5 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 10

5 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EE — 10 Ülmerika Cümhurreisi, Amiral Byrdi, sulh teşebbüsünden dolayı tebrik ediyor Amerikada Sulh Ehli Salibi İfspanyada ecnebilerin orla çıkarma uğraşmak mevsimsiz olur.,, Bu gateteye göre iki memleket sra - ( smdaki dostluk Avrupada kardeşçe ru cereyan açmıştır. sayısı gittikçe artmaktadır . temasların Romada (Başı 1 incide) a uğraştıkları kommünist ihtilâline karsı koymak istediklerini yazıyor. Gazete en sönra şunları ilâve edi- yor : “Ortada İspanyol meselesi bulun - dukça, Garbi Avrupanın sulh ve sa - lâha kavuşması meselesini hallelmeğe Kardeşçe münasebet politikası Korriere Delia Sera gazetesi ise, yine bu ziyaret vesilesiyle Almanya ve İtalya arasındaki dostça münase- batın küvvetlendiğine işaret ediyor. münasebetler sisteminin ikişafma doğ Ve Avrupada; Almanya ve Italya ile elbirliği etmek istiyen milletirin Popolo d'İtalya gazetesi bazı ecnebi TAN iRoma ve Peştedeki | Sergimize Cenup Kutbu Kahramanı Amiral Byrd, Sulh Propagandasına Başlıyor Cenup kutbunu keşif için hayatını tehlikeye sokan ve orada günlerce mahsur kaldıktan sonra imdat kıt'aları marifetile canı- nı güçlükle kurtaran Amerikanın meşhur amirallerinden Byrd muazzam bir işe başlamıştır. Amerikalı Amiral cihan sulhünü korumak üzere, harbin fenalığmdan, sulhün nimetlerinden ve saadetlerinden bahsedecek konferanslar vermek üzere 2,000 ki. şilik bir konferansçı taburunu seferber etmiştir. Amiral, cihan sulhünün ve medeni. Râzetelerin, Roma konuşmalarından heyecanlı kararlar beklemelerini boş addediyor ve “bugünkü Avrupada bir çok devletler arasında asker! ittifak- lar siyasi mukaveleler mevcuttur... diyerek konuşmalarm milletler ara - sma ayrılık ve nifak sokan bunevi ittifaklardan ziyade Merkezi Avrups- da bir barış temeli tesisine matuf ol- duğunu beya nediyor. Fransız sistemi iflâs etmiş Hülâsa, Italyan gazeteleri Fransa ve İngilterenin kurmağa çalıştıkları kollektif sistemin iflâs etmiş olduğu” nu söylemekte ağız birliği göstererek Roma mülâkalında kimsenin aleyhi - ne neticeler İstihsal edilmiyeceğini dünya efkirr umumiyesine ilân edi- İyor ve İspanya meselesinin halinden neticesi; Peştede (Başı 1 incide) Horti bir nutuk vererek iki millet a- rasındaki kardeşlik bağlarından bah setmiş, umum! harpteki silâh arka - daşlığını hatırlatmış ve Macaristan - la Avusturya dostluğunun kuvvetini temin eden bağlardan başlıcasının komşu kudretli Alman imparatorlu- una olan dostça münasebat oldu - ğunu söylemiştir. nutkunda, ziyaretin, as ise cevabi ptığı ilk resmi Macaristana oluşunun bir tesadüf e seri olmadığını beyan etmiştir. Rei- sicümhur, iki memleket arasmdaki dostluğun yalnız iki milletin sükün ve Pefahını değil, bütün Tuna hav - zasınm bir sulh ve saadet garantisi olduğunu söylemiştir. Macar matbuntı bü ziyarete ve mü lâkatlara büyük bir ehemmiyet vere rek birçok sütunlarını tahlillerine hasretmektedirler. mülâkatların | Yeni Ziyaretler Milâno, 4 (TAN) — Papolo d'ttel- Ya gazetesi İtalya kral ve kraliçesinin pek yakmda Budapeşteye yapacakla- TE #iyaret dolayısile Macar Başvekili Bay Daranyinin bir mülâkatmı neş - rediyor, Başvekil bü beyanatında Ma caristan hudutları dışındaki ekalliyetleri meselesi halledilir edil - mez. Macaristan Tuna devletlerile İ anlaşmasına mâni olan sebeplerin ortadan kalkmış olacağını söylemek | tedir, Macar Mısırın Mali Siyaseti Paris, 4 (A.A,) — Mısır maliye na- yetinin büyük tehlikeler geçirmekte .ğs . ii a olduğunu, Cenup Kutbunda ölümle Başvekilimi y. evvel hiç bir sulh teşebbüsü yapıla - ” pençeleşirken uzun uzun düşünmüş mıyacağında israr edivorlar : ve kurtulduğu takdirde muazzam bir L d | İngiliz Faşist Gazetesine mücadeleye girişmeği ahteden bri LONdra yolunda Göre h salla meşilir simalarmdan biridir. Ken 5 Londra, 4 (TAN) — Faşist tema- disine bu teşebbüsünde her türlü mü- (Başı 1 incide) || yüllü Daily Mail gazetesi, bir makü” Cemiyeti ruhuna olan bağlılığı ile ve zahereti esirgemiyeceğini Amerikan dünyanm sulh, intizam ve İstikrarı Cümhurreisi de vadettiğinden mesele nimresmi bir mahiyet almıştır, Amiral teşebbüsünü izah ediyor Amizal diyor ki: “ — Bizler için ehlisalip mücadelesi gibi cihan sulhü namma bir cidal lâ- zımdır. Hüsnliniyet sahibi herkes bu maksat etrafında birleşmelidir. Çün- kü şu zavallı insaniyet çıldırmak ü- zere bulunuyor. Bu hakikati görmek için birazıcık dünyanm dört tarafma bakmak ve dinlemek kâfi geliyor. Me. deniyeti düşündükçe, terakkinin ve te kâmilün mâni olması lâzım geldiği halde bilâkis yardım ettiği bir cinnet cezbesine tutulduğumuzu anlıyoruz. Medeniyet âleminden uzaklaştıkça bütün şu hisler ve fikirler bir ıstırap düğümü halinde insana daha ayan gö- “ süküyor. Cenup Kutbunda insanlar- dan ve şehirlerden tamamile uzak bir halde, mahsur kaldığım dakikaları! wiyle yeni çığırlar açmıştır. Eski oylda ganimet taksimlerine dayanan bir cihan siyaseti İngiltere için ölmüştür, Milletler Cemiyetinin cihan için gittikçe nüfuzlu bir hari- ciye hezareti mevkiine çıkmasmı ve dünyadan silâhlanma hevesi geçinei- Ye kadar İngiliz silâhlarınm dünya Yüzündeki emniyetin bekçisi baline gelmesini artık bekliyebiliriz. Başbakanımız, gaye ve emellerine emniyet duyduğumuz böyle bir âleme gidiyor. İngiliz milletinin ferahına en halis bir sevgi ile karışacak he- yetlerden biri, Türk heyeti olacak. tır. Başbakanımıza bu dostluk yolun- da iyi bir seyahat dileriz, diğer mil- letlerin mümessilleri arasmda vuku nin bile iki milletin münasebetlerin lesinde şunları yazıyor: namma, giriştiği silâhlanma ile tama-| bir nüfuz mmtakasma meşgul iken, İngiltere, bu İtalyan — tmcr Jorjun taç merasimi münasebe. devletleri dış bakanlariyle İngiliz ve “— Hitler ve Mussolini, Avrupavı Alman ittifakiyle büyük bir ihtilaf çıkarmıya çalışıyor. o Bunun önüne geçmek icin Almanya ile bir pakt ak- tine teşebbüs edilmelidir.,, Paris, 4 (TAN) — Jur gazetesinin bildirdiğine göre, İngiltere kral al - tiyle seyahate ( çıkan bir çok Tuna Fransız ricali arasmda mühim mülâ- katlar yapılacaktır , zırı B. Makram Paşa, Mısır için kapi | tülâsyonlardan sonra yeni bir devre açılacağını beyan etmiştir. Mısrr bey nelmilel teşriki mesai sisteminden il- am #laciktır. Misir bütçe ihtiyatları şimdi 35; milyon liraya baliğ olmaktadır. Bu miktar .bir senelik bütçeye muadil. dir. Bu ihtiyatları büyük mikyasta yırmakla e İnafin işleriyle tilketmemek için hü- kümet bir kaydiye ve Kazanç vergisi ihdas etmiştir. Zavaliyı ölümden kurlarmışlar/ Sultanahmet birinci Ceza hâkimi Tahran Gazetelerinde Dostluk Yazıları ok Tahran, # (A.A) — Cazeteler| bulacak olan bu nezaket misafirliği- | Türkiye Hariciye Vekili Rüştü Ara -| sın mayıs sonlarmda 'Tahrana gele- dalma hatırlıyacağım, Orada ölümü veya kurtulmayı tek başıma bekler - ken, beni kurtarmak üzere bir heye- de yakınlıklar doğuracağma şüphe- miz yoktur. Ahmet Emin YALMAN ceğini yazarak, Türk - İran muahe- delerinden sonra bunun iki memle - ket noktai nazarları arasmdaki bir - liği gösterdiğini ehemmiyetle teba - â Reşit, dün Arap Himmet adlı bir sa. bıkalı yankesiciyi 9 ay hapse mah- küm etti. Dayacısı Zinnure isminde kahvecilik yaptığını söyliyen bir ka dındı, Zinure ağlıyarak gikâyetini şöyle anlattı: — Kocam öldü. Beş tane yetimim , Kadın olduğum halde kahvecilik yaparak bu çocuklarımı namende muh taç etmemiye çalışıyorum Geçen gün Balıkpazarında gidiyordum, Yanım- ia büyük kızım da vardı. Bu adam kendisine sarsak #fisli vermişti. Us- tümüze sürtünüyor, “tin yola çıktığımı yanımda redyunulan > — —İrüz Stiiyarlaz işitiyordum. Bulunduğum yerin dün.) Projemden cümhurrelsine bahsedip a. yağan klaşmış hali, fani «. | onun müzaheretini de temin eyledik- Atina Elçimize , takım anölirini Gö Meli ten sonra büyük plânm tatbikatına İ . Gİ girmek imkânı hâmi oldu. Nişan v © O zaman, güya medeniyet namma milletlerin sürüklendikleri uçurumu, “harp cinnetini daha iyi hissettim. Hatıra defterinden birkaç satır Konferanslar bin şehrinde konferans türnelerine başlayacaklardır, Ben onlara sulh to- humu ekiciler namını veriyorum, Sulh i i ;), Atina, $# (AA) — Sa Mejeste Mütenddit hatipler Amerikanın İkİ | Kral, Türkiye orta elçisi B. Ruşen Eşref Unaydıya Föniks nişanınm bü yük haç rütbesini tevcih » Ve kendi kendime söylendim: Nişan, bü iş için Türkiye elçiliğine © — Eğer bu ahval pek yakmda de-|ekicilerinin, cihan rahatının saadetle- gişmezse, medeniyet dediğimiz gey na “gil devam edeceğini anlıyamıyordum. * Kar yığınları ve buz kütleleri arasın. turnesi iki ay devam edecektir. O günden sonra hatiplerimiz bir "da yapayalnız, imdat heyetinin vak.| ikinci turne ile harbin belâlarından | za edecektir. yetisi yetişemiyeceğini kesti. | ve felâketlerinden bahsedecekler, Ü- yeriz “remiyen, yarı boğulmuş bir halde ha: | çüncü konferans turnesinde de umu- Papa Endişe İ yatımdan ümidimi kestiğim dakika -|mt barışın temin edeceği alle refabr Jarda hatıra defterime şu Satırları | ve saadetinden kadınları da alâkadar Ediyormuş edecek şekillerde konuşacaklardır. “Bğer bu maceradan sağ ve salim| Bu propaganda şimdiye kadar hiç- “kurtulursak, bundan sonraki ömrümü | bir milletin tarihinde rastlanmamış memleketimin diğer milletlerle dost- | derecede azametli olacaktır. Propa - İuğuna hasredeceğim.,, ganda ile Hizumu, umumi sulh kadar İşte o shdi'm içindir ki, vatanımda | hissedilemiyen meselelerd& muvaffa- barış için faaliyete başladım. Şimdiye | kıvet elde edildiğine göre, şu vüsat- toplu ve muazzam bir şekilde umumi | teki propaganda ile maksadımıza yak kadar Amerikanm 250 şehrinde umu» | aşmış olmamamıza bir sebep yoktur. mİ sulhiin nimetlerine ve harbin belâ-| | Hatiplerimizin ektikleri sulh to- Tarı ve felâketlerine ait konferanslar | humlarınm mahsulünü de bütün mem , Bu konferanalarım esnasında. | leketin istikbalden emin olarak top- iki yakın insan dinledi. | ladığma itimadım yardır. kaydetmiştim: giden saray nazırı tarafından tevdi rinden bahsedecekleri bu konferans| eğilmiştir. Türkiye elçisi bu nişanı Majeste Kralm yüksek teveccühünün kıymetli. bir nişanesi olarak muhafa mınm son günlerde Almanyadaki ka. toliklerin âkibetleri hakkında yine endişeye düştüğü rivayet edilmekte - dir. nersl Ludendorfla barışmasının bir neticesi olduğu tahmin ediliyor, Nevzat, vilâyetine ait işler üzerinde temaslarda bulunmak Üzere şehrimi- ze gelmiştir. Roma; (TAN) — Papalık maka- Bu endişenin Bay Hitlerin, Ge- SAMSUN VALİSİ Ankara, 4 (TAN) — Samsun valisi gih önümüze, gâh arkamıza geçiyordu. bir aralık karşıdan bir araba geliyordu. Kendisi ni beygirlerin önüne atar gibi oldu. Ben ve kızım onu Yakalıyarak tutmak isterken karma karışık olduk Onu mu İhakkak bir ölümden kurtardığımızı ganarak seviniyorduk, Bu adam on- İdan sonra önümüzden süratle ilerledi ve kayboldu. Biraz sonra yanımıza bir bay söküldü: — Bayan, dedi, Ben bu adamdan şüphelendim, Bir şeyinizi çalmış ol- masın. Elimi yeldirmemin cebine attım. 1 çinde 12 lira bulunan çantam yoktu. Meğer O vekit çantamı çalmış. Bundan sonra şahitler dinlendi ve suçlu hakkmda mahkümiyet kararı verilerek derhal tevkif eğildi. Sofyada Milyonlara Mal Olan Fırtına Sofya, 4 (Hususi) — Dün gece şid detli bir fırtma oldu. Bir su hortu. mu yüzünden Sofya - Burgaz demir yolu bozuldu, Birçok evler yıkıldı Siparişler Verüdi Ankara, 4 (AA) — Enterasyo- nal kömür sergisinin verdiği müsbet neticeler gün geçtikçe daha fazla gö 78 çarpar bir hal almaktadır. Sergiye iştirak eden firmalar yaptıkları işler den mühim siparişler almıya başla muşlardır. Şimdiye kadar yalnız 20 tane kat kaloriferi siparişi ve maden aletlerine ve makinelerine dair müte addit siparişlerden başka vilâyetler - talara alt esaslı talebler başlamıştır. Çocuk Haftası Eğlenceleri Çocuk bayramı münasebetiyle Si- livrisilk okulunda gündüz kadınlara, geceliyin erkeklere müsamereler ve rilmiştir. Bu müsamerelerin hazırlan masmda maarif memuru Cemal Araj ile arkâdaşlarınm gayretleri görül miüştür, Kastamonuda Ayni gün Kastamonuda yapılan merasimde Almanca muallimi Cemal Koral bir nutuk söylemiş, ilkokul ta- lebeleri Atatlirk anıdma çelenkler koymuşlar ve şiirler okumuşlar, vali çocukların bulunduğu yere giderek bayramlarını kutlamıştır. Kastamonu de ogün nakil vasıtaları ve sinema çocuklardan para almamıştır, Kasta- monu Çocuk Esirgeme Kurumu da 40 öksüz çocuğu bastan asağı giydir- miştir, Eskişehirde Eskişehirde Halk sineması sahibi Etem ve mekinisti Mehmet, 23 Nisan da gözleri yaşlı yüzlerce fakir çocu - ğu bedava sinemaya almışlar ve böy- lelikle gönüllerini hoş etmişlerdir. Bartında Bartında Cümhuriyet Meydanmda toplarılmış, Cümhuriyet mektebi ta- lebesinden Saim Orhan ile Bayan Şe- min nutukları bilhassa alkışlanmış- tır. Geceliyin fener alayı yapılmış, ta miştir. ğ Aydında Aydında Hâlkevinde (toplanılmış, bu toplantıya talebe de iştirak etmiş, vali, Ankara elişleri sergisinde mükâ fat kazananlara hediyelerini vermiş- tir. Geceliyin Halkevinde “Canavar, ve “Şeriye mahkemesi,, piyesleri oy- nanmıştır. Ertesi gece bu piyesler köyülere mahsus olarak temsil edil miştir, fr Aydın ilk olrul talebeleri, kamyo. netlerle ve muallimlerinin nezareti altmda Nâzilliye götürülmüşler, ken- dilerine mensucat fabrikasi gezdiri » ip izahat verilmiştir. Çocuklara fab. rikanın sinemasında filmler gösteril- miştir, Çifte'ye Bedava Pamuk Tohumu Verilecek Ankara, 4 (TAN) — Ziraat Vekâ. leti Nazilli ve Adana havalisinden pamuk tohumu satın alarak bunlazı meccânen çiftçilere dağrtacaktır. Sarhoşluk Suçlusu Bir Kadın Mahküm Oldu Meşhut suçlara bakan Sultanahmet sulh üçüncü ceza mahkemesi, dün A- dalet isminde sarhoşluk suçlusu bir kadını mahküm etmiştir. rı lüzumu ilân olunur, o (2523) Türk Hava Kurumu 1 — İnönü Türk Kuşu Kampmda rılacakır. 3 — Keşif bedeli “49723” liradır. 4 — Muvakkat teminat “3729, Hasar, birkaç mliyon levadır. caktır. “2399” den gelen soba ve kömür yakan vası | 5.5.0317 sr Nevyorkun En güzel kadın! (Başı 7 incide) sürdükten sonra mü ve öldür “ mek ihtirası teprenen Dillinier met resine ve çocuğuna haber vermö den tekrar Amerikaya dönüyor. POLİSLERE İLK HABERİ VE Gi çi aramak üzere W Mmerikaya giden kadm bif barda Dillingeri yanmda bir kadı” la görlince intikam almıya kers” veriyor ve yüzünü ameliyat ettir# rek tanınmaz bir hale koymuş © lan bir numaralı halk düşmanile 8 deceği sinemayı polislere haber v8 riyor. Ateş edeceklerin Dillingeri iyice tanımaları için de kırmız! bir elbise giyeceğini ve yanmdakinin 9 adam olduğunu son dakikada bir daha anlatmak üzere elindeki çap tayı havaya kaldıracağını vadedi * yar, lebe tarafından müsamereler veril - Bu süretle sevgilisini ele verdi kadın Amerikan haydutliarının in * tikamile karşılaşıyor. Bir müddet Amerikan uzak köşelerinde çocür Zu ile bir serseri gibi dolaştıktar sonra Nevyorkta bir bar açan k5” dm, barının resmi küşat günü Am© rikan haydutların baskınına uğ * rüyor. Atılan kurşunlardan bir kâ* çmm kadına değmemesi mucize 58 yıkıyor, ! O vakadan sonra polis hafiyele- ri kadma Avrupaya kaçmasmı tav siye ediyorlar, Biçare kadın, Macaristana kaç” yor, Küçük oğlunu oraya getiriyor» Haydutların Macaristana kadar diklerini, her akşam takip olundu" ğunu hisseden Anna Sagen tan» mamak için yüzünü ameliyatla bo durmağa karar veriyor. KADINCAĞIZ HAYDUTLARDAN KURTULAMIYOR evyorkun en güzel gece kö” dını lâkabile anılan zavall Anna, ameliyattan sonra ellilik bir ihtiyar ana yüzünü alıyor. Faks haydutlar yine tanıyorlar ve pe$i” ni bırakmıyorlar, .Çocuğunu kurtaf mak üzere Romanyaya kaçan Anna.» nm küçük Johnu Romanyada hay“ dutların eline düşüyor. Kadıncağıf evlâdını zorla kurtarabiliyor, Avrupa topraklarında da rahat yüzü göremiyeceğini, oğlunun dai- ma: kaçırılmak tehlikesinde oldu * ğunu hisseden Anna firarını Msi» ra kadar uzatıyor, Birkaç hafta izini kaybedebile Anna Mısırda da tanındığını anl yınca çıldıracak bir hale geliyor. Yüzünün ilk ameliyatla kâfi de recede ihtiyarlaştırılamadığına hü& metmiş olcaka ki, fıkaralara mah“ sus bir hastanede ikinci defa nişt#f altına yatıyor. İşte benim seksenlik bir kadın halinde gördüğüm zaman Anna k kinci ameliyattan çıkmıştı. Kalbim” de kanlı bir yara halinde kalan 28* vallıyı bir dahe görmek üzere Üg gün sonra ayni hastaneye gittiği zaman; oğluyla bir gece oradan d8 firar ettiklerini haber verdiler. Kim bilir güzelliğini ve gengiği" ni evlâdını kurtarmak için feda © den biçare kadm ikinei ameliyatın! da kâfi görmedi mi? Yoksa gayretlerine rağmen yine haydutla” tarafımdan tanmıp oğluyla berabef ortadan mı yok edildi? BİR HAVA REKORU © Tondra, 4 (A.A. )— Tayyareci Br? adbent, Avustralya ile İngiltere #78” sındaki mesafeyi altı gün, 10 saat. dakikada katederek İngiltere - AvU* tralya rekorunu kırmıştır. ——————-——ÖOEOEOEÖECÖC—— Istanbul Belediye Merkez Hâl Müdürlüğünden: Hülde 3 No. da İcrayi ticaret eden Kadri Taner buradaki munmelesin# nihayet vermiş olduğundan idaremizdeki teminatı iade edilerek kesileceğinden mezkür yazihaneden alacaklı bulunan müstahsil varsa ©” rakı müsbitelerile nihayet 7-6-1937 tarihine kadar idaremize müracaati” İnönü Türk Kuşu Kampında Yapılacak Tesisat. Genel Merkezinden: üç yatakhane, bir dershane ve ye# hane, bir Idare binası, bir depo ve tamirhane olmak Üzere altı bina yap” 2 — Eksiltme 10 / Maym / 937 Pazartesi günü saat on beşte A rada Hava Kurumu Merkezinde yapılacaktır. tiradır, 5 — Eksiltme şartnamesi, fenni şartname, keşif evrakile mukaveler#” me projesi ve plânlar beş lira verilerek Hava Kurumu Merkezinden gh##

Bu sayıdan diğer sayfalar: