7 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 10

7 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 10 YENİ ASIR 7 Mayıs 1937 Valansiya vaziyete hâkim oldu Teşrli Küçük Antant” m ivadank ok d Köle bazi iIk konferans dün alatonyada askerı kumanda merk€ze baglandı Bel gra d da toplan di fırka kumandanlıklarında değişiklik yapıldı |p uamcazizn Öpleğili Fransız gazeteleri Katalonya. Me uzun boylü tefsir ediyorlar ziyaret ettiler MA, 6 (ÖR) — Barselon hükü : vi vadeli a Srirei şir Lo 56 (A.A) —Royter ajan- sının bürüin göre, Katalonya ma- kamatının Barseloni e ie le iskele ar kim oldukları ve fakat arr Banliyoda farklı vaziyette olduklar, laşılmaktadır. Birçok ölü ve yaralı mevcut olduğu haber veriliyo BARSELONDA VAZIYET MÜPHEM PARİS, 6 (Ö.R) — Barselonda va- ziyet müphemdir. Bir taraftan hükümet sirmiz olmakla ber alyan - Alman ğu temin edilemez. İki devletin Seni ları Orta a a wn zil Me hakkında anlaşmış olmaktan uzaktırlar. Berlin ve Roma mihverinin zaif noktası işte budur. A ve im Dir görüni <Eclaireur de Est» gazetesine #öre| | Belgrad, 6 (ÖR) — ilk iştimaunı Ge-|bunu İm etmiştir. dir, Asi are Hai ç Paris, 6 ( ÖR ) — «Piifis Solr> ga radyosunun bildirdiğine göre enin KE ha harp l larak hü bahar B li kiz deler parlamento: zetesi küçük anlaşma devletlerinin m nie ögee — elmayı ml karan Fall Belg lin, danla İdem ye PED len EE hükmetinin salâhiyetlerine nihayet | ve | Karışıklıkları Laik için, Tervel ie olarak snr mii tina alm kiri ki da dl © eee ei it e Fransa ve rerek şark vilâyetlerine mensup on beş | cephesinde düşmana ağır zayiat verdir- | anar, lir asiler tarafında da Falengist- ansaya yi biç te hayırhah bir niyet Ml e eme reisi > Mi İZ ii bin askerin Barselon üzerine yürümesini | mekte olan gi Kvşetleri geri- b (Faşisler) ya il Mubaripler <ep- değidir. ibini | B. Saveano gasyo- İğ : tekabil istiklâl &sası dahilinde samimi emretmiştir. ağırılmışı d ve birbi k tehdit etmektedir. dünakşam, âyan ve mebusan mec-f, ie biniği Yaf iğ order 'ALANSIYANIN hel ki Ki vik A Male nda ka- bel Si rti de cephe Edi ROMA; 6 (ö.R) — Muhtelif salâhi- İlkleri yelslerinin riyaseti altındaki Çe-| ya pi ii mi > Bu sabah saat 3,30 da de iri ie Fi çıkmasında ancak (Franko ve|rejimin idaresi (altındaki laieil yettar sehsiyel tlerin sükünet davet ( ve | koslovak delegasyonu da bu sabah gel Milim dörleibi s5 de ya tebliği neşretmiştir > asolininin m vardı. Bu hü:|tedh iin bulunuyorlar. | telâkkilerine rağmen sokak muharebe) mişlerdir. Çek ve Romen parlamento pakilrı bal m > kü li e Faşist | Bütün bunları z ella deliğinde. ai ayelin ve” ii Akneli Geri bi > al EE iie raret programlarına — te' a bu teklif neticelenememiş- e ws ün saray defterine isimlerini kay- ketler kaynakları Er Selen De sr Fame BEZE re sebeb İmleri Halk yalandır. Bunlar da: Sini v öğesi Vie: Böyle gi mevcik olmağa i. Aleksandrın küçük ei devletleri orta o Avrupa berlerin İspanyada meşru davaya alâ olmuşlardır. harb istemiyorlar ve İberya yarım mü. | : ka gösteren : umumi efkârı id ip ükümet iç. |türbesine ve meçhul asker» âbidesine|slh ve mizamının mı ane üretimde il Bir tefsir yi mâ- | bili vaziyet hakkında şu dikkate değer |tiran kanlı faciayı teessürle benli umum birliği, cuları, | çelenkler koymuşlardır. 5! sa- kğndileriyi komşuları arasında bir iş İm. ER teli bire :Jizahati vermektedir : Muhakkaktır ki İs- |lar. ileri i Eyi ealankaknde, Yugoslav o mebusan | birliğinde aramağa mecburdurlar. Bu rinin saat |panyada vaziyet çok karışıktır. Dahili| Sosyalist ( <Populalre> Tasyonu namına birör mrahhastan iba-| reisi tarafından misafirler şerefine bir pe ek irin sulhun hakiki bir ie vaziyet üm eb harbın facialarına, her iki tarafta cephe | Batselona İsekikislin © ne mai nes |rettir. ziyafet verilmiş ve bir kabul oresmi zam. min düşmanları ta-| gerisinde müfrilerin hareketleri de ka-|ticeler çıkabileceğini tahmine gisi Londradan bildirildiğne göre «Deily Z 2 i a Reş bre Telegraph de Katlama Baskta kaller Kiidir b le belki çe buna sürüklenmiş- |ru jimi- | reği ül mmm ninisi e mn nan 2 Fakat bu vaziyet aslâ meşru oto- msil eden bu hükümet şimdi Va- |şısında rejim ve cümhuriyeti menfur ce sokak muha- A il ii irmemiştir.. Cüm- İlensiyada bulunuyor. Diğer tarafta oda |usulletle yere sermeğe çalışan asiler var- li Kalkar ar sokaklarında F k B kl I . işin © sonJasi orduyu temsil eden Bufgos Junetesi |dır. Cümhuriyeti müdafaa eden muhte- tanklar dolaşmatadır. ran o as ların ale yi- a li dar sür | ne iade edildiğini bildirecek mevkide- maa Ende lale Alman elçisi zaferi yalandır diyor | Bu haberleri veren Ingiliz PARİS, 6 (ÖR) Jensiyadan bu — ber alınmıştır. Hükümet e. İni matbuatının neşriyatını Forayn Me. Me etep piriz yle em Si DR Roma, — Salamankadan vi i İ G(ÇÖR) bildiriliyor: add Franko şu resmi 2 : ii 2 doğrudan — doğruya dördüncü fırka tebliği neşretmiştir. İngiliz. gazeteler “pim ma) Ofis nezdinde protesto etti kumandamı olan generale tâbi olacak- Guernikayı Si : iy men. e e —zareni ar. , i ' n Manche; u- ral Arangez döfdüncü E ? lorning Post ve < a kuma; dalığından azledilmiş ve yakan kimdir? ardian> Bilbaodan vr ee sagosta bulunan bu fırka Knk rdal? Almanlara göre Royterin en Baskların bize ete ğına general Santone tayin dilmiştir. *| Bilbao (muhabiri oObir dan imiş PARIS, 6 (ÖR) — Ticaret filosu Bolşevik ajanı ir gazeteleri bile bile yalan haber neşre! nezareti tebliğ ediyor : Fransız ve İngi- Berlinden: bil- e ve kızıl propagandanın aleti ol- liz hükümetleri; Bilbaodaki gayri| di ter ajansının Bilbao makla itham ederiz. Biskay: muharip m bir kısmının tahliye- |habiri "ie radyo: Si söz ii İde Bask müvaffakıyetlerindeh . bahset sine karar e bu ameliye dün | Alm. yyareleri ından Güerni- ek gülünçtür. Bu cephede taar- başlamıştır. “Bir Fransız vepuru Eee kanın ri iinde Behinetini nir ruz harekötine geçtiği dakika: kolonisinin son âzaları ökk bazı ir tek hezimete bile tuğramadık. leri Pa alarak Sen Jna iL rip'ettiklerini-iddia etmektedir. e Dün bir avnç askerle Bermeoyu zap- limanda li İngiliz İşe Beobahter» gazetesi bu ne: iğ tetik, Zayiatımız 170 yaralı ve 4 ikte üç Fransız vapuru da |detle tenkit etmekte ve Reuter © ajansı i ibarettir. Faik. düşman kuvvet- alisinin tahliyesi işine iş- akalin ge emil yap- ek m e Aİ p lerine ış misil fazla zayiat verdir- tmektedir. Bu vapurlar Fransa ta-|makla itham ektedir. Bilbao izi e bulanan Hood dik. Ve İğ esiğ aldık” Kazlar “Ün. iki torpito ve bir kruvazör va-| LONDRA, yu İman ma- | görüşülmüştür. Liberal r |lemiş ve ede ne yapabileceğini| vaffakıyet kazandıklarını ve 150 esir General Franko sıtasiyle himaye edilecektir. * halilinden öğrenil, Alman Rk seni halıda Ml şimdiden tespit O edemiyeceğini ( ilâvel aldıklarını iddia etmek gülünçtür. Bu-|man kuvvetlerine ve deniz Kapali TELERİN TEFSİRLERİ |bi ük. elçisi ağ Rübenrap bügün |itizahta bul eylemiştir. si yayan gazeteler kazlar ın beynel-İne karşı zafer kazandıkları iddia edil- a 6 (ÖR) — — Sabak FP ln A mebus Cezalet Guerni- i ktedii i Kat tahribi bekle avam bardıman edilmemesi için komp kanın bizzat Marksinler tarafından Yar) Salamanka, 6 ( ÖR ) — General) Salamanka, 6 (OR) — Nsy onalist- isyan a ve barel se-|kamarasında ve İngiliz matbua! ve kk aberlerin yanlış çıktı-İryanko Biskaya Sahdağsdali hasyona- |lerin Bilbao bn ileri hareketleri bep ve âmillerini araştırmaktadır. ısmında ileri sürülen yanlış ve oi hususunda İngi — hüküm. yapmış | ğına dair Times muhabirinin verdiği ma” | st ordusuna bir emri yevmi neşrede-|devam etmektedir. e Guerni- Komünle « e» anarşist fede-|hane > alar üzerine İngiliz. hükümeti- | olduğu teşebbüsün ir lale Bi lümat üzerine nazari dikkati celbetmiş- | ek Bermeonup yaptı suretiyle kazan: |ka pyar e li ırma- rasyonunun a ri hiç bir alâ: |nin nazarı dikkatini celbetmiş ve Guer- misyonunca tetkik edilmekte olduğunu | tir. akla pia tebrik etmiştir. İı daimi ateş altında tutulmakta ve bü- ie Miçe orak Bü ele DEME MÜDAHALE KOM sz tebiiğde nine in faik düş-İtün münakelât mehedilmektedir kis Fra m “er e Müminin çin) rafından tahrip edildiğini diğer ecnebi Muhafazakâr Pageoroft mahallinde ka MUNAKAŞALAR |. —— riyle hareket edi j i in ifidel yapılırken Mark 6 (A.A) — Tali ademi inn, İtalyan ve Portekiz murahhas bentropun tarzı hi zırlamış ve bii emri l istinad. k kaçar tahrip etmiş emi sehir dale a açık şehirlerin Jları vi) kn yapmış oldukları me- ea ve e murahhasları kan makla itham etmektedir. Bü gazete s0: )ırını ehemmiyetle elleme köyl utulı edilmemesinin a- | zalimden bahsederek teklifi reddetmiş- | tasvip edilmemiştir. ruyor : Fon Ribbentrop bu ga; ni istemiştir. imi ai tarafa telkin edilmesi |lerdir. Alman, Italyan wv ve Sovyet murahhas- konfederasyonu ve umumi iş| bethahane yazılara & İşçi partisinde bir mebus ta Millet. | hususun. da Lord Piym nönek ai Fon Ribbentrop telkin edilen teşebr |ları arasnda ünlem münakaşa dolayı: konfederasyonu ile birlikte bütün gibi hareket tarzlarının ancak çok I ği l komitenin salâhiyetini tecavü; cuma gününe bırakıl- cenah rn temsil edilmiş bulun- | essif neticeler tevlit edebileceğini söyle- | iko- İde edilememişti if Fran «ğini ve b le hareket edilmekl, çi ii ete Me Sallan miştir. Dun a tahrip tehdidin b bi hhası M üdahale edil çi aati olabilir? Bel- | AVAM KAMARASINDA yapmıyacağını sorm iski tarafından li tasvip edilmiştir. İmiş olacağını beyan etmiştir. hakkında bir muhtıra ik ve km ki mi hi ir ei yoktur.. | MUNAKAŞALAR Eden cevabında Milletler Cemiyeti-| Maiski beyazların yaptıkları mezalim-| | Murahhas açık şehirlerin bombardı: İbütün murahhaslar bu hususta mensup, şu son günlerde Katalonyada| | LOJ kzn 6 4 er pin toplanmağa daveti meselesinin iğini bil hükümetlerin reylerini alacak” imi iz ilende menfaatleri olan İnn toplantısında İspanya hâdisel, fiy dirmisti il İr, © Yerianigırme yurur ersağ Yaren yy my

Bu sayıdan diğer sayfalar: