6 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

6 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Altı avik EN ELEFUN ii Fiati (5) kuruştur aammmz 2697 No. 9542 KIRK İKİNCİ SENE PERŞEMBE 6 MAYIS 1937 a3 - Gazi Bulvarı - IZMIR -aa |» “—— , İmtiyaz sahibi: ŞEVKET BİLGİN | OW Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: || S © HAKKI OCAKOĞLU Bank kuruluyor i ABONE ŞERAİ sta, elefoni Izmir ve Istonbul Limanlarının islâhı için hazırlıklara devam ken müddet ediliyor. Ikfısaf vekâleti başmüşaviri B. Porten bu sabah Ankaradan şehrimize iştir. , Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir Şehrimizde Liman işü mast hazırlıklarını gözden geçire YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır. Su Baskını Solya ci a birkaç a milyondur — Gece Eylemci ile birlikte gelen yağmur büyük ha- »bebi: iştir. Bir b Deniz Ticaretimizin Bi iin m lde 270 NN bin ira Dm lunuyor. | İdare | (STANBUL; 5 ai sz — giyme pe temsil “ed. Başv: Tophane mii duğu Perapalâsta bir ik ürk : öktiğik Başvaki “Fiahsanın! “ Kale beki PE törpitomuzla Başvekil Londrada ayın on d okuzuna kadar kalacaktır. # PRAG, 5 )— y Hodza Çekönlirikyiği dei ski başvekil, “bi çime yeli llei hazır bulüna- seda kapamıştı. Şu halde mek ekle a “kabarıyor, deki big iyinül hleriliğrin ai ei etmek özgü te ini uigün Lon: Se sümiir İki senedenberi tam bir inhisa Çekasi lorak Ter tinin ll er âzaları met ve askeri kudreti, Son sistem harp, hkla idare edilen enayi du müfettişi general Syrovg ile Çekoğ malzemesi geçit resminde halkın göz- hiç karşılaşmamış bu- a Londra büyük elçisi B. Jan a 5 leri önüne serilecektir. yk unduğu halde zarar etmesine sebep Başvekil INONU Masarukdir. ET DİKE mare nsrmesenein il Dalrikei Tİ nedir? Akıl erlirilmeği sü bir mu amma şeklini alan bu vaziyet, itirai . . DE di 5 ç r hayal krklığına se- B k t - #meliyz ki bi hayal ki ir sulkas Türkiye - Fransa - Suriye arasında Halit İzlit Ziya biyer Vapur! da göğsü: ımızın yolcu eki atın- iftil üzü iftiharla kabartan | edilirkei varidat neden masrafları karşıla ken muvman niçin artmasın; ima sın? i Devletleştirilmiş her müessese i ile i vatandaşım bu yi li Kali tica-İ; zdır. Deniz Paris-ekspresinde| infilâk oldu Suriyenin hudutlarını tekeffül eden üç taraflı bir muahede hazırlanıyor San'at, baya Elli Baminol yildönümü Katar vagonuna bir bomba»yerleştirilmi. Ankaradaki konuşmalar müsaittir 7 > > PARIS, 5 eni — e ele zetimizin bir inhisâr yakin ifl İst kararının baş vagonun ii dan sonra emmi vi filâk tahkikatı devam Ma; ni hatlar tesisine, seferlerini çoğalt- ekle ki d hatlar kesim sefer rini Geğal | Yanan vazonda beş makinmin “ körür kapaşarik: kazanç devresine gire, |balnde cesedi büz in kiye i | ai ii $ BİTE | yaralıdır. Makinistin saati > vi ceği ü iofilâkin ba'sızada vuku yal muştu. İnfil uş Se bike ela olası muhtemeldir. Tahkim en ne göre aki açı di mukabil | <©leir? © il e mel ran Mümin ei etli bir bomba e cak” istizahla amma yubukla alakadar olarak; Karazin ii ali ii Rİ ERİKADA ii ları umumi kolisi mm Anl mümes- a mavi ein yi Vikmdln, 4 lp. 'Amikallık da ei silletini “kabül “etniştir.. Bü” görüşmede ve eşya navlun ücretleri Muahedenin imza edileceği a bır gi im imdiki muhtelif o ekonomik Km i 20-50 Di tenzilâtlı tarife- lerini tatbike dığı kk e yi deniz ha tları up zinde. iresi şefi Amiral Leahy yeni altı harp)“ PARİS, 5“(6R)'<- Akan dan bi st Türkiy şimdiki Diplo- B. Pon gemisi inşaatı için Senatodan 48 mil- elliğie göre “Türkiye hari nl ün de B. tahminleri; rasyonu Amy i- İyon munzam tahsisat dalep eteniştir. vik: Rugan Me Franz ele, taraflı bin tiünhödü akdi için düm 'âm- iş ni kabul a tir. — Sonu üçüncü sahifede — ei artmıştır. Manis li çe, muvaz zenesizliğe personel m: ın sebebiyet verdiğini kle et Yedi buçuk Milyon sarfiyle Vilâyet dahilinde birçok turistik asfalt yollar inşa edilecektir Sa Majeste Elen Kralı Ruşen Eşref'e Foniks Nişanının büyük haç rütbesini verdi Seçukta Jsabe y eş ei son İzmir se; yahal ii JKamı noktadan is i hususi surette kısılmasında tecrübe | turisi yola-sap - ei aramak müteaddit defalar edilmiş olan en az tesirli . Böyle bir tedbir rika maktır. Eş açığı kapatsa tsa bile diğer noktalar- | — Sonu iki si kabil bir şehir haline al api dil Tarik yollar şirke mi ka- 1 edildik “BİM ne geçilecektir, va asfalt pa muvafık görülmüştür. Bü; işi isek ime İlkeri İlk olarak İzmir - Serie jenin — Sonu 2 inci Valinin bir muvaffakıyeti Kızılay mahkümlara sı- cak yemek verecektir Vekâlet teşebbüsü takdir etti kal Valimiz mahkümlarla bir arada Vali B. Fazlı Glen nilihim bir te- y kurumu, valimizin teşebbüsü şebbüsüi muvi üzerine, in hapishanesindeki dokuz tir. Bu teşebbüs, bie yüzü mütecaviz eke tali kötü bir cilvesine uyarak hapis-İların iaşe işini üzerine almıştır. - haneye ay

Bu sayıdan diğer sayfalar: