9 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 6

9 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gsonre psan nESEŞYVE ASRYA ( sPorR ) Milli Küme Maçları Devam Etti Beşiktaş Dünkü Müsabakada Mağlübiyet Tehlikesi Atlattı Maç, İki T arafın İkişer Goliyle Neticelendi (YAZAN: EŞREF ŞEFİK ) Dün milli küme maçlarına Taksim stadında Doğansporla, Be- giktaş karşılaşması şeklinde devam olundu. Havanın serin olma- sina rağmen sahada epey kalabalık vardı. İzmirin şimdiye kadar milli küme maçları dolayısile sahamızda görmediğimiz Doğanspo- ru, bilhassa ikinci devrede epey tesir bırakacak bir oyun çıkardı. İlk devrede kaçırdığı muhakkak iki gollük fırsatı da çocukların misafirliğine, seyahatlerine ve saha yabancılığına bağışlıyabiliriz. Esasen bu yadırgama, ikinci dev- reye kadar aralarında kendi oyunları. ni yerleştirecek şekilde anlaşamama- İariyle de kabil izahtır. İzmir takımı dün üç orta muhaci- minin çalıştığı kadar, açıklariyle de zorleyabilseydi, mağlübiyet tehlike- erini atlatan Beşiktaşa daha müessir olabilirdi. İzmir takımlarının mesafe katetme şekilleri, ekseriya ortadan kombinezonlarla olduğundan karşi mısıf sahadan kale önlerine gelinciye kadar rakiplerine'marke edilecek va. kit kazandırdıklarmı dün de gördük. Dünkü oyunun birinci devresinin mühim dakikaları ayrı ayrı anlatıla- cak şekilde cereyan etmedi. Yukari- da dediğim gibi, İzmir takımı saha yabancılığını üstünden atıp tamamile tabii hale gelinciye kadar otuz daki- ks geçti. Fakat İzmirin yadırgadığı bu müddet içinde Beşiktaşlılar hâkim bir şekilde oynıyamadılar. Beşiktaş takımı dünkü oyununda gevşemeğe başladığı hissini verecek alâmetler içinde ldi. İlk goller 12 nei dakikada, İzmir sağ içi A. M, soldan gelen bir topu Beşiktaş mü- dafaasının sıkışıp karıştığı bir anda içeri sokarak ilk golü yaptı. Bu golden sonra sikıştırmakta de- vam eden İzmir önünde Beşiktaş mü- dafaası çok geri çekilerek oynadığm. dan maçın birçok safhaları Beşiktaş nısıf sahasmda geçti. Vakit vakit açılan mukabil hilcumlarda da iyi de- Fillerdi. Beşiktaşm mağlübiyeti ile geçen Zakikalar beyaz siyahlılar için ümit verici değildi. Taraftarların da dü- şündürmeğe başlıyan bu vaziyeti kırk #kinci dakikada Rıdvanm çektiği bir gütle değiştirebildi. Beşiktaşın beraberlik golü göyle oldu: Eşref sol açıktan ortaladı, Hakkı topu yerden bir pasla Rıdvana geçir- mişti. Rıdvan yine yerden çektiği gütle topu sağ köşeden soktu. Bu devre bir bire bittiği zaman ak. mızda, İzmirli Fuad kaçırdığı iki mühim fırsatın izleri henüz silinme- mişti. İkinci devre B inci dakika, iki taraf ta müsavi akmlarda devam etti. 9 uncu dakika. ortadan sola, oradan sağa geçen top- la Beşiktaşm sağ açığı, önü apaçık kalmış oldu. Herkesin muhakkak bir gol olarak beklediği bu fırsatı Beşik- taş muhlelmi kalenin (dış direğine atarak avta çıkardı. İzmir sol açığı ortadan bir pas al, dı. Beşiktaş müdafaasiyle İzmir üç Dünkü müsabakadan bir enstantane sırada ortaladı. Fırsat Üzerine çıkış yapan İzmirlilerden sağ iç Alinin & yağına geçen top mükemmel bir Vu- ruşla kale ağlarına takıldı. Beşiktaşın golü İzmir müdafaasınm uzunca 'ade ettiği topu kapan Beşiktaşlılar sola geçtiler. Oradan kale ağzıma Şandel. lenen topu Hakkı yere inmeden kafa le sağ köşeden attı. Bu beraberlik golünden sonra Be, şiktaşlıların açılacaklarını ümit eden. ——————— Ankarada İzmirli Üço İle Ankaragücü Dün 2-2 Berabere Kaldılar Ankara, 8 (A.A.) — Bugün havanın oldukça yağmurlu olması dolayısile çok az bir kalabalık önünde Üçok takımı Ankaragücü Hakem Federasyon tarafından İstanbuldan | gönderilmiş olan Fenerbahçeli Bay Sait Salâhattin idi. ile ilk maçını yaptı. Parayı Üçoklular o kazandığından oyuna Ankaragücü başlamıştı. Da - ha ilk dakikalarda Üçok kalesini sö ran Ankaragücü oldukça korkulu vaziyetler yaratmıya başladı. 3 üncü dakikada Şükrüntin yakın bir mesa feden attığı topu kaleci kornere &t- mak suretile kurtardı. Biraz sonra Kornerden gelen topu ayni kısa me safede ayağma geçiren Yaşar da ha- vadan bir vuruşla neticesiz bıraktı. Bu sırada gerek takımlar ve gerek Ortasmm sıkışık bir hale düştükleri Maçta, gole doğru giden bir çarpışma ler âldandıklarmı gördüler, Bilâkis Izmir üstüste hlicumlarla beyaz si- yahlıların nısıf sahalarma yerleşti - ler. 25 inel ve 80 uncu dakikalarda İz. mir kalecisinin kale önünde topu kay- bettiği sıralarda Beşiktaş iki fırsat kaçırdı, 32 nci dakika, İzmir soldan kazan- dığı bir korneri çektiği vakit kale ö- nünde mühim bir fırsat kaçırmış ol - du. 34 üneli dakika, Izmir tazyikinden | kurtulan Beşiktaşlılar Hakkı vasıta. siyle mukabil akma geçtiler. fakat neticelendiremeden geri döndüler. 41 inci dakika, İzmir behemehal ga. Hibiyet golünü çıkarmak azmiyle birer | dakika fasılalı iki| korner kazandı, bir de frikik temin et- ti, Bu üç gol ihti. malini de başara. mamak talihsizli -| ğinde görünen İz - mirliler maç! İkii. kiye, berabere bi - tirdiler. Dün iki takım maça çikarlarken şu kadrolarda idi: İzmir (o takımı: Mahmut — Fethi, Adnan — Meh. met, Nurullah, İs - mail — Reşat, Ali, Hakkı, Fuat, Sabri. Beşiktaş takı- mı: Mehmet Ali — Hüsnü, Faruk — Feyzi, Bülent, Fuat — Muzaffer, Rıd - van, Enver, Hak. kı, Eşref, İ — BulgarLevski Mağlüp Oldu Belgrat, $ (TAN) — Sofyanm İ en kuvvetli futbol takımı “Levski” Yugoslavyada Borovo şehrinde Yu. goslav “Bata” takımına 3 - 1 sayı ile yenilmiştir. Maç heyecanlı olmuş, Yugoslavlar faik bir oyun çıkarmışlardır . seyirciler hiç beklemedikleri bir sür. prizle karşılaştılar: 6 meı dakikada kalöden çok uzak bir mesafede topu yakalıyan Güç mü dafli Ali Rızanın Üçok kalesine yap- tığı siki bir vuruşu ile top, bir çok aklardan kaçtıktan sonra kaleci- nin de iyi kontrol edemeyişi yüzün- den ağlara takıldı. Bu suretle de An- karegücü ilk sayısmı kazanmış ol du. Bundan sonra ortalarda dolaşan top İzmirli Saide geldi. Saidin güzel bir sıyrılıştan sonra ortaladığı topu ı Mazhar enfes bir kafa vuruşu ile Ankaragücü kalesine sekmıya mu - j vaffak oldu. Bu gol, oyun üzerinde çok müessir olmuş ve her iki takıma da fazla bir canlılık vermişti. Yirmi yedinci dakikada İzmir &ol açığı Namık, sol içten aldığı derin O nüsize, yüzünün rengi, bir çilek içinin rengi gibi, pen- be idi; gözleri, birer çift yıldız gibi ışıklı idi diye, tarif etsem belki da- ha çok hoşunuza gider. Fakat ne Yapalım ki, o hiç te böyle bir kadn değildi, Boyu ortadan biraz uzun, beli ince ve kalçaları mevzundu. Fakat yüzü, evet yüzü çiçek bozu- ğu idi. İsmi Gültendi.. “Aman, de- meyiniz, anasmın karnından böyle çiçek bozuğu olarak doğmamış ya. Bir Zmalar onun da yili Vzcii ğini ve parlaklığını taşıyan bir te- ni vardı ve bu isim, one, o güzel zamanlardan hatıra idi, Gülten genç, güzel, zengin bir &- damı seviyordu. Şimdi içinizden: “ Yüzüne bakmadın mı?, di- yeceksiniz, Hayir... O, yüzühün ha ini biliyordu. Bu adamı sevdiğini anladığı zaman da gidip tekrar ay- nasının karşisma geçmiş, kendi ken dine: “— Benim bu . yüzle bir adamı sevmem budalalık..., demişti, Fa - kat ertesi sabah uyandığı zaman her zamankinden çok şiddetle o &- dami sevdiğini anlamıştı. İnsan kal be hükmedebilir mi? G Ülten sevdiği adamı her gün görüyordu. Nasıl mı? Çün kü Gülten, onun apartımanının ka rrıs” “İ. Büsbütün şaşırdınız bel- ki... Bir kapıcı kadm. yüzü çiçek bozuğu, sonra da genç, güzel ve zengin âpartiman sahibini seviyor. Üstelik adam, evli de olurst.... Siz şaşıra durun mesele böyle idi. Genç, güzel ve zengin apartman sahibi, âpartmanının ikinci katın- da oturuyordu. Güzel bir karısı var dı, Amma, ne kıskanç bir kadın! Kocasına göz açtırmıyordu. Koca- sı yumuşak huylu bir adam olduğu için ss çıkarmıyor ve sessiz, sakin yaşıyorlardı. Genç kadın evde bile kıskançlığndan kadm hizmetçi kullanmazdı, Gültenin yüzünün çi- çek bozuğu olması, onu mesut ©- den hâdiselerden biri idi, Yüzlü çiçek bozuğu olan Gülte - nin vücuduna diyecek olmadığını söylemeyi unuttum galiba... Son- ra gençti, yirmi beş yaşında... Ken- — pasia İzmir kalesine akarken müda- fi Alinin hatalı bir müdahalesi üze- rine ceza çizgisi dahilinde yere yu- varlandı. Hakem penaltı cezası ver- di. Bu suretle Ankaragücü, Şükrünün bir pası güzel kontrol ederek üzeri ne sıkı bir çıkış yapan Ali Rızayı at- lattıktan sonra Ankaragücü kalesi- ne doğru süratle indi. Yakm bir me- safeden çektiği şukı bir vuruşla takı mının ikinel golünü kaydetmekte ge- cikmedi. Bu golden sonra oyün kısmen İz. mirin hâkimiyeti altında cereyan © derken Ankaragücü sol açığı Hamdi çok sıkı bir şiitü ile beraberlik sayı - #mi temin etti. Bundan sonra yapılan akmlar bir netice vermediğinden birinci devre 22 beraberlikle bitti İkinci devre başladığı vakit her İki takım da galibiyet golünü yapabil - mek için büyük bir enerji ile çalış miya başladı. Fakat iki taraf ta sayı yapmıya muvaffak olmadığından maç 35 inci dakikada geriden aldığı bir 2—2 beraberlikle neticelendi. bb N , , Yazan: , »Peride Celâ| Uaanamam a) dine göre talipleri çoktu. Çünkü yal nız olduğu İçin epey parası birik- mişti. Kapıcı dairesini öyle güzel bir zevkle döşemişti ki, herkes hay te udiyundu. Apoalmaaman #nüzis dizilip sıra bekliyen otomobiller. den birçoğunun şoförü, onu almi- ya çoktan hazırdı.'Hele bekçi... K aç kere evlenmeleri için yal- varmıştı. Fakat genç ka - dın, hepsini büyük bir huşunetle teraliyordu, Kimse onun gözünün zengin ve güzel apartıman sahibin de olduğunu bilmiyordu ve bir gün apartıman sahibinin karısın. dan ayrılıp Gültenle evlendiğini duydukları zaman parmakları a - Zızlarında kaldı, Bakmiız nasıl olmuştu: Bir gün genç ve güzel partıman sahibi. telâşla kapıcının kapısını çalmıştı. Genç kadın kapıyı açtığı zaman da: “.- Aman, demişti, yukarı gelin karım bayıldı. Bir türlü ayıltamı- yorum.,, Beraberce yukarı çıkarlarken adam: “Hiç böyle bir şey başıma gelmemişti, diye söyleniyordu. Gülten o gün genç kadını ayıl- tirken dikkat etti, kadının takallüs etmiş parmaklarının arasında bir mektup vardı. Gülten tabii bu mek tubun ne mektübu olduğunu ve kadının bayıldığını hemen anladı. O günden sonra genç kadın sık sık bayılmıya başladı. Her defa - sında erkek Gültene koşuyor, be - raberce yukarı çıkıyorlar ve her defaamda kadının sıkı sıkı yumdu» ğu avuçlarında bir mektup bulu- nuyordu. Erkek o zaman kendine gülümsiyerek şüpheli şüpheli ba- kan Gültene boynunu bükerek bs- kıyor ve bu bakışlarla sanki: “Vallahi suçum yok, demek istiyordu. ir gece, yine karısı bayılmış ve adam Gültene koşmuş- tu. Genç kadın yatak kıyafeti ile ona kapıyı açtı. Adam, onu böyle görünce sersemlemiş gibi, bir müd det genç kadma baktı. Fakat ba- kışları onun yüzünde değil, dekol- te geceliğinden görünen düzgün bi- çimli omuzlarında, geceliğinin ku- şağı İle sıkılmış ince belinde dola- şiyordu. Gülten bunu hemen far- ketti, Onn sokularak: “— Ne var?,, diye, sordu. Ağdam hemen kendini toplar gibi bir hare- ket yaptı: .Ne olacak, dedi, yine bayıldı.,, Genç kadm omuzlarına hemen bir şey aldı. Yukarı çıktılar, Ada | Merdivende: “— Bir türlü bu gelen kadi” mektuplarından haberim olmadi * ğını anlatamıyorum şu kadns.# dedi, Bu bayılmaları da âdet edi” di, Ne zamandanberi evin içini b | saçma hareketler ile donduruyof” | O gece, Gülten kadmı her zarisf kinden daha geç ayıltt. ÇünlÜ kendisine yardım eden kocasi ağır davranıyordu. M ektpular durmadan gelmek te devam ediyor. Kad krizler içinde yuvarlanıyordu. zamanlarda çok bozulmuş, hurç” liztan zayıflamış, eski güzelliği öf kalmamıştı. Yine onun bayfdiği | bir gece, adam, Gülteni e Tutup kendine çek Ve upvu. si gece, adamın karısı kocasini liye bekliye fenalıklar geçirdi. adam, kendi katma Çil Gültenin kapıcı dairesine mişti, Sabah, karısı ile mükemmel kavga ettiler. Kadın zaten yine bİ mektup almıştı. Bu da öbürleri # bi, kocasma sevgilisi tarafın! geliyordu. Adamın gece de gemi yişi onu büsbütün çıldırttı. SöYKİ dl, söylendi ve nihayet hırsını 81 miyarak şırak diye, düşüp z Adam yine Gültene koştu. berce yukarı çıkarlarken gen$ yer ri tiyorum, dedi, Fakat sine söylemiye ayılınca kırılıyor. Yoksa bu bayılmala” dan çoktan bıktım, ondan iyice ğudum onunla yaşamahın tadi madı. artıl çö Gülten manalı manal: gül“ ona baktı ve: deği “.— Bunun bir çaresi var, şimdi onu bir otomobile ir şoföre adres verdik mi ann evine götürür, orada ayılınca ö seleyi anlar, bir daha burays İ mez., 2 Adam düşünür gibi oldu. O *, rada Gülten acele ederek merfi, venleri çıkmıştı, Kadınm kı ” nun yürürken çapkın kıvrın lan' vücuduna bakarak koştu. G ültenin dediği gibi oldu ay sonra adam karısnö 091 büsbütün ayrıldı. Bir iki ay e da, Gülten, onun boynun& yi nı dolayarak yakımda bir Sa olacağını haber verdi. Evi a” Yüzü çiçek bozuğu kapıcı ri dın, apartımân sahibinin, BENi zel bir adamın karısı oldu. yö şaşmıyan kalmadı. Yalnız bu Pi seyi hazırlıyan şeyin ada: karısının son zamanlarda g hırçmlıkları, bayılmaları old0ü'y ve onun böylece değişmesi bep olan mektuplarm da m man Gülten tarafımdan ei # ini, Gültenin genç, Di kocası da dahil olduğu di de kimseler bilmedi. g Şimdi Gülten gazetelere Magi miş apartımanma şöyle yaf" iyi bir kadm kapıcı arıyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: