6 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 9

6 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

öcü Konak, Derin Bir Sessizlik İçinde İdi Nik, ağı Üçüncü günün hitam bul Mahsus bir takım elbise ge la MİS. Bunları giydirdikten son » Ya; > Haydi, baka ti İm. Şimdi, 0 2a- | gvarete gideceğiz. işti, anin karanlığında, bir çok kop, , ardan dolaşmışlar; büyük bir ta, Bitmişlerdi, Bu büyük ko- Avia, 5 bir siüikünet İçinde idi. Mi giye odalarda ağırbaşlı, te - Bize YİNEMİ adamlar oturmuş; ses- Haan kekleri. Ortada do - 'eler bile, yürlirken ses çı- karmaktan Ihtiraz etmektelerdi. Yük vE Câbirin delâletile bü - Mi ir odaya girmişti. Bu odanm dap, çi Üzerinde oturan bir kaç a- Ma, örabimi görür görmez ayağa Yar Ona hürmetle selâm Riy£ oturmak için yer göster - aşlim, fevkalâde metin, soğuk Öne © iradesine hâkim bir yars- öy ik olmakla beraber, ken- Bn yy e Tüsecek zatin kim oldu- Tak Sez Tan evvel anlamak için me- Biz, Ge İdi. Etrafma, süratle kiye edirmişti, Köşede oturan yaş- işti, yp, PAZArI dikkatini celbet- Sina ,, ekim bu adam da, kendi- ty, büyük alâka göstermiş- Balreye © süren yolculuklarma ve tarak dair bir takım sualler 80- Mörle, 1078 Birişmişti. Fakat bu ? va Bizli bir helecanla çar- imi tatmin edecek mahi- Pette değindi. edece! B: sırada, Câbir de ortadan ki şe “Sbolüvermişti, Aradan i- baligi SA Yakın“kir zaman geçtiği Ve İce o Yaşlı adamm mânâSiz » glboş suallörikin arkası gek tık ii Cabir görünmüştü. Ar- baeüete İmin içinde bir sikmtı BO DlİŞt. Kendi ine: Kendi kendine raya geti 2. Al Tüsülmeei Ya getirdiler?.. gö- lâzım olan şeylerden ni- Yİ bahsetmiyor si e söylenmişti, Üney yi, PU Bikmti içinde iken; O- Yetene Pismdan bir ses işitmişti. —M eğilen bir köle: Buz, terem misafiri. Buyuru- Bayi tp AVE, (brahim) 4 gaşırtmış- De © zaman, görüşeceği zat miz karşılaşmamış olduğunu Tak, çete Hemen yerinden kalka e takibe başlamıştı. Önünd bir revaktan geçmişler. dar, , Köleler bekleşen bir kapı- iİşlerdi... Câbir; gülümsi. karşılamıştı. İbrahi. eğilerek o murıldan- Yerek Onl Min kulağını Müş, kaza, iminle görüşeceğini, EN Möylermemiştim, Hayır, Artik, bildirmek zamanı gel- şu mâ — ii G *NŞ İbrahim, bu müselsel £- #imler karşımda bir an take Fakat bu kadar Müzyrye teşrifatı görür görmez; etini ire ceği zatın ehemmi. Beni, bir b etmişti. Bu ânâ kadar Möragi,, DAYTet İçinde, her türlü *e yay KÜlfet ve meeburiyetle- Yİ Yaşamış olan bu ser. ekleye Türk oğlu, birdenbire E ME Cübir, gülümsiyerek: hareket et e Namıl istersen, öyle İye ceva mamiyle serbestsin. Bekiiyon, vermiş. Önünde, fl doğru g siyah perdeli bir ka: ilerlemişti, kali Câbir gelmiş. Ona, Mek. O . İbrahim de onu takip etmişti. Kalbinde garip bir ürperti hissede- rek, Câbirin arkasından, bir oda ya girmişti, Ancak iki büyük bal- mumu ile aydmlanan bu oda. loş bir mabede benzemekteydi. İbrahim, birdenbire kapıldığı he- yecandan hiç bir şey görememiş. Odayı boş zannetmişti. Fakat; kendisine rehberlik eden Câbirin, iki elini göğsüne koyarak — bir köşeye doğru — yerlere kadar 6- gildiğini görür görmez, gözlerini hemen o köşeye çevirmiş. İşte o zaman orada; tamamen siyahlar giymiş olan bir zatın, tatlı bir te bessilmle kendisine bakmakta ol- duğunu hissetmişti. u tebessüm, o kadar munis ve o kadar cazipti ki; İb- rahimin kalbini bir anda sarıver. mişti. Kendisine gülümsiyen bu zat, sanki ona kırk Yıllık vi asinâ bi gelmişti... Eğer bir başkası ii ; belki — daha hâAlâ iki büklüm duran — Câhirin hareket. lerini taklit eder; ve müfrit ta. zim ve tekrim DE e YE gi- rişirdi. Halbuki; ruhu ve eri, şimdiye kadar hiç bir kayıt altma girmemiş olan bu saf ve samimi “Türk oğlu, sadece sağ elini göğsü- ne koyarak o köşeye kadar ilerle. miş.. Orada, sağ dizini yere koya- rak, saf ve açık bir lisanla: — Bizim memleketimizde, bü- yüklerin ellerini öperler. Müsaade edin. Ben de sizin elinizi öpeyim. Demişti, Bu ii Türkün gösterdiği şu 8af hareket ve arzu, (İmamı İbra. him) in son derecede hoşuma git. mişti. Hemen, sağ elinin avucunu a çarak onun dudaklarına doğru u- a de. sevdiğimiz evlâtları- mıza elimizi uzatmakta tereddüt etmeyiz. 5 Cevabmı vermiş! İbrahim, dudaklarını (İmam) m avucuna dayamıştı. Gözlerini ka pamıştı. Bir an süren tatlı bir vecit ve istigraka dalmıştı. Ve © anda, sanki manevi bir 8€8: — Ey İbrahim! Bümiş ol ki; şu andan itibaren, artık hayatım en büyük ikbal kapısı sana açıldı. Diye, onun ruhuna büyük bir müjde fısıldamıştı. İbrahim, hissettiği manevi bir neşe ve saadet içinde kalkarak ge- Tİ çekilmek istemişti. Fakat (İma- mi İbrahim), onun elinden tuta- rak: — Şuraya, yanıma otur... Seni, yakmdan görmek İsterim. Demişti, * İbrahim, oraya diz çöktükten sonra, (İmam) ın suallerine büyük bir saflık ve serbestlikle cevap ver mişti, Ve aralarında, şöyle bir mu- havere geçmişti: — Küfede, (Zeyd) i müdafaa et- mek için çok büyük kahramanlık göstermişsin, Buna sebep neğir?.. — Yi. İmam!. Bunun sebebi, gok basittir. (Zeyd), Resüililekre- min en sevgili torununun torunu- dur. Ona hücum edenler ise; hal- ka zulüm eden. ve ancak bu zulüm ve cinayetlerle saltanat süren E- mMevi güruhuna mensuptur. Kal binde zerre kadar iman olan her müminin, Peygamberin hanedanı- na yardım etmesi lâzım gelmez mi7, — Görüyorum ki, Emevilerden nefret ediyorsun. — Yalnız, ben mi?. Onlardan nefret etmiyen kim var?. Belki, kendi kendilerinden bile nefret e- diyorlar.. Ah, siz bir kere Horasa- nı, Azerbaycanı, İranr dolaşsanız.. Onların yaptıkları zulüm ve seyiâ- ti halktan sorsanız... (Arkası var) Hıdırellezde Kuzu Dolması Şimdiki takvimimize göre Mayısm altısına düşen Hıdırellez gününe uka lâlık etmeyi seven adamlardan ba- zıları Çingeneler bayramı derlerse çok kimse» lerin Hıdırellez gelme den önce kuzu eti yemesini yürek- lerinin götürmemesidir. Kuzu s8 - dece anasmım siitünü emerek hiç ot EKONOMİ Şehrimizde Demir Bir Aylık ; İhracat ; İyi Geçti B ralık halı satın almıştır. cuzluğu ve kalitesinin iyiliği, sarfiyat çoğalmıştır. Fiyatlar da verecek derecededir. yeni | memnuniyet | .—.. Ekstra buğday | fazla aranıyor | Dün zahire borsasma otuz vagon| buğday, bir vagon çavdar dört vagon arpa gelmiş ve kâmilen satılmıştır.) Dünkü #atışlar oldukça hararetli ve istekli olmuştur. Ekstra buğday isti. yenler çoğalmış ve Konyanın meydan malı ekstra beyaz buğdaydan bir va. gon kilosu 7,07 1-2 kuruştan, Pulatlı. nm beyaz sıra misli 7,02 1-2 kuruştan alınmıştır. Umumiyetle bütün buğday cinsleri üzerinde gelen malm fazia.| lığma rağmen kiloda beş para kadar yükselme olmuştur. Yalnız çavdarlar da ve arpalarda fiyat ayni kalmıştır. Çavdarlar 4,27 1-2 kuruştan, arpalar dat,15 kuruştan müşteri bulmuştur. | Satılan buğdayların mühim bir mik - tarı yerli fabrikalar tarafından satm alınmıştır. Bir miktar da ihracat için satılmıştır. rek çayırlarda ot yeyince — bir ya gına kadar — yine kuzu sayılır, Fakat ona artık yabancı kuzu, ya- hut tuzlu ot yemiş kuzu derler, E. ti yine makbuldür amma, süt kuzu. | su kadar eti gevrek ve lezzetli ola. maz, İ Süt kuzusu olsun, bayağı kuzu | olsun, kuzu etinin lezzetli olduğun- da kimsenin şüphesi yoktur. Yalnız, birçok kimseler, kuzu eti koyun eti kadar beslemez derler. Her hangi bir etin insanı beslemek kabiliyeti İnsana vereceği kalori miktarma ok duğuna göre kuzu budu ile koyun budunun verecekleri kalorileri mü- kayese edelim: Koyun budunun yüz gramında 62,87 nisbetinde sudann sonra 17, 18 azotlu madde, 18,99 nisbetinde de yağlı madde vardır, hepsi birden 242 kalori verir. Halbuki ayni miktarda kuzu bu- dunda 58,60 sudan sonra 17,80 a - zotlu madde, 22,62 nisbetinde de yağlı madde bulunur ve bunlar 269 kalori verirler. Demek olur ki kuzu budu koyun budundan daha ziyade besler, Zaten herhangi bir etin vereceği kalori nisbeti asıl et kısmından zi- yade etlerin arasmdaki yağ nisbo- #ine bağlıdır. Kuzu da yağlıca olur- sa yağsız bir koyun etinden elbette daha ziyade besler... Bundan baska | hayvanın ön veya arka ftarafma göre beslemek kudreti de değişir. Kuzu etinin lezzetçe en makbul ta rafı but tarafı olmakla beraber, kol ve baş tarafmın besleme kabiliyeti altıda bir derece fazladır. Kuzu etinin bir kabahati pek ça buk bozulmasıdır. Koyun eti gibi durmıya gelmez, taze yenilmek lâ- zumdır. Bir de kuzu eti romatizma- hlara iyi gelmez. Pek küçük olursa ishal verir, Onun için, kuzu dolmasınm en lezzetlisi süt kuzusundan yapılmak | Malzeme İmalâtı Bir Hayli Arttı u ay ihracat vaziyeti umumiyetle i; geçmiştir. Yalnız yumurta ihracatı ; zayıftır. Halıdarımız için Hindistan müşterilerimiz arasına girmiş ve elli bin li- irk halılarının u- Hint piyasasın- da daimi müşteriler temin edecektir. Tütün ihracatı da ehemmiyetli miktarda artmıştır. Deri ihracatı azalmış olmakla beraber dahili Avrupada Demir Fıattarı Düşüyor Demir ve demirden yapılan birçok tip mak zemenin şehrimizde kurulmuş sanayi müesse selerindem yapılmasına başlanmıştır. Bu mad. deler arasında menteşeler let denilen pencere tırkasları, kapı topuzları, kapı halkaları, muhtelif kilitler, hayvan nalla. ürmeler, ispanyo- “Jr, muhtelif ziraat ve bahçe âlet- Borsada Dün İyi Satışlar Yapıldı Dün borsada hararetli muameleler olmuştur. Paristen 284,5 frank gelen Türk borcu Üzerine 20,85 lira fiyat açılmış, bir hayli satışlardan sonra 20,15 lirada kapanmıştır. Kuponsut olarak merkez bankası hisseleri 89 liraya çıkmıştır. Sivas - Erzurum bis İseleri de 95.75 liraya yükselmiştir. Anadolu obligasyonu da 40 lirayı bulmuştur, Dünkü muamelelerde yal nız aslan çimentosunda yeniden on kuruş tenezztil olmuş ve 14,20 liraya düşmüştür. Merkez bankasında #ter lin 622.625 kuruş tesbit olunmuştur. Paris borsasında Paris borsasında dün iyi muamele Borsa tabi halini al - mıştır. Bugün yortu dölayısil4 'Püris borsasi kapalı bulunacaktır. Fransız frangı 109.94 olmuştur. Diğer hisse lerin fiyatları şöyledir: Osmanlı bankası hisseleri açılış ve kapanış 449 - 449 frank, Paris elek - trik hisseleri a ve kapanış 1405 - 1427 frank, Süveyş kanali hisseleri açılış ve kapanış 23045 - 24000frank, | Doyçe Royal hisseleri açılış ve kapa. DIş 5110 frank, Fransız rantı hisseleri açılış ve kapanış 65,10 - (65,80 frank, Yugoslav rantı hisseleri açılış ve kapanış 215-216 frank, 1903 Mısır kredi fonsiyesi 101 -101,50 ————) I BORSA | 5 MAYIS ÇARŞAMBA | PARALAR Ek Sİ R akn 625.— 125.— hi Sterlin Dolar Fransız Pr. Liret Belçika frangı İsviçre Pr. Leva Florin Çekoslovak kro. Şiling Mark Zet Pengo Ley Dinar İsveç kuronu Altın Banknot 1058, 258 ÇEKLER Londra Nev.York Paris Milâno Brüksel Atina Cenevre Sofya Amsterd 276 24,10 3,1060 o 3,1166 ten kesilmiş, tuzlu çayır otu yemiş kuzunun dolmasını yemek daha ih- tiyatlı olur. İleri, kazma, kürek, balta, tırmık gibi âletler yapılmaktadır. Bu imalât yüzünden Avrupadan bu <ins malların ithali çok azalmış» tır. Demirden imalât yapan mü- esseseler iptidai madde bulama- maktan şikâyetçidirler, Macaristandan teklifler yapılıyor Macaristan dış ofisi Türkiye mt. messili Bay Emil, Piyasamızın maruf birkaç müessesesine müracaat ederek /Macaristanda kartele dahil olmıyan demir fabrikalarından Türkiyanm u. cuz fiyatla mamul demir tedarik ede. bileceğini ve mamul demir yerine Tür kiyeden Macaristana hurda gönderil mesini bildirmiştir. Aradaki fiyat far ki içinde bazı anlaşmalar yapılabi. lecektir. Alâkadarlar bu teklif üzeri » ne Vaziyeti hükümetimize bildirecek- lerdir, Avrapada demir fiyatları düşüyor Avrupada demir fiyatları yavaş Yü vaş -düşmiye. - başlamıştır. İsveg “| 'abrikaları harp malzemesi yapan memleketlerin birçoğuna demir ihra- cına devam ettiğinden her yerde 5-6 aylık demir stoku yükselmiştir. İ Bu vaziyet Amerika ve İsveçte de. mir fiyatlarının düşmesine sebep ol. muştur. Bir hafta evveline kadar 1016 kilodan ibaret olan İngiliz tonu. çubuk demirler 74 dolar iken dün ge len haberlere göre, bu cins demirlerin tonu 68 dolara düşmüştür. Şehrimizde pirinçi ekimi Iktisat vekâleti, Istanbul mmtaka- sınm pirinç istihsal ve istihlâk mik. tarile Istanbul ve civarında mevcut çeltik fabrikalarınm durumu hakkın da Ticaret Odasından malümat iste « miştir. Pulluklar hazırlanıyor Sıhhıye Vekâleti tarafından sipa » riş Uzerine memleketimizde yerleşti » rilen güçmenlere dağıtılmak üzere şehrimizdeki demir İmalâthanelrinde hafif demir pulluklar imaline başlan- mıştır, Bu sene için lüzumu görülen İdemir pulluklarm miktarı yirmi iki İbin tanedir. Bunların mühim bir mik. Itarı şimdiden hazırlanmıştır. Pulluk- lar Ankaraya gönderilerek teslim © « lunacaktır. ğ ZAHİRE BORSASI 5—5—987 FIATLAR 6,15 6.17,50 —— 4.5 125 034 Kusyemi dökme Tiftik mal Tiftik deri Yapak Errürum Peynir peri 27

Bu sayıdan diğer sayfalar: