7 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 3

7 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İtalya ve Almanya Telâşta Fransa İle İngilterenin Gittikçe Yaklaşmaları oma, Berlin le Alması ve İtalyanm Tuna i Korkutmuş (TAN) — Fransız siyasi mahfelleri, Roma mülâkatla- havzası ve Balkan meseleleri müsbet bir formül buldukları kanaatindedir. AMERİKA GAZETELERİNE GÖRE N tüy York 6 (TAN) — Nevyork Taymis gazetesi, son Roma gö- erinin iki sebebi olduğunu yazıyor: 1 kanlı, m meseleleri dolayısiyle Almanya ve İtalyanın şaş- ZE » Na 8 (TAN) — Alman Harbi- 2 Fon Blomberg İngiliz kra- aktar Ziyme merasiminde bulun. arş, pişi Romsya gidecektir. Mr GAZETELERİNE GÖRE Ra AN) — Matbuat, Ro - lan #"Üşmelerinden sonra hâsıl 0 Kaaçanın İtalya ile Almanyayı | Bulup e Biçbir meselenin mevcut| Yazmaktağı. bir delil olduğunu FRANSIZ MATBUATI Yap , 5,5 (TAN) — Gazeteler, Al “ürü, , - Yan tebliğinden yeni bir Büy, isakı teklifi çıkacağını W-| * Anlaşmanm İngiltere ve Büiygz: dostlarından ayırmak hu - Mahal bir rol oyniyacağı Beşi, £ görülmektedir... Yan e Ö (TAN) — Alman ve İtsl ebetlerinin Fransa ve İn- afından kolaylaştığını ya - » İki memleketin daha agir mesaj yolunda bulun Miki bir e ilâve ediyorlar, VaR, Po9te, 6 (TAN) — Avustur » isiclimhuru B. Miklâs'm hare - bir resmi tebliğ nep- İki memleket” arasın” tereddüt içinde bulunması. Tansa ile İngiltere arasındaki yakınlığın gittikçe artması. Mısır Tam İstiklâline Kavuşuyor Kapitülâsyon Rejimi Kalktı Montrö, 6 (TAN) — Kapitülâs - yonları ilga konferansı bu akşam Mustafa Nahas Paşanın riyaseti al- tında toplanarak muâhede metinleri ni tasvip etti. İmza merasimi yarm yapılacaktır. Muahede kapitülâsyon ları kaldırmakta ve 12 senelik bir in tikal devresi kabul etmektedir. İnti- kal devrinde muhtelit mahkemeler çalışacaktır. ticeden memhun olmuştur. Bu mesut | netice, Mısırın Milletler Cemiyetine | girmesine hiçbir mani birakmamış Cenevrede bulunaçaktar. " amevi doğtluğu takviye et - A VUSTURYA RetstetMURU Viyan, DÖNDÜ B. Migg © (TAN) — Reisletimhur B. Sig etakatinde B. Şuşnig ve di, “lduğu halde Viyanaya gel- İngilterede Silâhcılık eselesi tü © (TAN) — İngiltere hü - Deşrolunan beyaz ki- BA An İmalâtmı devlet inhisarı . 7. İaraftar olmadığını anlet hükümetine göre, Balim, Sohopol yapmak silâhları Miye Panda siparişleri tahdit et Ü böy etmiyecektir. Onun için ak Serajti bir terakkiye yol aça - Vide $ hazırlamak lâzımdır. Bu yila üiltere hükümeti, mili mü eyi ke a am neşrine sit mu Pan ——— “mentolar Ticaret enferansına Bir | *yetimiz Gidiyor A i a (TAN) — 17 mayısta ği ten nacak parlâmentolar konferasma, Seyhan Pparlâmentolar sergisi m General Naci ığmda 4 mebusu- yemi anlar Gire - Söner san Sökmen,! hk Sebünu Halit Bayrak, Nİ. die ra ar Rasim Ferit Ta a Heyet rusu Kemal Ünsi. Badan Pazartesi ü Anka- Bay a YADA BİR NUMAYIŞ Piriş ASAK EDİLDİ Yaler ye TAA Met, Tag Pılmaamd ve 8( AA) — Bir takım nüma- an korkan hükü - BLUM KABİNESİ YİNE İTİMAT KAZANACAK Paris, 6 (A.A) — Mâbusan mecli. si, yarm öğleden sonra hükümetin u- mumi siyaseti ve bilhassa iktisadi ve içtimai islahatın tahakkuk sahasma isalindeki “vakfe, bakkında yapıla - cak bir takım istizabları müzakere g decektir, B. Blumun evveles yapmış olduğu beyanatı teyit edeceği ve umumi me- sal konfederasyonu ve patronlar u- mumi konfederasyonu ile yapmış ol. ng Sovyet »- Paktına Moskova İtiraza Başladı ÇÜNKÜ, FRANSA ICAP EDEN EHEMMİYETİ VERMİYORMUŞ Moskova, 6 (A.A.) — Izvestiya gazetesi, Fransız - Sovyet kar- şılıklı yardım paktının ikinci yıldönümü münasebetiyle diyor ki: “. Garbi Avrupa devletlerinin; uğrunda bu kadar uğraştıkları- nı her dakika söyledikleri sulh teşkilâtı, geçen iki yıl içinde bir erileme eserleri göstermiştir. adım ilerilememiş, bilâi ii: Fransa BU ANLAŞMIYA Önceden temin edilmiş birçok bağ ar son iki sene içinde gevşemişler - Merkezi Avrupa ve ondra, 6 (TAN) — Taç giyme İngiltere burada bir çok devletlerin Baş vekilleri ve hariciye mazırları Ş bir arada bulunmuş olacaklardır. Bu arada Çek Pastel . Hod- g za, Avusturya Hariciye Nazırı B. Şmit, Yugoslav Kral Ni Ni Prens 4 Pol de bulunacaklardır. En yeni haberlere göre bu üç devlet nda- g mı, İngiliz Hariciye Nazırı B. Eden ile eden meseleler hakkında görüşeceklerdir. B. Hod: Orta Avrupayı alâkadar a ve B. Şmit, Al manyanm Orta Avrupaya nüfuz etmek siyaseti hakkında İngilte- / renin ne düşündüğünü öğrenmek istiyeceklerdir. Bu görüşme A- yusturya istiklâline karşı İngiltere ve Fransadaki temayülleri mey» / merasimi münasebetle ğ | Bütün beynelmilel mahafil bu ne - | — kalkınmasında, Almanyayı açıkta © olduğu söyleniyor. nara a , bi , , | ş | k | | | , , "ar dana koymuş olacaktır. Çek Başvekilinin, Tuna havzasının iktısadi ğ bırakmamak siyasetine taraftar g i ARAT Mevkuflar Mani 3 Gelmiyor "Adana, 8 (Tan muhabirinden) — İstanbul tevkifanesinden kaçan katil Abdullah ile Tevfik, henüz burada - dırlar. Sevkedildikleri hakkındaki bha- berler doğru değildir. Bulgar Ordusunda Yeni Bayraklar Sofya, 6 (A.A.) )— Senjorj bayra| m münasebetile kral, hanedan ve hü kümet azası kordiplomatik, ecnebi ataşemiliterler; eski general, subay | | duğu görüşmeler hakkında meclise malümat vereceği zannolunmaktadır. Hükümet itimat tekririnin kabul edileceğinden şüphe edilmemektedir. Roma Mülâkatından Sonra.. A yni sırada vükubuldukları için göze çarpan son Ro- ma ve Peşte mülâkatları da niha. yet buldu. Romada, Almanya Dış Bakanı Fon Nöyrat ile Sinyor Mus- solini ve Kont Ciano arasındı ya- İ pılan görüşmeler neticesinde meş- rolunan resmi tebliğ, Almanya ile İtalyanm büyük meseleler karşı- sında ayni siyaseti güdeceğini ve Iki devletin diğer devletlerle daha sıkı teşriki mesaiye varmak için bütün gayretlerini sarfedeceklerini, bu teşriki mesainin daha büyük bir ekonomik ve siyasi istikrar için, 6- saslı temelleri garanti edeceğini anlatmıştır. Mülâkat sırasında İki tarafın siyasi bir ittifak akdine te- şebbüs ettikleri ısrar ile ileri sürül- müş olduğu halde resmi tebliğin si- yasi ve iktısadi teşriki mesahlen ve teşriki mesai sahasını genişletmek. ten bahsetmekle bu şeyiaları berta- rat etmek istediği göze çarpıyor. Netice itibarile Berlin — Roma mihverinin daha büyük bir Iktısadi ve siyasi istikrara önayak olmak için faaliyet sahasmı genişletmeyi istihdaf ettiği anlaşılmaktadır. Fransız matbuatına göre, Berlin- Roma mihveri Orta Avrupadan son İ ra Fransaya ve İngiltere İle anlaş- ve yarsubaylar, gençlik teşkilâtlari da hazır oldukları halde kıtaatı tef - tiş etmiş ve bunlara yeni bayraklar vermiştir. YAZAN: ÖMER mak teşebbüsünde bulunacaktır. Bunun için yeni bir Lokarnonun müzakeresine başlanması bekleni- yor. KATALONYADAKİ HADİSELER irkaç gündür, İspanya hâdi- selerinin siklet merkezi bir- denbire Katalonyaya intikal etti. İspanyanın başka kısımlarında da mühim hâdiseler geçtiği halde en büyük ehemmiyetin buraya veril * mesinin sebebi, İspanya âsilerinin mühim bir askeri plânmı tatbike karşı gelmekte olan Katalonyalıla- rm yurdunda ayrılık, dahili müca- veren en bellibaşlı ihtilâf ve ihtilâl unsurudur. Bunları bu mülhüm ve buhranlı zamanda böyle tehlikeli bir vaziyet almıya sevkeden sebep- ler hakkında biribirini tutmıyan birçok malümat verilmektedir. Bu “LEHİSTANDA YAHUDİ | MUHACERETİ Varşova, 6 (TAN) — Bir Polonya heyeti Fransız müstemlekât o maziri tarafmdan kabul edilmiştir. Bu he - yet Madagaskara giderek, oraya ne- kadar Yahudinin mühaceret edebile- ceğini tahkik etmek istiyordu. Fran 852 nazırı bu mesele hakkmda, Polon yanın Paris elçisile de görüşmüştür. Marsilya İle Odesa Arasında Moskova, 6 (A.A.) — Teofil Gotye adındaki Fransız gemisinin dün Ode. saya muvasalatı, yirmi (o senedenberi münkatı olan Marsilya - Karadeniz münakalâtmın yeniden başladığını göstermektedir. Bu hat üzerinde her ey seferler yâ- pılacaktır, RIZA DOĞRUL me.e.anae malâmat içinde anarşistleri vata- na hıyanetle ve faşistlerin maksat- larma hizmetle itham edenler var- dır. Bu telâkkiye göre, âsilerin en bellibaşlı hedeflerinden biri Teruel cephesinde kat'i bir muvaffalyet kazanmak ve Katalonya ile cümhu- riyetçi İspanyanm arasma girerek Çümhuriyetçileri Katalonyahların yardımından mahrum etmek ve böy leces mlihim bir ölçüde zâfa uğrat maktır, A silerin bu teşebbüsü başar- mak için uğraştıkları sira- da Katalonya ile cümhuriyetçi İs - panya makamatı birtakım tedbir- ler almak ihtiyacımı hissetmiş, bil- hassa kumanda birliğini temin et- menin hayati mahiyeti haiz oldu - ğunu anlamıştı. Tam bu tedbirin tatbik olunacağı sırada anarşistle- rin ayaklanmaları, hükümete kar $ı cephe almaları ve başı bozuklu - Zun devamını temin edecek bir va- ziyet almaları, haklarında çok fena şüpheler uyanmasına ve vatan hal- dir. Buna sebep, garbi Avrupa dev - letlerinin faşistlik tezyikine karşı ge lememiş olması ve mütecavizin, kolek İf emniyet sistemine darbe Üzerine darbe indirmiş bulunmasıdır. Diğer taraftan faşistlere en mukavim mâ niayı teşkil eden, Sovyet - Fransız İ paktma, Fransa tarafından lâzimge « İlen ehemmiyetin verilmemiş olması İda bu tetkikin başlıca sebeplerinden biridir. Sovyet Rusyanın hudutlarını korumek için ne kolektif sistem, ne| muahedelere ne de buşkalarınm yar dımina ihtiyacı vardır. Sovyet hudut larınm garantisi, yine Sovyet Kuv -| vetine dayanır. Halbuki biz, Fransız Sovyet paktından hudutlarımız için| bir garantiden ziyade, sulhün idame #ine bir yardımcı vazifesi beklemiş - tik. Fransanın da ayni şeyi düşüne - memiş olması bizi müteessir etmiş - KL Evlenmesi Londra, 6 (TAN) — Elyevim Fran sada Madam Simpsonun yanında bu lunan sabık kral Edvard İngiltere kralnm taç giymesinden on beş gün sonra sevgilisile evlenecektir. ELE Eskiye Rağbet Olsa! “Eskiye rağbet olsa Bitpazarına nur yağar... diye eski bir lâf vardır. Eski lâf olduğu için de kendi ifadesi veçlille pek te rağbette değildir. De- ildir amma, çorap ve kundura da bi- le pek gıcır gıcır yeni giymek biraz “bayramlık, manzarası arzettiği için kendini bilenler zimresinin çekindiği seylerdendir. Eskinin yeri bizde Bit. pazarıdır, amına baska yerlerde bi zim Bitpazarma o gönderdiklerimizin yüzde hiç olmazsa ellisi müzelere gi- der. “BPski,, ye zamanın tahribatına gö- güs germiş bir şey diye baksak der. hal fersudeliğinin gevşekliği, bir asil manzarası alır. Porselenin, halmm, mücevherin, binanın, adamın eskisi. ne rağbet ve hürmet ediyoruz da ne den hâlâ “Eskiye rağbet olsa Bitpa- zarma nur yağar, diye eski olan her şeyi hor, hakir görüyoruz. Bize bir #htiyarm elini öptüren, ona yerimizi verdiren his, nihayet onun eskiliğine olan hürmetimiz değil midir? Eski, yenilere âkıbetlerini göster. mesi yüzünden canlı bir derstir. Gö- rebilene ne muti! Göremiyenler İse hard harıl (Eskiye rağbet olsa Bit. pazarına nur yağar) der, dururlar. Daha fenası vardır. Bir adamın bir yerde eskimesi, kıdem peydahlaması işini çekemiyen çeneler, “eşek eski- mekle tavla başı olmaz,, demişlerdir. Lâkin biçare eşek hiçbir zaman tav- labaşı olmak sevdasma düşmemişti, Çünkü eşek eskidiği zaman eşekliği. ni kaybeder, pastırma olur, yahut kundura... Bir dostum bana sormuştu: — Neden en güzel taşlar, en kıy- metli mücevherler hep ihtiyar kadım- lardadır? Şu cevabı vermiştim: — Kuyumcular ve mücevherlerle bizim aramızda kadınları takdir hu- susundaki noktai nazar ihtilâifmdan dolayı. O cevap bir fanteziden ibaretti. Ha- kikat şudur ki, zaman eskiye, kendi eseri olduğu için diye fazla kıymet verir, Ben, eskinin eskimiş olmıyan. na bir canlı tarih diye bakar, onu sa- yesin. ünaağiieni Sik An MEESÂMİZE B. FELEK Zonguldakta Mithat Akif Günü Zonguldak, 6 (A.A.) — Eski parti ve halkevi başkanı Mitat Akifin öl. Köy Eğitmenleri İçin Proje Hazırlandı Maarif ve Ziraat Vekâletleri, nü- fus vaziyetleri muallim gönderilmesi- ne elverişli olmıyan köylerin talim ve terbiye işlerini başarmak ve köy- de fenni ziraati tesis ötmek Üzere is- tihdam edeceği köy eğitmenleri için bir proje hazırlamıştır. Bu projeye göre, eğitmenleri yetiştirme masrafı Vekâlet bütçesinden verilecek, ayda en az 10 lira aylık tahsis olunacaktır. ni muamelesi görmelerine salk ol - muştur. Katalonyadaki anarşistlerin a- yaklanmaları ve silâhlarnı yurttaş- İarına karsı kullanmaları sırasında vukubulan hâdiselerin ehemmiyeti- ve ölçüsü hakkında doğru, dürüst malümat yoktur. Fakat iki taraf | arasında çarpışmalar vukubulduğu | ve arada birçok kimselerin maktul düştüğü ve yaralandığı anlaşılıyor. Katalonya hükümetinin vaziyete hâkim olduğu ve anarşistleri silâh- tan tecrit ettiği hakkında gelen ha- berlerin de ne derece doğru olduğu henüz tavazzuh etmemiştir. Fakat Valensiya hü kümeti vaziyeti tasfiye için tedbir almakta ve hâdisenin vahim bir ma- hiyet almaması için hiçbir gayreti esrgememektedir. Bu teşebbüslerin süratle netice vermesi umuluyor. Son günlerde, İspanya âsilerinin Tervel taraflarında mühim bir ha rekette bulunmamaları da, dahili hâdiselerin cephe üzerinde tesir et- miyen bir mahiyette olduğumü Yem termektedir. Hâdisenin etimhuriyetçi İspanya için mihim bir imtihan teşkil etti. lin üçüncü yıldönümü münaseba. jtiyle bugün başta parti başkanı İ olduğu halde parti ve halkevi ve be- lediyeden ve dostlarından bir grup merhumun kabrini ziyaret etmişler ve çelenkler koymuşlardır Fransız Heyetile Müzakere Başladı Ankara, 6 (TAN muhabirinden) — Dün Ankaraya gelen Fransız ticaret heyetile müzakerelere başlanılmıştır. Bu sabah ta Macarlarla müzakerele- re devam edilmiştir. Yarım da Polon- ya hükümeti ile hükümetimiz ara - sında yeni bir ticaret ve klering an- laşması yapılması etrafında müzake- relere başlanacaktır. Kamutayda Yarın Neler Görüşülecek ? Ankara, 6 (TAN) — Kamutay ya rmki toplantısında şunları müzakere edecektir. İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 İ mali yılı bütçesinde 80 bin liralık mü nakale yapılmasına dair kanun lâyi- hası ve bütçe encümeni mazbatası, Türk - Sovyet 9 temmuz 1922 tarih. li demiryolu mukavelesinin 16 me ve 12 inci maddelerinin tadilen ve tef siren 20 teşrinievvel 1938 tarihinde Moskovada akdedilen anlaşmanın tas diki hakkmdaki kanun iâyihası ve hariciye ve naf:a encümenleri mazba taları, Devlet demiryolları ve liman- ları işletme umum müdürlüğü me « mur ve müstahdemlerinin ücretleri « n& dair olan 2847 sayılı kanunun ba zi maddelerinin değiştiriimesi hak - kındaki kanun lâyihası ve nafıa, ma- liye ve bütçe encilmenleri mazbata» ği şüphe götürmez. ları,

Bu sayıdan diğer sayfalar: