5 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 11

5 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e İlâhiye, ko; Akbez kıtaatile Fevzipaşa Ek ihtiyacı olan 280700 kilo Duş! zarfla eksiltmeye konul - Vi Muhammen bedeli 37906 lira N ken olup, ilk teminstı 2842 Jira Şe Eksiltme 12 mayıs 987 tr a saat 11 de yapılacak- Misyon i mektupları saat 10 da ko- tir, ri knliğına verilmiş olacak- e komisyondan alınabi kametgii, ei hüviyet yaraka ve Vesikalarile birlikte İslâhi- Biner Y Satmalma komisyonuna (675) (2243) Lİ to Akbez kıtaatile Fevzipa- Kapıyı Sim .ihtiyacı olan 162 ton un tup il eksiltmeye kontulmuş - ammen bedeli 21870 ira teminatı 1640 lira 25 kuruş üs 12 mayıs 937 carsam- yi İDİ saat 15 te yapacaktım. Tek. atanan stat 14 te komisyon ina verilmiş olacaktır. Şart| Meri, , i8yondan almabilir. İstek- Ve vey VİYEt Varaka ve ileumetgih e birlikte İslâhiye Tu- alma komisyonuna gelme- (ET) azası. ... a0 Garnizon Birlikleri için ta, 10 koyun etinin 18 Mayıs Van saat 15 de kapalı zarf. tiiy, Yapılacaktır. Koyun e- aş gitar 70.000 lirada. Tik temi TD liradır. Ş. 1— 2 Kurgüncuk Surp Lusavoriç 3 e Uektidar Sürp Haç Ermeni kilisesi © Utküdar Sürp Garabet Ermeni kilisesi 5 | Beykoz Sürp Nigügos Ermeni kilisesi artal Sürp Nişan Ermeni Stanbul Harici Askeri Kıtaatı İlânları kuruş mukabilinde komisyondan ve - tilir. İsteklilerin kanunun 2,3 cü maddelerindeki vesika ve (teminat mektuplarmı havi teklif mektupları: nt yazılı gün ve saatten bir saat ev. veline kadar Ankarada levazım âmir- liği satınalma komisyonuna vermele- ri. (684) (2457) ... Ankara Gamlizon Birlikleri için 325 bin kilo sığır etinin 17 Mayıs 937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf- la eksiltmesi yapılacaktır. Sığır eti- nin tutarı 81.250 lira olup ilk temina- & 5812 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 406 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 ün- eli maddelerindeki vesika ve teminat mektuplarını havi teklif mektunları. nı yazlı giln ve saatten bir saat evve- line kadar Ankaradı levazım âmir- tiği satmalma komisyonuna vermele- ri, (685) (245M ... 1 — Demirköyün 90000 kilo sığır eti. 2 — İhalesi kapalı zarfla Vizede yapılacaktır. 3 — Sığır etinin tutarı 26100 lira- dır. 4 — İlik teminatı 1958 liradır. 5 — İhalesi 12 mayıs 1937 garşam tü saat 15 de yapılacaktır. Şartnamesi arzu edenlere her imalma komisyonunda (679) o (2334) Ermeni kilisesi kilisesi 6. İN KandilliSürp Arakelos Ermeni kilisesi 8 © Eüdiköy Sürp Takavor Ermeni kilisesi O Kadiköy Rum Cu: B— Büy w 10.0 Büyük ada Rum 11 Kuzguncuk Ayapandeli Rum kilisesi 12 Hovbeliada Rum Camaatı çe alada, Panaiya Rum kilisesi ai andilli Hiristos - Metamarfozis Rum kilisesi Biz 18. Na, 3. > Heybeli > Büyük a Çengelköy Aya Yorgi Rum kilisesi Profit.Jlya Rum kilisesi Be Konstantin.Rum kilisesi. pi *97 Aya Paraskevi Rum kilisesi ez key adası Hiristos manastırı yükada Aya Nikola Manastırı ada Aya Tiryado manastırı da Hiristos manastırı — EN vb Ada Aya Yorgi manastırı 4. li 3da Hiristos manastırı iz. yz elinde rum Ruhban mektebi 26. ,,Wükada ve Heybelinds yetimhaneleri 7 Ca; Yaza taki dön Veli Müracaatları ilân olunur. yağdarpaşa Musevi Sinagonu yaş e ncuk Musevi Sinagonu ii larca idare olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukarıda talim, Fe 2762 No. hi vakıflar kanunu ile nizamnsmesine ve olbap. Siname hükümlerine tevfikan tek mütevelli teyin edileceğin - rin 215-937 tarihine kadar Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne (2513) i Gayrimübadiller Komisyonundan Semti ve mahallesi Sokağı Emlik No: 24 ie Edirnekapı Hacı E. Kürkçü m 8 Aag Muhittin Y. Abacı X.10 Beyoğlu Feriköy E. Feriköy E, 102-104 kısma 1 caddesi Y. 50-52 X. Ermeni Mahallen: j kilisesi w Me) mahallen: Şahadet Yeşilköy Şevketiye İstasyon caddesi Y. 103 Del zle Süleymah Münzevi E ©ög, Yubaşı Kışlası cadde (—(OY. 2721 üçük Mustafapaşı o Küçük Mustafapaşacad. E.44 Toag hu Hüsrev (Büyükdere E Dverı o, O E19Y.85 Tay X. Dilber No: taj: 12 7 Tarabya Dereiçi E. 4143 £ Büyükdere Lambrinos por öö Burgazada E. Kızıltoprak E. 1411413 azn K X. Mehtap N uzguncuk E Kumbağlı ve E5 © ç sma yk alata Yenicami Balıkpazarı Kurşunlu 2 8613 ii han üst katta Yüp Süleyman Münzevi Kışla E veY.25 4044 Subaşı cad. Yeniköy Molla Çelebi © E. Kiremitçi E. 2-25 “> X; Bahçe X. 16-18 Ahşap hanenin 4/18 130 Açık ar His, Türk Gemi Kurtarma ANONİM ŞİRKETİNDEN: 1 — Adalet gemisi satılığa çıkarıl- miştir. 2 — Şartnamesini her istiyen gir- ketin Galatada Rıhtım caddesinde Merkez Rıhtım Hanmdaki dairesinde alabilir. 3 — Satış 24, 5, 937 pazartesi gü nü saat 10 da şirketin Merkez Rih- tım hanmdaki dairesinde yapılacak- tır. 4 — Artırma kapalı zarf usulü ile olacaktır. 5 — Teminat akçesi 1315 Türk li- rası nakit veya şartnamesinde yazılı tahvilât vesairedir. günü saat dokuza kadar şirketin mer kezi idaresinde bulunmalıdır. 7 — Adalet gemisi Paşabahçede Istanbul altıncı icra memürluğun. dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesine karar verilmiş o- lan balık tutmıya mahsus iğne ve ağ T, 5, 3T tarihine müsadif cuma günü sant 9 dan itibaren Balıkpazarında Peynirci sokağmda 14 No. jı dükkân önünde satılacağından mezkür gün ve saatte sütış mahallinde hazır buluna cak memuruna müracaatleri ilân olü- nur. (32293) Ankarada AKBA Yerli ve yabancı bütün gazeteler, mecmualar, kitaplar . Her cins kırtasiye ve malzemesi Yeni Çocuk Ansiklopedisi Cinsi ve hissesi Hisseye göre muhammen K 110 Açık ar- tırma 1000 Kapalı zarf St metre arsa Kâyir hane ve bah - senin 1/2 his, tırma Bostanm 127,50/240 2500 Kapalı his. , zarf 15 metre arsa 150 Açık ar Ahşap hanenin 1/4 His, 312 metre arsa İçinde ahşap iki kulu - besi olan bahçe 803,50 metre arsanm 1/2 his, 219,50 metre arsa 10 , m , s0 , m , 20 , Odanın 25/192 his, ©, Bostanm 3/4 his. . 2500 Kapalı zari İki ahşap hanenin © 170 Açıkar- 5/15 his, tırma Yukarı li Paza, vBAİI yazılı gayrimenküller on gün müddetle satişa çıkarılmıştır. İhaleleri 178.937 gününe Si günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimtibadil bon osiladır. dn.» “serik öğle eği : İyi m . TAN 6 — Teklif mektupları 24, 5. 937) demirlidir, Arzu edenler görebilirler, | sabit olmi memiştir. FLİT, bütün hı hakkından gelinemez rat öldürücü mayilerin fevkindedir. 90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır... Bu tur Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil- İT,kendisinden beklenen iki şartı mükem- melen ifa eder. Insana zarar katiyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki ve yegâne Fit aldığınıza emin olmak için; siyah ku- s3) şaklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. |'ax, R Yarıklara ve köşelere biraz FLİT TOZU serpiniz. Haşarat derhal telef olar. Ümemi deponı : J. Kreagin, İssanbal, Galata, Vayvada Man & rmez, fakat haşaratı an U — / | Doyçe Bank Und Diskonto -Geze'şaft'in 31likânun 1936 tarihindeki bilânçosu Aktif Kaza ve Raibsbanktaki alacaklarja, posta çekleri hesapları siacakları Vağesi gelmiş &siz ve dividen hesabı Çekler Senetler Faizsiz hazine bonolar ve Raih hezinesile Alman memleketleri üze rine keşideli sepedat Esham ve tahvilât cüzdanı Mali iştiraklar Kredi müesseseleri Üzerine sağ - Raihsmark 105,708,783,65 20,590,135,21 222.093,220,32 300,1 Past Alacaklı cari hesaplar Kabuller Tasarruf hesapları “e 6 Dollar istikrazı Bankanın emlâki üzerine şimdilik ödenmiyen ipotekler Aranmış dividendier, Hisseler sermayesi Kanuni İhtiyatlar Siemens - Hansemann Tekaüdiye Akçesi Hususi ihtiyatlar Raihsmark 2,395,300,057,52 198,297,408.55 256,323.550.17 13,370,290,— 258,138,/77 250.281.901 130,000,000,— 25.200.000. — lam, kısa vadeli, kolayca parayı Hayır işleri Akçesi 37.357.63 çevrilebilir alacaklar 49,522,636,99 | Uçüncü şahıslarla nazım hesaplar 9.331.051.80 Borsada kote bulunan esham ve Geçen seneden yeni hesaba devre» takvilât mukabili ve röpor muame dilen kâr 1.007.903.34 lâtı üzerinde alacaklar 5,847.513,46 | 1936 Kür 10.115.702.38 ardiyeye konan Karşılığı ayni kıymette aval borç- avanslar 113,683,306,49 | lular, aval ve kefalet tanhhüdatı 108,286,286,02 Borçlu cari hesaplar 1,221,093,907,62 | Emre muharrer senet 233181939 İpotekler 4,644,430,12 | Ciro sureti ile taahhüt: Mükerrer iştiraklere mahsus esham ve tah- iskontolu Banka kabulleri üz 31.370.242.84 vilât dahil olmak üzere daimi işti. Başka mükerrer iskonto muamelâtı 202.353.02117 raklar 49,656,311,— > Emlâk 179,705,31844 Mefruşat 1 Şubelerimizle nazım hesaplar 163,581,07 Üçüncü şahıslarla nazım hesaplar 531,211,45 Muhtelif (darbedilmemiş gümüş ve sajre)., 39,202,76 Raihsmark: 3.064,780,47741 Raihsmark: 3.004.789,47T A1 ... Doyçe Eank Und Diskonto - Geze'şaft'in 31 İlkânun 1936 tarihindeki kâr ve zarar hesabı Matld> 1935 ten devredilen Bakiye Faizler ve İskonto Komisyonlar Rayhamark: Raihsmark 1,007,903,34 55.00L168,11 15,181,507,23 Zimmet Faihemark Maaşlar ve Ücretler. 72,657,180,80 | Hayır müesesatı, tekaildiyeler ve | Memurların sigortasma Bankanm yardımı 15,861,423,26 Başka masarifi umumiyesi 19,561,481,89 | Vergi ve rüsumler 11,986,977,03 İ Kâr: 1985 ten devredilen bakiye 1,007.903,34 Sati kâr 10.115,702,36 Rayhsmark: 131,190,668,68 mma —— —— | iSianbul KOMUL. nlıği dalı alma Komisyonu İlânları İhalesi 17 Mayıs 1937 pazartesi gü-| Muham- | men tutarı 8100 liradır. Şartnamesi | n üsant 15 de yapılacaktır. her gün öğleden evvel komisyonda gö- rülebilir, İsteklilerin 608 liralık ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2-3 maddelerinde yazılı vesaikle beraber bell) gün. de ihale saatinden en az bir saat ev. veline kadar teklif o mektuplariyle Fındıklıda komutanlık satınalma ko- misyonuna vermeleri, (2446) ... Haydarpaşa hastanesi için 45625 kilo süt kapalı zarfla satm almacak- tar. İhalesi 17 Mayıs 1937 cuma gü- nü saat 15,30 da yapılacaktır. Mu- İhammen tutarı 5475 liradır. Şartnamesi her gün Haydarpaşa hastanesi için 45000| e &ilo yoğurt kapalı zarfla gl, ktır, | ta çam kereste 13-5-1937 perşembe günü saat 15,45.de kapak zarf usulü He Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Muhammen bedeli (13566) lira olan 357 metre mik'abı muhtelif eb'at- Bu işe girmek istiyenlerin (1017,45) liralık muvakkat teminat ile ka- nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G, ve 3297 No, İnushasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve İ tekliflerini syni gün saat 14,45.e kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar « (2320) paşada tesellüm ve sevk şelliğinden, Eskişehir ve İzmirde de idare ma» ğazalarından dağıtılmaktadır. Eskişehir gürmda ticari eşya ambar müştemilâtmdan 3 No. Ju kapali ahşap bölme bir sene müddetle ve açık artırma İle kiraya verilecektir, Tahmin edilen senelik icar bedeli 150 liradır. Arttırma 25-5-087 tarihi Salı günü sant 15 de Haydarpaşa İşletme müdürlüğü binasında, işletme komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelin *$ 7.5 nisbe- tindeki 11,25 kuruşluk muvakkat teminat makbuzlarile tayin edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları, (2498) öğleden evvel | mektuplariyle 2490 sayılı kanunun Jat evveline kadar teklif mektuplariy- komisyonda görülebilir. İsteklilerin |2-3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle İle Fmdıklıda komutanlık o satınalma 411 liralık ilk teminat maki e buz veya 'beraber ihale saatinden en az bir sa. vermeleri, (2447) Mein ibi ln in im ii İİ İk İİ İk in bi yi ki lil ila j i İ i |

Bu sayıdan diğer sayfalar: