7 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

7 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ARNA iza - KAR Pe DAR kong dine Bbit edildi, ken ilyada silâh yarış! emniyetimizi DAL Ma 56 SAAT ERİN iv 'TANBUL Posta kutusu: Senesi varidat ve masar ğ bir de evkalâde bütçe kabul e bırakama -- Ankara Caddesi 46 (latanbul) refah artıyor on lira .. . milyo liralık | devam eder- yalnı ız sulh (Yazısı 2 nci sayfada) azdık.. ERZURUM 949 EyLÜLİNOE Ankara, 6 (Tel Jefonla) — Mal liye Vekâleti e mi İs 14 aylık tah I iz sm ts sin rüşmelerden sonra Ismet Inönü KEHAYE | zi mein in ilât bi a / d Hi 2 olan 11 lık vergi silâtı , ARABKIR in ri Ker 07.BS0 GAL e una devam etti l mali senenin vergiler tahsilâtı, 12. Sofyi A.) — Türkiye Babı? vel de, kral Böris ile prens Kiril de, “ELAN milyon 105.644 lirası da geçmis sene- ve a İnek inönü kral George. | ayal trenle Sofyadan” hareket eden 5 SAN lerde tahakkuk sy te o zaman tahsil nemi ph tail ie Mi prens Marie “ ie ile birlikte ga Kg timar |! kakma Soykan a ile e silk ele dalazikleri bug lin Bl 14 de) regelmişler birkaç dakik 1935 mali yan 11 aylık tahsilâ- ii iş ve ida | Başvekil Seti ei İnönü'ile gö. Bu tasyon harita y Yapılmakta olan demiryol'arımızı österiyor. m göre He n tahsilât 21.900) Başvekil ir. Köseivanaf ile kral nühi- rüşmüştü olan, demiryol'arımsı 8 lira bir » fazl azlalık «göstermekte. | na B. Gruer, Türkiyenin iyi elgisi LİTVİNÖP LONDRA YOLUNDA a mi dir. B. Berker, çi erkânı ve diğer şah. Mosko /)-2 Hariciye Ko- l P Yy 0) uU i n $ “> vi l | rakamlar 1986 mali yı lmda bel- hr tarafından; selâmlahmiştir. seri B” Litwinof, taç giyme genlikle- li Gil bütüri vergilerin tahsilâtmda İki ee trenin tevakkufu müd. | yine ve müteakiken de Cehevrede Mil. a P «ok mühimi bir İ ikişaf olduğunu gös-| 'detince göl örüşmüşlerdir. etler Camiyti plan iştirak öt. gm a retle | er i teriyor, 1985 mali seret sönlarinda ve Ekspresin İiareketinden biraz ev. | mek üzere Londraya hareket etmiştir. gıda eti 1936 mali senesi basla rmda mnhtelif Onu, Şetinka hatti a yor. sonra) vergilerde yapilar eğanir.tensilât ri: p ya - Malatya iÇ : ” setini Ayaş Mya am ya a) -““ Rusya Fransa ile l Ali onu; Sa. 4) NE ca iz ea sındaki m mesafe kısa pll hzl Hay “İng Ndifey, ata göre latya hattının mine ii e Y ö 1 d a eğ çi Para des erik cile şimali ve gar arbi Anadolu, aptı 1 an aşma an niş iy m Maj a İstanbul 8 asmdaki mesafeyi kısalta. a Yap ig, amam, EA, Dabyaenk aktin asa Me m n u n o | m a dı! Rp Memeğ de bu Gi e a ve mayıs Çetinkaya - Di ie Ri zi a nay , SI 4 ty, Yarın ğe açıla - Malatya) ra Çetinkay” yapi dğçeğiz ir ka kir Ca Kn ir, Bu hattın açılma- Na vi Maggi indan ie an'a > ek ekle xi eylül ayında olacak- Cenevrede müzakere- Sovy etler sulhun tehlikeye düşme- ç ya - im. . ay m ol ya dendi e sinden Fransayı mes'ul tutuyor ti, m Tenley , oradan İs- Mal sie e, 6 (AA) — hadolü a do; L Sivas - Çetinkaya hat Cenev T ein ar icme doğ. ren Bİ ünde e rar ve Ajansi ”* ugusi muhabiri bildiri- a İ: de Erzuruma Vi yor: 8 Çet eğ ie pe senesi eyi Eksperler kei Yayin ana” - Ma- ş olacaktır. yanım müZAl esine devam ede- 'k kuvvei Ce e âmme hakla- Ge- a k.deş Mısırın EE Kep; e ilâsyonları kaldıran mua inkişal ör le On bir ay içindeki tahsilât Geçen seneye nazaran 22 milyör ao Kuvv EE lm vekili 'uad Ağrak iş on ve fazla Telgraf adresi: Kurun . İstanb Telef. 21413 (Yası), 24310 ider Başvekil İnönü Si seyahatinde liyle gi örüşme Başvekil Sofy 'ne üz i ğinden, Ma De La) ugün imzalanıy9” seker eler yapacaktır, Bu iki agi başka vi a muhtelit mahkemele) den Misi arr n zarfında reis statünün ve ana” Ty ni lığı in tatbik İP! imkânı “mdiye kadar kabul edilen ta, a İRSviy 51 da ahas| ve kararnamelerin kadr, Ke) 1 güne, h ti, “elsege imiş, Eğe e salâhiyetin. kalir uhtelit) PA lerini tesbit ve tabriri ile meş- AV mler yel aleni a al mahkı ni olacak yabancıların gul gi yar ed , rl im a 2S kışı hüda de > ve pi ünde iki celse aktır. f Kai olan ral ünü ler yeyanak| Gü Çİ mite yonu akar ei is Mi raşm- ||, Gene vi z Anadolu im riNOF pil ki oz keme kc EE tsi ni aienseseler!? Sa- laleli “ha sus muhabiri bildiri “Müdafaa vasıtalarımıza daya il aça 2 bir iğ ı? tır,| da hastalara bakan * m eti üe yor: et ne e yaşan İnn İ ae iken,” taka : dee Ke mülesseseleri gibi YE. gyeyeütt Hatay anayasası mi lemiğti lu” Mah AZA et, teşri sali İM vi hukuki vaziyeti e ygayir keresine dün başlan i mk necla âhiyetle. yişe ve örf vE dete X ür. Hatay meclisi; tara afından mün Moskova 6 (A-A.) — İzv gaze- | in gi aki Cezaj e Kon- ii gartiyle din v mezhe tahab bir gayrimesu! devlet reisinin | tesi, Fransız - Sovyet iri işdil İ hü İşle, melere br iyetleri-| riyeti zman altına almaca ME idaresinde Hata” meclisine karşı yakin. ikin yıldönümü münasebetile | İlik; nci, © KOnşul maktı ANLAŞMAYA VARIP ABI 5” mesul bir hükümet reisi ile ire diyoi j Ray aç lerini Sahi yı, ahke TARAFTA, EM HUNİ ET kilden teşekkül edece ek olan icra he- ki e teşkilâtınm geçen iki 8e- cak y tiya ee i AN iyetine aid maddeler | ne içinde e kıyetler temin et- erdi; < olar, RŞIL; oni .yeti salâhiy: ilaç ğ akm 'Celeme, 6 a AA.) gaptlyon Tebl edildi. Müzakereye bugün | tiği söyleneme: Bilâkis e wvelden rağ MİM etielenmesi PE yi de deval ma edil lecektir. mevcut ek şeyler yerlerinden Bulgar Başvekili Köse İvanof ve Kral Borisle görüştü a istasyonundaki bu kısa gö” EE a KURUN > l Hizmet ap hi Bu kpek i 1 — Küçük a, parasız çenesi 2— e hekimlerine parasız baktır») larlar. 3 — Hukuki ve mali mügevirlerine her f tiril kanın Ya parasız sörüp öğrenir. | leme geçerken Bulgar Başveki- si esmas e 1; BA Bugün Fransa rana takib edik miyen “sulh t yasatind gü sarsılmış, Zayi ıflamış İ dirnişlerdir. (Sonu: Sa. 4 Sü, 3)

Bu sayıdan diğer sayfalar: