7 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3

7 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ukalâca lâf ta nedir? mi NEAR. Bu öylesine bir şeydir ki; âde- t kitabının cildini bağ- eri Şiraze) sneler. Ferdi mu- hitiyle, geçmişi gelecekle yapış tıran e âdeta bu nesne.. e esi olsa; pa > ve di size latacağım çu küçük müş illede affect hakkında en iyi fikri ve- Mühim görüşmeler olacak! ..? İsmet İnönü Fransa Reisicumhuru tarafından kabul edilecek ISTANBUL 5 (A-A ) — Kiri ia havadisler asılsız ve Die li olduğu üzere başvekil inönü N . Kerfice Ünmilimnii Demirçivi Fintleri yeniden tesbit edildi Iktısad Vekiletinin , bir tebliği ANKARA 5 (A.A) — İktısad vekâ letitnden: mir. fiyatlarını Ga ki na bin 003 ayiinin ham maddesi olan de- nan cihanı ynam baş si devam etmektedir. numaralı özdil üsteiyel kl maliyet ve Satiş ri ted Beye ii Miş Hariciye Vekilimiz. “bugünlerde Cenevreye gidecek verdiği Gari tini resmen etmektedir, is sinde | Ker tabir edilen demir çi toptan azami e Ze YS/Btari- hinden itibare, olmak. aşağı : ii. Yale. ilde lik leş — Çibuk demir çivinin sandik am- il olarak ve fabrika: siz teslim edil - ere kilosunun. beş aketlerde bulu bul, 6 (Telefonla verilmiştir) — |etmişi e a kalacağı nazırı görüşe: bilecektir lere.. İstan 5 nail töre kenlı mijeni 1 Jorjun taç ii lee için bir pı reel İmha) Be GPaleiyala) amutayda ie mıştır. Bu programa gi İL E ia Mi Bir » e. iie giyme ma » olan im Tanimi ala inen kilmi dekor Tek Rüy Ars Mi.) Muhtelif kanun hüyin. çocu ii art ile öi ara- Başvekilimiz İsmet İnö deyi Blum tarafından şerefi. |19er cemiyeti konseyi ve assamblesinin ları görene kol. Ve bu Vee Mi zi e pie m bike gi kalanı)” pi iz al ee e to) lee bulunmak üzere önümüz-| ANKARA, 5 (A. lir Fikret de yz Bir ie Ba gibi ili ppi ve dönüşte Parite uğrıyacağı tahakkuk | İsmet İnönü ayrıca Fransız hariciye | deki günlerde Cenevreye gidecektir. Fia bakan Yağ ekle rem e satılmak ü; lisin miğferi.... irki) bizi isinireler. bülçelerinde a — Sandık bella beraber çocuklar suç işlemişler sö- > » se ee © ii Ml Küslak zayi Morti-Miklas görüşmeleri »m meseler teri AM ne 467, ii anin lr, er bir kı- kalırdı zaten. : “Çocukların işledikleri saç bü- umar il lar.. Ana- larından babalarını ek lerini e Yemi . Bu da onların kabahati değil Polis vakur baba bir memur. Hem acınıyor, m Ze kanunun sert yüzünü oni ös Ir. Adlarını yazıyor sis birer. e bir ana pa bu halkanın et- Si e 'ülm in fal aa defa isbat Ba r bu o ia adi e def- ilk Ku terine a on iki, on üç ya- sındaki oğluna bakıp mg ana. Sakiz çiğneyerek, lâkayt levhayı temaşa eden ana e Bir kafa, bir beden müsabaka- bu gülü- GÖR ) — Avastı i bi reisi B, Giyom Yil ile şan- /Tebliğegöremuazzam bir dayanışma- nın parlak bir tezahürü simi sım fasıllar: ki lin müzakere r OE lâyihası ie # mi yılı bütçe kanununun 5 inci ALA olar di halinde ii raki e ei yer ba- na fabrika i peşi üzere tesbit a 4— ın yaptığı her klar satışdır. . fabrika- turya 'da delilleri görülmüş ol Tukları derinin Bir Budapeşte, hi Samimi döst- e Şuşnig Gide i miştir. e hariciye nazırı eye Dü mz Budapeş yapı- taraftan Me OR e ile eri (ALA ) —Avustrya re-İ genel sekreteri Şükrü Kaya izahat ver- lan ziyaret , münasebetiyle - neşredilen en reis B. Mikla: taraflar | ictimhuru MiHlAS Mhebüsah idelisinin | miştir. resmi tebliğin me! a B. söğükimdi hazır e Bu ce-l| : Yin inkü toplantıda deniz has- «— Avusturya ral cümhur aran | de bulumaktan istinkâf €den ,. İtahanesinin tamiri için 1937-38-39 se- B. yn Miklas e krallık ara- seg nelerine sari taahhüde girişilmesi, Trab- Ai bal üze t yolu üzerinde inde vvelki müha- vobil işletil ve bunun fırsat ve Ni enin ayl bir dramı mahiye- i hal ğ dapeşte ahalisinin inde olan bu görüşmel üstakbel e de hü-İliğın men ve takibi hakkındaki Türk Yur eke malbuatının tavru hareketi Ma-| inkişaf m E Min alâ. İsusi Genle hareket etmiş ve trenin ha-İnan mukavelenamesinin . tasdikine ait rya ini ana-| kadar eden bütün siyasi ve ekono nik kanunun iie izakereleri yapılarak ir tezahürü | meseleler ü ol olmuş, iki milletin bilhassa güç anlar-'liği göst istikbalde de iki mem- e bir kat daha A etmiş ve mik İreketi top ateşiyle selâ ami, li Aza-|kal 5001İnib Miray liğe kakulsddiliiş give i “ İbugün Mamak. cıvarında o vukubulmuş la ieketin anlayışlı bir iş ini pe k - eri bela bir su elan yide naip Horti ile bütün hükümet ruşlardır, 'sıda hatır. balim günü toplanacaktır. ından galip çıkan göğsüne madalya takılan anı bi rah ilüyor LİE ve İşte bu gülme Bu ana. Bu gülen anada fecaat, feci bir da: lâlet, dejenere bir üffect. Var. > K. FPÖNNES ez Fransada sel > mücadele için ar ai li umumi Paris, i (ÖR Fazla mühendis mersesiğ Mühendis mektebinde tedrisat beş yıla inecek ISTANBUL, 6 Telefonla) Nahıa | seneye indirilmesi muvafık görülmekte-. kâleti, daha fazla a yen dir. Beş gi aleni ee ir ik EŞ ilşçilerin mütarekeyi ka- Blum mütareke teklif etti bul etmesi iyi karşılandı! emi 'ARİS, 6 (ö. Bay jmeveut işçileri işten çıkarmak. öm patronlar ve işçiler umum konfa:|lrinin hükümetçe k ise bunu reddetmekle ai ontrolüni mesi için bazı tedbirler alac: sınıflı olân mühendis mektebinde ed ması e eb satın beş seneye indirilmesi; bun; Ayrı a ini memuru in için bil d alan hk 5 > esbi in fal — hakkında yazılı Güller. Gibi olun m BAŞVEKİL Belgraddan seçti —Baştarafı birinci sahifede— KE ref; dat e ağı vel lam dönüşte Pati; Romanya Parise uğra yacaktır dem siya zerinde müessir olan bazı diş bakan. ii e Derine Juğrayaslliiz Bahir veriliyor Tia siyasi mahtilleri © Londrada Sit Avrupa siyaseti üzerinde bea âmil olduğunu belirtmektedir. Si tenin de, Romanya - sında esasları hazırlamakta olan © bir anlaşmaya lacağı riste 'A GARIND/ — R 6 (Hususi) — Türkiye, elçisi, Türkiye başvekilini Biden r iki e kz Paris b la m aya kadar bez ürkiy, ia mil Jisindi kiran hı h ime Bi " İni ME) tiril ılacak istizahlara cevap verecek fen memuru ER Lie lardır. z Mal, miştir. Mühendis mektebinin beş Jarıni hazırlamal 1 sız patronları umumi konfedraşyonu mümessillerini kabul ettikten sonra dün de saa 15 de umumi mesai kon- fedrasyonu isi erkânını kabul et- bi Bu lunuyord li & Si mülâkattan çıkarken gazetecilere beyanatta bulunmaktan is- tinkâf etmi mi sadece umumi mesai kön- fedrasyı i komitesinin Oo bugün peer vaziyeti selisik e bu bir tebliğ meşredeceğini bilirmiş. Hatay müzakereleri Müsait bir hava içerisinde devam etmektedir İstanbul, 6 (Telefonla) — Cenevrede Jizerine alacak olan jandarma kuvve- inün'bi inline devam pa avi inde ilerle- olan Hatay müzakerele- bir iyi si haki ağ ek bi a desi görüşü- kında bir teklif yapılmış ise de bı cridi mi si mekte olduğu haber mink San teklif heyetimiz tarafından katiyetle tir. Bütün Fransız işçi ul > isyana sevketmezmiş temsil Mir umumi işsizliğin ör mil yar bankı le peri eril. el böyle geniş ve mas- raflı bir işe atılmağa mütemayil de Hildir. Ma Geçen seneye nazaran bu yıl tahsila- tında 25 milyon lira fazlalık var di Ö.R) — Papalık Alman protesto notasına cevabını dün — a afaa e mahafili ise bu cevaba iii apelik arasında münasebetlerin ayni Taliyetke kalacağını Bildiriyor orlar. ürk - fransız ticaret dee Bi : di sini me al aylk bir müten-|cedler Bu esaslı ayrılıklara yağmemiki oi acc treni Sabahleyin teklif müddei ya gelmiş. amet tama Sofya kmrelri diliğin- | bul etriş olmal ir garistan başvekili B. Köse lı işçilerli a anof tarafından samimi surette kar- patronlar arasında yeni ihtlâflar çikm-|kümetin umumi siyasetine ait k il çikan vi Gerek” patronlar, görül sendika sinde “kendini göstereceği a yapkentiğe kadar (ik bezli sa ibare teklifi kabul etmiş” ol. bel sek an ei emi ba bni ei e birbirine © pek ildirerek ek ik İmışlar ve muhtelif meselelere | temas ün üşlerdir. Ne tekim sen- |mütarekeye si sahada da kuvvet iüikâmnı bulmuslardır. heyeti yoh vam e m GRAD GARI A Di cevap bihğadlaği Belgrad i) — Dost ve mü Gİ re bb yakla, tefik Türkiy; Ni i“ Yugoslavya ği . . hududunda istikbal eden Türkiyenin amim ato iklerı Belgrad elçisi B. Ali Haydar Apay baş vekilin refakitlerinde gel miştir. istasyonda durunca oYu- göslavya ii e in ha raretle selâmlamı mülâ. ilerinin üzerinden e miz zaman olmasına in imi e olmuştur. B. önünü Yaya adar geçirecektir. Ni Gazetemiz! OE Ankarada satış teş- Müzi KM Asır , Ankarada yerlerde satıla- Haydar, İs- hududuna sağdaki caktır bi itap evi Garan Ali m pazarında Dur , Ankara, 6 (Telefonla) 1936 a fazlalık arzetmektedi Bir “matbuatı Gİ ele kğ ay sonunda tamamlanacak olan k b pe 486288 lirayı bulmuşt mali yılın bütçe | tahminlerine nazaran ie bu tahsilât 1935 senesinin Tl aylık |25 milyon liraya yaar ir all ka- müzakeresine aşla ; ei tahsilâtından 21955780 lira Ea bir İpanacağı ümit edilmekte. Ankara, 6 (A.A) — Yeni Ti ticai ahedesini Istanbul, 6 (Hususi Muhabi- | hk TE a ak memur ie yeti murahhas gek ma — Istanbul hapisha- Müte assıs — Nu ütün ve sigaralar | »i miştir. Heyet Fransız elçiliği yk ve a eli zareti ticeret ve Heri B. Dro Gi ticaret nezareti direk- e firar eden iki katilin | Pancar ekim mıntaka Hi tesiril ie | ae'd kei in ği imei rını gezecekler avanın tesirile peni B. an müi izi — yl il iz üzerin, z ticaret heyeti ıktısat vekâleti müsteşar, EDİRNE, 5 (A.A)— Bugün Avrupa- ozuluyor iğ! yı şarı tana Adliyesi en i 55 Römir Bh y Faik e riyaseti altinda bulunan Türk murahhaslarile hususta (tahkikatı işkâl Ankara, 6 (ÖR) — Anka- temasa gelmişti ek mahiyette basel YAZ | Mütehassıslar memleketimizdi e eza e ç tün v yi HELAL mamaların istemiş, Bu yüzden | kadr alcak ve bu ml sarin ai “Cenevrede dünkü konuşmalar T teleri bak- EM a ir le ün ve yak Lİ ekim muntakalarını ge-| Bun tütün. inhisarı fab- | — Baş tarafı birine sahifede — |dir. Türk halkı Cenevre müzakereleri- WE an Ayi : ib ie an en silen up Adıma, vekile Kl edecek olan icra he-İni büyük bir bms ip güme ii ılmıştır. Üçüncü”cezada İl © Plsrler buralarda ziraat ve tohum | Ankarada tetkiklerini bitirmiş- | yetinin salâhiyetine e Bununla beral epi yapılmış ve iki ga7e- kö ümüzün pancar tarlasın: bul edildi murlardan bazıları bin EM ie eni leri. davâyı teşrih yakından ürek ve Şe- Müzakereye bugün de devam çedile-|manasız hareketler yapıyorlar. etmişlerdi; er - lar ee ve mke akra fabrikanın ii Li Köylünün Rl göm pi e gazete için 10 Mahkeme, Ven erinin . celplâri sahip a la in. dese * ti 90 dereceyi ei lan : lk e mİ ve büyük e ünün İ Yenişehirde bayi Mustafa Tütüncü Ali Ekber Ahmet liyesi tütün gi y Taşhanda bizi teci Tütüncü kardeşler Pazarı Tetmbul, 6 ( Telefonla ) — Hatay-|vam edyor. Pi alada. gezici “" se 3 anı va dil

Bu sayıdan diğer sayfalar: