7 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 12

7 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 — KURUN 7 MAYIS 1937 DEN ve YARIN TERCUME KULTYALII Bu irfan hazinesine İ abone olmak işin k kolaylıklar RR okuma (hevesini e kitap tedarikini kol dir 0) peşin verilir ve ondan sonra her ay bir lira ödenir. i 21 inci biteni 30 uncu kitaba ” kadar olan on.ciltlik 3 üncü serinin abonesi 532 kuruştur; 292 kuruşu peşin verilir, ondan sonra her ay bir lira verilir. 31 inci kitaptan 41 inci kitaba ii olan on ciltlik 4.üncü serinin abonesi 520 kuruştur; 220 kuruşu i verildi EE sonra her ay bir lira ö. denir. 41 inci kitaptan 51 inci kit taba va Me ari 935 meali 1 si 488 pin Ti ve her ay bir lira öde- zi kitaba birden va olmak is : de e ai Seti ki. ri ın tamı vi sonra y3 ira irk 6 la he- ta sindi kapatırlar, 51 inci kitaği 60 şmcı kitaba kadar olan 6 ıncı serinin abonesi 436 kuruştur. 136 sı peşin verilir yuzdun. ra: Telefon: 24370 İstanbul. ZTT,, aat edilmelidir, | NIŞANYAN Hastalarını hergün akşama kadar vk mir oteli yanımda Mektej k 35 numaralı mua- ee tedavi eder. mma Tel: 40843 pau il sina 3 üncü Hukuk ai OLUB e Hiyeyin tarafından Sultan -; BiRADERLER..Şö Hası i : ü sie BA e gelinen, ener Hi İY TANBUL' ANKARA IZMIR ğınd lu mukim karısı Ayşe lr Eli © nizin937/57IN.lu öysiz aşan teş- gili talâk İEP Müdde eyhe EE derilen dava zuhal © © meçhul üre babsile bilâ tebii diğ iniz cölmeke hukuk weli meikeme |. Başvekâlei İstaiisıik Genei 4 z THK.DIYANGE: © leri kanununun 142 inci elde muüci - bince verilen karar dairesinde daya ar- Direktörlüğ ü guhali mahkeme, & divanhanesine talik e- i iş oluğundan mumaileyh Ayşenin VE ay salla mieaçmatin isle da: Eksiltme ve ihale a va arzusali suretini tebellüğ etmesi lü- 1. — Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan iş Genel nüfus sayımı ne zumu ilân olunu! lerini österen fransızca ve Türkçe yazılı başlık ve sütun tertibi kâmilen v e e nr idek 20 cilt eserin Haaa a e DE Hafız Cemal iş — Beheri 1 hb zerinden 140 forma tahmin olunan 20 cilt eserin her z LOKMAN HEKİM birinden ikişer bin adet basılac: i Dahiliye Mütehassısı Forması" 35 liradan 4900 e rik bedeli tahmin olunmuştur 368. liralık Pağilezi gezdi züdiida öğle . oğula teminat e lâzımdır. f Bant 125 van 6 ya) kadar İde bulda Eksiltm Haziranın 3. cü perşembe günü saat 14.30 da Umum yolunda (104) numaralı hususi kal inen Mü va k ie, a eld cak komisyonda ğe Açılmadan bir saat ev - © © hastalarını kabul eder. Salı, cumini ya vel pg komisyon Rene yide si lâzımdır. © ŞEH sabah “9,512 santteri hakiki ike Bu baptaki şartname ve ni e komisyon kâtipliğinden istenebilir. (1083) (24 raahsustur. Muayenehane ve ev yeri 22398, Kışlık telefon: 21044. Istanbul Belediyesi Ilânları KURUN — Ki Ex — Klm aliş Keyif bedeli 1656 lir 44 kunuş olan eya hedi yol atalim eğe - santimi 30 kuruştarı başlar. iye eli, mesi pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım Müdürlüğünde 250 — kadar ES görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı Kipi ele ri bayındırlık direk Büyük, çok devamlı yim ve ilân | törlüğünden alacakları Fen ehliyet vesik sile 122 73 kuruşluk ilk teminat rekl To ayrı indirm: nlar, makbuz veya mektubile beraber A elan Tini günü saat 14'de Daimi en- Resmi Manlern bir sâtiri a uri cümende bulunmalıdırlar. (B.) (25 Küçük ilânlar: Bir defa 30, İki ilütLa 50, üç defasi 65. Senelik muhammen kirası 3000 lira olan Floryada Haylayf adir plâj teslim dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur. İl tarihinden Hibe İ ci teşrin 937 sonuna kadar kiraya verilm İmek üzere açık artır « Üç aylık ilân verenlerin bir defası beda maya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlü; iel. irili sm olan- sezdile dak ale yi ri on Ye Er pi ilk teminat mektup veya makbuzu ile 20—5—937 Perşembe gü- Daimi Encümende Pi ki. (B) (241 Neşriyat Direktörü: Refik Ahmet Sevengli

Bu sayıdan diğer sayfalar: