7 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4

7 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

kizi ” 73» KURUN Z WAYIS V037 Almanya Fransa ve İngiltere ile anlaşmağa karar vermişler ile İtalya Yalnız Ispanyol mese- lesinde uyuşamadılar Paris, 6 (A.A. yan müzakereleri hakkında Journal ga- ggtsi diyor ki: Imanya ve İtalya, sanıldığına gö- re, son kei esnasında, Fransa ve «İngiltere ile bir yaklaşma hattâ, belki de ma zemini arayıp bulmak hu - ii teşvik etmiş olması pek muh meldir.,, Petit Journal diyor ki Sözüne İP menin alınan m yanın bütün dikkatini yalnız kendi Nr rine bal emelidir. B. Hitler na: n Neurath, hattâ bitaraf Hiie ya a bulunmasını mucip lu - nulmasın, ka rar vermişti: ssolini ise, bu fik- re şiddetle mühalefet etmiş ve Fran - konut ya Madritte yahut Bilbaoda bü- yük bir muvaffakıyet * kazanmasından evvel İtalyan as e ii pay ter- kedemiyeceklerini, yeni Lokamo mese- lesinde ise aceleye ml akirkini bil dirmiştir. AVUSTURYA ÇEKOSLOVAK- KLAŞIYOR riya gazetesi ise er kis on hâftalar zarfinda ve has: ügnig'in Yehedikten veriş müteakip ve BB. ve Neurath'ın Roma müllrıman sonra, Avusturya git- ha fazla olarak Çekoslovakya ile EK may doğra teveccüh et - Ben aki nüfuzu, ai zamanğ laik kadar yüksek tır. Zira, birçok Arar kl mokrat cümhüriyet rejiminin idamesi demektir... BL ben NE Londra 6 (A. ii — yi ç giy- e merasimi m sebetile ei bil- istifade Eden ile Çekoslovakya Başve kili Hodza, Ka Hariciye nazırı Polun mer. kında müzakereler yapacakları tahmin olunmaktadır. Havas ajansı KEİ bu bapi ğu malümata nazaran ngil ğı hakkında L: ri vi mali t istiyecekler ve gar demokrasilerinin Avusturya ve Çekos- lova! eratına karşı daha pada lin imran olmasına müsaade mi kei husuşunu soracakla rdır. ANLAR HART NDA — Fransız siyasi - Von Neurath mü- e dair a ima" tek bir formül bulunmuş- May ya meselesine gelince ayni mahal bitaraf bir devletin ie müdahalede bulunmasını resmi Tiğin imkânsız kılmadığı ateli dadır, dahaki ağ EN Iyi ee yeri Neurath, belke meri İstefani ajansı nin mümessiline bula nduğu beya- natta yiye demiştir “Bu dostluk ve karl sem » pati İi eli ani oldu um ki, vakıa haline gelmiştir., Bilbao'nun tahliyesi mesele oldu m gg a Almanya İngiltereye -şiddetlehücum ediyor! İnsani mülâhazalar altında riya- kârlık Berlin, 8 (A. A.) — Bilbaodaki sivil halkm pimi “üç meselesi dolayısiyle Alman g: ri, İngiltereye şiddetle hücum ear Berliner Boersen Zeitung diyor ki: “Bu tahliyeyi yapmak için insani bir takım mülâhazaları vesile ittih. etmek, riyakâ . İngilizlerin insa. TN ys İ pmpa sa, atlı rına olarak tezahür edi- yor. en e dem vurmak İn; ngiliz siyasetinin bir baska kimse bulunmamakta olduğunu söyliyeceği geliyor. UNUYO) Bordeauk, 6 (A.A.) — Bilbac- dan binlerce çocuk, kadın ve ihtiya- rt hâmil müteaddid vapurlar e ım Pauillac, Verdun, Biarrit ve Lige Tür anlarma varmış ve mülteciler sıhhi il yayhelari yapıl- dıktan sonra muhtelif cenub - batı urlara > ve ile Ha. semeri refakat etmişi varmış ASİLERİN EN e ETMEK Va li Rte al a tan radan v: içtiği dir ETÇİLER KADIN VE ÇO. DURA ÖLDÜRDÜ Paris, 6 — İspanyadan ge- len tel; vi si hükümet tayya- gi Valladolid'i bombardıman etmiş| ir.. He, m de, kadın ve çocuk olmak ü ve 115 yaralı vardır. ni ÖLENLER Perpignan, 6 in 49 — e ihtilâlinin 400 ölü v ralıya sebeb olduğu lürimektdir Bilbao 6 ok A.) habirinden Bilbaonuri şimali şarkisinde kâin bir liman olan Bermeo mıntakasında ihat, İtalya takviye kıtaatına Rusya - Fransa (Üstyanı 1 inci sayıfada) kollektif emhiyet ve umumiyetiti- bariyle de hukuku düvel yıkılmı Her şeyden en e re ade mi müdahale mütalea e rvupa sulh il ml e hiş surette m oluğunu tesbi- te kâfidir. tahribat, İri beğ ve bedi larm iü nsa ve Vali takip ettikleri yal set mesağ vermemiştir. Bin aeriâ aleyh, sulh teşkilâtı ge- — doğru m ai adım atmış- in ve me mühim rolü Fra — Giliy aşmasını mü- essir ere Mi li esas olarak telâkki etmiyen Fransız siyaseti oy- amıştır. Bittabi bu, Sovyetler Bir- ğinin de bu pakta karşı olan vaziye ti üzerinde tesirini rmekten — kalmamıştır. Sovyetler Birliği arşılık “rl si ii paktını ua! ii et iti riyle kollektif inler. KACA ihti, ai yoktu e. lutlarımızı biz n edebiliriz. mi vüze muvaffakiyet pere berta- raf ille demektir. Halbuki Fran- sız siyaseti i Bartunun gütmüş oldu- m del siyaseti Bun niyete değil, fakat ki nisbete dayanmaktadır. Filvaki silâhile hiv ma Enei —iihe Nasıl ki bizim sillarımız da bugün ein tlerin — zaleri ve bize ta- aa ela e NI gi etmektedir. ilâhlar beşi” dei arma sulhun hafazasını temin edemezler., İzvestiy; a gaz ci ““Litvin, Bini süktnetle bekliyebiliriz,, © yolundaki beyanatınr en sonra makale- sini şöyle bitirmekte! mumiy ee esi ei mütaleaya göre, Faşistliğ İspanyada gördüğü mukavemet La Vi harbi geri bi. raktırmıştır, Kiyasetli - bir siyaset bu mühleti mütecavize yeni yeni mevziler bahşetmek için değil fakat Fransız - Sovyet paktınn dara di sulh öd lâtınt tarsin ve inkişaf ettirmek husu unda kullanmalıdır.,, “Kardeş ş Mısırın za b (Üsiyanı 1 5 Ea lel yin fevkalâde güzel bir in. aa mar iştir. Bazan ânlaşmanı gec Ms ve bühun da ii Miller Cemiyetine kabulü meselesin. de ar doğurmasından “korkul- Möntrex müzakerelerinin mes'ut ne ticesi Di hususta bütün engelleri kal - - id delili tadili derpişi dahi mümkün bulunmaktadı Montrex'deki ricalin — başlıcalarını ezcümle Nahas paşanm 26 mayısta nevre'de bulunacakları akl Beynelmilel Gl t, bu tarihte Mil- letler Cemiyeti a sı şerefine büyük bir öğle ziyafeti srliğ etmektedir. Artık muallimsiz Ki kalmiyacak Köy eğitmenleri kanununun meclis el ! lerinde Önümüzdeki mali se Ankara, 6 (Telefoni Mi Nü fus #eziyetikei muallim gönderilme- ne yaz olmıyan kö; ii ii erbiy: e işlerini atik dtmiteimalez zere ile ehber Tik Gülel k kar öğretm i rilmesi için e) landığını ve Medi ai ev Yeleği bildirmiştik. Bu kanunun ' Meclis encümenle- rinde SEKİNE bezli mıştır. Kanun projesinde köy muallimlerinin zi at ve maarif vekâletleri tarafından b > uu kur, gönderecek ik Reisi müfetişl ri ile ilkmekteb muallimlerin! er ai müddetçe li ücretlerini tam ola eğitmen bulunan 5 bi peer ar ise vey ağam ay rojele po 6 (Telefon yk Bü, yük Mi İlet "Meclisinin yarınki (bus günkü) ruznamesinde inhisarlar u- mum mn yeni mali yılı büd- çesinde bir münakale dair kanın İpenlaği; ile Türkiye — Sovyet'er Birliği arasında e demiryolu mukavele esini: e 12 dair kanun Mİ ri ve Devlet D. yolları memur ve üstühdemlerinin le ke dll değişiklik yapılmasına vg ir projeler vardır. rae başlanıldı itibaren tatb'kına * mis e dn ekine tarzlar vazifeleri bir > — bit ülke tir: Mec lisin kanüniyt ei üzdeki mı ve kine geçi Me vi siz köy bırak! m TT ti konferansı mez 72 Ankara, 6 (Telefo mayısta Parite anl yezid mebusu me bı şu Dektor Bayi Hey si gün ee m a o edilmiş bulunan yan müfrezesi, al. oldu, ağ rağm. müşkül bir amdır. İtalyanlar, asilerin diğer kıtaatı il; iltisak peyda Sile Şamli bir erki hareketi ya pmak v to» ii oluna kada; bei da muvaffak olamamışlar» “Du DE asında Bask milisle” ri, şid muharebeden sonra asi. leri e el çıkarmışlardır Asiler bu muharebı Ki harp malzemesi elde ie pa iel sis ime da Mr refahart! (Ustyanı 1 inci mer : oynamıştır. yi > mühim bi Meni eml zirai ve m la artan faaliyet halka daha ce bi ME) temin et. miş ve bugünkü neticeyi meydan getirmiştir. Vergi tahsilâtında görülen fazlalık- ta yeni Mi be ilâtmın da büyük yardımı mi 'Tahmi undan göre 1986 tah. sini ys senenin tahminlerine na- milyon bir Reh mey- “se Kimi beklenm: m al lirayı, geçmiş MUAMELE, pe Ea eğ ZİLÂT CETVE, li 6 (Telefonla) Maliye Vekâleti mugmele vergisi 1937 a maddeler muğfiyet Ve tenzilât cetveli. ni hazırlamış ve yüksek tasdika ar. zolu; vekâlete vermiştir senekine nazaran büyük bir değişiklik aa ai Eski kral ne zaman | evleniyor? Tours, 6 (A.A.) —B. m ilere beyanatta © bulun. Romen - Yunan ticaret - Atina, © Gun) — Yunanis- tir. Heyet reid son talima- tı almış bulunuy, Gençlik SP teşkilât! ee o gr Bir t evvel M yl ki göç wi mal kadrosu içerisine winsa siyasi müsteşarlık ihâ tür Bakanlığına bi Bia i lerde güce yer Ve ii öre bu mıştır. Geni spor iyi ke Sel bugünkü şekilde Kısa EE h tina kabul edilmiştir" ya ile ticaret ani pruiniran. bugü See de başlanılacaktır. vr basma de, rin 2 00 kadar ö vardır. sales 0 VİLSON nasebetleri nn gi e oil ime ile f tir. Bu ii ade almıştı. ŞEKER ani i feransta dün Pei o” ğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: