7 Mayıs 1937 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

7 Mayıs 1937 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ Neşriyat: müdürü: Adres: İzmir İkinci Beyler sok: e ge Semi İlânlar için: a edilmel TERİ Husu ânlar: idarehanede nr E yeri (ANADOLU) Matbaa: Alman HAMDI pi eliği 700, e EE > kuruş! a ÖKTEM i ilânat e ULUSAL e İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. BIRI KES Katalonya hükümeti Bundan sonra Valansiya hükümeti tarafından ida- re edilecektir. Telel on: — Cuma — 7 Mayıs 1937 'Katalonyada iki günden- beri kan dö >külmektedir A Ml kral taraftarı vazife. sini e sna Randı Esmere çıkmasına sebep oldu. Paris 7 (Radyo)— Son gelen haberlere göre, Katalonya'da Yehi hâdiseler olmuş ve Bar- *elonda kanlı muharebeler ce- “Yan eylemiştir. Zabıta ile Ülarşistler arasında vukubulan #rpışmalarda her iki taraftan him zayiat olmuştur. Yolcu tayyarelerin Barsel lon'a uğrama çamdan ii vaziyet anlaşılamamak: hiçbiri Telefon muhaberesi kesil- işti İki gün zarfında Hamra Paris 7 (Radyo) — Fransa Hri iciye ei Fransanın elm tebaasının muha- as için lâzımgelen tedbi yin alınmasını temin Müiştir, Dün iki İngiliz zırhlısı Bar- «on limanına gelerek demir ekerkonferansı Bir Kararname ».. imzalandı ire eyle- dın iv ve bir başkanlığında toplan- kararname imzala- n Fransa milli İktisat Na ln Fransa'yı temsil ) y Spinas, üştür, dün Paris'e 7 atmıştır. Amerikanın Kiris kon solosu, kendi tebeasına ver- diği talimatta, erki dışarı çıkmammalarını tes Paris, 7 (Radyo) yanın bura sefiri, hâdiselerine” dair tebliğ neşretmiş bu hâdisele- rin, Va par sel öldu- ğun irçok onlarda kr allik ba Sadi bildirm Sefir, Kabaş hüküme- tinin acz gösterdiğini, anar- şistlerin, askere gitmemek için daha evvel bini. hareketler resmi bir mek mecburiyetinde bulundu- ğunu bil gr ile be raber, bu hareketi göste- gülle per ilâve eylemiştir. Hürel —Ka- talonya e ia büyü- mektedir. Valans hükümeti, neşrettiği resmi bir tebliğte merkezi hükümetin, partilerle alâkadar olmadığı bildirilmek- te ve anarşistlerin, birân evel silâhları teslim etmeleri lüzu- mu bildirilmektedir. Aksi tak- tirde anarşistler şiddetle ten- kil edilecektir. Valansiya, 6 (A.A) — Hü- kümetin bir inler 1 — Katalonyada â nizamını ya ies ze tabi olacı Ara ih usul via doğiya dör. dünçü fırka kumandanı olan genera- la tabi olacağı. 3 — General Fazasin Ge- B. Leon Blum Amerika hakkında bir söylev verecek Paris, 7 (Radyo) — Fransa başbakanı Bay Leon Blum, bu ayı nde Amerikayı alâkadar 'n e bir di mü söylev verecektir. Söylev, bü tün radyolarda em İngiliz tebealarının Nİ zası için dün, iki İngiliz zırh. lısı Barselon limanına muva- 4 salât etmiştir. neral Joze Aragonerek ye dördüncü fırka (kumandan ayin göl olduğunu e etmiştir. Fransada Amele ve pat- ron dava Paris, 7 (Radyo) — Fransız abinesi ile amele sendikası arasında bazı noktalarda itilâf hasıl olmuştu Patronlar, hn hürriyetle- rini ve amele almak hususun- daki hakkı bla muha- faza edecekler İMAM Rus- Fransız “Deniz münakalâtı yirmi sene sonra tekrar başladı kalâtı iade edilmiş oluyor. 8 —d mm—— — ine Japonya sümürgeler işin de hiç bir sey tanımıyor Hariciye nazırı B. Şato, Japonyanın harici siyasetini !teşrih ediyor devlet arasındaki düğü, İngiltere Kralı Sefirleri kabul etti Londra 7 (Radyo)— İngiltere Kralı “m ei dün Noze- land ve cenubi Afrika sefir- lerini kabul lmüei Fiati (100) Para ” ya-Italya Ittifakı Niçin Olmıyor? Uluslar sosyetesinin 1s- lah edilmesi lâzımdır Jürnale Ditalya gazetesi, bu hususta'i EN e yazdiği makalede!neldiyor dB ill sosyetesi toplantı halinde Roma 7 is ) — Juri meri D'ltalya gazetesi; İtalya ile Almanya' arasında cerı eden müzakerelerden bahsle yazdığı bir makalede, her iki devletin sul sulha taraftar olduğunu, Ulus- lar sosyetesinin, mutlak surette ıslahı lâzımgeldiğini kaydeyle- mektedir. Gernika şehrinin tahribi üzerine Beynelmilel bir tetkikat yapıl- masına karar verilecek mi? Londra, 6 (A.A) — İngiliz | lünün tesbiti yim İngiltereye makamatı; Gernikanın tahribi bırakılmaktad şel hakkında beynelmilel tahkikat icrası talebine dair olan ve Tren kazası Bir suikast eserimiş! o > Japonya impala Hiro, Tokyo, 7 (Radyo) — Ja- | bundan sonra ii ponya hariciye nazırı Bay EE etmiş, Çin-Japon mü- Şato, dün Japonyanın harici zakerelerinin, iki senedenberi vaziyeti hakkında uzun beya deyim ettiği halde henüz ne- alta bulunmuş ve Japonya iri ve fakat buna nın, bütün komşu devletlerle | rağmen Japonyanın ug bulunduğunu, Rus sya e kadar nın, Bolşevizme karşı bir dıvar teşkil eylediğini söylemiş, la: nasebatın, sonderece dökmek olduğunu ilâve va ir. Japon harici nazırı, mink hil Ja- yanın hiçbir şey tanıma” Miken söyliyerek beyanatına sol Bay Delvayo tarafından e Marsilya 7 (Radyo)— Bordo etmekte: emi müdahale | ile Marsel arasında vukubulan komitesinin ez sıfaltie | tren kazasının bir suikast eseri İngiltere hükümetine gönderi olduğu anlaşılmış ve bu hu- miş olan bu b lm usu- İ sustaki rapor verilmiştir. Fransız parlâmentosun- da münakaşalar olacak Bu toplantıda, Fransanın harici vazi- yeti etrafında müzakereler olacak Fransız eni bina. Paris 7 (Radyo) — Fransa parlamentosu, 2 ugün toplanacak ve harici vaziyet Hile edilecekti. Bu toplantıda, şiddetli ri bekleniyor. in B. Leon Blumun mühim beyanatta din sövlüğer lar, a ML Sa

Bu sayıdan diğer sayfalar: