8 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 8

8 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ANTEP Cİ Wİ TARİHİ ARAŞTIR kımlardan olduğu kadar tarihi Geçen yıllar Çapahöyük civarın da bulunan eski içinde de yine muhtelif tari! Gaziantep Halkevi Başhani B. Muhtar Göğüş a imei Nasıl Bir İ basılmıştır. | | Bütün Kollar Çalışıyor 4 <i Tarih, edebiyat şubesi ile kitapsa- Köylü ray şubesi bu yıl siz dördüncü eseri. i . W İstiyoruz? ni ortaya koymuştur. Balikesir, (TAN) — )içinde dört eşi daha takip edecektir. İ Bundan başka, her hafta muhtelif Ay daveti üzerine vilâyetimize Gösterit Şubesinde 300 bağlı 11 kazanm kaymakamları bu-| O Vi Vali Btem | mekteyiz. mevzularda konferanslara devam et- raya gelmişler ve köy işlerine alt gö- Sömüşlerdir. | Büyük varlık gösteren şubelerimiz Kaymakamlar toplantısını, vali mii | cn birisi gösterit şubenldir. Aza sa- him bir nutukta açmış, köylerin ve|9:88 300'den fazladır. Son yıl için- köylünün her bakımdan yükselmesi |de Halkevi sahnesinde en “büyük e- İM ve refahı için mühim kararlar veri. |5r!er muvaffa oynanmıştır. miştir. Vali, nutkunda "nasi bir| Evimizin 600 kigi, alacak, muazzam Hİ köylü istiyoruz ?., sualine cevap ve . |bir salonu vardır. Sahnesi, en mo - rori gifi tİPİMİ— canlandır . |dern tesisatla mücehhüzdir. Burada Mış ve demiştir ki: “— 6 ok şunlarmdan şule ve işık hissesini alan, evini, barkını, yurdu. hu, milletini, devletini, hükümetini Samimi surette seven, onlara pürüz - Büz emniyet ve sadakat bağlariyle bağlılık gösteren, okur yazar, iyi ah- lâklı, dürüst seciyeli, doğru olan şey- tedir, Antebin bu yıl çevrilen iki büyük filmi de çok alâka uyandırmıştır. Kurslar Rağbet Gördü Kurslara üç yüzden fazla yurtdaş devam ediyor, Yersizlik yüzünden | tatil ettiğimiz ceza evi kurslarma bu i İer de bile yemin etmiyen, çalışmağı ay yeniden başlıyoruz. Geçen sefer ye kazanmağı bilen ve seven, “borç | ceza evinde ığımız kursta 300 çıkmazına girmeği âdet etmeyen, ka- Zandığı gibi insan ve tam bir adam ği gibi yemesini, yaşamasını ve eğlen.| den fazla mahküm dev etmiştir. Güz kursları da faaliyet indedir. Kitapsarayda $ bin eser vardır. besini gelecek ei horeteea İon binlerce vatandaş buradan istifa” patarak .başaklarnn. ka «de stmaktedir. Köy gezilerinde has- Mİ sanemdan zevk ve haz duyan, iftira | ça köylülere yardım hususunda 80$- ve dedikodudan nefret eden, kanun: | yal yardım şubemizin büyük çalış - Jarı, buyrukları, büyüklerinin ön - maları vardır. İlerliklerini hemen hüsnükabul eden, lal İ kendisi, ailesi, evi, her yeri temiz . İiköylü istiyoruz. Türk Tefenni İçin Plâ çin Plân Yapılacak Hile bir köylü y: Kaymak Tefenni (TAN) — Burdur Halkevi temsil kolu gençleri buraya gelmiş - ler, “Himmetin oğlu,, piyesini temsil etmişlerdir. Bu veşile ile iki şehir ço cukları tanışıp kaynaşmışlardır. Mahsul vaziyeti iyi TTefennide ekin vaziyeti bü sene çok iyidir. Havalar zer'iyata müsalt gittiğinden halk sevinç içindedir. Kışın sert geçmiş olması yüzün - den ümitsizliğe düşen köylü tarlaya attığı mahsulün feyizleşerek koca 0- vayı yeşil bir denize çevirdiğini gö - rünce çalışmalarını şevkle arttırmış-| tır. Şehir plânı yapılacak Plânsız inşaat yüzünden yollarım çapraşık bir vaziyet aldığını (ogören İlçebay ve şarbay kasabayı plânlaş - tırmağa karar vermişler, bu maksat. la lâzım gelen teşebbüslere girişmiş- lerdir. Netice alındıktan sonra, in- şâat plâna göre yapılacak ve ileride Tefenni asri bir kasaba halini ala - caktır . a aaa m teren bu oyma, görenler tarafından gok beğenilmiştir. Mahmut, şimdiye Mahmudun meydana getirdiği oyma KI Amasya, (TAN) — Hiç mektep İİİ ve usta yüzü görmemiş Mahmut is » minde bir genç. çakı ile tahta üzerin Mide oyma bir eser meydana getirmiş. | kadar gene çakı ile tahtadan bir çok tir tayyâre ve vapur modelleri yapmış - Hürum vaziyetinde bir askeri gös İir . MEMLEKETTE YVARINDAKİ Çapahöyükteki | Hafriyata Ait Bir Eser nesredilecek Gaziantep, (TAN muhabirinden) — Halk evi Başkanı B, Muhtar Göğüş, Halkevinin ça lışmaları hakkında şu izahatı vermiştir: — Antep, yalnız ticari değil, bir çok ba - sından da değerli ve zengin bir mıntakadı Roma ve Hitit şaheserlerinden başka son aylar e serler bulunmuştur. Bunların kıy meti hakkında fikir verebilecek eserleri neşredeceğiz. Etilere ait ilk eser geçen sene yazılmış ve Bunları sene muntazaman sinema-de göslerilmek- MA 'emişlerdir. eserler nokta | İ Tandır. İzmir Halkevi âzaları Gençler Aydında ydın, (TAN Muhabirinden) — İzmir Halkevi âzaları, 26 kişilik kafile ha- linde buraya gelmişlerdir. İzmirliler, Halke- vinin salonunda (Tur), (Hissei şayia) ve (Mürai) piyeslerini temsil etmişler, parçaları dinleterek güzel monologlar söy- İzmirli misafirler, Halkevinde verilen zi- yafette bulunmuşlar, Aydın saz'at okulunun hazırladığı eğlenceleri seyretmişlerdir. Ay- rıca valimiz de İzmirlilere bir ziyafet ver- miştir. İzmir Halkevi Reisi, Aydınlıları İz- mire davet etmiştir. Misafirler, bu temaslar. dan memnun olarak şehrimizden ayrılmış İzmirli müzik Aydınlılarla bir arada “Mala Tatbik Öğrendiğime göre, Akçedağ ova - sini sulamak için Sürgü suyundan |da istifade edilecek ve bu su 40 köye verilecektir , Yeni inşaat artıyor İ Son iki yıl içinde, Ortaköy. Kale, Gürecik, Sincik, Tahir gibi beş nahi- yenin hlikümet ( konakları yeniden Yapılmış, Adıyaman, Kâhta, Hakim- han, Arapkir hükümet binaları da esaslı surette tamir edilmiştir. Merkezde, bütün daireleri içine a lacak bir hükümet binası yapılmak- tadır. Adıyamanla Besni arasındaki yollar ve büyük Göksu © köprüsü, 1228 kilometrelik Gölbaşı — Besni şosesi bitirilmiş, Elâziz yolu üzerin. de iki beton köprti ile Adıyaman — Besaj ve Malatya — Kâhta arasın - daki yollar yapılmıştır. Köyler sağ - lık, kültür, sulama ve yol işlerine çok ehemmiyet verilmektedir. Otomobil İgitmiyen nahiye ve köy hemen he - | men yok gibidir. Köy kanununa gö - re, köylüye yaptırılan işler hep köy- lünün boş zamanma tesadüf ettirii . mekte ve hasat zamanı köylü serbest bırakılmaktadır . Pulluk ve tekerlekli araba lâztim Malâtyanm arazisi ziraate çok el- verişlidir. Yağmur olduğu yıl Yazı - ban mmtakasında bire 80 — bire 90 nispetinde mahsul almmaktadır. Yalnız buralarda ziraati yükselt - mek için Pulluk ve dört tekerlekli a- raba getirmek lâzımdır. Geçen sene Akoşdağ ve merkeze 50 kadar pul - luk verilmiştir , Malâtya dağnı kolduğu için imsr yolunda yapılacak eserlerin kendini göstermesi biraz zordur. Şehrin ber | bakımdan güzelleşmesi yolunda se - nevi 30 — 40 bin lira sarfedilmekte ve vilâyet merkezi yavaş yavaş İstas- yona doğru genişlemektedir. Bun - dan sonra binalar hep Istasyon ta - rafına doğru yapılacak ve geniş yol. lârm etrafını süsliyecektir . tyanın İmar Plânı İntizamla — m Ediliyor Malatya, (TAN Muhabirinden) — Şehrimizin bayındırlık plâ- nı Ankara imar müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve ilk kısmın tatbiki ilerlemiştir. Şehre getirilmekte olan Derme Pınarbaşı mev- kiindeki su, yazları saniyede yedi metre mikâbı su vermektedir. İzmirde Geniş Yol Programı Izmir — Vilâyet makamı, İzmirin turistik Yolları hakkında mühim bir proje bâzırlamıştır. Bu projâye göre evvelâ İzmirle Karsvaka, Rice Bor nuva; Ağmemnsin ilçesi, İnciraltı a rasında geniş ssfalt yollar Yâpılacak tır. Bunları, tarihi mahsller ve ha- rabeler Arasındaki yolların inşası ta- kip edesektir. Yollar Yapıldıktan sonra, Bornv va, Buca Ve Karşıyakada mevcut bi- nalardan da istifade edilerek konfor- Tu oteller ve klüpler açılacaktır, Projeye göre bütün bunlar on beş senede. Yedi buçuk milyon lira sarfi- le yapılsbilecektir, Bu projenin hükümetçe tetkik edil dikten sonra Millet Meclisine tevdi o- Tunduğu bildirilmektedir. Bergama Belediyesi İçin Yeni Bina Bergama, (TAN) — Şimdiki bele- diye binası muhasebel hususiyeye ve- rilecek, buna mukabil muhasebei hu - susiye de belediyeye 2 — 8 bina ve recetkir Belediye bu binsları yıktırıp kendisi için Yeni bir daire yaptıracak bunun altı da güzel bir gehir lokanta. at olacaktır. Balıkeir Belediyesinin masrafı Balıkesir (TAN) — Belediye mec Wei masraf bütçesini 140 bin lira o» larak kabul etmiş, yeni kütüpane bi. nası için dört kişilik bir heyet seçil mistir . b-6. M1 e YENİ, BAHA MÜSABAKAMIZ Resim No, 16 Bu resim şu on türküden hangisine aittir? 5 — Al eline kalemi kanaryam Yaz başma geleni 6 — Adananm yolları taşlık Yok cebimizde beş para harç- tik 7 — Bana noldu da ben bilemem Eski halimi hiç göremem 8 — Bahçelerde enginar Enginarm rengi var | 10 — Bahçelerde aşlama Aşlamayı taşlama 15 — Dama çıkmış bir gizel Damın etrafm gezer 21 — Felek bana veler etti Bu gençliğim elden gitti 23 — Gemi gelir yanaşır İçi dolu çamaşır 84 — Kekliği düz ovada avladım Bacağma Iplik bağladım. 6 — Oğlan yaytı kız yaylı Ren dayanamam gayrı BiRıÇ MESELESİ > ADS . 12 » 4 a Sor owl Şe , v4 *» m « ADv3 * 107 2 * Koz kör. (8) Or ve Dütün le veleri yapar, * Bu meselenin halli 10 Mayıs Pa- zartesi sayımızda çıkacaktır. 4 Mayıs pazartesi sayımızda çikan Geselenin halli: , * Ros4z . As 4108043 ğ A vera Mazgirt V ov İm sİ$ se * r»w 5 4 109142 * DV45 — 12, d ARDVASZ A 5 43 AR (S) 6 pik taahhüt etmiştir. (W) karo (R)'si ile oyuna başlar, (8) ta- ahhüdünü yapabilir mi? Dikkat edilecek nokta (S) nin bi- ripei karoyu almamasıdır. Eğer alır. sa taahhüdünü yapamaz; zira elin sonunda kaybedilmiye mahküm iki karo kalır; çünkü (E) ve (W) onun Eğer (w) karo oynamakta devam ederse (S) bu ikinci karoyu (A) * ile alır, Sonra yerden kör oynayıp Ken- 40 — Rakı içtim al bardaktan Meze aldım al dudaktan . Hal mektupların adresi: Müsabakamızı halleden karilerimif mihleti zarfında gönderecekleri tuplarının adresine (Müsabaka Me murluğu) kelimesini ilâve faydalıdır. e — y e dei Bahar Müsabakası KUPONU:16 Bu küpörları kesip sak'ayınız rr | asuman Kumandanlarımızın | Harp Hatıraları YAZAN: Salâhattin Güngör BASAN: Kanaat Kütüpanesi Gazetemizin mar umandan.arımızın Harp Hatıraları Kanlı savaşır geçen Yİ bir devrin; bu savaşları idaf* eden kahramanlar dilinden if desidir. Yemen, Trablus, Fİ” tin, Hicaz, Kafkas cepheleri de, Kurtuluş Savaşında M metçiğin neler yaptığını, E©9” “Kumandanlarımızn traları,, nda herkesin #bret dersi vardır. Umumi satış yeri: “ KANAAT KUTUPANİİ Fiyatı: 1 Liradır Yağ 8 el alır ve elindeki üçüncü ** yerden keser, b ss Eğer (we) kirinei tava: vi hey” 18) alır. Sonra elindeki «ör (A y3 alır. Yerden el'almak için va yi yepati Eğer (vw) üçüncü Tevede Pİ yg marsa netice aynidir. (8) VU ye b) de gösterildiği gibi oyun” eder,

Bu sayıdan diğer sayfalar: