7 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2

7 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tahrikçiler| Değerli bir dostluğu sarsamıyacaklardır — Baş tarahı birinci sahifede — dk lâzımgeldiğini o kestirmek kal VE dakederi run ihl ein e ile Fra imiycak ri iğnlike memurları! essürü mücij ” 'bazı di Asıl Suriy: ürkiyeye kar; eği Sep e e tur. Ermeni inin Türk tezi- ne iii tezahürlere rağ me sarsılmaz bir dı riye ei tekeffül edecek mu- ahede de yakın biker kuvvet ve emniyet al il irana gönül verenler için bü gü- zel Heticeleri sevinç kaynağı değil midir? Suriyede Hakiki münevverler Hatayın istiklâle kavuş- masını epi ve tabil orla 1 akil muhabirimiz- den) — e Suriyeyi vo İın derin bir eden bir yabancı, bal lediklerine inanmamak e iyi bir tösir yaptığı muhakkak- ira iki memleket e Pin n sön iri bir iyilik müşahede -| Fransanın ai konten- miktarı jan a 937 Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için Türki- yeye Aşa ağıdaki ke gizi janları ayırdığı T Şekerli yumurta sarısı kental, kabuklu yumurta - Iplik buhranı var Adana Fabrikalarının İzmir tüccar- z ya larına iplik satmadıkları anlaşıldı — Baş tar. tarafı birine. Şakimizrleki oarak dairelerderi BİZ piyasmlaki #pikyaziyetini şu 7 şekildeİmi Ane M deki fab Adana iplik rem helin ig Piyasanın ihtiya i Aly cı için tedbir ye lesini: büyü, kın bir hediye ile ihlâline fır- sat vermektedir. miyetin, bir insan küt küralu nizamını bozm eşe. eden, küçük menfaati pe inhisarı son anlarda zam yirmi balya 20 pay ilk ithal vet a yi ettiği 6, 8. 18 &, k > i etin ve yapi hak. miştir, FESİ ze gi lik li için dü- ii çare £ mire gönderilm. 3 fırsat önünde vatznın *, avis oan e. Jlağını bile minik bir avantaj mu- - İkabili feda ederi adam demektir. tanbul, Urfa, ya, Merzifon, — İnhisar piyasanın ihtiyacı ol. i Adanadaki milli mensucat ve iel Beı a kental, yumurta akı 200 kental, alanındaki ei veriyorlar. Günlü) numaralı iplikleri derhal hariçten eelbe:| yirmi beşini de Çukurova fabrikaları hukuk - ilminin dürüst, kanuni şekersiz yumurta sarısı 250 bi k piyasaya arzetmi lidir. edebilirler. müeyyi. ine ei Lental” bira imaline mah: at yapıyorlar. Bu fark vekâletin tespitl B — Yahut piyasadaki iplik tacirleri ütalâa : hafif bir ceza oluyor. ül a 7: ntal, Mısır tanesi | mis olduğu fiatler üzerine m etmel b trafından yapili are inhisar | Son zamanlarda pamuk fintlerinin düş-|ve şahsın yüce ete e 20 bin k ürdün diğ siyle değil iplikle b e eğ e A; semi zi sat olan ka- |min etmel DEK lin La bi Esiri, içn Yil ali. 09 ek İ muvakkat ile | e bekleri Helene Mare iel Ni eler bühiim Adanadaki e dl ime ren, beri nü e bile iğ öl. ental, kabuklu Ceviz | etiyle tahsil ediliyor. ed lee derin riza bn | e ll ai “alısmllldır; İçime “alak 120 “gar , ceviz içi 250 ke: tal. || izmi fabrikalâri mümkün olduğu ka: |larak İzmir kabul wi m ime ilen için ölür ahlâkını her we gi pm aki aa eden lâzim ie ipliği çeri me ei bilin ve şaibeden beri yi ay ol N ise de kâfi gelmiyo: Meme ihtiyacı i F e 'ken pamuk İzmirde | EİT Kari Ken lal m Ebi e ele 48/50 Adanada 38/40 iken vi yen mn imalini m i —— .— pa İ iin vaya mi zi ala a em ei k bin ilk eee ve m içimde , Fuar a fabrikası iplik drill olabilmesi için. numaı BRE ba bam an meh tp 7 yüz ibale da memleket debide Ea yyanat bahçesi i şi hsalât kâfi gel. | olması lâzımdır. in arın muhitin il şzenieimi faaliyeti ayi. ana fabrikaları her hafta işin |ve milli bir gaye ile alâkadar olmalağı| Fuarda bu yıl Egenin vahşi ç Meyvanatı Hari lari ithali di e Gi muntazam birşekilde |lâzım gelir kanaatindeyiz. lka göstermek için teşebbüs. sinin 38 inci maddesine naza- rişildi alındı. Ege vahşi an vilâyet zootekni faaliyeti . : - : hayvı zengin ol ik e sal “20 deni Kesilen hayvanlar) Kek) ğgetmeşler pr avyonu daima pa hay ta si lâzımgelen raporun, bu i lediyesi ait ıllık kongrelerinde sa- ehrimiz Ticaret o: yle bir teşel bilsa teşvik ol i ümre şehadetnamesi ik mezbahada geçen ay içinde 74 gr ? 5 il ternasyonal fuarda yaptıracağı ride mübadeleye hazır olduklarını bil- mimi hasbuhaller ” : iş ve yahut şehadetnamel öki 3 man 52 koyu binanın inşasma ( başlanmal aki a vize edilmiş olan Aygır ve Kıs- | keçi uzu 84 inek, 3 YE üzeredir. Binanın plânı mimar | Simdi vahşi hayvanların ya Z raklarla Eşek en cet- | dana, 2 malak olmak üzer Meler bii yle me bay edin ine tanı en Zere ya e BUR birlikte gönderilmesi | 1044 baş e kesilmiştir. gresi kevi içtima sal dan hazırlanmıştır. RİK a t vekâletinden vilâyete nunda . yapılmıştır. Toplantıya | meddin Emrenin plânı beğenil- ri anla > ülerden yp ve bildirilmiştir. Ceçen ay içinde Tire bele-.| yüz kadar öğretmen iştir. rak miş ve dza Ticaret bla ke arşil Mw Ha Aki Velal diye mezbahasında da. 15 ko. | eylemiştir. Kongre riyasetine | pay Hakkı Balcıoğlu ile idare |dir. j — gra yun, 28 keçi, 1228 ii 75 | B. Fadıl Atuk seçilmiştir. a li ddetten beri Roman- si vE 1 manda, 26 öküz, 13 are heyetinin yıllık icraat a — n Ri nk olan üzüm ei Tera sml a raporu Kültür yar direktörü mar (Fuara giderek plânla Atatürkten ia urumu müdürü B. pile german a 7 hayvan ke lie Fa ii dav föratindün > okün- yes tatbik etmişlerdir. ğ Japon RAL lEnn Ağırcezad zada Ra spor r bazı hararetli hatip- Urla cinayeti iri ğer ee Hayriye daki kadını dö- | lerin tenkitlerine maruz kalmış Urla yolunda otomobilde > ei hakkı eld görümüştür. erik wi hdne ekme eme alkayalar Kayakeş: | İlki içieii BİASSE Fl ile kr e 2 Celal ibn - be e a nir şe geni öldürmekle mazmun Al İs lu ebiyet vermekle maznun olunmı mimi bi muhakemesine dün ağ; Japon imparatoru Majeste Hirohita Nazilliye döndü hatın muhakemesine dünağır | hava içinde kongre mesaisine ne devam iştir. TOKYO ZU anda: i Ankara | cezada devam edilmiştir. Müd- | hitam verirken yeni idare lili Kuman öt > önümü münasebetiyle ve İstanbul havalisinde — deiumumi nunun sabit gö- | heyeti Seçilmiş ve Gazi okulu dimi ve kalın Mi Majestelerine en e AR tebriklerimi işlerini tetkike memur en cürmünden dolayı teczi- | başöğretmeni e kirama A takdim ile kesbi fahreder ve şahsi saa- lan Nazilli pamuk salak sie yesini istemiştir. Muhake Fadıl, Gahit, Dum r öğ mekten Türk ceza ka detleri ile Japonyanın re ında ve ldörü ve mi başka bir ia Barakltnış ti vetmenlerindün Celil isi mual- | 448 nci maddesile ys ki i temennilerimin kabulünü ri e Celâl İriboz Nazilliye li lim mektebinden Vedide Kara- | istemiştir. Muhakem elemi me adi, ü adi 1 day okulu başöğret- | dörduncü Püzinüşi “Kününe karş Hakioomak Rüşvet hâdisesi yay elm nemi gb Hakemi emare Zirai tetkikler Bire viii hakkında tetkik- Bur- dele istasyonu e Bay doktor Kemalden 50 lira rüşvet almakla maznun — sulh cezada sorgusu yapılmı olan Basmahane maliye şu iii nova Zil m tebliğ memuru bay Ahmedin müdüeği bay Nihat İriboz tevkifine karar verilmiş ve kendisi müd. sor- rada tanik rini bitirdikten sonra Bem SİRT iş TELEFON ; : 31SI KRALiIÇA Frederic March - Katherine”İe Yüzlerce sanatkâr, binlerce figuranla beraber bu şaheseri canlandırdılar pi ee tevdi olunmuş- azl Kemal ekseriyet kazan- mışlardır. Halkevin Bugün Ni * ye ei kurul toj yi vardı t 17 de Di ra kolunun umumi yapılacaktır. m il tarih ve ede- içbimai Vilâyette günü daire dilli” Vali Bay Fa; leçin nezdinde bir toplantı ya- Lütüfkâr telgraflarındân dolayı ekse Jansınıza hararetle teşekkür eder ve ken di şahsi saadetleri ile memleketlerinin refahı hakkındaki temenmilerimi arzeyle- Tim. muhtelif işleri verecekleri parak vilâyetin hekmda izakat haber alınmıştır. TAYYARE SINEMASI “Yalnız me mevsimin, senenin değil, sinema âleminin büyük bir ibdaı, harikulâde bir eseri G6 MARY OF ila A tefrika ettiği, er insanın okuduğu Ingiltere tari- arlı e beyaz İ edeniyeksği fedakârlıklar yapılmıştır. nya havadisleri tilmi r & hin lar salim, kin ayrı syn ntandırmak için MERi SCOTLAND milyonlarca do- mi ği kanaati hâkimdir. ç Zİ MERİ Bir tavzih Dünkü sayımizda Yako oğlu adl bir şey cak askerlik şube - sinde reis Bay Ali Rizaya iki lira rüş yermek istediğinden dolayı derhal tev- kif ettirildiğini ık. Bu haberi « İ mek istediğinden» kelimesi tertip | olarak «verdiğinde cis tavzih edi Dikkat : Bugün 4 - Bu filim çok büyük olduğundan seans Saatleri bu hafta için şu şekilde tesbit edilmiştir. 30 330 ia RT HİROHİTA Yugoslavya Kral naibinin doğum a yolnaşebele ümü eleği Se türk ile Altes evi inda ii Si esl oi muştur. Yoçoslar kral maibi Altes Prens Pol Karageorgeviç Doğumları yıl dönümü münasebetiyle altesiniz. raber kendi » ATATURK Ekselans Türkiye | Reisicumhuru Bu derece lütufkâr telgrafınız beni de- rinden mütehassıs etmiştir. Bütün kal « bimle teşekkür ederim. Asil memleketiniz ile şahsınız hakkın: daki dostluğumu ve hayranlığım esasen malumunuzdur. öm dünüdüdm

Bu sayıdan diğer sayfalar: