1 Ocak 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 Elektrik tarfesi — Bu gece yarısı, yeni sene Yaz hazırlığı |— Emanet yeniden başlıyor. Kari'lerimize Şirket vapurları Nafia vekâletine saadet temenni ederiz birer birer tamir müracaat edecek Ğ E[İiliyol' k tarifeci yüzünden çıkan “ktlâf bir seneden beri halledile- Geçen hafta Kuzguncuktan | hareket ettiği esnada şaftı kırla» “memiştir. Geçen sene tarife ko- İ Haliçteli tamirat Fabrildii . sek hi K ral alıçi 1 mıra abrıkasına misyonuna iştirak eden Şehremini götürülen Şirketi Hayriyenin 66 & muavini Hamit bey ile elektrik nümerolu —vapuruna yeni şaft

Sayfaya ait küpürler

 u yece yarısı, yeni sene başlıyor. Kari'lerimize saadet temenni ederiz KANUNU Bu gece saat tam on ikide 1928 senesi başlıyor.
 Elektrik tarifesi Emanet yeniden Nafia vekâletine müracaat edecek k tarifeci yüründen çıkan Ihtilâf bir seneden beri...
 Yaz hazırlığı Şirket vapurları birer birer tamir ediliyor Geçen hafta Kuzguncuktan hareket ettiği esnada şaftı kırla» rak...
 Emanetin borcu Köprü varidatı karşılık gösterilmek şartile Türkiye Milli bankasından yapılan istikraz hakkında Emanet ile...
 Mucize gibi... Altı bin metro düş» tükten sonra kurtuluş © Geçen ay Çek Rit isminde cessur bir ingiliz tayyarecisi harıkulade
 HEDPikkatler Fal merakı Avrupada, beynelmilel şöhrete malik-büyük falcılar;vardır, Sene başı oldu mu, gazeteler - bittabi hiç
 Yıldız gazinosu Emanet 50 bin Tir.lik yeni bir dava açtı Şehremaneti ile M. Marye Seranın bir birleri aleyhine mütekabilen
 Dakkallar GİMI’EE Ânk '_Eİ bir heyet gönderiyor  Bakkallar cemiyeti Ankarayâ> bir heyet gönderecektir. bu heyet Emanetle...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SALİ — İ Künunusani 1929 aaT ND Kaera e GAŞT RANNN Gire li FIATI HER YERDE 5$ KURUŞ bene Üeretlsei TÜRÇE IÇi zaeliğİ 1700, ü aylılı G, ç d M0 araş. Taebi möeleketler içim Seneliii | Sü0öy a aylığı İWböy Uç eyliğ 900 karuştan — £ Cüele Maştat ÜÜRĞEA Getaliyel kabul cimi — İ — hakora Tp Fokli On birinci sene — No : 3672 gö 'NALAN aNN aMNE NNN vömaNNdUKızNNNANA aaT f HER YERDE 5 KURUŞ € Tabil ei lk sakağında » irdel C elefon * yazk işleri S brki e fapalbaa içini 3K İ İineide edilmez ; Elektrik tarifesi Emanet yeniden Nafia vekâletine müracaat edecek ik tarifeci yüründen çıkan Jhtilâf bir seneden beri halledile- “memiştir. Geçen sene tarife ko- misyonuna iştirak eden Şehremini « muavini Hamit bey ile elektrik 4 Şirketi arasında bir ihtilâf çıkmış | ve bunun halli için Nafia vekâ- ! detine müracaat edilmişti. Nafia vekâleti, o zaman bir karar vermek üzere Kömür piya- | sasını tetkike karar yermiş ve Zon- | guldak kömür havzası müdüriyetile | Muhabere ettikten sonra bir karar | vereceğini bildir Vekâlet o tarihten beri Emanete cevap vermemiştir, Emanet Vekâ- letin cevabına intizar ederek ye- | niden bir tarife tanzim etmemiştir.| Bu itibarla geçen sene kânunu #saniden beri her üç ayda bir top- | lanması Jâzım gelen komisyon “İçtima edememiştir. Şayet vekâlet, Emanetin noktai ) hazancı> kabul ederse >radaki farka göre tenzilât yapılacaktır. Şehrimar€t, elektrik tarifesinin daha andı'Bir müddet sürünce- “nede kalması doğru olmadığın- dan bahsederek vekâlete müra- çaatını tekrar edecektir. Emaânetin borcu Köprü varidatı karşılık göste- rilmek şartile Türkiye Milli ban- / kasından yapılan istikraz hakkında Emanet ile Hamiller arasında cer- .yan eden müzakerat hayli ilerle- *miştir. Ancak düyunun itfası zamanı ve (faizlerin mahsubu hakkında Ema- 'net ile Hamiller mümessili M. Dileson arasında bir ihtilâf vardır. bu ihtilâfta bir kaç güne kadar balledildiği takdirde mukavelenin mzasına hiç bir mani kalmayacaktır. Mucize gibi.. , Altı bin metro düş- » tükten sonra kurtuluş T7 Geçen ay Çek Rit isminde ces- giliz tayyarecisi harıkul: yecanlı bir macera geçir- iştir. Yüzbaşı Çek Rit tayyare İle en fazla kaç metro Yükseke iğe çıkılabileceğini merak etmiş ve yülegeölduğu halde tayyaresine > — binetk yükselmeğe başlamıştır. Cek Rik yükseldikçe yükselmiş iye her metro yukarıya , çıktıkça havasızlıktan baygınlıklar geçir- meğe başlamıştır. Cesur tayareci bu suretle 7000 metro irtifaa ka- dar yükselmiştir. Lâkin bu sırada Cek Rik ha- vasızlıkta — bayılmış, — kendisi kâybetefyağı Ka | Kendi' bafne kalan tayyare Baş döndürücü bir sür'atle sukuta başlamıştır. Nihayet yere 1200 metro kaldığı zaman Cek Rik kendisine gelmiş motörü düzelte- #ek, tayyeresini yavaşça yere in- Aöirmiştir. I, gazeteleri bu #üucize kabilinden olan kurtuluş- Bu Bu gece saat tam on ikide 1928 senesi başlıyor. Yıl başı bütün milletler için bir nevi Bilhassa garplılar yıl başını büyük sevinçle tes'it hediyeler verirler, birbirlerini tebrik ederler. muvaffak olarak yeni seneyiidrak edi. eskidiklerini; her sa olarak kabul eti Sene baş daha çevirdil ma, öteki uydurmadır. İnsanların Ne yalanla avunmaya, ne de sözle oyalanma- sıl baş- ya vakitleri kalma larsa, öyle yol görebili tarzında ba adece, $ zaman acısı az, nedametsiz bir mazı, önüne baktığı vakit teh tforsa ne mutlu... Her halde, kari'lerimi: uştır. Yeni seneye, her günki iz ve merasimsiz girmeyi te n bu gece ya ve müreffeh geçirmelerini temenni ederiz. Türk milleti, her yeni sene başında, arkasına bak bir şan ve şeref mazisi görüyor. Her geçen sene, Dünyayı hayyetler içinde bırakan, -dost | iskân — işleri F devresi teşkil ediyor.Bütün bu ı eserlerle dol düşman herkesin takdirini celbeden bir terakki ve inki içinde, milletimizi cehaletten kürtaracak olan harf inkilâbı,Türkiye tarihinde 1928 senesite ahlâfın hayretle r. Gelecek nesiller, başlarını arkaya çevirdikleri zaman bu ceklerdi uzaktan seyredecej manzara bahşe fedakâr' ne feragat sahi niye, saniyeden kısa bir zamanda, hayata kavuştuklarını bilmiyorlar, ihtimal ki, kendilerini, bile bile aldatmak ihtiyacını duyuyorlar. Bunun içindir ki, içtimai hayatın, ömürde bir devre ği zamanın, «bir sene»nin bitmesini bekliyorlar. olunca, bir taraftan edipler: «Eyvah hayatımızdan bir yaprak layan teraneler tuttururlar, diği fi panın meşhur falcıları yeni sene içinde neler olacağını haber ve gece yarısı, yeni sene başlıyor. Kari'lerimize saadet temennmni ederiz bitiyor, 1929 senesi bayramdır ederler, çocuklara B” Bu sevincin sebebi, ömrümüzden bir senenin daha eksilmesi değil, belki de bir seneyi daha yaşamaya imizdir. insanlar, her dakika biraz daha mütemadiyen yeni bir medeni hayata yısı başlayacak olan 1929 senesini mes'ut ıği zaman, eskiden asırların idrak edebil. bahleyin r ih ediyor. Arkasına inkilblar Yaz hazırlığı irket vapurları irer birer tamir ediliyor Geçen hafta Kuzguncuktan hareket ettiği esnada şaftı kırılar rak Haliçteki tamirat fabrikasına götürülen Şirketi Hayriyenin 66 nümerolu —vapuruna yeni şaft takılmış olduğundan iki üç güne kadar tamirhaneden çıl . Fabrikada bundan mada T7i, 72 ve 59 nümerolu vapurlar da tamir — edilmektedir. Yaptığımız tahkikata göre, İngilizlerden alım- mış olan İ1 nümerolu vapurun kazanı tamir edilmekte olup va- per yeni olmasına rağmen tamiri yir sene kadar devam edecektir. Almanyadan yakında gelecek olan usta başi M. Dilk tarafından mezkür vapurların tamirine devam edilecektir. Şirketin 59 nümerolu vapıru mun da bir kaç güne kadar Fab- rikadan çıkarak boğaz seferlerine devam edeceği anlaşılmıştır. Yıldız gazinosu Emanet 50 bin İir.lik yeni bir dava açtı Şehremaneti He M. Marye Seranın bir birleri aleyhine mü- tekabilen davalar açtığını yazmliştik Fmanet tahribat davasından başka kira bedelinin tahsili için de 50 Hiralık bir dava daha ikame miştir. "W Maryo Seranın emanetten istediğepara beş buçak milyon diradır. MMaryo Sera, 30 sene- zarlında bu kadât temettü te'min edeceğini iddia ediydi Bakkallar cemiyeti Ankaraya bir heyet gönderiyor — — Bakkallar cemiyeti Ankaray bir heyet gönderecektir. bu heyet Emanetle —bakkallar / arasındaki ihtilâı hakkında Dabiliye vekâ- letile temas edecektir. Heyet ayni samanda Ticaret odasıla cemiyet arasındaki ihtilâf. lara dair İktisat vekâletin ezdinde teşebbüste bulunacaktir. MDikkatler Fal merakı Avrupada, ibeynelmilel şökrele malik büyük falcılar;vardır, Sene başı oldu mu, gazeteler - bittabi hiç inanmadan - bunların yene seneye ait tefe'üllerini yazarlar: »Bu sene iki milletin arası açı- lacak, — Avrupanın büyük — bir Devlet adamı çıldıracak, Okya- nusta müthiş bir fırtına olacak Asyada kıtlik zuhür edecek, V.S... Sene geçer, bu tefe'rüllerin hiç r etmez, fakat in: aldanmak ve kanmak iht bunları tekrar yazarlar okurlar. Bu falcılardan biri çıksa da bize ait, n haberler ve Bu sene hayat pahalılığı lacak, Mi neselesi »hettle dilecek, 'r çırvakevtindan — kuç ekmek çıktığt anlaşılacak, Edi gesdtüfuya iramvay işle yoluna — girecel Unkapanı — köprüsü — yaprlacak, ve ba, yaz yağmur yağacak... dese, herifi « ve ya — kadını, çıl: dırmış diye kovardık!

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler