9 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 3

9 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hindenburg Balonu Faciası- nın Kurbanları 35 Oldu Doktor Ekner Sabotaj İddiasın- ' da Israr Ediyor Japonyada Büyük Bir Grev Hareketi Tokyo, 8 (A.A.) — Nakliyat işçi. leri birliğinin bir içtimamda, bütün işçileri umum! greve davet eden bir karar sureti kabul edilmiştir. Gerek “Tokyoda, gerek civarda, tramvay ve demiryolu işçileri arasmda grev ha- reketleri başgöstermiştir. Yirmi iki kişi, bu işle alâkadar olarak, tevkif edilmiştir. YEMEN, IRAK VE HİCAZ şünürsek bu işaret ettiğim müşahe - deden memnun olmalıyız. yağ i gelgelelim! benim midem kavrul. | muş, yağda kızarmış, baharlı, biber. li, ve ekşili şeyleri nasıl hazmedemi « d lâ herkes güneş batışına bayılır, de- gil mi? Bu benim o kadar hoşuma | gitmez, Meselâ herkes bülbülü sever, üstüne şiirler söyler değil mi? Benim | sinirime dokunur. Blum Kabinesi 380 Reyle İtimat Kazandı Paris, $ (TAN) — Dün parlâmentoda mühim bir ö Fransız Başvekili B. Leon Blum : Londra, 8 (TAN) — Yaralılar arasında bu.) | #utuk ey KE Aİ GAİN üğndize o Li Mısır Başvekili Böyle umumi zevke ve umumi ka « denen Hi süvarisi Leyman dün öl- sayan gibiriiğine ve yardıma çağırdığını ANLA MASI Mustafa Nahas P. masilere uymayınca ea dost bana hor İğne barı er nazarla bakıyor, meclislerinde bu » Müytür, Ayni zamanda balonun telsiz şefi ve bildirmiştir. Blum, şimdiye kadar yapılan işleri say. İl ycahire, 8 (TAN) — Bağdattan Ye- i tütindiyir vo ilkeyok “BEİ kalardan biri de ölmüştür, ki bununla kur. dıktan sonra, br vg la erip e men payitahtı San'aya giden ve eski Montrö afaroz ediyorlar mikt > temediğini anlatmıştır. Vergi mesailine de temas eden «kil Cemil Midfai'nin ri in- i v Kün e 05 e çikmaktadır. Bayvekli, amele snrfma kazandırdığı hakları da an. || DAS. Se vazilenini ie — Iyi ya! Sen de ağımı tuttao BA Küilkag ei hakkında ley el bilhas-| | tattıktan sonra, mebuslar üzerinde büyük bir tesir Erler iyi vali An la sması gil e ve hissini söy- | arınm doğru olm. yan ediliyor tkunu bitirmiştir . etle m) 8! diyecel Hi gi Bfinenin enki süvarisi ve Zeplin Şirketi Müdü-| | ” Fransız Başvekil B: Blcm simdiye kadar kazan . || Yemen devletinin Suudi Arabistan 1 i Haklı lif! Onlar sormasalar, ben ma Ekener hâlâ sabutaj Jddiasmda israr et -| | dığı itimat reylerinin en kuvvetlisini kazanmış 199 İlle Irak arasmda a Mt. İ | d söyliyecek değilim! Lâkin gelip s0 - Ne b re eme em iğ biri e tree) NDZDAMGNEMGİ a maa m me Aa ANKAZ : — — dediği, herkesin yediği ve herkesin Ha e pak aşamalar .j|e | « (| Dost Misir Kapitülüs. |sörüüğü gil desem yesem ve gör” ) i, ta- gd ue 575) Avusturya | İngiliz Gazeteleri | yönden kırı irene a sir, Neryork tayyare Mi i Montrö, $ (TAN) — Mısır kapiti.| Nasreddin Hoca, bir sıpa almışl na olunduğu Lakehuret civarı dai ve Çe İthal Ulayanlarını ilga eden muahedö bur | Henüz ana sütünden keslimiş bir mi> dir #edit hava cereyanlarma maruz i ad yaya gün merasimle imzalandı. Mısır lideri | pa. Müstakbel eşek, hocanm tarlasım- | bir G'dİr ve şimdiye kadar burada UNLU | i Nahas Paşa söylediği nutukta günün | da bereketli bir yağmurun lüdiyle | t4 ÇoK hava kazaları olmuştur. Hat- stı ali | . . Mısır için tarihi bir mahiyeti haiz ol. | fışkırmış yeşillikleri yiye yiye geliş » Na Bakliyat mevsiminin hitamın- Ed | cek duğunu ve Mısırın misafirlerine karşı | mis, büyümlüş ve eşekleşmiş. Hoca da tik g>978 Zeplin kumpanyası da er- | Romanya - Lehistan I mıye dalma mihmannlivaz davranacağını | hayvanım — Mermeri. Mek yarka İstasyonunu değiştir - e söylemiş, ve müzakereye iştirak eden | memnun iken kış mev İp çat- İnyy © Lakehurstan başka bir yer murahhas heyetlere teşekkür etmiş- | maş. du gi ek niyetinde bulmuyor. ifakı Ne Şekil Aldı? | SEBEP; BU GAZETELER İTALYANLARI ür Tad yes lv m ton, m meşhur Ak- in, ) — Avusturya Ha- ıgiliz murahhası söylediği nutuk. | birinde hiç kalmamış. Hoca da genç aye e burada denize düş- ei ör eli hatme taş "KORKAK,, KELİMESİLE TAVSİF ETMİŞLER | te Mısırın kavuştuğu yeni devri teb - — kuru ot ve samanla bir o tat sahillerde iki gemi)“. i i | j iu, | Hk ettikten sonra kapitiilâsyon! et çekmiş. Lâkin hayretle gör « ya tütularak atmıştır. Nİ aleni ie Londra, 8 (TAN) — İtalya hükümeti mi yarin İ bugünkü baya ayd hülecarliğnoilamliğ VE lik Tİ GE yliyoe AN BELYOM GAZI i koli si "İtalya topraklarına girmesini yasak etmiş, ilteredeki İtalyan anlatmış, Prahar baş“ murahhası da | bre! Biraz yeşil ot tedarik edip ver « 4 Merika ayanı, askeri encümeni, e AN ve gazeteleri muhabirleri de İtalyaya dönmiye davet edilmiştir. İtal. | ayni'yolda söz söylemiş, Fransa ke «| miş. Eşek yeşil otu büyük bir iştahı Bat, pd ep Hİ) Diğam tamaftan 15 Ten gerstedi, | yanın bu kararı vermesine sebep olarak, İngiliz gazetelerinin son | dar hiç'bir'dövldün memnun olma - | le yemiş. Hoca anlamış ki: eşek al Ya temin! için â Helis Çekoslovakyanın, Almanya mi günlerdeki neşriyatı ileri sürülüyor. ab ğ dığmi, çünkü Mukteleyi Pransanm member enleri ” iç inat li i : i 1 3 ğ m eylemiştir. Tahkikat ko A ni der İddiaya göre, İngiliz yan ii Hâve ederek Mısırı tebrik| çün daha beklemiş, fakat görmüş kü. wi in tabii ve endüstri- | erelerine hasır olduğunu yazmakta. |PnYadaki son facıalar münasebe eşek vücuttan düştüğü halde kuru otu rini araştırarak balonun da meydana çıkarmak işi- Sdilmiştir, alındığma göre 500 bin İn- sigorta edilmiş ve bu- Ürasma İngiliz Loyd İştirak etmişti. Hattâ Umpanyasmı, balonun Hel. * müvellidilma ile doldu. a8 haberi bile bu işten AA UMUMİ MATEM haber verildiğine göre matbuatı hararetle felâketinden bahsetmek ri j li 8 E 4 k rafi Yels've mateme rağmen » Alman hava seyrfiseferi - Playa rtmadığını beyan ediyorlar, Bu Selay, diyor ki: hal ret Lava kahramanlarımı- Vr e, kıracak değildir. Bü Basi Ay Pen evvelki zeplin felâketi, Milletine kabili sevk be- lann e yarayabilece üm mein pa dır. AVUSTURYANIN İSTİKLALİ MESELESİ Paris, 8 (A.A) —lejJour gaze tesi diyor ki: “Siyasi mahfellerde dolaşan şayia- lara göre Almanya, İtalyaya Tirolde. ki Alman kantolarını terkederse Ro. ma da Avusturyayı terkedecektir.» VARŞOVAYA GÖRE Varşova, 8 (A-A.) — Gazeta Pole. ka “Roma - Berlin mihveri” başlığı altmda neşrettiği bir makalede bu mihverin iki devleti dış siyasetlerinin heyeti mecmuası üzerinde bağlamadı. ğr kanaatini gösteriyor ve diyor ki: “Şimdiye kadar bu iki devlet dış politikanın muayyen şubelerinde ser bestiiklerini muhafaza ae Avrupayı iki muhasım devletler bio- kuna Daki istediklerini dalma reğ- ittifak esasları tesbit edileceği ve fi ders ve yeni kuvvet e j ramı Maddeler Umum İni Müdürü İzmirde te TAN muhabirinden) — Maddeler müdürü mi zeren Şakir Mmtakanm afyon İDlik buhranı memelesi üz - Yapacaklardır . inin EE 7 Romanya » arasmda da » Jettikleri hattı hareket üzerine, Dsiy çok asabi neşriyatta bulunmuşlar, hattâ bazıları da İspanyada siler satımda muharebe eden İtalyan gö- nüllülerinin mağlüp olması üzerine İtalyanların korkak' olduklarmı. ya muşlardır. İtalyan hükümetinin bu kararım dan yalnız faşizm taraftarı olan Üç gazete istisna edilmiştir. Bunlar Dey- Wi Meyl ile bunun pazar nüshası olan Observer ve bir de Evening Nİyuz- dur. Romada Bir Tebliğ Neşredildi Roma, 8 (A.A.) — İngilterede bü- lunmakta olan bütün İtalyan gazet* muhabirleri İtalyaya geri çağırılmış" lardır. İtalyan ve İngiliz matbust mü nasebatı hakkında aşağıdaki resmi tebliğ neşrolunmuştur: “Hemen hemen bütün İngiliz mat- buat müttefikan İtalya ve onun müsellâh kuvvetleri aleyhine ittihaz KUÇUK HARICI HABERLER üksemburgta komünisi partisinin dağıtılması için halkım reyine müracaat edilecektir. . Mletler Cemiyetinin 18 inci âdi toplantısı ey. lülün altısında başlıyacaktır, * i talyada imparatorlu - ğun birinci yıldönü - mi münasebetiyle bir seri ye ni madeni para basılmış tr. * 4€ giyme merasiminde bulunmak üzere A. merikadan Londraya binlerce birleri geri iz Mail, Evening Neva ve Observer g&- zeteleri müstesna olmak üzere bil - Macaristan bir anlaşma yapılacağı Baberlerini tekrip ediyor. Mısırın Tam ki bütün İtalyan gazeteleri muhs - Netice umumu hoşnut edecek mâ- hiyettedir, Konferans mesaisini vak- tinde bitirmiş ve beklenen neticeye varmıştır . Şamda 11 Kişi Mevkuf | Bunlar Güya Türk Propagandası — Burada Türk propagandası yapmak töhmetiyle 11 kişi daha tevkif edilmiştir. Elâhali İtalyan gazeteleri, İngiltereye şi. | gazetesi, aykırı neşriyattan dolayı yor. RIZA DOĞRUL Kapitülâsyonların için hiç şüphe yok ki yeni bir do - Haştar. Mar, son yarım mar çime büytik terakki adımları atan memlekettir. Fakat bu devrenin en le meskün olan, kendine milli bir unvan veremeyen bir memlekefti, Artık o Mısır, tarihe geçmiş, ve yerine canir ve genç bir millet doğ- muştar, Fakat genç Mısırm ilerle- mesine karşı gelen çok mühim engeller vardı. Bunların biri Mısı- rm mili hareketini kendilerine düşman sayanlar mukavemeti; diğeri, bütün Avrupa milletlerinin Mısırda haiz oldukları ve sımsıkı zet olduğu her terakkiye doğru bü- tün huziyle yürüyebilirdi. cümle İngiliz gazetelerinin İtalyaya |detle hücum ederek, riyakârlık İngil. | Vataniler tarafmdan kapatılmıştır. girmesi yasak edilmiştir. İngilterede: |terenin bir an'anesi olduğunu yazı-| Kafer mevkiinde demirgömlekliler dün nümayişler yapmışlardır. istiklâli Ş ngiltere — Mısır muahede- l si bu engellerin birini kal dırdı ve Mısırı istiklâline kavuştur du. Fakat bu istiklâl Montrö muahedesi kapitülâsyon- ları İlga etmekle Mısırı hakiki hür- riyetine kavuşturmuş, ve Mısırm her hareketine destek vuran en ağır kayıtları kırmıştır. Bundan böyle Mısır geniş adım- larla yürüyecek ve milli ideallerini tahakkuk ettirmek yolunda hiç bir engel ile karşılaşmıyacaktır . Yeni Mısır hiç şüphe yok ki, bu mes'ut günü, milli günlerinin ve bayramlarının en büyüğü sayacak | Yugoslavya ve Çekoslovakya hükü - yemiyor ve nihayet günün birinde a- yağa kalkamıyacak kadar zayıf dü. şüyor, Hoca sevgili eşeğini kaybede « ceğinden dolayı telâşa düşüp sokak lara fırlamış. Bir kaç kişiye vak'ayı anlatmış, sadre şifa bir şey diyeme. mişler. Nihayet köşedeki aktar — zannederim Nesim — imdadına yetiş- miş ; y — Merak etme hocam!Sen bana beş akçe ver, Ben onun çaresini bulurum! demiş. Hoca da hemen beş akçeyi sunmuş. Aktar, yeşil camlarla bir gözlük yapıp hocanm eşeğine takmış. Önce biraz eşek kuru ot. lara bu yeşil gözlükle bakınca başlar mış yemiye! Hem de ne iştahla bil « seniz! Ve böylece kuru otları eşeğe yedir. menin yolu bulunmuş. Amma gözlük- le hazmetmenin yolu da bulunmuş mu, orasını fıkra söylemiyor. B. FELEK | Beş Devlet Arasında Posta birliği “ Ankara, 9 (TAN mubabirinden)! — Türkiye, Romanya, Yunanistan, metleri arasında posta ve telekomini kasyon sahasında birlikte çalışmayı temin için imzalanmış olan hususi uz- laşma projesi Vekiller Heyetince kabul olunmuştur. Uzlaşma, Balkan Antantma ve Küçük Antanta dahi) devletler arasmda posta ve teleko - minikasyon servislerini wlâh etmek, genişletmek maksadiyle imzalanmığ- tır. Bu maksadı temin için de alâka- dar beş memleket mümessillerinden mürekkep bir birlik kurulacaktır. Bu memleketlör arasmda mektup ve kolipostal ücretleri ucuzlatılmak - tadır. Mektuplardan 8 kuruş alına « caktır . Hollanda Sefiri İzmire Gitti ği ve bugünü her yıl en canlı teza hürlerle kutlayacaktır . Yeni Mısırı tebrik etmeyi bir va. site biliriz , İzmir, 8 (TAN muhabirinden) — Hollandanm Ankara sefiri, bugün eski eserleri tetkik etmek Ürere oto- i

Bu sayıdan diğer sayfalar: