1 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

1 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bu günkü hava“ Bu gün rüzgâr mulavasıt ludie Güneş Doğma 1 Kama mba ED Ş Bİ 4 929 senesinin Birinci | deresine başlayacak- İs nü - olan - bu gün | dardır. Türk irfan ve İle) .5— Meklepler kı inkilâbımın yasi “Dir x& -sömeslire , tatileri inkişaf sahasina gips;| yapılacalır. dizi büyük” bir güne | 6 — Sene başı mü- dür. Bu günden itibâz | Masebetile “bazı mali ren yapılâcak ve büş- miüessesat kapalı bulu- nacak olan “işleri hu | Hâcaktır. saten isi ediyoruz: - 1 — Şimdiye Kadar müriasdbedle bütün muamelelerini o Türk tanzime, harflarile yapmıya mü- pi devre et nöfusu- psseselr Türk harfle- ulla ya mec İ . e nu Yen seneye (1,10040007 ola» 4 Yik. devredildceği tihmin cdi) - meksedir, Eski harflarler-| Detirdarık mohikemat mü - basılmıyacaktır. | dürlüğüğe bir sete içinde 5850 — Rösmül devaipde| “ir. 10200 çxarilk . cerakı zabıtlardan mada |“. Pütün nmamelât Türk | Maaş bugün iarflerile yapılacaktir. Meme 4 — Millet mektep | Bügünden © itibaren leri bu akşamdân iti- | kânanüsüni maaşının baren birinci #6dris | itasına başlanacaktır. VAKIT (1070) senesinin saadet verici olmasın diler * “Nihayet Kânunusânı 5 devrinğ r ha Kâpunsaniye inin aşlıy tat n, eşiğine ayak günü meml bütün işlerdi bu umümü hardker mecmualari hep harf yeni harflere tah harflerimizin istimali “büt imet memurlari © umümiyceli e yeni Millet me Sulh UL Bir Türkiye - Yuan - Bulgar anlaşmasıle kabildi Mina telegraflarına göre M. Mosolini Bunun için çalışıyor Aüna3o Romadar Fo) — senesişin bi- rinci günü olan bu meselelerme 1 ıumi siyaset e a e il eli Te : “nin hitam bulmuş Tü ki amil bus | ünü Türk irfan inki- | günün en kıymetli vas- | recek millet mekteple- | selekki ötmeke öldü Türki nacaktir. i . “. * : e pi Shia sikmeli j M. Musolini ancak Türkiye-| binin en mes'ut bir | fr, bütün milleti oku- | #inin oküsadı olarak la asi Yunan. ve, Balgrltn sne | Weelli edecektir. Bü- | cenişir Nanrir mintan ii arasındaki münasebatın tak- f k İ a Aleti edilmiş olan netteslerin, / aval , le : tün millein erkek, k ee us hin WMaarli vekili |) a un temini kabil olduğ kadın mekteplerde oku-| ş. gerek dahi 5 Ferah sinel ndedir gay yy Satın aldık atlatılmış Ankara, 31(Vakit) — Apandesitten muzterip bulunan maarif vekili Necati Beye bu sabah Yenişehirdeki sıhhat yurdunda ameliyat ya- pılmıştır. Hastarın ahı vali umumiyesi mize inti- kâl etti Mubayaa şe- :raiti müsaittir; B.M. meclisinde bu hususa da- H ir müğekerati le M. vekilimizi mühif nutku #nca sahife yy ay m i Türk tarihinde meşhur vezirler Türk tarihinde meşhur vezirlerdei Alemdar Müstafa paşaya ait tefrikamız mühim bir safhasına dahil olmakıadır. Vâk'anin cereyan etiği Topkapı sarayına ait elde etüğimiz şaşalı dikkat fotografileri bugünden itibaren Karilerimize takdimi edeceğiz. Yokarıdaki resm Yak'a esnasında Sultan: Mahmudum amine kağlığı koşhane ilç katillerin girdikleri kapısım göstetiyor, etimizin her taffında intişar birden yazılar tatbilana gir ilk safhayr teşkil ediyordu; harfseferbağliğinin m resmi dairelerde Apandisitten ehem - miyetlisurette hastadır Hasfaya ameliyat yapılmıştır Ahvali sıhhiy: esir saat devam ederse tehlike ON lüyikile takdir ederek içap eden dikkat ve hiç bir m giriyoruz ; niühım irfan in oruz; külat olmadığı görülür; hüküm Daha başlamiştir kanununun bir kaç tane sonra bu m zamanlarda h yükaddimesini kopyasını da çıkarmak kinelerin istimal taammüm yeni yâzı ile tarih Birde yeni yazılar resmi alacak bir nokta va buda muamelâta i ç ii ; tepleri füaliyete güç üzuh ve ihtsara riayet etmekür; resmi muharreratın her nevinden binaenaleyh har kanununun tatbikatı en mühim bir.sğfhaya dahil olm lüzumsuz tefsilâ kaldırmak lâzımdır, âyni dairenin mübtelif Şubeleri a m çe DİLİNE Ae ai Büyük İY arasında simdiye kadar mutat olan derkenarları ve ssireleri im nispetinde çünki hari Yaklabın nı tam bir müvallaki ve bvüc cak K— 2 5 İerinderi en küçüklerine kadar bünün men arla daa ak en eri a İÇ kaldırarak, ıfahic terkıkadlarla meselenin esasını anladıktan Gone yeliz rinden en küçüklerine kadar t T la ni ö yazi Eğe e zi erinden € S e eş EE Memur AM eM “vazmleğcrini) YAZI SN cenin Kavi rey ve kararını yazmak kâfiditç bu suretle dairelerde tebeddülünden . dolayı herhanği bir techhurâ Ye karışıklığa o meydan i i wekicpten GÜDMİZİ if 5 manasız kırtasiyeölik te nihayet bulmuş olur. vermiyecak surette ifa etmelerile: mümkündür, | PED den “bir ale Biğer memurlarımız kendilerine tevcecüh eden Bu Yazifenin ehemmiyetini | dür / den bir tale B ? gi a ep eyes bik Şe ane şavlında ma ai ağam : yabata cıkmış, ve me- vie Balkanlarda ki eti b akan” ia e ettiği Halaklay ebi ohal ve umumi) |) Ktebin m | sından hasıl şera İlini a günü“ olarak telekki yup yazmak gibi bü- edebiliriz: Bu büyük i yük bir saadete eri yup yazmıya başlaması medeniyet tarihinin büyük bir gıbta ile kaydedeceği muazzam bir hadisedir. ünkü “ eümiştir. Ya kazasını) > U gi maras, badillerin ndeki salâh (24)| şösa MEFaSİDİNİ Günün Mülâsası iasiiye | re Mm. Yenisi : wayyen suretle icrası Ki si demektir MAAŞ A Dahildeiiini için maarif müdürü dün kadar bu husustaki hazırlık- ların ikmalile meşgul ol akşama e bu akşam alt dan itibaren başlana - cakür. Öğleden sonra Kasabların içtima! Necati B. Bu, selâh yirmi dört saat devam ettiği tak- | dirde tehlike bertaraf edilmiş. demektir. Fa- kat doktorlar İlenüz ke fön an iü , anonina Şirketi heyeti umuz ağır bir. hastalığın te- | miyesi fevkalide bir içtima aktetmiş bazı hususan kararlaştırmıştır, Resmimiz bu içtimaa.riya- set eden zavay gösteri davisi vaziyetinde bü “7 lunmaktadırlar, İL Alttarafı Süncü sahifamızdadır ) bir arızaya maruz kalmaksızın memurların pek az bir zaman içinde yeni yazı ile tamamen ünsiyet *hasıl ettikleri anlaşılır. şimdiden bir takım resmi dairelerde yazı makinesi ele nisbetle üç misli daha çabuk yazı müsait olduktan: başka aynı zamanda Yazılar tahirirat Ve yakıt mektübun mümkün olduğundan dilecek bazı müşkülür da zail olacakur, bundan sonra yazılarda i mera- lAlttarafı 3'üncü sahifamızdadır) ği gayretle çalışırlarsa meselede et işlerinin cereyanı en küçük yazı makinesi stmü zmâyi bir müddet ederse bundan dolayı ilk hazarı dikkate azami derecede tatbik ederken tavin ettik - i er 1 1s1ifâ Etmek istiyordu ta | / kat Sarfinazar etti dala b Dünkü nazırlar Kendisinin r vucudunun zaruri bulundu < “os gunu soylediler * Paris, 41 (A.A ) — Narelaği meclisinde M. Pöinkars bürçeniiie kabul ve istikrarının > seni temi edileniş “Ölmak i iin) sından» do'ayı va neticelerin tari vaz mış olduğunu ve bez kiyetlcifası için M. vucudunun zaruri DİĞ, söylemişlerdir. M. Dinçare fekasının noktsi mizarlarımık Selânik <r Hi e * mükemi ma Gazi köprüsü — serdedilen ME abu! atanci lerden dördü diden: Fayt vafık. görülmüs mahtmin Emanet bünlapomaletin « birisini yle ame ©e . ısının cari m cektir. Güddelmleyhim Amerikadaki #. odamı yomla #öĞANİ kolunda Var ESSESESİ Mağ nda 10 sili Şarl Widlehim ike ye ty uloldi Kesif eyi E. haki yari di. > visit hadi €suly”mahkemelei p4tinci maddi: n i lânen cebliğ cm olmuş ve yevmi 29-1-029 sali gür Me DOĞ meat bulunma min kg, mi mezkürda hazı teakip E. ve akdi takdirdi “izhar | mubakemeye müt Kapacağı tebliğ maki alarm na ba S rine İSLİM yz azam nazar eyle” İngilizce ve Fi 5 Dershan Tepebaşı . muma çopolu apartımanı

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler