7 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 10

7 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Elektrik Kendi K Şirketi endisini Bize Tanıtıyor (Başı 1 incide) — yö Veyl'i dün akşam Brüksel. de gördük ve bu mesele üze- rinde kendisine malümat ver- dik.,, İstanbuldan Brüksele yazılan £ eylül 1 tarihli mektuptan “Beyoğlu ve İstanbul semtinde- ki kablolar çok yüklüdür, Yeni bir kablo ilâvesi yüksek masrafları mu cip olacağından muvafık görülme- mektedir. Beyoğlunda, (İstiklâl caddesinde bazı (o abonelerimizde voltaj, poant zamanlarrı 100 ilâ 102 volta kadar (mukavele taah- hüdü 100 volt — 2,5) ve poantdan sonra 115 . 120 volta kadar çık- maktadır. Bu vaziyet fazla sermaye sarfmı mucip olmakta ve abonelerin şikâ- yetlerini davet etmektedir.,, Mektupta varılan netice, oyalayıcı, göz boyayıcı tedbirlere müracaat et- mek ve şebekenin mukaveleye uygun | bir hale gelmesi için yapılması lâzım gelen zaruri masraftan kurtulmaktır. | Brükseldeki ana şirketten İstanbul Elektrik Şirketine 168 ilkteşrin 1928 genesinde yazılan mektup, mukavele mucibince, ancak yüzde iki buçuk derecesine kadar artıp eksilebilecek voltajda vasati yüzde oon düşüklük olduğu itiraf ediliyor, Bu düşüklüğün bazı vaziyetlerde yüzde 29 derecesine kadar vardığı tesbit edilmiştir. Mektup yine masraftan kısmak ve İşi örtbas etmek imkânlarmı müna-| kaşa ettikten sonra şu sözlerle biti. yor. l “Tevettürün fazlalaştırılması me- #elesinden resmi makamları resmen | haberdar etmek için en münasip za-| manın takdirini reisimiz Mösyö Veyle terkelmeği muvafık (o görmekteyiz. Zannediyoruz ki, bu noktada siz de bizimle mutabıksmız.,, Veyl sistemini burada yine nikap-| Bız görüyc Yani mukavele muci-| bince girdikleri taahhütlerden kurtul. mak için pusuya yatacaklar, Veyi hil. kümeti gafil avlıyabileceği bir vazi- yeti kestirecek ve sinsi sinsi faaliye- te geçecekler... Elimizdeki vesikalarm neşrine ya- rın devam edeceği: 3 Yağ İzabe İmalâthaneleri Belediye reisli tamim göndermi lâthanelerinin 8 miktarını, sahiplerinin hangi ruha. i dün şubelere bir| ğ İzabe ima - yısını, erittiği yağ tiyeye istinaden çalıştıklarını | muş, her şubenin kendi mmtakası hakkında mufassal bir liste yapıp acele belediyeye göndermesini bildir. miştir. sör-| Üniversitede Dil İmtihanları Başladı Üniversitede dün yabancı dillerden imtihanlara başlanmıştır. Dün ingiliz | Ce ve almancadan İmtihan yapılmış- tır. Bugün İransızcadan imtihan ya- pılacaktır. “İki Kişiyi Birden Yaraladı, Kaçtı * Nallıkapıda oturan Filipos ile Mu Bak arasmda bir kadın meselesi yü. zünden kavga çıkmış, Filipos, Muşakı bıçakla yaralarken kavgaya Ohan - nes adında birisi karışmıştır. Filipos, ber ikisini de yaraladıktan #onra kaçmışsa da yakalanmıştır. Ya ralılar hasteneye kaldırılmıştır, | Yoksul Talebe Nasıl İ Yardım Görüyor? İlk okullardaki yoksul çocukları korumak için kurulan birlik heyeti dünden İtibaren teftişlere başlamış- br. Dün, İlk olarak Beşiktaş mmta- | talebelerin vaziyetleri gözden geçirii- miş, bunlara verilen yemekler kon - trol edilmiştir. Teftişlere devam edi- lecektir. Bask Cephesinde (Başı 1 incide) Talyanlar, âsilerin diğer kıtaatı ile iltisak peyda etmek maksadiyle bir huruç hareketi yapmak ve Bermeo- Guernica yoluna kadar ilerlemek te - şebbüsüine kalkışmışlarsa da muvaf - fak olamamışlardır. Durango mmtakasmda Bask milis- leri, iddetli bir muharebeden sonrs âsileri iki tepeden çıkarmışlardır. him miktarda harp malzemesi etmişlerdir. Asiler Ağır Zayiata Uğradılar Madrit, — Basklarm Aneton dağı ile etraftaki mevzileri zaptederek â silere ağır zayiat verdirdiklerin. diriyor, İki Ispanyol gemisi si kadm ve çocuk olmak muhaciri taşım liz zırlılıst Ro. yal Oak ile bir muhrip bunlara refa kat etmiştir. o Asilerin Almiranle Cervera zırhlısı bunlara müdahale et- mek İstemiş ise de İngiliz zırhlısınm işareti üzerine geri dönmüştür. Alman gazeteleri, Bilbaonun tahli. yesi dolayisile İngiltereye şiddetle hü cum etmekte ve bunu insani bir harç- ket değil, riyakârlık saymaktadır. Meşru İspanya hükümeti, İngiltere ye bir nota vermiş ve Guernil tahribi meselesinin beynelmilel bir heyet tarafından tahkikini istemiş ve tahkik usulünün tesbitini İngiltere ye bırakmıştır. Taymis, Basklarn Guernikayı kendi ellerile tahrip et - tiklerine dair olan haberleri tekzip ve âsilere mensup tayyarelerin bu işi yaptığını teyit #tmektedir. Yunus Emre İçin İhtifal 12 Mayısta yapılacak Yunus Emre ihtifali radyo ile de verilecektir. Tht- fal saat 2130 da başlıyacak, evvelâ Halit Bayri tarafmdan Yunus Emre ve hayatı hakkında bir konferans ve. rilecek, sonra doçent Ziyaettin Fahri tarafından Yunus Emrenin bukukta. ps tesirleri anlatılacaktır. Deniz Müsteşarı Tetkikler Yep | Şehrimizde bulunan Tk leti deniz müsteşarı Sad İdin bazı deniz mllesseselerini dolaş- mış ve Deniz Ticaret direktörlüğünde meşgul olmuştur. TERKOS Mikropsuz Sular İdaresi, terkos sularının mik- Topsuz ve içilebilecek en iyi su oldu- ğunu halka resmen İlân edecektir. KAYIP — Niğde Nüfus dairesin - den aldığım nüfus cüzdanımı kaybet tim yenisini çıkaracağımdan hükmü yoktur, Fatih Sarıglizel caddesi Ho - ca Üveys mahallesi No. 11/2 Hilmi 3 AYA edemizin icabı eli tar. Bunu tabii İngiltere; dar memleketleri leri tam bir dost alâka - bet e bütün şekilde kök tutması, bu iki memleke tin münasebi i bakımından da dik kate değer bir hâdisedir. İki mem t doğrudan be aralarında r netice itibarile kuv elde |” nın sulh çü ile vaziyet tetkik Şark pakt mühim bir sükün ve tesirini gösterecektir. Ahmet Emin YALMAN Baltıc marka SÜT MAKİNASININ teminatı ismidir. yüzü âmi dünya istikrar miz | Jürklorupa Ztd. Şti pazakı 6i 4n00 GALATA PERSEMBE | #sTANSUL Tatgrat ZIRAT istambul. Telefon “mbolaş Oolaşıma — <ader Gişesidi ÇÜNKİ: Kader gişesinden #âtılan ekser Siletler taliin cilvesine mazhar o en büyük ikramiyeleri ka zanmakta ve sahiplerini zengin ve bahtiyar etmektedir. Vakit küybetmeden hemen <ADER Gişesine gidiniz ve biletinizi alınız. Yalnı KADE ismine dikkat! Eminönü, Valde kıraa nında : No. 4-5 Telefon « 23970 ve Beyoğ iâl caddesi No. 109 Tel. 43696 | İstanbül 7 inei Paraya çevrilme: verilen | muhtelif öl 105-937 Pazartesi günü saat 12 ile 13 radde- icra dairesinder karar çülerde kereste lerinde Upkapanında Ayazma kapı sında 118 numaralı dükkânda açik artırma suretile satılacağından talip- lerin mezkür gün ve saatta mahallin de hazır bulunacak memuruna müra- | caatla, m olunur. o (324 DAMIZLIK İNEKLER İ Strbiyye emsinden yeni yavrula | mış ve yavrulyacak İnekler satılık »! Jr. Mumhane caddesi (68) numara ! ya müracaat. (Kistanbulve Bogaziçi: Yazan: Ihtifalci Merhum Mehmet Ziye -eilk Forma Yarın Çıkıyor e-- Istanbulu tanrmak, onu tesis edildiği günden bugüne kadar mevcut ve yıkılmış tarihi eserleri. le tanımakla kabildir. Bunu temin eden tek eser budur.. Bizanstan ve Türklerden kalan eserleri, sokakları, âbideleri Mehmet Ziya merhumun bu kitabından öğreneceksiniz. Forması 10 kuruştur. İdaresi: Yenipostane arkasında Basiret hanında 31 numaradadır. Ankara Belediyesinden: Ankarada, Belediyece gösterilecek yerde bir ekmek fabrikası yaptırıla- kası gezilmiş, mekteplerdeki yoksul | caktır. Bu fabrika 24 saatte 100 bin ekmek verebilecek kabiliyette olacak, 5 yeri kömürle veya şehir cereyaniyle çalışacaktır. Alâkadarların teklifle rini, şartlarını ve bu fabrikaya ait Ankara Belediye Relsliğine vermeleri (1019) o (2304) olunur. resimlerini Mayıs 1937 sonuna kadar ve yahut göndermeleri ilân| AN NEOKALMINA Ağrıları Artritizm e istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan Semti ve mahallesi Sokağı, Emlâk No: Limon iske- lesi Eminönü Ahiçelebi E: ve Y:15 Ada:8 Kadastro:441 E:14-14 Mü, 4T4T MU, No. taj:33-39 Ada:841 Parsel:2 E:2 Langa bos. tanı Orta Aksaray Kâtip Kasım ve Büyükdere Dalyanyolu E: Hacı Kaymak El Y:24 : Menteşe Bedros kalfa 5:16 Y:24 Selâmi Ali değirmeni Rum ki. esl arka Lâla Şahin Jatalçeşme Kuzkuncuk Usküdar Selâmi Ali B:28.80 Y:6 Mahallen:8 E:15 Mü. Harita :70 E:48 Y:40 Feriköy Kısım 1 Bostaner Kolçiyari Boğürtlen Tarabya E 5 E: Hacı Kay. mak Y Kılmç E:13 Y:12 Mahallen: ıZzve 24 E:25-27-29 Kuz Kocabaş Beyoğlu Kamerl; arslan E:15 Mu. Harita:80 E:19 Y:66.68 Ba: Beyoğlu Hüseyin Gölbaşı ağa Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller on gün milddetle satışa çıkarıl 1 çarşamba günü saat 14 tedir, Satış münhasıran gayri mübadil Bankası Umumi Hey'etinin fevkalâde olarak Hazl - | e Banka (2559) anım Sekizinci salı günü saat on bir hissedarlara ilân olunur. (480) İNaha Fen Okulu Direktörlüğünden: — Yıldızda eski Şehzadeler dairesinde bulunan okulumuz binası ça. tısı İle diğer aksamında Yapılacak tamirat ve tadilât 14-5-937 tarihine nm Cuma günlü saat 15 de İstanbul erkek lisesi binası yanmda ksek mektepler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda ihalesi yapıl - ak Üzere âçık eksiltmeye konmuştur. 2 — Keşif bedeli 9710 lira 97 kuruştur. İlk teminat 728 lira 32 kuruştur. 3 — İsteklilerin şartname, mukavele, fenni ve hususi şartlar, bayındır. lık işleri genel şartnamesi, projeyi görmek üzere her gün okulumuza gel- i. E ksiltme günl de en az (5) bin liralık betonarme ve çatı İşleri ğunu gönterir Nafın Vekâ ış müteahhitlik ehli- mı yatırmış olarak adı merkezinde toplanacağı İstanbul Jandarma Satınalma Komsiyonundan Cinsi İlk Teminatı Lira K, Miktarı Kilo Tahmin bedeli Lira K. 5000 o» Kabara çivisi 1150 00 191 25 — Tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı beş bin kilo kundu- ra kabara çivisi açık eksiltme ile satın almacaktır. 2 — Eksiltme Gedikpaşadaki Jandarma Satınalma Komisyonunda 14 Mayıs 1987 Cuma günü saat 15'de yapılacaktır. 3 — Nürune ve şartname her gün komisyonda görülebilir. 4 — İsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat makbuzu ve belli vesi- kalariyle komisyonda bulunmaları. ( (2382) İstanbul iskân müdürlüğünden : Bolu vilâyetinin merkez kazasında Dimbilt, Kirazdağı, Kolcuk yayi Kalınca Korur oğlu Taşlı yayla ve Akar Ağzı Kabak Pınarı Deresi orman. larından 8417 — 119 metre mikâp çam ve 5451 — 834 metre mikâp küknar ki cem'an 14088 — 955 gayri mamul metre mikâp devrik eşcardan yüzde otuz rayiatla şartnamelerde miktar ve hacımları yazılı muhtelif çaplarda 9844 metre mikâp kerestenin imal ve ormanlara en yâkın istasyonlara sevki İşi pazarlıkla yaptırılacaktır. 2 — Pazarlık 11 - 5 - 937 tarihine müsadif salı günü saat 15de Bolu Sıhhat Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 — Beher metre mikâp mamul kerestenin Iştasyonda vagon teslimi muhammen beğeli 26 liradır. 4 — Şartname projesini görmek istiyenler 15 gün içinde her gün Anka- rada Iskân Umum Müdürtüğüne, Bolu, Izmit, Zonguldak Sıhhat Müdür. lüklerine ve Istanbul Iskân Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 5 — Ilân müddeti 27 - 4 . 937 tarihinden itibaren 11 - 5. 937 tarihine | kadar olmak üzere 15 gündür. (2483) Dükkânm 159061/ 454460 his. Ahşap iki hane ve kulübeyi müştemil bos- tanın 4/18 tam ve bir sehmin 1/14 his. Bahçe ve fundalığın 3/16 his, 66,50 metre arsa Bahçeli ahşap hanş Ahşap deponun 3/18 his, Kigir hanenin Kâgir üç hane 94 metre arsa Cinsi ve hissesi Hisseye göre muhammen K 2000 Kapalı zarf 170 Açık artırma Ahşap hane ve hçe 1000 198 metre arsa 160 Açık artırma 50 ” 350 1120/4752 his 3000 Kapelt zari 40 Açık artırma 200 115 metre arsanm 1/3 his, mıştır. Thaleleri 19 - 5 - 987 tarihi- bonosiyledir. Leyazım Amirliği Satınal- ma Komisyonu ilânları Ea AMME IT ETA Istanbul Levazım Amirliğine b8ğ” mleemese için müteahhit nar 1 hesabına 27 ton zeytin 24 mayıs 9" pazartesi günü saat 15,30 da Topi” nede satınalma komisyonunda 8S olarak eksiltmesi yapılacaktır. Ti 5 min bedeli 7425 Viradır. İlk temini 557 liradır. Şartnamesi komisyo”" görülebilir. İsteklilerin kanuni vE kalarile beraber belli saatte kon, yona gelmeleri, | “441" «2g11" . .. Sirkeci (o Demirkapıda Vekile muayene heyeti binasınm t8 7/5/83T cuma günü saat 14 te TO” hanede Satınalma o Komisyonu” pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktı” Keşif bedeli 198 lira 8 kuruştur. minatı 29 lira 71 kuruştur. Şü mesi komisyonda görülebilir. lilerin belli santte komisyona leri. ” “2512” Üsküdar Birinci Sulh Hukuk M8?” kemesinden: Üsküdarda Doğanci5” 7 da Yusuf konağında sükin Gen“ Yusuf karısı Servet, ayni b8” sâkin Süleyman oğlu Reşat. Fatma vekili tarafından diğer hissedarlar aleyhine ikame * dilen büyük Çamlıcada Çağtl daki köşkün izalet şüyu devi” cari muhakemesinde gönderi©” vetiyede ikametgâhımız mesh lunduğu mübaşir tarafından W şerhten anlaşılmış olduğunö3” 00 nen tebligat ifasma ve bm 10 nin 24/5/937 pazartesi günü #4. na talikina mahkemece karör “ye miş olmakla yevmi ve vakti M3“ da Üsküdar sulh birinci hukuk ğe kemesine gelmeniz lüzumu p gat makamına kaim olmak lânen tebliğ olunur. (32440) Sahibi: Ahmet Emin YALM Umumi Neşriyatı idare E4*9* 8. SALİM tel Gazetecilik ve Neşriyat Türk ua Şirketi. Basıldığı yer TAN mat sisi | bur

Bu sayıdan diğer sayfalar: