2 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

2 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 Yes 3946 Çajanba Bu | Zalallı Kc İ 8ihi bi Yum, Evet Göre ında Mivvetli bir genç Şekilip gitti 2 cu ni Beyi V 1 başında £ kânunsani r Nec bir şevk we çalıştığını görmü;- lerdi.. Çünkü 1 kânun günü her tarafta olduğu gibi Ankarada da Millet mektep- lerinin resmi küşadı o yapıla- Necati Bey Yaptiği” © bâğirliklrn mes'ut neticesini © gün alacaktı.» Maalesef tali büyük milli bir bayramı tes'ide hazırlanır gibi aylardanberi Millet mekteplerinin küşadını caktı, ylardan- | beri en temin içm ç l bu emelinde yarolmadı. Millet mekteplerini de açmağı h ati bu gün ölümün bedbaht uğradı. Necati Bey belk ideal bir Maarif vekili olmak içiN icap eden teknik tamamen sahip de fak mektepçiliğin bir ihsas i olduğ her ghline Sari una, şi vermek lizim geldiğine mi olarak Kaniidip bu kanaat üzerinden Yorulmak bilmiyen bir disini gayret ile çalışı şiâr edinmişti. Fazla İzmirin Yunan işgaline geçtiği günlerde anayurdun- dan ayrılarak milli harekâ iştirak o eğmiş, omücal milliyenin © her saf'h fedakârane bir gayretle çalış bütün hürmet ve mış, uzak“ve yakın arkadaşlarının muhabbetini kazanmıştı. Bu itibarla memleket ve millet Necatinin istikbalinden daha çok hizmetler bekiiyez biliyordu; Yazık ki “insaız ölüm bu ümitleri kırdı, dün Miller Medlisi koridorlarında Necati Beye tehlikeli bir apandisit ameliyatı yapıldığı şuyu bulurica herkeste derin ir teessür uyanmıştı. Bütün | sihhi. vaziyeti hakkında maldmat almak için arkadaşlar irbirine En yirmi dört soruşturuyordu. de aber olarak bir tehlike Bu günkü hava gün rüzgör mulağassıl - ludus hva açık. İnci Tah 1979 197i “yakı Düri cehalele Kürşi açılan harbin ön safında çocuklu kadınlara bile tesadüf ediliyordu.. Büyük inkalâbımızın en semereli safhüsı irfan seferber - liğine dün akşamdan Mektepli kızlar tezahu rafa şevk ve neş'e ile iştirak ettiler itibaren bilfiil başlan - mıştır: Dün tam saat 18de vilâyetimiz dahi- linde 1208 Millet mek- tebi pek mu rasim ve müsamere- lerle küşat. edilmiş, ilk ders te cok samimi tezahurat ile ver ilmiştir. Dün i talebe tarafından müsamereler ve terbi- am Me ğleden soma | bütün ilk mekteplerde | ölüümuşe mekteplere civar 4“ kadın, erkek birçok halk hazır bu- lunmuştur. Bu talebe müsame- releri 6 ya kadar de- vam etmiş, 6 dan iti- baren de küşat vesim- leri iera olunmuştur. Galatasaray lisesinde tesis Olunan millet, mektebini bizzat Vali Bu miktar bir hafta zarfında (100) bin adedini tecavüz ede cektir. Dün akşam verilen vekili Muhittin B. bir | hutuk irat ederek mış, Maarif müd ) Ali Haydar B. de bu kursta ilk dersi takrir etmişür. Muhittin ve Maydar Beyler buradaki Küşat resminden sonra şehir dahilindeki bütün kuz rsları * gezmişler , ilk derslerin takririnde hazır bulunmuşlardır. Dün-ilk dersin hita- | mından sonra yapılan bir tetkike göre, vilâ- li yetimizdeki 1208 Mil- let mektebinin ilk dersinde - ekseriyeti hanımlarımız etmek üzre - (am 45000 müdavim hazır bulun- / muştur , — m e e o aa — Türk tarihinde meşhur vezirler devri bulunduğu anlaşılıyordu Ameliy i sonra yirmi dört aa se ölüm tehlike bertaraf olacağı söyleniyordu Fakat ün ik ki bu Sor Aradan çok y boşa ç dört Saat geçr kayboldu ölümüne tikaddüm bürün geceyi! Miller mektep lerine aitteribat ve toşkilir- tan bahsederek geçirmiştir. eden Son nefesinde de sani, 1 kânnsani !» diyerek gözlerini kapâmıştr, “1 kânun- Tetrikamızın resimlerinden Bü hal Necitinin Tuhuhda| | vatari Vazife ne kaklar derin bir Surüte kökleşmiş olduğunu göstermiye kâfi geliyor Mehmet Asım ve teşkil | " Millet e açıldı 10,000 fişi dn kum başladı Kısa zamacda çok feyizli lâ yoklamalarını yap- müteakiben de ni vermiye başlamışlardır. Temin - olunduğuna göre müdavim kesafeti çok fazladır. Yalnız Çağaloglunda- ki ilk mektebe 400ka- 200 erkekmüraca at etmiş, 11 dersane tesis olunmuştur. Bu miktarın 1000 adedini i söylenmek- dın ve geçec tedir, Mektep #alebeleri güzel tezahuratla bu büyür günü tesif ediyorlar ilk ders pek heyecanlı olmuş, gene muallim hanım ve beyler kar - şılarındaki geneli ihti- K ini | yarlı talebelerinin evye- Günün hülâsas pek Dahilde 1929 Senesi zar- funda limanımıza 24 Transatlantik gelecek ve 20000 seyyah © şehrimizi ziyaret ödeceküir. Dün müstantik, mevküfların maz but ifadelerinin tetkiki ve mukâ- yesesile iştigal ei- miştir , Hariçte amaaa : GT İ Bir İngiliz güzete- si M-Puankare is- İl tüfadan - büsbütün sarfınazar etme- diğini ve ön bes gün sonra Fransa da yeni bir kabi- ne buhranina şâhit olunacağını haber veriyor, İngiltere Keğlni vaziyelindekii va hamet devam et- mektedir. | susi Dün ilk dersin hita- nım müteakıp tekrar eğlenceler tertip olu- narak bu mes'ut hadi- se tesit ve tebriked- ilmiştir Maarif o müdüriyeti, emzikli annelerin hu- vaziyetlerini. na- sarı dikkate alarak bunlar icin ayrı ayrı kurslar küşadına ka- rar vermiştir, Alıtarafı 4 ncü sayıfamizdadır F Efganistanda Son vaz vaziyet Moskova, 31(A.A) — câbil. cephesinde vaziyet . değişmiştir. Hükümet merkezinde kati bir sükünet mev- cuttur, Celâlabatta Sin- vari aşiretile tekrar müzakereye başlanmış tır, Müzakeralın deva- na müddetince müla- reke ilân edilmiştir. Ma ve Şerif kılalı muzika ve bayraklarla bugün Kâbile muva lat eylemiştir, Kânna- bat aşiretleri tarafin dan gönderilen takviye kıtatı şehre yaklaş» maktadır. mez bir acı Maarif vekili Necati Beyi kaybettik Karilerimize bir mafem haberi ver- mekle müteellimiz: Sevgili Necatinin ansızın hastalandı ğını, kendisine apandisit ameliyatı yapı” ğını dün yazmıştık; maal'esef hasta- lığın teşhis edilmemesi genç ve de- yerli bir inkılap ve idare uzvundan emleketi mahrum etmiş, zavallı Nec. öğleye doğru hayata gözlerini ”Cümhuriyet hükümetine, bü- yük meclise, Cümhuriyet Halk fırkasına, irfan ve gençlik âle- mine, bütün kan ve fikir ailesi- nin efradına taziyetler arzede- Tiz; Ankara,1 (Yakıt) — Maarif Vekili Necati B. saat 11 bucukta taht tedavide bulun- duğu Sıhhat yurdun- da vefat etmiştir. Ve- fatı bütün. Ankara muhitinde çok elim ve sönmez bir teessür tmiştir, yi büyük bir sızlık icinde ge- siren merhum , hasta bulunduğu müddetçe| mütemadiyen proğ- alimatnameler let mekteplerile aşmıştır. Gace B. V. İsmet Paşa altı saz at mütemadiyen bu kıymetli vekilinin ya- nında oturmuş ve NO zaret etmiştir. Necati B. bir aralı arkadaşlarını istetmis ilk tedrisat umumanü ilürünü kastederek : «Ragıbı çağırın, ne oldu millet mektep - leri?»demiş, osırada salonda bulunan Maari müsteşarı, orta tedrisat umum müdürü Ceva Beyi davet ederek ellerini tutmuş surtle ihtizar, hi İzecmiş,bilâhıre yanına gelen Talim ve Ter- biye hayeti reisi Emin Beyi taniyamamış ve arkadaşlarının göz yaşları arasında göz- 7 Mabadı #ücü tahifemizde') Necati... Evelki gece yılbaşı & leri hüküm sürer, de bir köşesine süri seslerile © 1929'wr ü içinde ümit ile dolu genç- batıyordu. Bir apandisit son zamanlarda kul mızin okadar chemu siz telâkki etmiye hatırıma “bile öştim Halbuki © işte içinde korku hava vardı « Ameliyattan evel yara açılmış; bu halde kurtur lanlar enderdir » denili- yordu. Telgraf bütün gece ces bimde yiprândı, bana bir vere bir İĞ nıristiin çizilen dü- dakları ile Necatinin, E aziz dostum herkesi sevgilisi Necâtinin < kanlı m önünde tehlikesi teygimde varlatmnanın tesirini, © rin uğulusunu duyuyor. dum;aburada meşe, orada trap » Diyordüm: ir hep orada ızlırap unu düşünsele! iselerle bu düşüncenin içlerinden “zamani. zaar silinip oOkaybolduğu- nu gü selerdi, yaşamak kudretini Kendilerinde bu- labilecekler midi? L Möhadı 4 ncü sayilamızda | karşilaşdıkça r boşluğa yu

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler