7 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10

7 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Havagazı fiatları | indi Havagazı tarife m dün top- anmış, fiyaları yeniden indirmiştir; teli havagazı yün grinin verilen beher metre hav: fiyatı altı kuruş'altı paradan beş kurı N otuz altı paraya, Kadıköy şirketi e - mikâp havagazınin| fından verilen metre fiyatı altı kuruş otuz dört paradan beş Kapılı otuz dokuzpataya indirmiştir. imabahçe gaz şirketinin tarifesi 'de a tesbit olunacal a suyu pen org eclisinin mr O m e ev erilen $e rafından tereddütsüz içile rt in halka resmen ilân edile. ceği bildirilmişti. bütçe encü ümeni i bu sen: yısik bu dilek e TE idaresine bil - dirilmiştir. ama su şirketinin aldığı paralar dıköy su şirketinin abonclerinden| Ki aldığı teminat akçelerinin iadesi pe : te tebliğ edilmişti. Ankarada satın zakeresi cereyan ettiğinden ii meselenin de orada görüşüldüğü ha ber verilmektedir. “Sen muş. Bu şekilde “dördüncü cezaya ge - len bir dava Kesmükle tehditten duruşması yapı- ları hamal emi kendisini şöyle mü - dafaa etmişti — Ben “oem keserim,, demedim, “sen benim rizkımı MM ben de senin rl kesi serim,, dedim icede, Heç kesmekle teh- epi sabit görülmiyerek, e karar verilmiştir. ni letm Yaralanan hamalı götüren| otomobil Iki genç — epi yar: Evvelki va İİ pıda kadn yüzünden bir kav, e iki, kişinin ağır surette yaralanmasile neticelen- Kumkapıda oturan Karabet oğlu bir kızı sevmektedir. Komşulâ- miş ve yolunu kestiğini Misaka anl mıştır, Evvelki akşam işten çıkan Misak mahalleye gelirken Filyoposun evinden çıktığını görmüş, yanma yaklaşarak sevdiği kıza neden sataştığını sormuş. tur. Bi rı yüzden iki e e kavga çıkmış sokak ortas ımiye bâş ire i Misakı radan. geçmekte olan rağ arkadaşlarından Ohannes kavgayı yırmak istemiş fakat Misak y yarası a- gır olması rağmen yeri! inden fırlı. eN e odama Ohannesin kafa- & indirm yalanla sesi içinde yere yuvar- lanmıştır, Vak” yp yi zar pis iy har de olarak yı! ln a Ye Sihhi Mi Cerrahpaşaya nak- tmişlerdir. kaza geçirdi rübaşından inme on olan Ah- rabası Süley Re İmdadı Sıhhi otomobilini pi tdir,“Biraz'sönraotömobil gelmiğ ve) yaralıyrastalaneye götürmek Üzere DA mmm ZE Kadın yüzünden | | lunda saatçı Sadi emmi 1 li hakkında proje Mi bitirilmez inşaat hazır- k ve mayıs sonuna atılacaktır. liklarına doğru yapmın temeli Li man umüm müdürü EE ile görüşmüştür. sesi isminde bir kız, tren Köontrolörün geldiğini gi . siz bini rünce ili eorisi muş, yere şından' yaralat e idokto: almıştır Otamabil şoför Tahirin ida; 8ö n m aym Sıhhi İmdad otomobil! etik çare in asara uğramı Yaralı başka bir otomobille halal. tır, Bu çarpma e ii otomobil h neye yi urdu taş atm mii Ni 'Bâ minin kahvesinde muştur. Hasta medi tedavi, edilmektedir. Mi - Haşi u Salih iştir. Tebliğ yapılıyor. Sultanhamamından yu. kari gl bu sefer karşıdan gelen Raufi Man. ya vali ve belediye reisi Muhittin Üs- şehir plânı mütel Yolcu salonu Pmerikel kurulacak olan yolcu sar uğundan merikal hasr ci Pr. Howard 2 Se 5 > n trene bilet Şarkın en şayanı dikkat e Milkiemş ve bas Türkiye olağan > İN akin, itibarla Türkiyeye karşı büyük bir b ei orum. yin tarihini al de iy | ettim. e ii bir mü ma; inprmonuğn ei yazmıştım. Bu 'def. den sonra Türkiye v. numa-| ine| ler yazacaj Türkiyeye dilerim, Kala bulun profesörü ——— iemleketimizden büyük bir hayranlıkla bahsediyor Bundan bir müddet evvel şehrimiz- > geçerek Ankaraya tetkil a giden Aj anın meşhur e Bran tarih e N. m dün şehrimize dönmüştü: olma! mw tari in “ Sk Çi alâkadarım. e em tetkikler- kında da bir kitap ve ebisi ali cağım. Pek kısa bir zaman içinde ço geniş ape hamleleri yami a büyük li duğum “sırada Girik mi katta bulun» ee ga - ik sifatile bir Kw ve kın şark hi imtiyaz almıştı. “ ği taşıyan bu şirket dü” fevkalâde bir toplanti fus kesafetinin azlıği yememiş olan şirketi ıymetli Başvekiliniz ven İsme MA Mefsuh lan Mehmed ve Nağld li ve nü ve Dahiliye Vekiliniz tasfiyesine Şir! ket ; çıkmış, Naşid kafa yur Mehmedi| ile tanışmak şerefine lbmeti er ile km yüzünden ağır surette yaralamıştır. im. Anl Pertev memur edilmis GEZİ N DÖN. 'N — Kum İsmi ni TR Havuzlu hamam sokağında do- , diğer bazı mekteplerle modern has Mem LİR pi yes” marada oturan ve Beyoğlunda m. Pek modern esi ü- ülhanenin t1 7591 mn LM ll yapan Koço Floryaya gez| zerine bina edilmiş | bu eserleri takdir ve av, ii bu a; ıle meğe gitmiş ve: Yeşilköyden ilerle hâyranlıkla' seyrettim, lü saat 17,30.da yap ge bulunduğu vagonun ampüllerini ç İstanbulda da on gün kalıp cami ve öden meslektaşım mak istemiş ve şişeleri Söketken ya.| müzelerde iklim eri son - soymek” kayı ele vermiştir. ra Amerikaya döneceğim. Çok hoşuma if sl DÜŞTÜ — Beyoğ-| giden kelle ne kadar kalsam Mei ie muhte Mustafa, Ür Emine ll seyrederket #okağ; Za düşetek Yy Mış, ler ema ir. ATEŞ ÜLKESİNDE —————uua 26 pr en serili gök, ağ kaldığımız. İsa e vakitler gece ii - piş e müdür?” Diye ol evkii tei un SONSUZ kağ da A mi sı sidula tastladığım şu halden zi de dahi körler vardır, fas yadesile müteessir 1 içim $i yha iy kat sake olduğu kadar sayı - me yalnız insanlar de- | ları çok değildir. : pil deve, b sülünez ii öl evi a atdsinde gözlük he - peği), il sırtlan gibi hi nüz mamül de; gildir. Bazı yaşlı kimi ya iz tul > ör ve ri birdenbi, re kör Rüzgürla sayrulan cam kırığı gi- kâfidir. seler göz şemsiyesi kullanıyorlar ama bu gözleri muhafazaya gayri bi sert keskin lar ve güneşini Tetkike lâyik birşey de şudur: parlak ışığının geri attığı kısa dalga- Tevarik kadınları yüzlerini kapa - İar hasta gözlerin eler e şiddetle pm halde yola çıkıyorlar; Fa- tahrik ve Ml ediyor. kat ai nisbetle bunlar arasın- Göz GAİN EK yılmasına bir | dakör va daha azdır. sebep de sase Memleketin Öğle e vaktinde inen tam te» sıcak aylarında milyarlarca sinek - | peye yi " aklaştığı b ir anda yanan sr ler toplu bir atada vızlıyarak uçar- | cağn tesiri çok fazl bel e lar, rastgeldikleri insana, hayvani şayant hayret ağırlığı göz erine yenilecek, iç lale” çize ld gok fena tesir yapıyor. rça İar. İzdirap ve cerahat içinde b çadırdan ayrılıp etrafı dolaştıktan lunan zavalir hast gözle toplu bir sonra döndüğüm zaman elime bir ki” halde çullanırlar. Bilâhare buradan | tab alımca beyaz kâğıd mavi, siyah aldık! zehirli maddeyi sağlam | yazı KÜME görünüyordu. insanlara aşılarlar, onları da hasta Güneşin keskin sıcağı Bu yanlış görüş hemen bir saat daima kerv. a musallat | sürüyor. etme altında ahı olan sineklerin ka karşı adamlarımın hayvarilaftinii gözlerine (chinolin - ilâ gebe? löpui öpung ilani İİ müessir rr sinekler bir İli bu in yahatarz rımm ve | dedikleri gözlükler Ar. rim kokuyu ından ARNE üzerine aradı vakit kız» orlardı. afaza e kimselere yaklaşa- meryoedii Un tefek eşyalar, vahalarda, uat ci geçerken ler ,yanmda er vakit hüsnü ğ ll ie Terk kaktı . görü üyor, memnuniyetle sa - sone vererek ol ın baş - — m Kadinlar tarak, ka şeyler aldım; hastalığı ilerlemiş 'nkli boncuk zincirler, parlak te - olanları era bununla teskin etme- ire İs alar, bakır' yüzükler, ve ğe muvaffak oldum. enkli pamuk iplikleri * gibi şeyler iie bir v hücumuna maruz Dek seviyorlardı; fakat göze sokağmda oturan ndan döyamıyorum. Fakat nı etrafı) zifemin başına dö yaralan.) fırsatta li gelmek: bi zevk verecektir,,, 27 amaa ATEŞ ÜLKESİNDE asla rağbet göstermiyorlardı. Efsa nevi bir güzellik içinde lie Gi larda herşeyin fevkinde malar, yor ve ekmek Si yü üksel- uralarda misir buğdayı, ai Geli ve kavun tarlaları bel! maktadır, Bunlar vi çoktur. Mah - sulün yn e doksan beşi zayi olu - yor, çünkü ka vasıl “Namaz rumba”'da su p: Buralarda a çalısı, ve 15 metre boyunda heybetli mavi el ls um. “Aimfukir, de ke- yabani kahve ağaçları in “hallerine bırakılmış: bunlara mantar, Ve e i yaprak hastalık- ları sirayet etmi u küçük ağ gekiz boyü Vasati in i mebzulen be- Ziyen küçük elerin rdarak elinle al milimetreden faz! uzun değildi: Bununla in m4 bir ei sakla b nebatı azza ni kahve haline lirik k mümkün 'ükir,, den devam edecek üsyalsi yarayacak kahveyi te - min ediyordum; bu kahv. era sile ipe alık dım ediyord Mavi ken im bu vahalarda çük ormanlar teş- ye ben- ri e nizi esi yenilecek gibi de- ildir. Fevkalâde süratle büyüy or, uzun yırtıklarından etere benziyen e yapayım ki va- önmeğe meçburum. ana ci sulh cezai yapı , ölerek, tevkil olun da du uruşma masrafi âdi İlk büyük bir ik yağlar akiyor ve a bir şişkinl çinde reçineleri rh in aşağı” asılıyor, köl pal enleri. Yerliler mbi ği heniz takdir emen; mahe. e lü toplamak için de satış ve imkânını bulamı Birim i ye Mahsul İLEN a kendiliğinden İç. re düşüyor ve ağaçların altında a “ — 2 Zorkhüm tarlaları sahranın binde e hemen bütü da. Zerk um 181 el iç ri için mühimdir; yek yanıkl mahsul lü n başak cak VA ae ir Kara len) mevkilerine eyi nişi” Sabir dağının iinde Ne kini ovası alçai ataklığında metr. eler üzün! yun kendi k: dir. Burasi vahşi ha; — Pars, sırlar, vE “a re bulunuyor. “ağbi tg edebilm. e kazma ve bıçak pekç ikcleii Sol aç riyetinde kalıyordüm. minde Yapraklar, ve parmı lığında uzun saklar gördük; rm içinde pekçok şekerli — unları bütün ha; ii Sesim SE EFE VEFSPEPLP SEE Pe FF Prr rr ler, katırlar, hem an çiler ve maymunlar yiyor yaslilar de — lardan yön a i er çıkarıyor liler Yeri BA

Bu sayıdan diğer sayfalar: