7 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2

7 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

dir, Ameli olsrak tenvir ettiği nokta, © sanı duyulan müesseseler verem has- © ki, herbi © karşı gelmek en mühim bir iştir. Uç © yeniden dört beş modem pavyon inşa £ hava taarruzun: © tehlikesine karşı tayyare almalıdır. Müzumlu vasıtalar» sarfedilebilir. 2 e Hi N elere alk, En Fazla İhtiyaç Duyuyor ? Reyler En Çok "Hastane,, Üzerinde Toplanıyor Okuyucularımıza dedik ki: "Elektrik Şirketinin fuzuli olarak halktan aldığı para üç milyon lira tutuyor. Bu para tahsil edile- | cek olursa ne gibi maksatlar için Şu nokta hakkında yanlış bir ka-r nmasım: Üç milyon lira an- üzakere mevzudur. Bugün a değildir. Bunun İ- lik ancak nazari halam ne gibi içtimai müesseselere ihtiyaç duyduğudur. Sarahatle görülüyor ki en çok nok- tanesiyle çocuk bakım yerleridir. Bir de halkımız hava tehlikesini duyuyor “ ve mümkün olan her vasıtanm bu tehlikeye karşı kullanılmasını istiyor. Aldığınız cevaplar o kadar çoktur neşre kalksak, sayfalar. ca yer ayırmak içap eder. Bunun için cevaplarm elimize geçme sırasiyle ancak bir kısmını neşredebiliyoruz. Bunlar diğerlerindeki fikirleri de e-| esas itibariyle temsil ediyor. e Veremle Mücadele Cemiyeti | İkinci Reisi mütekait General Galip Pasiner — Şehrimizdeki verem savletine * milyon Ilranm bir kısmiyle Erenköy sanatoryunanun geniş bahçesinde etmeli. Şehrimizin muhtelif mahal lerinde beş altı modern verem dis. © panseri tesis etmeli, Mütebaki para- yı bu dispanserlerin idaresine daimi | irat temini için bankalara yatırma- k. Professor masını m. — Uğmilyon lira münhasıran geh- rin imarma tahsis edilebilir. “Bunun için de bu işe aklı erenerden bir heyet kurulmalı ve bu heyetin lüzum göste- Teceği mübrem ihtiyaçları harcanma o Vilâyet P. T. T. müdür muavi Üstünuçar — Elektrik şirketinden üç milyon alınırsa üç mühim işe tahsisi pek ye rinde olur sanırım: 1 — Bir milyonu Adliye sarayma, 2 — Bir milyonu verem hastanesi ne. | 3 — Bir milyonu tayyare alınması. | 10 | . — Eyüpte Gümüşsuyu 3 numarada Vedia “ — Şehrimizin hastane ihtiyacı bü. yüktür. Bence, bu para, mevcut has- “ #ânelerin genişletilmesine ve yeni has taneler İnşasma harcanmalıdır. o Üç milyonla İstanbulun üç semtinde üç muazzam hastane kurmak en miinasi. bidir.., k 9 i Taksim, Fruzan Palas 3 nama- | rada Bayan Bedia — Bu para ile şehrin kimsesiz ve bakımsız çocuklarma büyük bir yurt yapılmalıdır. Dünyanm hiç bir ye - rinde Istanbuldaki kadar çocuk sefa- İleti yoktur. Şehrin her tarafında ya- Imayak, üstübaşı pejmlirde e birçok “ yavru görüyoruz. Bunları kurtarmak lâzım. Bu iş, bu para ile her halde| mükemmelen yapılabilir. *. © Feneroylur, istasyon karşısında No. 6 mütekait Saik Yaran — Bu para ile sevgili yurdumuzu a kargı korumak için tayyare almmalıdır. Li Fatih, Mahmut Parlar — Bu paranm bir kısmı ile hava © Biz kısmı da halkm korunması için k . Müddeiumıumi muavinlerinden Fehmi Çağıl — Ben, bu almacak paranm hasta- kullnılmalıdır?,, Müddeinmumi muavinlerinden Hikmet Özden — Elektrik şirketinden istenen üç milyon lira eğer defaten tahsil edile- cekse bunun (500) bin lirasiyle 1s. tanbulda bir hastane yapılması, geri kalan 2,5 milyon lira da bu hasteneye daimi gelir temin edecek akara veril- melidir, Li Müddeismumi muavinlerinden Sadan Gazioğlu — Ben bu para ile memleketin Üç yerinde üç büyük hastane kurulma- sını teklif ediyorum, Erzurum, Diyar- bekir, Istanbul. e Çemberlitaş, Köktaş sokağında Ş. Toksöz — Bu para ile şehrimizde büyük ve asri bir stadyom yapılarak gençliğe hediye edilmelidir. . Selimiye Ferit Arat — Bu para, Kızılaya ve Çoruk E sirgeme Kurumuna verilmelidir. . Emekli deniz yarbaylarından Şefik Arıduru — Elektrik şirketinden geri alma- cak paranm tam yerine sarfedilmesi için, bu parayı elektrik şirketinin sa- tm almmasma harçetmekten doğru bir şekil düşünülemez. | . Devlet Matbaası Sağışmanı Hi: #Tarışık » — Üç milyon liranın en az bir mil yonunu hemen her bucağı orta çağ köycüklerinden biri olan yüzlerce 80- kağımızım xıklandırılmasına, syırma- U; bir milyonunu yazım toz bulutları altında ve kışın çamur deryast halin- de acmacak bir kılığa giren yine © sokakların hiç değilse bayağı kaldı- rımlarla örtülmesine harcamali; Ü- çüncü milyonuyla da bütün İstanbul okullarındaki yoksul çöcukların do - yum, yiyim ve bakımmı, kitap ve baş- ka ihtiyaçlarını sağlamalı, hastalıklı yavrucuklara ilâç, gıda ve şifa dağıt- malıdır, . Emniyet İkinci şube müdürü Necati — Bu para ile hastane ve mektep yapılmalıdır. Böylelikle tedavi için A- nadolunun birçok yerlerinden buraya gelen hastalar sıra beklemekten kur- tulmuş olurlar. Tlk mekteplerde de yarım tedrisat yapıldığını görüyoruz. Mektep yapılırsa bu ihtiyaç ta kar- şılanmış olacaktır, . Yedikule, Hactevhattin No. 36 Kemal — Bu para ile İstanbulda bulunan anasız; babasız, fakir, perişan, sefil, çocuklara sanat mektepleri açmak ve bu çocukları sefaletten kurtarmak, bir miktarını da düşkünler evine ver- mek. . Tabibi Adil Enver Karan — Elektrik şirketi bu parayı İstan- bul halkından almıştır. Yine bu hal- kım umumi menfaatlerine sarfedilme- Yidir. Bence bu para ile Istanbulda tam teşekküllü ve modem bir hasta- ne yapılmalıdır. Ilk düşünülecek bu- dur, Sonra yol, ışık ve saire gelir. * Davutpaşa 67/69 numarada top- çu mütekaitlerinden Mehmet Tevfik — Uç milyon lira, şehri ve halkı zehirli gaz hücumlarndan korumak için yapılacak tertibat ve tesisata har canmalıdır. Geri kalan ufak bir mik- tar da (Kızılay) teşkilâtma verilme- lidir. “pelere tahsis edilmesini teklif ediyo- r Geçen hafta İnönlinde tay- yareci Bayan Yıldız paraşüt- le atlama tecrübeleri yapmış- tar. Yildram muvaffakıyetli at- layışları binlerce halk tara fından alâka ile takip edil- miştir. Bu resimde, Bayan Yıldızı atlamalardan önce halk arasmda görüyorsunuz. Hilesiz Süt Satmanın da Yolu Varmış! Geçenlerde hazırlanan bir tallmat- bameye göre, halis sütler kırmızı 6- tiketli güğümlerde, kay sütler mavi etiketli güğümlerde yağı alınmış sütler de yeşil etiketli güğümlerde satrlacaktı. Aylardanbe- ri şehir içinde yeşil ve mavi etiketli güğümlere rastlanmamıştır. Fakat,| kırmızı etiketli güğümlerde kaymağı veya yağı alınmış sütler görülmüştür. Hakiksten halis süt satan veya salmak istiyenler; diğerlerinin böyle | sağı alınmış ve Kendilerini de föğeleğ eseklerini göz önlnde tutarak Sıhhiye Müdürlüğüne müracaat etmişlerdir. Sıhhiye Mü- dürlüğü, bu müracaati haklı bulmuş ve belediye zabıtasın süt kontrolü ne daha fazla ehemmiyet vermesini istemiştir. 0 Belediye relsi, bu İş Için şubelere emir vermiştir. | Hıdrellez yağmurlu Geçti Hidrellez. yağmurlu ve kapal: bir hava ile girdi. Dün, Kâğrtaneye, muh | telif mesire yerlerine ve kırlara git-| meyi kuranlar akşama kadar yağan yağmurlardan buna imkân bulama) dılar. Havaların mayısın ilk günlerin de de yağışlı gitmesi, yazın bu sene biraz gecikeceği endişesini veriyor. yg ezatlane müdürü B. Fatin diyor “— Havalarda hiçbir gayritabi - lik yoktur. Bu sene mahsul yılıdır. Devamlı yağmurlar berekete işaret- tir. Çiftçi de vaziyetten son derece memnundur. Maamafih, bir iki gün içinde iyi havalara kavuşacağımız muhakkaktır. Çöpleri Belediye Dökecek İstanbulun çöp işi bir türlü halle. dilememektedir. Poyraz havalarda çöplerin en az 14 mil açığa ve lodos havalarda Karadeniz cihetine dökül. mesi mecburiyeti bu işi üzerlerine al- mak istiyen müteahhitleri düşündür. mektedir. Bunun için alâkadarlar çok para istemişler, belediye de buna im- kân görememiştir. Bu vaziyet karşı- sında belediye bu işi doğrudan doğ- ruya kendisi idare etmiye karar ver. miştir, Şimdi, dökülme işlerinin nasıl, ka- ça ve ne gibi vasıtalarla yapılabile. İnönünde Yapılan Uçuşlar >öriiman | Gi AN — Muallim Mektebi Kadrosu Maarif Vekâleti, Yüksek Muallim mektebinin ayrı bir binaya taşınma- snr muvafık görmüştür. Bu mektep için Vefada eskiden başlanan ve ya- rm kalan Talebe yurdu binasmdan istifade edilmesi ve buranm asri bir mektep binası haline getirilmesi dü- şünülmektedir. Bu ihtiyaç, mektep kadrosunun bir misli arttırılması kararmdan doğmuş tur. Vekâlet, fazla muallim yetişti- rilmesi için bir çok kolaylıklar gös- teröcek ve mektep kadrosunu da ge nişletince yatılı olmak Üzere buraya fazla miktarda talebe bulabilecektir. Yalovanın İmarına Başlandı Ankarada bulunan Akay müdürü a naşyrojesi etrafında alâkadarlaFin. * tatlarda bulunmuştur. Prost tarafından be- zırlanan projenin tatbikine başlan - mıştır. Bunün için mimârlardan mi- rekkep bir Heyet idare emrinde Çe-| lışmaktadır. Projeye göre, kaplıcalar civarma | yeni otel ve eğlence yerleri kurula - cak, Yalovaya büylk bir meydan a. çılacaktır. Bundan başka modern bir vapur iskelesi kurulması kararlaş - mıştır, Kendini Trenden Aşağıya Atan Kadın Evvelki gün İstanbuldan Edirgeye hareket eden posta treninden bir ka- dm kendini aşağıya atmış, ağır suret. te yaralanmıştır, Hâdisenin tafsilâtı. nı yazıyoruz; Hamide isminde 26 — 27 yaşlarm- da genç bir kadm, Bakırköyüne git- mek Üzere Sirkeci garma gelmiş ve gişeden Bakırköy için gidip gelme bir bilet almıştır. Kampana gürültüsü arasında va - gona âtlıyan Hamide, Kumkapıya yaklaşıldığı sırada bu trenin Edime- ye gittiğini öğrenmiş ve büyük bir telâşa düşmüştür, Kadıncağız, Kum- kapıda trenin yavaşlamasını fırsat bilmiş Ve kendisini traverslerin Üze- rine atmıştır. Imdat İşareti üzerine tren durdu. rulmuş, muhtelif yerlerinden ağır ya- ra alan kadın derhal hastaneye kal dırımıştır. Havagazi Ucuzladı Kadiköy ve İstanbul Havagazi şir- ketlerinin yeni üç aylık tarifeleri tes- bit edilmiştir. Kadıköy tarifesinde gazın metre mikâbı 634 den 539 kuruşa, İstanbul ücretleri 66 dan! 5,36 ya indirilmiştir. ceği ve bu vasrtalarm nasıl tedarik olunacağı tetkik ettirilmektedir. Beyoğlu yakasınm yeni terifesi pa zartesiye yapılacaktır. İ Kurtarma İşletmesi,, 1.5.7 e Gemi Kurtarma Şirketi Vaziyetini Düzeltiyor Gemi Murtarma Şirketi, senebaşından bugüne kadar kara sula rımızda İl gemi kurtarmıştır. yarım mil İki buçuk senedenbe: $ olacaktır. Gemi Kur- İtarma şirketi 936 senesinde 67 bin lira kazanmış ve bu parayı amortis- man olarak ayırmıştır. Diğer de nizbanka bağlandık ismini ve mi kil olarak idare edilecektir. Şirket, kurtarma işinden 100,000 lira daha alacak Üç gün evvel İzmir körfezinde ka- raya oturan İngiliz bandıralı Ary Lenson vapuru bütün çalışmalara reğmen kurtarılamamıştır. 1930 nde İngilterede İnşa e- dilmiş olan bu vapurun içindeki ha- mulesile birlikte kıymeti bir milyon lira tahmin mektedir. Gemi kur- tarma şirketinin bu işte en aşağı yüz bin lira kurtarma parası alacağı he- Beynelmilel nizamlar Ve bu miktar serbest döviz 0- Geliboluda oturan Yunan bandıra- ı Michalyos vapuru kendi kurtarmıya çalışmaktadır. Liman İdaresinde dün sabahki toplantı Dün sabah Liman idaresinde İktı- sat vekâleti müşaviri Fonder Porte- nin iştirakile bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda yeni yolcu salonu inşaatı yapılacak tesisat ve an- eleri görüşülmüştür. Bu poları ile İtahmil tahliye izl z kararlar verilmişti Fonder Porten, gehrimizdeki bütün iktsadi müesseseler üzerinde tetkik- ler yapacaktır. - —— gecikmiyecek Topanedeki Mumhane antrepolar inşaatının bir müddet gecikeceği ya- salmıştı. Liman İşletme idaresinden aldığımız birmektupta bu inşaat geri bırakılmıyncağı ve derhal ya - pılacağı bildirilmektedir. Festival İçin Gelecek Seyyahlar Festival eğlenceleri dolayısile şeh- rimize Anadoludan ye yabancı mem- leketlerden gelecekler için belediye çok kolaylık göstermiye karar ver. miştir. Bazı lokantalarda ucuz ye - mek verilmesi temin edileceği gibi ay rıca otellerde de tenzilât yapılacak- tır. Ş kadar on beş otel, fes tival için yüzde elli ucuzluk yapacak- larmı bildirmişlerdir. mmm Mİ BİRKAÇ SATIRLA sküdarda bir çocuk bahçesi ya pılacaktır. Y naf gibi çay harman eden, pa- ketlere koyanlarla her türlü bahar ve sakız satanlar da sıhhi muayeneye tâbi tutulacaktır. . R amide nahiye teşkilâtının biti. rildi, rafa bildirlimiştir. 7 May 1937 CUMA Yeşilköy meteoroloji istasyonundan ahı - san malimata göre, havanın Şark mımtaka unda açık, Trakya ve Cenabu Şarki mm. takalarmda, Orta Anadoluda kapalı geç mesi rüzgârların Garp istikametinden orta kuvvette esmesi muhtemeldir, DÜNKÜ HAVA Dün sabahleyin yağmıya başlıyan yağ - mar, kısa fanılalarin akşama kadar devam etmiştir. Yağan yağmurun miktarı 20 metre olarak tesbit edilmiş, on liradan fazla para alacağı hesaplanmaktadır. kriz ge.) ——— et bu suretle vaziyetini nis- z müesseseleri gibi De- sonra “Gemi alacak | kendini | . iyecek içecek şeyler satan 0 dün vilâyetten her ta-| hava tazyiki Bu işlerden Şirketin aşağı yukar! zak Sama | | B. Harry N. Hovvard Amerikalı Bir Âlim Şehrimizde NM mr vard, bundan bir müddet evvel İst buldan geçerek Ankaraya gitmisti. Profesör N. Hovard, dün Ankarad8# şehrimize dönmüş ve Perapalas ol&" line inmiştir. Amerikalı Alim, dün kendisile SÖ rüşen bir muharririmize demiştir Xİ* “ — Bir tarih bocası olduğum Xi Şark tarihi beni pek fazla alâkada” eder, Hiç şüphe yok ki, Şarkın es 88 yanı dikkat memleketi de Türkiye © dir. Bu itibarla benim Türkiyeye Kaf“ $ çok büyük sempatim ve alâka vardır, Osmanlı ve Türk tarihini ç0X geniş mikyasta tetkik ettim. Bundâ9 bir müddet evvel Osmanlı İmpar8 * torluğuna alt bir de kitap yazmıştım Bu defa yaptığım tetkiklerden sonr$ Türkiye ve Yakm Şark hakkında bİF kitap ve muhtelif makaleler ğm. Ankara bende fevkalâde bir inti“ İba bıraktı. Pek kısa bir zaman içi İde çök muazzam işler yapılmış. Tür“ kiye çok geniş terakki hamleleri Y# pıyor. Ankarada bulunduğum sırada KY“ metli Başvekiliniz İsmet İnönü “€ Dahiliye Vekiliniz Bay Şükrü Kay* ile tanışmak şerefine nail oldum. mütehassisim, İstanbulda on gün kadar kalacağı” camileri ve müzeleri gezerek ilmi kikatta bulunacağım. Çok hoşum giden memleketinizde ne kadar sam doyamıyorum. İlk fırsatta tek” İ rar gelmek benim için büyük bir olacaktır.,, Amerikalt profesör, on gün son”* Atinaya gidecek iki üç gün kaldıki” Bugünkü hava: BULUTLU Hızır: | 1353 Rui Sinday Gün3i 1356 Hieri Safer: 25 Nisan: 28 Güenş: 452 — Öğle: o 1210 İkindi: 16,06 — Akşam: 1910 Yatar: 20,57 — Imsâk: * 203 757,5 milimetre, hararet en çok 15: © İ12 santigeit kaydolunmuştur. p

Bu sayıdan diğer sayfalar: