8 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 7

8 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

GÜZEL İZMİRİN KURTULUŞUNDAN ÇOK CANLI BİR HATIRA Beçemedi; 7 gürman ordusu bozguna uğrayarak; İzmir yolunun, <3 er süngülerimize açıldığı haberi üzerine, müttefik dev- » ikendi tebaalarınm himayesi için İzmir limanına bir letie, B gemileri göndermişlerdi. W gemiler, biz İzmire girdik - Ne, Sonra da limandan çekilmedi- hap Bllerin (Caradock) adında inn Yideri, Fransızlarm Dör i, 4 Hanri ve yahut diğer tipte tonlu, Hollandalıların beş bin Hin ge go Bömisi, diğer devletle - tebaa, irer zirhir veya krüvazörü, Misin çala himaye vesilesiyle İz - Germ gözlerimizi ral yonlar ir vaziyet almiş, day, büyük Türk milletin » baliğ EOn$ bir hüiümet. bu JA Büy daha uzun müddet taham- anlar ezdi. Esasen Türk li- NE ziyaret edecek ecnebi leri, bin tondan fazla Tür, | “miyacaktı. Bunlar da, tin kara Sulürnm girebilmek i- amağii hükümetin müsaadesini 4 mecburdular. albuki, İzmir limanmda de- bir mağ, irli harp gemileri, böyle Bi e şip hiç te in mi e Ben o tarihte, İz- eğ yilstahkem mevki kuman - bah, yi Paşanın . refakatinde bary» Şube müdürü idim. Ecnebi May, E“Mülerinin hemen İzmir li Kumandası ketmeleri, kendilerine B. Hüsamettinin donanmada bulunduğu gün- sayesinde müm - lere ait resimlerinden biri va ık vasıtasiyle tebliğ © - k rğ limanını, müstahkem mev- ine a dolayısiyle, harp gemi - tey, <aPalr bulundurmak zaru - ardı, Gemilerin Ilmanda kalmasından ai ün mes'uliyetin kendilerin Le “ağını, İzmirde harp gemisi Tükiye devletlerin konsolos - Muya, Plirdik, ta oy, filler, karşılarmda ik de- Payrak sözünü tutar, verdiği ka ez bir Türk bhükü- a Bürüyorlrdı. ğ Üye Babtâlinin hemen pazarlı- Aliyi, Per kaçamaklı siyasetine kid, e, İzmir limanını bel Payamı; il - Metminlerdi yacağımıza hük ig bü, biz kararın derhal tat- Ka, ha iştik. Müttefik donan Öğme , KAYA gelir tarafı olma- Büyük Erkân: Harbiye Reisi Mareşal Fevzi Çakmağın Hamidiyeyi teftişi Yazan: Salâhaddin Güngör Y Hüsameddin güzel İzmirin düşmandan kurtarıldıj günlere ait heyecanlı bir hatırasını da bana anlatmadar. Amerikada Bitmiyen Mesele Hauptmanın İhbar İkramiyesi Olan 25 Bin Dolar Kime Verilecek ? Tayyareci Lindberg'in çocuğunu kaçırıp öldürdüğü için bundan < Amerikada elektrik iskemlesinde idam olunan Hatpt- man'ın dosyası tekrar ortaya çıkarılmıştır. Dosyanm Vaşington- dan istenmesine sebep, ihbar edene vadolunan 25.000 doları kime verileceği Katili ihba üç sene evvel r ettiklerini iddia öden vere kâtilin dosyasını tekrar geti” yirmi altı kişi vardır. kramiyeyi ver. |miştir. mek âşlühiyetinde olan vali Hofman bu parayı hak edeni tetitik etmek U-| ceği meselesi mühimdir. Çünkü Haupt dört saat geçer geçmez elimizdeki vessitle mayınları döşerek süreti- le kapatmıştık. Tam bu sıralarda idiki, üç dretnot ve iki kruvazörden mü. rekep bir İngiliz filosunun Malta- dan hareket ettiği ve yolda bulun- | beklemek duğu haberi gelmişti. Nitekim, limanı kapadığımızın o SABIK KRAL Sevgilisine NASIL KAVUSTU? abık İngiltere Kralı, sev- gilisinin talâk kararını ere tambir inzi' hayatı yaşamak üzere çekildiği Avusturyadaki Wolfgang kasa ikinci günü, İngliz filosu, Uzuna- basından Madam Simpsona doğ da önlerine gelerek demirledi | | kendilerine, şu tebliği yap- tık: “Müstahkem mevki vasıtalarm - dan en küçüğüne karşı yapılacak herhangi bir tecavüz, tarafımız - e harp vesilesi telâkki edilecek Aldığımız cevapta, Türk mili hükümetinin hiç bir vasıtasna te - cavüz edilmiyeceğini bildirerek te- minat verilmekteydi. a ğer birkaç gün geçmiş - ti. İngiliz filosu kuman - dan, müstahkem mevki kuman - danlığmı ziyarete geldi, Bu ziyaret, filonun İzmir sula - — rından ayrılmak ü- zere bulunduğunu haber vermek için yapdıyordu. Birkaç gün son ra da, öteki harp gemileri, Türk mil W hükümetinin koy duğu esaslara bo - yun eğerek, yerle- rini daha küçük gemilere terketti « ler. Atatürk Türki - yesinin, Cümhu - riyet idaresi kurul madan evvel ka - zandığı ilk büyük siyasi zafer ben - ce budur. Kan dökmeden, herhangi bir ih - tilâfa sebebiyet ver meden, Türk İs - tiklâlinin ve Türk İzzetinefsinin bu kadar esaslı bir $€ kilde kurtarılms - sı, Büyük Şefin, yüksek ( dirayeti ve sarsılmaz azmi kün olabilmişti. ru giden eksprese nihayet bindi. yant ekspresi bu ilkbahar sa- bahmm buğuları arasnda Tirol vadilerinin yeşillikleri içinde Fransaya doğru kayarken sabık kralm saadeti gözlerinde okunu- 1 Ğha, Vindsor dükü İngiliz mahkemesi- nin talaka karar verdiğini haber a- lır almaz, İnzivaya çekildiği Wol- gang kasabasını hemen terkedip, 0- nu sevgilisine kavuşturacak trene atlamıştı. Sabık kral, bütün merasimlerden uzak, alelâde bir seyyah gibi, gim- di arkadaşı olan eski yaveri ile Or- yant ekspresinin iki yataklı vago. nunu tutmuştu. Trende hemen bütün #aatlerini yataklı vagonun koridorunda açtı. ğı pencereden giren ilkbahar hava- siyle ciğerlerini doldurarak, snade- tinin bütün hasretini hissederek ge- girmiştir. râda bir Madam Simpsohun gözdesi olan küçük köpeği Bookj”i kucağıma alıp okşuyor, tek rar yere bıraktıktan sonra Tiro - Win yeşillikler ve kır çiçekleriyle dolmuş sırtlarma dalıyordu. Sırtın. da açık gök rengi bir elbise vardı. Koca bir imparatorluğu uğrunda bıraktığı sevgilisiyle buluşmak gü- nünü yaşamaktan mütevellit ferah- lığı, eaki yaveri ile serbestçe ko- ruşmasından farkolunuyordu. Hür ve müstakil, hislerine istediği salâ- hiyetle. sahip olan ve seven bir adamın kaidesizliğe, protokolsüzlü. ğe karşı duyduğu serbestlik içinde akşam yemeğine kadar vagonun ko ridorunda etrafı seyrederek santle- rini geçiriyordu. imendifer Kitzducu'den ge- .çerken dülkün gözlerinin 4. çinde mesut hatıraları daha canlı görüyordu. Kitzduen'in çam ağaçla. riyle #üslü karlı yamaçlarında ge- çen sene sevgilisiyle her dakikası bir ömre bedel saatler geçirmişti. Yanmdaki yaverine parmağiyle igaret ederek anlatıyordu: — Bu yamacı Skiylerle beraber inmiştik. Şu İkinci çamın yanmda düştü... Saat yedi buçukta eski yaveri, şimdiki arkadaşiyle yemekli vego- na girdiler. Herkes gibi yataklı cagonup listesinden yemeklerini ye- diler. Vagonda birkaç İngiliz ga zetecisi de yemek yiyorlardı, Vazi- feleri Dükten bir mülâkat almak- tı. Mesleki sokulganlıklariyle kral- larla konuşmaktan çekinmiyen gö- zeteciler Windsor Dükünün buzü- nünde onu rahatsız etmeğe, kalbi- ————— im için haydutların bir müddet takip e- İdilmemelerini rica etmiştir. Çünkü al- dığı mektuplarda polis kuvvetlerinin Apa oi ile Filhakika ikramiyenin kime veri araştırmalara ve takiplere başladık- man'i doğrudan doğruya ihbar eğen bir kişiyi tayin etmek güçtür. ları takdirde çocuğun öldürüleceği bil diriliyordu. Halbuki polis, vaadetti - ği halde, tamamen aksi hareket ede- : .— Astl ipucu bir benzin deposümi “| çek, haydutları kuşkulandırmıştır. hibi tarafından ele verilmiştir. Bs” ka tarafından numaraları alınmış ©| Meselâ tayyareci parayı verdikten onra çocuğunun kendisine iade edi- lan banknotlardan birinin numarasın! | R g ak leceği haydutlar tarafından tayin 0- benzin deposunun sahibi polise lunan vapuru alelâsul polise söyle - “miş ve kendisinden numaraları zalim olan banknotu vererek bensin alan adamım bindiği otomobilin numarasi” nıda 0 defterine kaydetmişti. Halbuki diğer taraftan birkaç polis memuru da ayni ikramiyeyi hak etti- ğini iddia etmektedirler. Meselenin en dikkate ayan cihe- ti, ikramiyeden maada tayyarecinin çocuğunu bulmak üzere yapılan ara$- mişti, Polis hemen o civara takip kolları ve motörleri yolladığından haydutlar çocuğu lade etmekten çekinmişler ve takip kollarmı görünce çekilip git - mişlerdir. Şimdi Amerikada, polisin çocuğu kurtarıldıktan sonra haydutlarm &- ranmıya başlansayâr, ihtimal küçük trmi d yanlış setleri | Lindberg'in sağ kalmasınâ imkân 0- nin beki olmasıdır. Dosya ikinci ke-|lurdu, gibi bir kanaat ortada dolağ- re açılışmda bu hakikatler de meyda- |maktadır. na » çıkmıştır. Tayyareci çocuğunu Böylece bir zamanlar dünyayı meş- kurtarmak üzere fidyeinecatı verir - | gul eden bu vaka tekrar meydana çık- iken, çocuğunun hayatını kurtarmak | mıştır. Vindsor Dükü Fransada nin segini işitmeğe cesaret «leme - diler, Gönlü için en büyük mevkii terkeden bu “İnsanın hissi haşmeti önünde eğiliyorlardı... Akşam yemeğinden sonra yâve - rile vagonuns çekilen sabık kral, bir gişe maden suyu, bir gişe de bi- ra isteği, İki arkadaş gece yarısı- na kadar beraber konuştular. Saat bir buçuğa doğru Windsor Dükü - nün vagon perdeleri indi. Elektriği kısıldı. Şimendifer şehirleri, hudut- ları aşarak Madam Simpsona yak- lagtrken, vagonun hafif sallantısı arasında sabık kral uyumuya çalışı- yordu. adam Simpson Dükün hare » ketini telefonla haber almıştı. Ma- dam Simpsonün misafir kaldığı Mis ter Cande Bedaur'un şatosu Fran- sanıp ca muhteşem ve en Asri ter- tibatlı malikânelerinden biridir. Büyük bahçesinde koskoca bir yüzme havuzundan maada, göz &- labildiğine uzuyan zümrüt gibi golf çayırı ve şatonun yeşillikleri arası- na gömülmüş küçük küçük köşk - leri vardır. Madam Simpson orada sâkin ve muntazam bir hayat yaşıyarak sa- bik kralla ayrılık günlerini geçir. mekte idi. Madamm dairesi şatonun gi. mal cephesini kaplıyordu. Sabık kralm geleceği günden bir gün ev- vel Madam Simpson şato sahipli - rinden uzak kaldı. Her gün oynadı- &ı golf oyununu bıraktı. Kendi da- iresinde hususi hazırlıklarile meşgul oldu. Şatonun sahipleri de kendi dairelerini Madam Simpsondan da- ha uzaklaştırarak mevcudiyetleri - nin gölgesini bile silecek kadar In- ce bır misafirperverlik göstermiş- lerdi. Windsor Dükünün geleceği sa - bah Madam Simpson erkenden kalk mış, biraz gelen mektuplarla meş- gul olabilmiş fakat ondan sonra gizlemek istediği telâşi arasmda her günkü itiyatlarmı yapamamış- tır. Sabah kahvaltıdan sonra bü - yük balkonun üstüne kadar uza * yan asırlık ağacın gölgesinde şez- longa uzanarak kitap okumayı â- det edinmiş olan Madam Simpson o gün kitabmı okuyamamış, müte madi dairesinde gizlenmiş, bir o - dadan dalgınlıkla aldığı eşyayı ko- yacağı yeri şaşırmış halde dolaş - mıştır. M adam Simpson Dükün gele- ceği günün akşammda sev diğini yarı yolda karşılamak arzü- suna dayanamamış ve süratli oto- mobilinin hazırlanmasını emrettiği bir saat olmuştur. Fakat dikkat celbeden gazetecilere yeni mevzu vermemek üzere yarı yolda karşı- lsmak arzusunu yenmiye çalışmış ve kendisile saatlerce mücadele et- tiği sabaha kadar hazır bir halde bekliyen otomobilin sabaha karşı garaja çekilmesinden belli olmuş - tur. indsor Dükü, Madam Simp- sonun misafir olduğu Şa- toya daha müsait yolları olan Pa» riste İneceğine orta istasyonlardan Vervenil « L'etande şimendüfer - den atlamıştır. Fakat açıkgöz gör zeteciler o istasyonda inmesi ihti - malini de düşünerek tertibat almış bekliyorlardı. Fransa hükümeti ten ha bir İstasyon olan Vernevili - L' etangda jandarmalar ve polis hâ- fiyelerine iyi tertibat aldırdığndan gazeteciler Düke sokulmıya vakit bulamamışlardır. Gardan çıkar çıkmaz, vaktile Ma dam Simpsonu Fransanın cenubu« na götüren kapalı otomobile atlı « yan sabık karl, önde yal açan iki motosikletli polis, arkada bir mus hafız otomobili ve daha arkada çan talarmı getiren küçük bir kamyon- la şatoya-doğru son süratile dört saat on dakikada katedilen uzun yolun sonunda, Candi şatosu gözür künce Windsor Dükü, otomobilin arkasından eğilerek şatonun tara » çasına doğru bakmıştır. Saat biri kırk beş geçe şatonun bahçe kapısından güzetecilesin fo- toğraf almalarmı imkânsız kılacak bir süratle giren otomobiller şato- run yanina kadar yanaşmışlardır, Windsor Dükü otomobilden çıkar Orada bektiyen Madam Simpson çıkmaz saadetinden bayılacak hale gelmiş halde sabık kralm kucağı. na düşmüş, mesut çift iki saniye Kadar kucak kucağa kalmışlardır Edebiyat & Anketimize Cevap Veren Gençler Edebiyat Fakültesinin edebiyat zümresinden Raci Keten, Şükrü Elçin ve Refet Büke bize müracaat ederek “Üstet Halit Ziya” anketimize cevap veren Edebiyat Fakültesinden Fikret Atasya, Lütfiye Giral, Niyaz Akşit, Kemal, Sıdıka, Nuriye ve Muzsffer Şahinin edebiyat zümresinden olma» dıklarını söylemişlerdir. Bu gençler, Fakilltenin diğer zümrelerine mensup bulunmaktadırlar. Kadıköy Arabacıları Bir Birlik Yaptılar Kadıköy arabacıları aralarında bir birlik kurmuşlardır. Yaz mevsiminin gelmesi ve Anadolu banliyösüne faz- la akm olması arabacıları böyle bir birlik kurmıya sevketmiştir. Birlik, ilk iş olarak ücretleri arte tırmıştır. Hakem Komisyonunun Kararından Sonra Evkafla belediye arasmdaki ihti « lâflı meseleleri halleden hakem ko « misyonunun kararlarını iki tarafa ve hükümete “resmen bildirecek olan İ lâmın yazılması bitmek üzeredir. Belediye, bu ilima göre kendisine düşen işleri ayırıp tatbik etmek üze- re yeni bir şube açacaktır. | !

Bu sayıdan diğer sayfalar: