2 Ocak 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

2 Ocak 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Necati beyin bu ani vefatı, kendisini bütün tanıyanlar ve sevenler için çok elim ve hazin olduğu kadar, memleket ve devlet
 Grip.. Afyonkarahisarda mektepler tatil edildi Souklar başlıyalıdan beri hemen hemen bütün Anadolu vilâyetlerinde grip...
 illet mektepleri d kıraat sütunu Millet mekteplerine devam edenleri kıraata alıştırmak - için 6 ıncı sahifede yeni bir sütun
 terasimle *';r»ıfcl; g t İiçin te Lbağuk wardır bir çok kimseler kalmışlardır kiye halkı dün akşam saat altıdan — itib alete
 AM va Eığkeratı Yunan mahafili itilâfı muhakkak addediyor Atina I| (Fos) — Müallâk meselelerde Türk -Yunan noktai...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PI ŞEMBE — 3 Kânunusani 1929 a aNN aa bnmummdar aND aNN lATI HER YERDE 5 KURUŞ E Abone Ücretleri Türkiye için, Ganeliği 1700, altı aylı E 900, üç aylığı SO0 kuruş. Ecnebi memleketler için: Ser B 3000; alığı 2600 üç aylığı 900 kuruştur. £ ği n Gözele idaresi Tarinrdn imez için Jet 1606 , idare işleri Ve matbaa için: T5 inde edilmez qA,sı*”'bısı!“an büyük buhran içınde Millet mektepleri merasimle açıldı Türk harflerini öğrenmek için halkta büyük bir tehalük vardır Yersizlik dolayısiyle bir çok kimseler ikinci devreye kalmışlardır Büyük bir zıya Necati beyin vefatı Millet mekteplerinin açıldığı gün Necati beyin vefatı, kaderin çok hazin bir tecellısıdır Necati beyin bu ani vefatı, ken- Türkiye halkı dün akşam saat altıdan itibaren —<halete karşı harba başladı, memleketin her köşesinde, bizi mura ve işığa götürecek olan irfan dershaneleri merasimle açıldı. Dün akşam, her vilâyette olduğu gibi, İstanbulda da erkek, kadın genç, ihtiyar, çoluk çocuk bütün balk saat daha dört buçuktan itibaren Millet mekteplerine akın etmeğe başlamışlardı. Halkın ellerinde defterler, ka- lemler, kitaplar olduğu halde mekteplere koşuşması hakikaten örülecek şeydi.. itün dershaneler bek, den, imamına kadar tekmil mahalle halki ile dolmuştu. Meşelenin asıl şayanı dikkat tarafı bir çok ihtiyarların da Mil Tet mekteplerine gelmesidir. Dün akçşam hava karardıktan sonra ihtiyar kadınlar bir ellerinde to- yunlarının eli, öbür ellerinde birer fener sokaklara dökülmüşlerdir. Mektepler nasıl açıldı Millet mektepleri her tarafa merasimle üşat resminde Maarif müfettişleri, Halk fırkası, Hilâli Ahmer ve Himayci Etfal camiyetleri mümesslleri hazır bu- lundular. Saat tam 6 da Vali vekili Mu- hiddin bey refakatında Maarif müdürü Haydar bey olduğu halde evelâ Galatasaray İisesine gitmi burada ki dershaneleri teftiş etmiş tir. Galata Saray Hisesinde bi merasim yapılması mukarrerdi. Fas katMaarif vekili Necati beyin vefatı haberi ümümü bir teessür tevlit in merasim kısaltılmıştır. Galata saray lisesinde 2 aylık, yani arap harflerile okuyup yazmasını bilenlere, 2 side okuyup yazma bilmiyenlere ait olarak 4 aylık 4 dershane vardır. Vali bey, dershaneleri - teftiş ettikten sonra her dershanede muallim, halka Millet mektepleri- nin açılmasındaki maksadı izah eakiben tahtaya harf- 1 şeklini yazarak izah et- etmiş, lerin mişt Tedilenler içinde harf- leri iden dolayı kolayca okuy r vardır. Mualli ler bunlara birer cümle yazdır- muşlardır. Calata saray lisesine şehir ban- dosu gelmiş ve Muhiddin beyin emri ile Mmektebin avlusunda çalmıştır. Vali vekili bey, Galata Saray lisesinden — sonra — Nişantaşında 15 inci —mektepteki marsimde bulunmak üzere gitmimiştir. Fakat Necati beyin vefatını haber alan kısmı geldiği zaman pek az halkın bir Vali bey ağıldığından | leri sütununu okuyunuz? | ve herkese okutunu: — | kimse vardı. Muhiddin bey burada şu sözleri söylemiştir. — Merasimi tatil etmek doğru değildir, derse devam etmek lâ- zamdı. Çünkü bu program mer- humun eseri idi. Aziz ölüyü yad ve hatırasına hürmet etmek kâfi., demiştir. Bazı mekteplerde dershanelere gelen halk dağılmıştır. Eyupteki mektep te talebesini | dağıtmıştı. Nişantaşı mektebinde 8 ders- hane açılmıştır. Düne kadar kay- (devamı Millet mektepleri| | kıraat sütunu | — Millet mekteplı ım edenleri kıraata| ahifede yeni bir sütun açtık. Burada okun- | ması kolay ve büyük | harflerle dizilmiş hikâ- yeler, fıkralar buluna- caktır' Altıncı sahife- ) mizdeki millet mektep- Balata saray lisesinde kuşııt Tesmi ve ılk ders disini bütün tanıyanlar ve seven- ler için çok elim ve hazin olduğu kadar, memleket ve devlet için azim bir zıya'dır. | Necati bey, bilfül — inkilâba çalışmış, milli mücadelede hi metler etmiş, teceddüt hareketin- de ön ayak olmuş genç ve ateşin bir vatanperverdi. Maarif hayatımıza büyük bir canlılık, ve bariz istikametler ver- miş olan merhum Necati beyin, şayanı dikkat meziyeti, ilme ve ihtisasa kıymet vermesi, etrafına daima ilim ve ihtisas sahibi sanları toplayarak, onların re'yir den istifâde etmesi idi. Merhum, memleketimizde ilmin ve ihtisasın kudretini yükseltmek isteyen ve buna, daima çalışan bir «evlet adamidi. Çok heyecanlı ve samimi bir hatip olan Necati bey, millet “eclisinde, inkilabı müdafaa lazım gel daima kürside bulunmuştur. Bu genç ve faal vekilin, yeni harf ve ü başladığı sırada aramızdan kay- bolması cidden büyük zayiattandır. Kendisini yakından tanıyanlar, onun sevimli, şen simasını, vefa- kâr arkadaşlığını, insana daima ümit ve hareket telkin eden kuv- vetli şahsiyetini hiç bir zaman hatıralarından silemezler . Beyazıtta beşinci mektepte yapılan merasimden: yukarda ilk bahar ve kış, aşağıda son bahar ve yaz Merhum Necati bey Yazık ki, bin türlü müşkilât içinde çırpinarak, çok sevdiği hayatının henuz tohumları ekile bir sırada gözlerini ebediyen ka- şam, bu hazin ve telâfisi güç ölüm karşısında en derin teessürlerini kaydederken, — mers humun ailesine samimi / taziyet- lerini arzeder. Dün gazetemiz çıktıktan Sonra Ankara muhabirimizden hazin bir telgraf aldık: ,Maarif vekili Ne- cati bey bu gün saat 12 de âpan- (devamı üçüncü sahifede) Grip.. Afyonkarahisarda mektepler tatil | edildi Souklar başlıyalıdan beri Hemen hemen bütün Anadolu vilâyetlerin- de grip hastalığı salğın halinde devam etmektedir. Bu müziç hastalık bilhasa' Affba karabisarda fevkalâde ziyadidllğiniş ve bu yüzden mektepler tatil olunmuştur. h va müzakeratı Yunan mahafil! || addediyor | — Atina T (Fos) — Müa | meselelerde Türk -Yanan' nok: fat nazarlarının ekemmiyetli | |Ü birsurette biribirine yaklaştığı | salâhiyettar mahafilde teyit olunmaktadır. iki tarafın gösterdi; | perverlikten dolayı itilâfın hu- sulü muhakkak addolunuyor. V—

Bu sayıdan diğer sayfalar: