 20, 15, 20 veya 10) çıkarmalıdır. Yani bu beş yer tehlikeli mmtaka- dır. Zarar verir. Paranızın buralara düşmemesine dikkat etmelisiniz. Kim daha evvel 100 sayı yapabilirse oyunu © kan e e ee kr vr ARAPLAR ür Esini (TeKİri, AY. ve SENEM). GitiKe EŞE YEKLAKDNN DdeRU İSEYURÜ. YERLA ÜLER KERUAKAZ 7 BAK,PAK YP EvET ERA DUGIMU ZI İŞARETLE lan ASLA İL e Dastana SeZMi. OLMAK Ne SIR VANA DA | Yo J fever Güzttii Jimsiy KAPAR iÇ BİRDEFA SU ime Bu KADAR UZUN yak (“GÖRÜNEN LER GİTMEMİŞTİK .* | TEPE DEĞİLMİ GÖRÜNÜRDE Mf. a RENTM evi) Şu DAĞLARIN ARDINDA» SENi ORADA KABUL ETMEK, BENİ ÇOK MEM YİYELUKRAN iz ARE İNT a BURAK İASKERLER KAÇALIN ATEŞ ETMEYİN BUNLAR. ARAP BŞ OR Ra VELAYAYPALT GİR KEYF “KOLILE BURUN BURUNA Ge KATA Dur / Pizim küçük YARAMAMAR BY. AR Z İsriRADe Sojp ASKERLER Sd NIRLAR > HÜREYETLERİNE KAN ören

Bu sayıdan diğer sayfalar: