6 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8

6 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Türkiye Kızılay Kurumu Böbrek, karaciğer raliğimekiiğir. na, hazımsızlığa karşı en iyi ve şifalı maden süyudur Her yemekte bir iki Bardak içiniz YENİ ASIR FLİT, 1 bütü Ye po e derhal & dayan: eğlendirmeyiniz E haşarat öldürücü mayilerin yel el ktadır.. arıklara ve köşelere biraz FLİT TOZU ilef olur. Kesspin, İstanbul, Galata, Voyvoda Man Zayi 928 Senesinde Çal Bekilli köy okulundan aldığım 2 detnameyi zayi ettim. Yeni alacağımd. olmadığını a ij oğlu Mehmet 1384 (784) Haraççı Kardeşler Mobilyelerin : Tilkilik yeni İzmir eczanesi TELEFON : 2067 1 2 SARE. Sevincin bir İladesidir. Güzel ve sıhhi dişler her insanı ziyade- sile memnun eder. Güzellik ve tepme eri etmek isterseniz Siz: dı an #PERLOBENT” macununu kullanı an elde : dci lp a Çok mem- nun olacaksı 7 ve dişlehim « Perloilerii. oliş macununu olam gan olan, Ütüyacimez kanlar mühlemean ki Aynı zamanda Turan RAN Fa brikaları mamulâtıdır. bu: telik Nef'i se ie ve C.H Pos a Kut. Zar Telefon 3465 a Ge Bai Demiryollarından: - Alsancak Şehitler Sm sokağında A 13 kapı No. lu am arın deniz “tarafındaki meyan kökü depo cilek 1763 metre murabbaı ük kısmı 20 -5 15 de Izmir Alsancak 8 inci işletme binasında açık -artırma usulile üç se: raya rilecektir. Muhammen üç senelik kira bedeli ii7400 De İsteklilerin yüzde 7.5 nisbetinde mu- ki Tarı lâzımdır. Şartnameler Komisyondan parasız alınır. 6—11 1381 (782) Türk Limitet' Şirketi Şehitler Caddesi mi, b Sokak Posta Kutusu Izmir Tek ve müteaddit katlı pamuk iler Mi lenir, katlanır kırmızı ve mâvi boyaların çeşitler FIATLERİMİZI ISTEYİNİZ. H. kaster- Fe Sicili Ticaret Memurlu- esc bni olan İzmir OEs- naf w ali bankası Türk ano- umumi tica- Si eN hükümlerine iin si- numarasına tescil e ilân olunür. İzmi lir Ticaret Memür- esmi mührü ve Tenik imzası 1 : Zabıtni İzmir Esnaf ve Ahali Bankası! Türk Anonim Şirketi €sas mu enin (3.532,36, A1, umarali at kinin Bara de heyeti Karyolalarıa : gemi Çocuk arabalarını RE mağazaların mi e m elmimimin ne İli ENİ EV YAPANLAR, Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. En modern ve en zarif çeşitlerini 2 En lüks Avrupa mamulâtı ve en dayanıklılarını * En sağlam ve en ucuzlarını En lüks, nikelaşlı modellerini ANKARA beyaz ve sarı IZMIR ve edebilirsiniz. YENİ EVLENENLER ZILILAFSI ŞI Aİ KİA DOKTOR <|9am a Ke Boğaz, Burun hasta- R sınıf | ri ie mütahas: N Mbayanilinö : Birimi Beyler o. A Ek 310 oplantisına ait Şevkinin, içti- ortakların ii celse başkan tarafından açılmış ve şu kararlar ittihaz ol at Çınar ve Ba yar Minedarlar ârâ Samime sek mişler ve zabıtnamele, in bu zati lar tarafı a imza edilmesi mürid vermişlerdir. ıben, esas-mukavelena- mede tadil teklif olunan o mad: delerden üçüncü, madde okun muştur. Şirket unvanı hakkında: i bu eerileşin. değiştirilip “de: zı mün an etmi eye nunun ar edilemediği için eki şeklin ay: muhafaza edilmesine karar verilişi Bilâhare, mukavelenamede tadili mevzuubahs olan ( SAZ, 36,41,50,82,83,87 ve 90) cı maddeler Dİ ile Tadil edi- le- » Ti Türkiye Mensucat Fabrkiaları len bu maddelerin ri t 17.30 da İNE eril tir, Heyeti umumiye başkanı "Kk. T. Muşkara iktisat Vekâleti maral komiser içtimaa ni- Şen Ârâ Camileri Mi Karalar İzmir İdarei ear na mına Murat Çinar 1385 (788) Izmir dördüncü icra memur- luğundan : Bir alacağın temini istifası için tahtı hacze alınıp satılma- racaat-“etmeleri Ae ray (785) > bukuk hâkimliğinder kant ai- di ve masarifi muhake- in davalılara aidiyetine dair 12-3-937 e öl a larında verilen kar in İEEA yi dan Yusufun ika; lir meç- hul kalmış olduğundan büküm ihbarnamesinin tebliği karargir bulunmuş ve ilânen tarihi teb- liğinden (itibaren sekiz gün BTM ZAM azam “amı ANAM YER BAHAR ve çişi Canlandıracak “ Müj 1937 senesine mal p ..— Rali ve tlej z ei yaca tanınmış her cins boy bisikletler çeşitli Akordiyon armonikler, Petromaks lüks lâmb o, he: gramofon ve plakları istediği- niz it ie Ea REDE : IZMIR BALCILAR NACIB SADIK mağazasında ir ARMAN EBRISTOL BEYOGLUNDA Bu her telin Hn ear en Mağ BAY OMER | İmera iki senelik tecrübeli ida* halkına ken- Otellerinde ileti kalanlar, ie evlerindeki rahatı bu- luri çok emele ilâveten Bati müthiş ucuzdı Taze Temiz Ucuz llâç Hamdi Nüzhet Çançar Sıhhat eczanesi Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı Karşısında içinde temyiz edilmediği. tak; gir de hük: en tebliğ “olunur. ili 1382 (783)

Bu sayıdan diğer sayfalar: