7 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 6

7 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a > ğ Ki 6 — KURUN 7 MAYIS 1937 © Lüks cigaralar nasıl Şu zıvanalı veya yaldızlı cigara kim bilir hangi sefirin veya diplomatın dudaklarında duman olup uçacak... iŞ — e fabrikanın can damarıdır. Cibali tütün fabrika sında bir saat hazırlan Tanmmış sefirler ve siyasilerin içtikleri sigaraları hazıryan bir bayan Aydınlık, geniş ve temiz bir salona Buna da cevap alamadım. İki sualime ceva; ıyor ?, p alamamam şu de- p pi dedile: — Kaç sene daha Dn bil - “Dik tini Her masada ve kız miyon, ei bir ev kurma çağına rala id dölü ik onları kontrol diyor İşçi kızlar, ne gelme e giden " yorlar, mütemadi) Tarla Ea oluyo izahat verdile: — Bu yi Avrupanm en uzak) * Em Pi sar hazla - ütü ir. Pi ket Lüks sigara e ilerindeki, ee va Tütü efisi; er, Rİ pda ve m işçi kızlar, rp dr. Bunlarla biraz da içtimai hayatla rından konuşmak istedim ve başka bir kıza sor Di — Kaç sene daha çalı aliye Mikakinir Biraz kızardı. Cevap remiyordu. Anlyyrdu ki bu iş ayni zaman - kadını işi idi ve tütüncü — Tahsiliniz var mı?, Dedim Fira netlere uğrayıp başına türlü belâlar gel- TN rinde tetkikat yi 1,000 lik banknot ve gemi? vaka, bundan senelerce ev- ahalisi fakir he bir Bu memlek BU vel, memlekette ü ir kulübe içerisins Mâriye, çotuklari de Haynrihle ile bilihie” yanyol 5 İki çocukları vardı: ntsle Manlket abriiden. talihi ya- ver olanlar görülüyordu. Bunlar- dan bazılarına talih gülümsüyor, yükseliyorlar; refaha ve te ka» vuşuyorla w-aile ise, bilâki rdı. © gün geçtikçe daha ai zarurete düşü zn u. Nelere başv rurmamışlardı! öl kurtulmak içi aynribin senelerde ie denize açılmış, bir daha a mem- dön I izale bir mı Ni iakitebarikln a hi a, E N SE ola yen icab. el aynrih, karısın. i bir aile kuracak olan yüzlerce aş muhit a kada en artır rmek, bazı 3 ve ehemmi noktadır. İşçiler arasında BLAİR ALMANCADAN BALLA şu binlik küreye da, deli gidip bilet alayım iye, kocasına: — Şurada, dedi, 'dolabta duru- yor! r, orada e Herhal de ale kri bulunmazsa, . sonra ne yaparlardı ” b; bomboştu. < orada bula- karı, koca; Meri titriye- ok araştırdı gi e ları açtılar, amala; reğmen. ara: es e eser le ortada! Baba, . kulübenin arka tarafın- da oynıyan Geek ii 5 ya- şındaki Hay: mdaki Minin elinden —— Z ocak da koşa- koşa geldiler. Onlara da soruldu. . Çocuklar, Ri eri, Hakk nasıl birşey duğun aradığını bile bil- Mi — Bir kâğ ts, başını salla — Siz o kadar çok kâğıd attınız, ki süprüntü, diye! Biz ikimiz de, Ga yakıp kül ettik. Bak üyor: 2 veye Sağ bu işi, ah ço- suklar. hi aynts, bu telâştan hiç birşey > rdu; z hep demez miydiniz, hani hava vöğak la zaman, yakacak birşey olsa da yakıp ısınsak, diye. 1 kışın ateş oyunu oyı dık > dar hoş oldu, bir görsi yin Herşe; Yeli pe açılmak ümidi de, s Ve bütün kabahat de, eni larında idi. onların yüz” olmuştu bu Ozi iş! Fak > onlar, yaptıkları İşi” yetini! Mi, soruyordu da ünl — Gemiye binek 4 Ha; gir dul ğını ktü a Wi azl Halbu yuki roi için il ez gem tim. Bakın orada, su yüZÜ” ya indirdimdi bile ben gemi ge buradan ta uzak kti. yecek kuv ei kalmamış. na m ME. “in elin: de © İmüştü, vi tün yıpranmış ve bozulm ğından, gen geçerdi. Hek İk rit çöpünün so) ei İduğu A elle düzeltilince görünmez | belirsizleşti! ve ana, babanın güldüğünü görünce, tekra” cesaretini “buldu kendisinde gi — Denize açılacak m gene 15 — Evet; “seyahate ne! — Benim pe şa bü“ — Hiç şüphesiz... et rak: Senin geminle! ” yap kiklerden edindiğim intibalara dayana rak bu husustaki fikrimi ayrıca gene bu süedklardk ya ağı sigara yapan temiz aile kızla - eee tte ki: ürk sigarası içiyoruz. diyezek - GELECEK YAZI: 'n genç ve en ihtiyar" işçiler nasıl Gl ıyorlar? Bir dakikada 6 paket 11 lik dolduran 11 yaşında işçi kızın anlattık- ları, Ay — akşam tem ar Eminönü Halkevinden: Evimizin Gösterit şubesi, Gülhan, parkı içindeki Alayköşkü baki. 7.5.9037 cuma günü gecesi Saat 21,30 da (Dekbazlık) piyesini temsil edecek. * B Arzu edenler davetiyelerimizi Ca. ğaloğlundaki merkez bürosundan ala. bilirler . Polise hakaretten Ali Rıza isminde biri, vazife ifası sı. rasında pölise hakaret (maddesinden dördüncü cezada yapılan duruşması ne- ticesinde, 35 gün hapse, 35 lira para mahküm olarak, tevkif e ”K sim nü saat on larr verilecek bu münasebetle bir me - Firavun mezarlarını açanlar rasim yapılacaktır. us a Mg bir lânete uğrarlar mı? Buna bir Ingiliz inanmıyor : kil ediyorlar. irilir girilmez oç makine gürültülerinden sonra göze çar- ” pan, büyük bir intizam.ve tam bir sür'- atle in meşgul olan insanlardır. Ma- kine ile yarışırcasına çalışıyorlar. Da -| saiiimmmzsz212., e inlerce sigara çıkaran makine,| Yalnız tek bir hata “yapmamak için insan sür'atile yarışa çıkmış gibidir ve) bütün dikkatlerile fakat hiç acele et- el ondan geri kalmıyor.. Fakat lüks meden çalışa ara yapan kızlar öyle keğil., Bur: derin bir sükünet var.. İn: kendisini 2 — Tahsili yoktu.. Yahut pek az - n sahifelerinde kalmış gergi © şliyen solgün yüzlü melânkolik konak iş hayatından şikâyetleri olup olma- 2 hanımları karşısında sanıyor, Gergef İ$-| dığını sordum. © lliyen kadınlar, en küçük bir ilmiği nasıl | Birkaç kız ii aldığım cevapları şöy- bir itina ile sa, lüks sigara ha -| le ye edebilirim; erki kızlar da ayni dikkat, ayni e “İş hayatından eğici ine Bİ- ar. e iş“ endi - bir mendil, onu biye nasıl bir şemiz olmuyor. İk ey ii m zim is - ferahlık veriyorsa, lüks ti dol lduru Tup) tikbalimizi daha ziyade emniyet altına © ambalâjlay zda m: ev iş inde| alıyor. Ayrılacağımız vaki ani EV - ç ediyor. lenecekleri vakit) fabrika e Ne bir “ İçlerinden birine yaklaştım. Yüzlük) para ven Sandıkta biri © bir pakete çeşit sigaraları doldurmuş,| mız r. Elimize şöyle ki birkaç kâğıtlarını sarmış, ambalâjını yapıyor -| yüz in gn geçer. b du: — çakan ve eve o gittikten — Günde kaç paket dolduruyorsu -| sonra ne an OLS! nuz.? — Yemek diller ve iz oturduk- Diye sordum. Çevap vermedi. Usta-| tan sonra uyuyöruz. başıları cevap verdi: til günleri — Bu işçiler, dedi, fabrikada en az) (o — Ya bir sinemaya gidiyor veya bir ene Jıştıktar sonra buraya ge - Mn Tirler. Başka işlerde günde “üç ela rada birkaç satırla la iii işa- fazla yy üns burada pek vet etmek BERESİ . arın en bü- az, on öy- ok kıy- a 4 re Fa. li fabriküi direktörü Bay fbrahim, het kat az is yaptıklarımı biyeli istemi - yorlar. İ Yaptığı işten emin olan işçi kız iti - © oraz etti: ir at yasaktır. Az olsun fa- © katiyi olm. diyer orlar, dedi. — Peki sür'atle Gabi işten mi da- ha memmun —o vali Kl hoşlanıyorduk. Şim di bu işe alıştık. vunların mezarını açanların lâ inanmıyan bir İngiliz çıkmış - e gibaç isimli bu adam, eski Mısırı 'n iyi tanıyan bir tetkikçidir. diet iyor ki: Ben bü Vadi sene ski Mısır kğ b iştigal ettim. tım. Mezarlara girip Ye - çıktım. Fakat bir (defa bile lânete uğra- b e ısırda yüzlerce mumyanı ünü elini ve diğer azasını derdiler. Onları yeniden'i r bir diplomat, bana çük heykelcik göndermişti ki, elm mi yürüdüğünü ye ie buki ii Gi eyl > yp dım. Fakat ape a dini ya si bile m tellal ibaretti yy yy yy yg am a er na Kira HAEERLEİ nerden EEE AN ye EEE de dün: başlanılmıştır. Yeni ticaret alaşım için Ankaraya gelen kerelere bâşlanmı! * Tekaütlük müddetini dol ktir. rt Ve vkedilecektİr. yap * Şeh: biri, 10 Di dara ei azoyu le * Sulti anahmed ir dek le ae karar “g8 yi * İnönü şüheda Abidesi ÖNÜ 449 İduğu Si bu senede 9 M8 merasim yapılacaktır. Eminönü ike bugünkü konfe” Eminönü Halkevinde! Bu yıl için düzenlediği? : feranslarm on sekizincisi mü günü saat 18 de BÜ) loğlundaki a salon! gil * ey” gi > ününe bırakmışlar ii

Bu sayıdan diğer sayfalar: