7 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

7 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

lam Gazi Bulvarı IZMIR aa a No. 9543 KIRK İKİNCİ SENE CUMA 7 MAYIS 1937 pe e ———AMnMMmd md MM“ ——— cc... .. i i aa - Gazi Bulvarı MIR İmtiyaz EVKET BILGİN | : Yonu Biğnr ve umumi li müdürü: | | e m KN 'OCAKOĞLU i l ik : Köy muallimi eliz KKI : gm. ' ik p c3 Pp Istanbul, 6 (Telefonla) — Geçen sene köy ea öy : — . ) i El muallimi yetiştirilmesi hususunda (kurslar N I açılmıştı. Kurslar bu yıl da açılacak ve ordada ir çi çavuşluk edenler bu kurslara devam edeceklerdir. Istanbulda da böyle bir kursun açılması vafık görülmüştür. Senelik” Al arık. ! TELEFO © Fiati (5) kuruştur öp Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır. 7 p £ . e .X |Baldvininheyecanlınutku Inönü Sofya garında Bul. |, — m > .. «e ,.. | kömürmadenlerindesükünmajeste- gar Başvekilile görüştü | lerebir taç geyme hediyesi olsun | zi 537 “Yl, Bütçemiz Bütçe mütevaüindir Yakında kamutayda örüşülecektir amak civarında: Rİ le) mar emer Breslav Panayırında Türk pa lan BRESLAV, 6 (AA) — Balkan ve doğu Avrupa ki rinin de iştirak eti Hil Arsrulusal Breslav panayırında B. tanbul, 6 ( Hususi muhabirimizden ) — Smmm sm müm a ve iliğine göre 937 yı nde bütçemi dor ve da tabedilimei merasimle açıldı. Törende. is © gin > rilmiştir, Kamutay bütçe encümeni yalnız, bugy lu ağlı cetveller üzerinde bazt em yapmıştır. — Bütçı zır bul kalkanla b müzakeresine mayısın yirmi dördüncü gü! ik ve on; ini er) Ba iki yüz edin igünde tamanilanacaktır. Meclis bütçeyi müzakere ederken sa | ii. ii bei ii — e ü bah ve akşam olmak Deni wi pole aktı e ktir, sali eği töpekkeiliiin ei Milli müdafaamiz için lari istenilen: 35.846.000 Wi »yalarma da derek 800 bi ralık fevkalâde tahsisat yıkdamn da Tetkiki bugünlerde büt$ | dencinin iştir e) tahrik ey a bulundum — Sonu üçü da — dan iş avam Tahrikçiler Kardeş Mısır muv3fak oldu ime Mei ela; öerli bir dostl de d Döğerli bir dos Ag kapitülâsyonları anlaşması Cenevrede dünkü konuşmalar gm sikii) Cumartesi sabahıimza edilecektir keler le hey etinin e si er itifakla”Tasvi ey eti görüşüldü p edildi —— 2 m iz Cenevre, 6 (A.A)— Anadolu ajan- fından müntehap bir gayri mesul dev- şamamazlıklar #», Yalmıştır. İki memleket men-| i 4 6 (A.A) — Montrö o muka- abiri bildiri Kar ve sının hususi muhabiri pi iriyor: let reisinin idaresinde Hatay meclisine yam po Sa vE sabahı | Hatay ana yasasının kati müzaker&-| karşı mesul ii hükümet reisi ile dört ilmesine muvakkaten karar ve- d il çi Sinir Bi a a sine işimi rini veclisi tara — Sonu üçüncü sayfada — umumi komisyonun celsesinden EN > İ ikavamanz ie hemme me) Oo Fuarda hayvanat bahçesi şa a lerinin ikinci kıraatinde kabul ( edil- sü ve mesi heyeti Nahı - “ ei gan” “| Kültürparkı zengin- Bundan sonra: rel; rs “ecnebi - gazeteci mniyet davasında, eneyre iki devletin Mi politika herkesde . ei lerinin. şerefine bir ziyafet verecektir. e .. ları hiç bir ayrılık'ifade miştir. I t k t bb mia ko mii merbutatı isi) Ş Mm soğ inanan | İeştirecek teşebbüs Bi ül” Bu: ai iz iy progra- EN ii ü i “ mın tatbiki yalnız Tunus ve Fas tebâa- sından olanları değil Ingilterâ Tnpafa- töflüğunun bazı tebaasını da alâkadar ede yanki inoanlaniilna bağı artırmaktır. Bunun içinde ber) yontrü, 6 (04 m. vie Kapitülü: ri pll > i iş j ; Sor , dördüncü sahijedi zamandan ziyade topraklarımızı İka kaan 8 gir il y harp felâketinden ve onun tahripkâr el a p fe KY lundurma. 1930 da Misir başvekili a paşa- |ve bunlarla * birlikte gelen raporla sarsıntılarından uzal nin #iyaseti; altında umumi ve gizli bir iititkln tasvip etmiştir. Yalnız adli teş- ğa mecburuz: mıştır, Konferans © umumi) kilât d 2in- e mıdır. içtima yapı Vi lât projesinin 21 inci ma e Fransa için de vaziyet aynıdır.) tü defa okunuşta ka-İci fıkrası m bırakıl B h şey yoktur: Hattâ zaferle neticelene- 7 m7 lb bii — u ml var Sek bir harp bile, Fransa iin fel ilbao ta iye “ediliyor Vilâyet bu h hi li uç taşır. Binaen- ketlrie la Mei e ti ikleeni bitirdi ei ndaki men Bi I r n hild Vilâye makamı, “iple fintlerinde ih- ee here vini inlerce ınsan sahılde |. Yapılıp p ya api ni tetkik etmiş Za men beklemektedir |“ i list devletlere, mu- Adanada! ki fabrikaların İz- Zi me | vapur beklemektedir. (mmm barışı sevenlerin müttehit bir cephe vi e i vücude getirmeleri harbı önleyecek ta N biricik vasıtadır. Memnuniyetle müşahede eyliy Hayvanat bahçemi üstakbel anlarına? Pete Ye ei getirmediği bu ra- in mü: yakalanan iki sırtlan yavrusu emzi pil elenirken” porda zikre Sonu m yuz ki iki m mleket tam ve kâmil memeye bir anlaşma ele sek yolunda on Londrada siyasi örüymele günlerde ehemmiyetli sarfet- mektedirler. Siyasi, Em iktisadi I i k d ti mer yal. ar İngiliz dış bakanından Avusturyanın Cemiyet kararına uygun bir —— z ai Vi: Hat lerinin anayasası hazır- t ıklâ hi h ti lanırken diğer taraftan iii dan is 1 alına at K ekür doğruya Türkiye-Fransa-Suriye ara- — - e — i Ni sında Suriye hudutlarını emniyetini ONDA e pl e A a he- za kemi > tekeffül eden üç taraflı a 8iyme merasimi münasebetiyle nail e sr a çe ar ep denin imzalanması & müzakereleri Skkya va, | ih ve kat't inaltimat “atiyecekler * va İcg hayli ileriletilmiştir. Bunlara v panyada hükümet ine üsler e ye Hodi > Ar turya har — ekme çe İpek Bu plâ, e olda du ve Paristı gelen — eyet rı Şmit ve Yugoslavya piensi Polun ile Almanya ve İtalyayı açıkta bıral . e kim mel be akl pi Akan, Gc) Şamama gi ğa ös Eyi aa cer aycanaya sehiienlik meecleler b id rate ari Si İmamaktadır re bulu; tahliye bürosin adı Ana ve) Hoparlörler her çocuğun iemini ayrı |bakkında müzakereler yapacakları tah-| a Roma lin iireinin merkezi | Pİ sair «lmakta olan mahafil B. Siyasi dostlukların kuvvetlenme- ana ve baba yu sabah dört binayrı bağırmakta ve bunu. yy uş min olunsüaktadir. saad ile be #inde iktisadi babalar EİD | H h bapta İmi edecekleri 'h istifsar edecek» | Avast iiklâl hakkında. Oynadıkları büyük rol, göz değe etmekte olan Habana ve| ekseriyeti akdi > nltlğie eti elde etehiş a 'umalâmata nazaran İlerdir. rek ri bakimlari i Sonu ikinci sayfada — Mol e — Sonu dördüncü sahifede — B. Hodza ile B. Şmit Almanyanın mer-| o Zannolunduğuna göre bu hususi gö-İni beyan etmektedi HAKKI OCAKOĞLU Gine Kazara tahliye gemilerine

Bu sayıdan diğer sayfalar: