8 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12

8 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

———u ŞERBET VE DONDURMA MiDEYi BOZAR Midevidir. Toz halinde ve meyvalardan yapılmıştır. Çok köpürür. Bir çorba kaşığı gazoz özü ve likörle yarım bardak buzlu su içinde çok nefis bir şampanya olur. İngiliz ve Ecnebi meyva tozlarına dehşetli ve başdöndürücü bir surette rekabet etmektedir. Şişesi, 25, dört misli 5O kuruştur. Hasan ismine ve markasına dikkat. Hasan Deposu. istanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir Ankara Beynelmilel Sergisinde büyük muvaffakıyet kazanan ve takdirle teşhir edilmekte olan: ıl Kuyunuzurn musluğunuzun acı ve kireçli suyunu tatlı suya çevirr. 1 e kireci tasfiye edilmiş su: Sert saçları yumuşak yapar kepeğe mâni olur, cildin taravet ve güzelliğini muhafaza eder. Çamaşırda soda VW sabundan tasarruf temin eder. İstimkazanları, kolörifer, inbik ve alelümüm kaynama kaplarında kirecin tavaz zuuna mâni olur , CIHAZLARI Saatte 250 litreden 15000 litreye kadar su tasfiye eden cihazlar. İstanbul: Vebolid Ltd. Voyvoda 40/42 Galata - Ankara: Vehbi Koç Ticaret Evi - Memleketin başlıca şehirlerinde satış yerleri vardır. < ua Beyoğlunda — Galatasarıymda gang LION-MELB Birleşik Fabrika'arının Yeni Müessesesinden Modern çikolatacılığın en son SPESIYALITELERİNİ isteyiniz. MILKA, Sütlü ve süt kaymaklı ÇIKOLATA 1ü ve fındıklı ÇIKOLATA ÇIKOLATA ÇIKOLATA ÇIKOLATA ÇİKOLATA ÇIKOLATA ÇIKOLATA Bütün bu çeşitlerin buzlu çikolataları Beheri5 Kuruştu bademli ve balli ORANGINA, Sütlü ve portaka INDTANA, Sütlü ve Hindistan e VANILA, Kakao tereyağlı ve vanilyalı BITRA, Ariba (Acı) kakaolu KREMLINA, Şantiyi kremli ve meyveli Bu müessesede, en mükemmel metotlarla hazırlanan ve daima taze ola- rak her nevi çikolataları kilo ile satıldığı gibi, salon çikolatalarının envaı, fantezi karam ari toz kakao da kilo ile veya kutu Se satılır. muhtelif spesiyı M. M. V. Deniz Merkez Sati 1 — 30 Nisan 937 günü kapalı zarfla Y lma Komisyonu Rs tesi günü saat 14 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. alip olanların 66.000 tları ve ihale kanu Elektrik Plonjörü Kolay Seri ve Ekonomiktir ROMATİZMA LUMBAGO SİYATİK Sinir ve soğuk fue la el şiddetli elgile l teskin ve izale eder ve Şubelerinde VERESİYE SATILIR Fiyatı: 240 kuruştan başlar. Hakikaten; ne güzel ve ne beyaz dişlere malik bulunuyorsunuz!... “Jale, Kolynos diş macunu dişlerini si ne çabuk beyazlatmış ve parlatmış olduğuna hayran oluyorum. Bu tec-| rübeyi gördükten sonra bir çok müs-| tahzarat arasında donuk ve sararmış . âşei o <OLYNOS Kostüm ve Pardesünüzü kadar beyazlatan ve parlatan bir eşi- ne daha rasgelmedim. Sanki öz'ter - E kibinde bir gençlik kaynağı var! kullanması çok idareli ve herkesin sevdiği ve hoşlandığı Amerikan K O LYNOS diş macununu kullanınız!.. M. M.V. Hava Müsteşarlığından: Diyarbekir Tayyare alayı için bir mimara ihtiyaç vardır. Verilecek Ücret askari 165 azami 256 liradır İ İsteklilerin evraklarile birlikte imtihan günü olan 20 mayıs 937 perşem- | be gününe kadar hava müsteşarlığına müracaat etmeleri. ( (2599) Yalnız GALATA'da meşhur EKSELSYOR Büyük elbise ticarethane sinden tedarik ediniz. Bayanlara mahsus MANTOLARIN 'envar ve külliyetli miktard» Çocuk Kostümleri vardır. Rekabetsiz fiyatlarla yalnız , ağI İlân olunan münakasa. talip zuhur etmiyen 3000 ton kardif kömürünün 10 Mayıs 937 pazar. nazaran 4550 liralık ile birlikte komisyona Şehrin en mütenevvi ve en mükemmel Ceşitlerine malik bülunan dani EKSELSYOR'da netim. İstanbul Ikinci iflâs memurluğundan: Bir müflise ald olup Beyoğlunda İstiklâl Caddesinde Sakarya sln€ masi (Eski Elhamra) ittisalinde 254 numaralı mağazaya nakledilef Yünlü, ipekli ve Pamuklu Manifatura Eşyası ve Kadın Çorap ve Çantalar! 10 Mayıs 937 pazartesi gününden itibaren perakende suretile satıl” caktır. Satış sabah saat 9 dan başlayıp akşam 19a kadar devem edecektir, me Eskişehir garında ticari öşya amibar müştemilâtından 3 No. lu kapf” ahşap bölme bir sene müddetle ve açık artırma ile kiraya verilecek” Tahmin edilen senelik icar bedeli 150 liradır. Arttırma 255-937 taribi Salı günü saat 15 de Haydarpaşa İşletme müdürlüğü binasinda, içleti komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelin 56 7,5 misb” tindeki 11,25 kuruşluk muvakkat teminat makbuzlarile tayin edilen SÖ ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları. 5 (2498) ... | | 15-5-037 tarihinden itibaren sahiplerine aid sarnıçlı vagonlarla taş” tak (Melas)m nakil Geretinden ayrıca yüzde on tenzilât yapılacak boşalan Vagonlar mahreçlerine parasız naklediltcektir..-Pazla t8f: İ için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1141) O (2562) .... Muhammen bedeli (42000) lira olun 100 ton üstüpü 24-5-1987 poza —İ tesi günl saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasmdâ ww tm almacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin (3150) liralık muvakkat teminat ile kanunu tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-946 gün ve 3297 No.lu bei hasında intişar etmiş olan talimatname dairesihde alınmış vesika ve Mflerini ayni gilin saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır” rinameler (210) kuruşa Ankara, İzmir, Haydarpaşa, Adana v9” lerinde satılmaktadır. (2529) D plomalı Fen Memuru aranıyor Mudanya #elediye Reisliğinden : Belediyemize 100 lira ücretle diplomalı bir fen memuru almacakt” istekii olanların vesaik ve evraki mülspite asıl veya örnekleriyle bizzat“ yahut yazı ile belediyeye baş vurmaları ilân olunur. (2287) İl 6 SL LE DA ENAZ. istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Eksiltm? ve Artırma Komisyonundan: 1 — Merkezimiz binasmda müterakim hurda demir, elbise, halı makinesi ve elek pürgesi vesaire açık arttırma ile satılacaktır» 2 — Satılacak eşyaların keşif bedeli 150 liradır. 3 — Arttırma 11 Mayıs 1937 S ys nisyonda yapılacaktır. 4 — İstekliler satılacak eşya ve şartnamelerin! görmek üzere »l Limanı sahil sıhhiye merkezi Levazımma müracaatları. e 5 — Artırmaya gireceklerin 12 Mta muvakkat teminat vermeli sarttr. o (2309) > Her cins ista” Her boy ve kalınlıkta Kontrplâkları Yegâne satış yeri: DAVİD BAUER Halefi İVOR BALER Istanbul, Kürkçü Han No, 18, Tel. 22030 Sahibi: Amel Emin YALMAN, Um uni Neşriyatı Idare Ede! si 5 ç gari | Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Sirketi. Basıldığı ver TAN

Bu sayıdan diğer sayfalar: