7 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8

7 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

j A di e Gi sal Üzel Kadircan KAFLI iki filo elli adım yaklaştı. iki taraftan da bir ok | yağmuru başladı. Türk yiğitleri yayları gerip | gerip ok yağdırıyorlardı.. Umur Beyin sanı sıkıldı, Hazır! ir iki gün önce bitirip de hücuma se bulunsaydı şimdi bu yüz <emiler ri dönüp RM — Mehmet Reis la vs inni Cuğa amemnori md ane Türk tiles (direklerini kaldırmış, demir almış ve kürek çekerek ilemi liğe sike lunu kesecek şekilde manevra yapı t Reis m ee lirse, kaleyi een başına dar me kazanır, Umur Bey Hann m söy lelikten Yusuf Beye ği — atir ile arkamdan geli ed. Atm Me ehmet alin açıldığı sönra bi üz adım gerisinden de Yusuf "Bey kumandasındaki bin atlı san- ki Mi Düş n gemileri Türk, gemilerinin kl er blm kat daha arürdilar. Ayni zamanda hi ribirinin kuyruğuna" bağlı ve denize;sü. rünerek uçan kocaman kartallar e borda nizamında iken yavaş yavaş pr va hattına geçtik er. “Aralarnda an r Türk gemisinin girebileceği a - ie boy a vardı. Bey bunu dvi, bulmadı: - Kürülz davranıyorlar(.. dı WE taraftan da bir ok” vari baş- rk yiğitle, ri yayları gerip gerip © yapn “Cinevizler de Rl geri kalmiyorlar'dr. Körfezin en dar yerinde bulunuyor- 'emisinin kıç kasaras nde yalin” kiliç düreyözdus Bir harp gire en Mike Te rin o bürasr olduğuna ktu, Bünun içi sağa ve sola Aborda Tü ere ie cumt. k yeileribüğün lere asildrlar: Gemileri ki denizde dizi 'dizi akatlar ayr şi du. Gemilerde kümandalar tekrar olu - muyordu: —' Hücum... kile — Kürek kaldır — Kanca atl. iri mek E .Abordal Deli) biz kale duvarı gibi ilerli - alkmışlar ; küşma ilerinin gü e özlemek yen t oraya güçlükle çıkılıyördu. Çünkü Türk gemileri düşman gemi- lerinin yanında kartala göre atmaca gi- biydiler. Mehmet Reisin va Üye 3 ge - rüldü, bir surette caların ği Birer birer Kesildi. isi sıkı bir hainle yapa- rak Türk inden ayrıldı. Diğer düşman Kemilekiden de ateş ler e li Umur Bey atını here döğru sürdü ve “imi bir — söylenidi: ateşi m Boş yere kene bizimkiler!,. Türk gemileri birer birer batıyor - lar; vin. ve gemiciler kentlerini kurt k için denize ekimiz nevizler m "aralarından ipin geçiyorlar ve bü sırada gerek gemide o- nl gerek suda 'çırpımanlara ok mişti ki Cinevizler ar- lak” birkaç anl ia se va aşki parçası n gemiler b rakarak ue döle a na bala dei yağa orlardı. is başından undan yy ol “halde züçlükde yn kara; 3 ni adasının üstünde git- tükçe çe m ve gök kubbe- yi kızıla boyuyor ve-bu kızıllık körfe - Tefrika: 37 zin kana boyanmış olan sularında tit - önce artı mir limanına vi uzaklaşan düşman donanmasınday — Onları bu gece limanda iken yaka- anların hepsini Şözlden Bak, p (Devamı var) —14— Divarın üstüne çıktım... Arka tarafa al üzere idim; birdenbire durdun” Divarin aşağısında... Ecrtrin €n pişik pe ii İngilizceden çevir Vir Gu Büyük Türk inkılâbı karşısında kardeş Mısır Bir Mısır gazetesi diyorki Bir Mısır şairi Türk inkılâbı hakkında Türk şairlerinden daha iyi mısralar yazmıştır Mısır Matbuatı, Ankarada imzala - nan Türkiye - Mısır dostluk muahe- desi münasebetiyle hakkımızda 'bir- çok a dolu: — gazeli n Misir - Türkiye muahedesidir, u muahedelerden herbiri bir ib- ihtilâfları tesviye eden mi ne gibi re istinad ettiği İn ve rt Di m göster- miyeci A T Si Keza, Mısır ile” > Arap hü- kümeti arasındaki siyasi alâkaların bir anlaşma ve'yardım esası üzerine istinad res veri EM sır Je Hicaz hemi ki memleket ai st anlaş: mazlığın Alkın izni me bertaraf o- nmasını temin eden muahede on - — birbirine bağlanmasına imkân ni müşebi ni ie de Mısır ile Türkiye ında idi. memleketin Sisi lala pek büyük ol mda mü- messi iler dele et niş mi larına Ya; birçok muallâk me- ra in ki binleri Büyük Harp- EE ti. Bu mesllrin miyes ve bunların halli ve t si için iki mem ket arasında ittifakı i icap etti- YO Misi r ile Türkye arasmda 1937 de skeci dostluk muahedesi mu- cibince aradaki if nfıh mese- he: evlet öözmli ım aradaki müşk ilâtr vim ve mi e him büt e vilâyetlerinden :madud 'olan Mi: o eski: Ankara elçisi ( Abdülmelik sır bugün, Allahın fa; evlâtlas o Hamza Beyle şimdiki elçi Mehmed ının cihad kudretiyle re tas üfti Elcezayirlinin iki memleketi amen elde etmiş “bulun; ni klaştı bu mül mal KER RENEE ös b i İ id bir anlaşmaya varılması iki dev- let arasında tam bir dostluğa yol açmış bulunuyor. Misir, Türkiyeye karşı, daima bü- yük bir temayi dl be miştir. Büyük arpten iyenin geçir- i le ta- dan gi son derli besle er ve irleri bu yönde birçok yaz: mi iyeni şiirlerin Mısırm büz m yazdım ım kâbma vas Ahmı al Şevki, yazdığı ölmez şi“ irinin ilk rağ yz diyor ki: Enek, rı bune yüksek bir fe- v Tür 'k Halidi (Halidibni Veli- by a e Ara rap Halidinin ru- hunu Bindi mısrain m m ebediyete eri sürecek ki ar bir cevher besinde. Türkiye 1923 de Ti dı k uahedesini imzalayarak kendi de era evvel kendisine mensub olan birçok milletleri, ayrı milliyette oldukları için, çıkardığı n e! nin bu yük: ti ve ME dolayı minnettar kaldı. za Misir, yeni Türkiyenin yük seline hareke tini takib etmiş ve ürkiyeni, muvaf ak olmasını dile- miştir. Tü rkiyeye karşı eski muha- leseti lets ali kalmamış ve ii rk m — tinin koyulduğu işi arma ma duacı olmuştur. in Me, ğa karşı hiss siyatı budur. kiyenin iğ karşı olan mn da böyle ol duğunu tahmin ediyoruz. rma aleyh yeni muahedeler yeni devlet adamları ihdas etmeyip mevcud bir irtibatı tanzim a sabit bir'şe- kilde ortaya koymu S terdikleri gayret v ahe- ihtilâfların tesviyesine ve son mua- (o denin vücuda güle icin büyük hedenin akdine müncer remene himmetler sarfetmiş olan Mısır ha» * Bugün tahakkul ik e olan Mı- riciye mezarı eti tinin yüksek e sır ve Türkiye M hal- iz. Her hizmet ı tarafından bal bir sevinçle Me ştır. 32 sene evvel Türki- sahibine, hizmeti derecesinde takdir göstermek şarttır. Biz de Mısırın “hakiki dostluk : hissiyatını terdikleri büyük hizmet leb ümverler eo ei şükra nlarımızı sunarız., Mısır muahedesi hak- kanda “El Mukattam,, gazetesi de diyor ki “Dün Mısır ve Türkiye arasında yeni muahede ve ittifakları imza- nmış olduğunu haber aldıl öy ara- ki de a bu vesika- a imzası haberi Mittrda büyük bir sevinçle karşılanacaktır e nkü girin kilan öreinde siyasi ve eski Yi r vardı ve Şadi Mind illeti Sn Türk mil letine karşı daim: yi dakat hisleri beslemiş ve rin Kamâlis idare ilki terkin dostluk amimiyetle- kib eylemiştir. letler Cemiyetinde . gö Filhakika Türkiye imyazlar Sabibi Seal olma: Montrö onferansı. azasn bulunmuyor İse de e İdırılmasma ta raftar olması tesir husule getirmek» hu: ten hali kalmıyacaktır. Çünkü Tür. ki m beyi azasından: dir zuda reyini açıktan sel öylemi. Gerek Türk matbuatmın, gerek Türk devlet slk armın Mısır istik- lâli Mn lisanları e bir Bağlılık ola vi ai lan a ile liz Yanarim Misira karşı şöle mim 1 iyiz. sır isteklerine üzâhetö etmesi Mr- siri işi üyük bir seviş tevlid etmiş- Şu sıralarda Kiş .. İsi yim nın Mısıra karşı gör « "ikleri zahereti Mısır kakkiyle takdir öö cel ektir. lediğim gibi, barın ark? fi Bunları ri e buranın yabit* sir dedim. mi demiş ben ii cIsı eğin Lİ — Hiç... Öyl Nyorl ayna t gene kendi” ikili birini ye Jeşti ve: oldi ) da dedi Hem a 4 damm kim olduğu” ii z Me TEE ai ei na endişe vermiyor gi” 2 sand, yer e duğumu yakında anlıys eli” " Hadi yürü şimdi, al gid ye Taz yavaş konuğ, Konu ” larsa Sinilüğimikin resm ii Sözünü dinledim, “en — Peki ama, dedim üz? — Benimle beraber e — Anladım, beraber £ kat, buradan nasıl gık8€ N tiyor" a iy li önümü, ir r duvar bulu” di Be. ir ktm dizere > si K so İ Mi) özüm aşağıda bi Sadak karşıki sediyordu. Su, oldukça genis rider — Bak, dedim.

Bu sayıdan diğer sayfalar: