9 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 4

9 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i | j w Mahkemelerde i Gözleri Oyularak © Öldürülen Kadın | o Karacaahmet mezarlığında gözleri oyulmak suretile öldürülen : er davasma dün Ağırçeza mahkemesinde devam edildi. u Hüseyin Onbaşı da mevkuf olarak bulunuyordu. Hâdi İ bir kıskançlık yüzünden olmuştu. Gi ağ i.. İni : Sigortadan ki lr la rife, Ayşe, Ali, Sekine, Kemal, Le. ! man, Cevat, Nurettin, Hali, Şevket, Hasan isminde 17 şahit dinlenecekti. Suçlu, Haceri kendisinin öldürme, Para k diğin! söyliyerek şünli lattı: Çekenler |isir sirimre ri satir Dirileri ölü gibi göstererek Ünyon celsede, hâdiseden üç gün evvel Ha- İ sigorta girketinden para çekmek iş. |Cerin evine geldiğimi söyliyen kadın İ tiyenlerin muhakemesine dün asliye |da bana iftira etmiştir. Bu kadınla a- dördüncü ceza mahkemesinde devam |T& sıra buluşuyordum. Evli olduğum edildi. Mahkeme, sahte ilmühaber ve |halde ona kendimi bekâr gibi göste. nlifus kâğıdı veren Kumkapı, Elâziz, |riyordum. İstanbuldaki vazifem bit- Ankara nüfus memurları ve muhtar. | Misti. Bu kadm: “Ben de seninle be- İsr hakkında ne gibi muamele yapıl. |raber giderim” diyordu. dığını bu Üç yerin kaymakam ve vali,| — Bayan, bizim yerimiz Anadolu İerinden sormuştu. köyüdür. Istanbulun şatafatma alış Mahkeme dosyasında bulunan ve | mış kadınlar orada yaşıyamazlar, Sen bir adamı ölü gösteren vesikanm al. yine burada kal, ben ara sıra İstan. tında “Kumkapı nüfus memuru Tah-|bula gelince seninle konuşurum, de sin,, imzası vardı. Kumkapıdan gelen | miştim. o Fakat,lâf anlatamayınca cecapta burada böyle bir memurunlevli olduğumu söylemek mecburiye- ne şimdi ve ne de eskiden bulunma” | tinde kaldım. Kadı, bana kızdı ve dığı bildiriliyordu. bağırdı: Dün mahkemede suçlulardan Dida.| ".— Ben de sana bir iş yapayımda rm da öldüğü iddia edilmişti. Elâziz İömrünün sonuna kadar unutma.” M ve Ankaradan sorulan susilere de 00-| Ve işte bu iftirayı yaptı, Haceri be. vap gelmemişti. Duruşma başka gü-İnim öldürdüğümü söyledi. Halbuki pe bırakıldı, ben hâdiseden 18 gün evvel vazifeme | —— —— ttim, Bir daha da dışarıya çıkma, Tokat Attığı İçin Mahküm © |şç ” Olan Genç Dün, dinlenen şehitler, Hüseyin Şükrü isminde bir gencin kahveci| onbaşıyı hâdiseden üç gün evvel Ha- rna Göpak api mahküm | cerle gördüklerini söylediler. Muha- gdildiğini yazmışt k mi itlerin. çağırılma- Şülerü, mahkemece 16 ire 32 Kuruş | için talik, e İ para cezasma mahküm edilmiştir. Bu Bir Hırka mahkümiyet, yanlişlikla "18 gün'ha- pis, 80 lira Para cezası gibi yazılmış. ır. Düzeltiriz. : Komünistlik Suçluları | İle 2 Metre Dün ağır ceza mahkemesinde kö- münistlik iddiasiyle Cenap Şahabet- tin, Zeki, Kemal, Şükrü, Fevzi, Şair Nazım Hikmet, Doktor Hikmet, Tb- şan, Salâhettin, Süleyman, Bekir,| Sabri ve Mustafa Fevzinin gizli ola. Tük muhakemelerine devam edilmiş ve birçok şahitler dinlenmiştir. Cemile isminde genç bir kadm, bir hırka ile iki metre basma çaldığı id- dinsiyle dün mülğdelümumiliğe veril miştir. Iddia şudur: Cemilenin annesi aşçı Eminin ya- nmda çalışmaktadır. Cemile de arada sırada annesinin yanma gitmektedir. Cemile, dün yine annesini yoklamıya ÖLUM HABERLERİ i VEFAT $ Doktor Kemal Hüseyin ve Doktor) gitmiş, bu esnada aşçıya ait bir hırka Büheyl Ünverin kayın babası, zeytin İÜ yağı tüccarı Atıfın eniştesi, müteah- hit Münifin babası İmar Yurdu mü. essislerinden inşaat müteahhidi Niğ- deli Bay EMİN BENLİ, dün akşam W wefat etmiştir. Cenazesi bugün saat 14 te Ka- drköyünde Mühürdardaki evinden kaldırılarak Kadıköy iskelesinden İ kalkacak Haliç vapuru ile Eyüp Sul- tana nakledilerek ikindi namazı kılın. dıktan sonra Edirnekapısı şehitliğine defnolunacaktır. Allah rahmet eyliye e izinin i ayaklarına dokunan ellerin temasiyle ir - ile Iki metre basmayı çalmıştır. Sultanahmet sulh birinci ceza hâ- kiminin karşısına çıkarılan o Cemile, kendisini müdafaa ederken ( şunleri söylemiştir; «.- Bazan annemin yarma giderim. Emin dalma bana sataşırdı. Kendisi- ne yüz vermedim. Red cevabını al dığı için bu şekilde bir iftira uydurdu. Ben hırsız değilim,” Tahkikat dosyasmı tetkik eden bâ- kim, Çemilenin tevkifine karar ver. N kiliyor: — Yaranı sarmak istiyorum. 'Aldanmasına imkân mı var!.. Ne kadar boğuk o- j İursa olsun, onun bu sesini tanımaması mümkün mi? Wi — Yakma sakın ışığı! No, 59 TAN Kedi Gibi Tırmanan Genç Kız Avr Dördüncü Ce- za mahkemesi, a- partıman < pencerelerine bir kedi gibi tırmanan Vasiliki adlı genç bir kızı üç ay hapse mahküm et- miştir. Vasiliki, evvelki gün Zarafet © apartımanının üst kat balkonuna asılan çamaşırları çalmak için pencere parmaklıklarına tırmanmış ve yukarıya kadar çıkmıştır. Sokaktan geçen bekçi bunu görmüş ve yakalamıştır. Vasiliki, " 'Tyrol'ün göz kamaştırıcı manzaralı ve lâtif yerlerinden Nev-York'a gi , Kahraman LUİS m BUGÜN 2Tü k . . : iPEK 2 Türkçefilm birden Sinemasında 1 — Dünya Komikler Kralı LOREL - HARDI SERSER.LER KRALI Yeni - Büyük - Dayanılmaz derecede komik sahnelerle dolu büyük iv komedi. 2—HALK KAHRAMANLARI Büyük AŞK - KAHRAMANLIK ve SERGÜZEŞT filmi Bugün sart 11 de tenzilâtlı matine larile.. Esrarengiz gecelerile,. Sefahathanelerile... İşsizliği ile. GÜNEŞ KRALI Fransızca sözlü filminde gözleriniz önünde canlanacak ve baş rollerde bulunan TRENKEN üüiyidü MARION MARSH Bize her noktai nazardan ve zevkli ve heyecanlı 2 saat geçirteceklerdir. m Yum ayından ten SAKARYA Sinemasında i Kemal Cenabım Konferansı Doktor Kemal Cenap, bu akşam saat 8 de radyoda BÜYUK FILM MÜSABAKASI “uzun ömrün ve kadar... Skilerile., Danslarile.. Aşk| tevkif edilmiştir dinç kalmanm sırrı” mevzulu bir SARAY SiNEMASI konferans verecektir. YENİ, BAHAR Halkım tehacümüne maruz kalıyor. Herkesin müsabakaya iştirakini temin İçin müsabakanın 2 nci ve 3 üncü filmlerini birden gösteriyor. Müssbakanm 2 nci filmi Müsabakanm üçüncü filmi MÜSABAKAMIZ Resim No. 17 Bu resim şu on türküden hangisine aittir? 5 — Al eline kalemi kanaryam Yaz başına geleni kanaryam 7 — Bana noldu da ben bilemem. Eski halimi hiç göremem. 18 — Çayında buldum seni Ellere vermem seni 17 — Darıldın mı cicim bana Hiç bakmıyorsun bu yana 2? — Felek bana neler etti Bu gençliğim elden gitti. 26 — Hadi yavrum otomobilim geldi Yeşilgözlü yâr şoförüm geldi 28 — ikimizi bir odaya koysalar Üstümüze altın kilit vursalar 33 — Kâtip benim bon kâtibin el ne karışır Kâtibime kolalı gömlek ne güzel yaraşır 42 — Seni gördükçe titreyor W © Diye inliyor. Fakat eller, çıplak ayaklarımı sıkarak Aacıtıyorlar.. Ve hırıltılı, kal bir ses: — Bırak elektrik düğmesini diyorum, görme yüzümü. Görme, görme yüzümü. Yüzümü görüp Be yapacaksın? Zavallı bir adamım diyorum. Beş parasız bir adam.. Evde kızım var.. On altı yaşında, ölüyor bu gece.. Bir kızım daha vâr, öteki kızım, öteki kızım geldi bize.. Ona yardım edecekti, kar - deşine para bıraktı, süt, yiyecek bıraktı ben kabul etmedim.. Attım hepsini sokağa, ben namusluyum, dedim. Namussuzların parasını almam, dedim, at- tım, attım paraları.. Sonra, resli herif ben, asılna » mussuz herif ben. Ben bir arkadaşıma rastgeldim.. Ondan ödlinç para almadım da onun parasınm $on meteliğine kadar meyhanede berâber içtik. Kızıma ilâç JAzımdı, süt lâzımdır. Bu gece ben sit ve ilâç parasile içtim, Ödünç verir misin dedimda iç- tim... Kızım belki öldü evde şimdi... kızım belki can veriyor. Öteki kızıma gideyim değim.. Kardeşine Mâç yaptırsm... elit alsın dedim. Alçaklık ah bu al çaklık.. Bir can kurtarmak için alçaklık bu. Yak- ma ışığı diyorum sanal, Dizlerinde kuvvet Kalmıyan Nazlı yavaş yavaş kapınm yanında yere süzülüyor. — Ben namussuz berifim... Heriflerin en namus- suzu.. İki kizim vardı, bakamadım iki kızıma... Birini sokak süprüntüsü yaptım... Biri medrese oda- sında can veriyor... Ben namussuzum. Nazlı acı, acı bağırıyor: — Hayir... Hayır namussuz benim... Benim na- mussuz... Seni göreyim yalvarırım. yardım ederim sana... Ben sana fenalık yapmak istemedim... Seni öldürmek istemedim.. Korktum.. AH nereden girdi içeri... Canımı kurtarmak istedim. Yaşamak istedim, Ya #amak.... Yaşamak anlamıyor musun.. Ne yaptımsa yaşamak için yaptım. Açtım yaşamıya.. Güneşe aç- tım. Yemeğe açtım.. Insan gibi olmıya, İnsen gibi göiyinmiye, temiz yerde yatmıya, temiz esvap giymi- Du, Asıl Âşıkı sadıkım ah meleğim 50 — Yürü yavrum yürü! Aslan yârim yürü! UNUTMAYINIZ; Yeni müsabakamız 28 Nisanda başladı. 22 Mayısta bitecek. Kupon - ları toplayınız. 80 Hazirana kadar bi. ze gönderirseniz, hediyeler kazanabi- lirsiniz - Ye gr İsahar Müsabakası ; İKUPONU:17/ i Bu kuponları kesip * saklayınız ç / CAN Yazan: SUAT DERYVIŞ ye, temiz İnsan görmiye açtım... Açlık çekiyordum yaşamıya,.. ne yaptımsa yaşamak için yaptım diyo- rum Sana... Herkes gibi bir annem olsun istiyor - dum... Temiz esvap giyân sabun kokan bir annem.. Evet onlar gibi. Onlar gibi bir babam olsun İstiyor- dum. İşi olan okuyup yazan... Mahallede itikarı a » lan herkesin tanıdığı, herkesin saydığı bir babam... Babamı çök seviyordum. Sarhoştur, işsizdir, kendi- sini saymıyorlar. Yıkıla, yıkıla eve gelirken mahalle- nin çocukları arkasından taş atıyorlar diye ona kız- mıya başladım. Babamı insan görmek istiyordum. Ona #örseri sarhoş dedikleri için hmç bağladım. Anamm her gün yıpranışına her gün canımdan bir şey vererek çalışmasma tahammülüm yoktu... Onu gördükçe hırslanıyordum. Dinlensin, nefes alsm İs- tiyordum... Kardeşim vardı. Hasta kardeşim. bir zavallı çocuk gibi yerlerde sürüntiyor bütün günü- nü, bütün ömrünü sürünerek geçiriyor. Iyi değildir diye yaşamaktan istifadesi yoktur diye ona kinlen- dim.. Temizlik istiyordum, Her yer pisti, Iştk'isti- Dans Devam Ediyor | Patronum... Kocam Boş Rolde: Zarah Leander | 1235 -3,15- 5.55 te v SUVARE SAAT 8,45 DE HER 2 FİLM BİRDEN Bu baftanm biletleri, müsabakaya girmek hakkımı veriyor. Gişede mllsabaka cetvelini isteyiniz SAKARYA Sinemasında 2 güzel ve müntahap filmden mürekkep zengin gram ; Görülmemiş Fransızca bir film e k Hususi Teşkilât Baş rollerde: GEORGE ERNST - BETTE BAVIES ve RiICARDO KORTEZ in gani İİ de tensilâtlı matino Suvare saat 8.30, hel film birden Milli Sinemada REMEO we JULİETTE Muhterem mlşterilerimizin gösterdiği rağbet ve arzu Üzerine devem ediyor. M, D. Bu film bu sene başka hiçbir sinemada gösterilmiye- Tatil gününüzü hoş geçirmek isterseniz Senenin en mükemmel ve güzel 2 filmini görünüz. TAMARA | Göz kamaştırıcı bir lüks ve ih- tişam içerisinde nefis musikili İl şan TİNO ROSSİ'nin enfes bir film 7 Bugün saat 11 de tenzilâtlı fiyatlarla matine İNGİLTERE TACININ İNCİLERİ Dünyanm en muhteşem filmi o- lup yakında SAKARYA sinema sında gösterilmesi, şehrimizin en büyük artistik hâdisesi olacaktır. Baş Rolde: Claudette Colbert Fransızca sözlü Seanslar 11 - 2. 4,40 - 7,20 de Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine ve sonauz muvaffakıyetler kazanağ| Filoyu Takip Edelim (Follow tha Fleet) Baş Rollerde FRED ASTARE ve CiNGER-ROGER cektir. Matineler: 1-3-5-7 suvare 9 da SÜMER Sinemasının MARİNELLÂ Bütün şarkıları, dünyayı dols- Evlenme B. Ali Rıza İlkönün kızı bay Şehriban ile emekli Albay B. İsmsil Hakkı Taylanm oğlu kimyager NU * İreddin Taylanm düğünleri, dün pi katlıyan salonunda dostlarından jsokları hazır olduğu halde yapılmiğ tr. »| Genç çifte ahenk ve saadet dileri$ yordum. Bazi gece petrol bile bulamazdık biz. Mi let elektrik yakıyor. Petrol ışığı yoktu bize.. Yeşil salata ibadullah, biz... bostandan çalmazsak yeyp ” mezdik.. Ete hasrettim. Kuru ekmeği soğan.. biz” bazı zeytin, bazı, bazı bulama, bazan bayram gün“ leri kuru fasulye yedim. Bazan aç, aç yirmi dö? saat geçirdim. Ayağımda salapurya gibi iki lâsÜ kundura, üstümde siyah bir önlük gündüz bu, &* ce bu... Buna yaşamak denir mi? İnsaf. insef yaf” mak m: bu? Hıçkırarak ağlıyor: — Yaşamak istiyordum ben... Ben yaşamak if yordum... Yanlış yola düştüm... Bir çıkmaza dü?” tüm. Baba.. baba. bırak biliyorum sensin © yatan.. babal... : Nazlı susuyor . Cevap bekliyor. Tbtiyarm sesi: — Çok çektim bütün ömrümce. çok süründü” Glin görmedim.. gün görmedim ben.. diye inliyof” — Babat... — Ben... ben. Birden yerde yatan adamım sesi... Susuyor. — Baba!...

Bu sayıdan diğer sayfalar: