6 Nisan 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

6 Nisan 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İngiliz gemileri Çanakkale: den geçtilei Abdülhamit “ Aman! İngiliz kraliçesine Rusya çarına telgraflar çekilsin diye bağırıyordu İşte İngiliz g yör. Yanın Rus or lerlemek n mm) tmeli. Mel Rauf paşa tasdık seiti; —:Evet Padişahım, onlar barp ve müdafaa istiyorlar. Çat.lca hattı müdafaası ku - manda gazi Ahmeti Muh - tar paşam ihde derme Çatma asker ği Birşeye muktedir değiliz. Rauf paşanın sözü a kalmıştı. Başkâtip Lebip Bey Gölhalu ve Çanakkaleden ik telgraf getirdi. Bu telgraflar boğaz met- halinde duran İngiliz gemi- lerindan birkaçının İstanbula yollandığını bildiriyordu . Ge- miler Gelibolu önüne demir- demişlerdi . Abdülhamit: — İşe şimdi Rudar İs- tanbula gelmek istiyecekler. Zaten bunu bildirmişlerdi. Şimdi ne yapanz? Diye haykırdı. Ve sonra başkâtbe: — Aman Lebip Bey tar dan İngiliz Kıraliçesine Nis edilsin. Neticei mazbata ile arzede içinde sarayını iyi paşaya gönderi! lerden bir ha aldırmıştı. Rus ve İngilizlerin gelme- sinden ziyade kendi nefsini düşündüğüne şüphe edilme - meli idi, Son defa paşa sordu: — Medlis. serasker ve bah. riye mazirına itimat etmiyor, ikisini de azil ve muhakeme alına almıya karar veriyor. Sizin meclisi vükelâda vere ceğiniz kararda bu iki zat ? Mazbata. Abmet Vefik ve Rusya İmperstoru hazret. 1 lerine şimdi tekrar telgraflar yaz, Hareketi te'hir etmele- rini rica edelim. Emini verdi erbat olup g gaile içinde bir de Süleyman paşa ve medile uğraşmak Zaruretinde kalıyorlardı. Şimdi İngiliz donanması - nın ( Beşike) den hareket ettiği haberi meclise aksettiği zaman kim bilir ne kı kopacaktı Rauf paşanın “eller tutar bali kalmamışu. Dert biriken üç beş olmuştu. Meclisteki istizah arasında bu en büyük felâketin hese- bini da şüpihesiz kendinden soracaklardı . Ya İngiliz gemileri doğru İstanbul fimanina o girecek olur, Rus a de İstanbula metler nacak © As) korkularak edilesi Jam İzelen cihet Abdülhamit sordu . Dedi , mü paşa? — Gayri öz Tislere itibar edilegelmemiş , Anler kuzu gibi olurlar, Sa - yei o şahanelerinde ( albette icabı icra olunur, Evvelâ belinin def'i çare ini araştıralım . Badehu fermanı hümayunlari nazan dikkate medisi has müzakeresile haline ta taf tar değilim paşa. Rusların ileri bareketi ihtimaline karşı ne güna ket olunmak Mm: geleceğinin. ayrıca 'bir meclisi vükelâdadı huzu- rumda müzakeresini arzu ederim. Heyeti meb'usandan birkaç zatın da dahi ahassi amalimdir. ba Muhavrıri : Hüseyin Rahmi istiyerek çağırmış ol- duğu ölümü şuurunun bütün vuzubile bekle- meği tercih ediyordu.. « Favabını soydular <iplak vücudunu çar- mha bağladılar. (T) | dan harfi şeklinde birbiri- ne rapledilmiş iki a- Şactan olan bu salip malıkümun ayakları hemen hemen yere dokunacak kadar az yüksekti. Sonra, yere diktikleri haça, ellerinden ayakların- dan çiyilerlele mah- kümu > «İsa bu müthiş aza- bı bütün şiddetile tat. , yansı ic yazıyorlar. Kadir ve Haydarpaşa» Pendik ve Adalara kadar, gi risinck mücadelesi yapılacağım yazmıştık, Mücadele heyeti tara- fından bu mıntaka dahilindeki arazi sahiplerine yapılan tebli- gat müddeti bitmiştir. Bu halide #ibaren müca- dele heyeti, messisine başlıya- caktır. Müesdele heyeti, süplelerin inihesi için her türlü majzeme- yi hazmlarıştır. Mücadelenin #azitan niha yeline kadar ikmal edil çalışılacak ve sivri faal ve halkı 1 dazip ede 0 mev ir ğustağ a iğrd im ep zat da edilecektir. Efganda Harekât kralın lehinde inkişaf ediyor Londra, 4 — Eganistandan gelen son haberlere göre vazi- yete kral Emanullah Jelinde bir tahavwi vardır. Gazeterin Hindiştandan -al- dıkları haberler Emanullah iata- #tımn Kâbile doğru ilerlemekte devam ettiğini bildiriyo. Bir çok kabail anarşiden biktığın dan bir an evvel sükün teesüs edetilmesi iç'1 kralın kıtaatına iltihak etmektedir. | Bazi İngiliz » gazeteleri bu rışık vaziyetten Rus de edeceğini beyan İngiteretin o Efgânistanda sükün tetseösünü arzu ettiğini ileyman paşa ve meb'us. lar in halimi. düşü: nürlerken, bak araya girivermişti ? Her yandan baş gösterip zincirlene duru: yordu. Sadraramla serasker huzurdan çikmik üzre Abdülhamit : — Süleyman paşa meselesi bir iki gün “wöhir edilmek münasip olur.“Şimdi değil yarın İeile ker ceğim . İstifa için seraskerlik ma: kamına müracaat irade edeceğim... O zamana bir iki gün geçmiş elbet çaresine bakılır. Sustu . Evet Hünkâr korktuğu anlaşılıyordu... Ahmet Vefik paşa ile Rauf paşa birşe Süleymeden huzurdan çıktılar. meselesi neler bir asiliktir iken etmesini «has meclisi » acele tarafını dan toplıyacaklardı. Gece mece demeyip ah - ldaki müşkülüt pe bir karara Padişah kanat etmeyip emniyetsizlik gösterirse iste - diği fevkalâde meclisi yıldız sarayında toplaniak in şeydi. kendi İBitmedi| — gerilenlere arız olan büyük biri kencede taketfersa s nıyordu. Su istedi Ro- ma askerlerinin sirke ile su kalışığından ya- pılmış bir meşrupları vardır. buna fpeska) denir, Askerin biri poskaya batırdığı sün- geri bir kamışın acile mazldma uzatarak em- dirdi “© güvü İsann yanı başmda iki de hursız idam olunuyor du» « Maktüllerin elbise döküntüleri cellatlara verilirdi. Bu herifler X p suzluktan mahküm Dileneiler Yeni yeni hileler keşfediyorlar Şehremaneti; dilenciler aley- hindeki dakibatı son günlerde ddetlerdirmiştir. » Gaddeletde ve «meydanlarda belediye #emurlarının takibatından kur- tulamıyan dilenciler let bulurifktadırlar, bir çoğu b yehi bile Bunlara. lp yolcu g vapırlara .bivertk vapurlarda dilermekteylirlet, Bir çok dilen- ciler de dimi avlularında seyyah” tara “musallat — olmaktadırlar. Emanet bunları yakından takip için sivil memurlar “tavzif et- miştif, Su sıkıntısı çekmiye Ti “ceğiz Emanet önümüzdeki yaz zar- hnda şehrin mübtaç olduğu suyun Yefilhi kahil olup olm- yacaği *haktımda telkikat yap mıştır, Avlaşııdığına göre bu sene fazla kar yağdığından Be- ntler tamamile dolmuştur. Bey- oğlu cihetine ait. bentlerin bu kadar dolduğu bir çok seneler- denberi kaydedilmemiştir . Bu- hun için busene su sebzeli olacaktır, Gayri mübadillere tevziat Sekiz aydanberi gayrı müba- dillere tevziat yapmak için top- lanan komisyan şimdiye - kadar istilikak sihiplerinden pek #zina para vermişlir. Alâkadarlar bu betaetten et etmektedirler. Söylendiğine göre teveiat ko- misyonu azasının ftakkı huzur- ları verilmediğinden komisyan- da iş görülmemektedir. Gayri mü- badiller önümüzdeki çarşamba günü toplânacık kongrede bun» dan şikiğif edeceklerdir. Vazifeye iade Bir müddet evvel görülen m üzçrine kendisine işten el çektirilmiş olan vilâyet orman müfettişlerinden Yakup Bey “yapılan tahkikatın hitamı tekrar iade olunmuştur. Sokâklar sulanacak Geçen, sene sokakların sulan- maması yüzünden şehrin iktisap ettiği manzara ve çekilen $i- kıtttı malümdur. Efanet bu se- ne bunun önüne geçmiye karar vermiş, sokakların oSulamması için şimdiden tedbiralmıya baş- tamıştır, Bu Gümleden olmak Üzere yeti arorözler mübayan- sura karar verilmiştir. Futbol maçları yapılamadı üzerine vazifesine Dün Süleymaniye ile vela ve Galatasarayla Beşiktaş arasın daki lik maçları, havanın pek | yağmurlu © olması yapılamamıştır. çarmıhın ayağına 0- yüzünden turmuşlar İsaya baka- | | eden İsa) şeklinde teb- rak onun urubalarını paylaşmak için arala- rinde kura çekiyorlar- dı. Bir rivayete göre İsa şöyle demişti. « — Baba, bunları affet... ne yaptıklarını bilmiyorlar... Darağacınm üzerin- de o vakıtki Remah- larin ödetince İbrani Yunayi ye Lance 0- larak bn üç lisandan (yahudiler kıralı) iba- resi yazılı idi.» « Yahudiler — bunu kendi aleyhlerinde bir tahikir bilerek ibarenin | geçen pında hazır bulunacak Üç senedir memleketimiz. de Beden serbiyesi mutaha: sısı sıfatile bulunan İsveçli Matmazel « Nerman ve M. Yonsonun mukaveleleri yıs nihayetinde hıtam bula- Üç senedir yetiştirilen mu- öllimlerle lise ve orta mek. teplerin muzllim ihtiyaci tar min edildiği sene terbiyet bedeniyö Kursu için gölecek iler bu se i döneceklerdir. Yalnız bu sene nihayetinde, hazirandan tem- muz nihayetine kadar iki ay devam ermek üzere üç se ölmnastik muallimlerinin de iştirak ede- ceği yaz kampında müallim- lik için M. Consonun muka- velesinin iki #y daha temdit edileceği haber alınmıştır. idman bayramı Mayısm 1 inde yapılıcak bilü- nedir mezun olan Şehrimizde müm Jise ve orta mektep talebesinin . iştirakile — yapıl- makta olanidman şenlik M mayıs cuma günü Tak- sim stadyomunda icra cdile- cekilir. Bu seneki şenlik senekilere - nazaran mevcut daha iyi yapılması için diden hazırlıklara ur, İştirak edecek ta iktarı 2000 decektir. Atletizm antrenörü 15 gün evvel mezunn mem- Işketine giden. atletizm ant rpmörü İler Abrahamın İkİ güne kadar haber alını şim- ba ni, tecav Varım asır eveiki VAKIT © Man 187) Tünelin kule kapı- sı önünden Pan - galtıvedaha ileriye Jokomofifle işler bir #ramvay imfiyazına talip olan Kolpnel Zökok ile kumpan.- yesının verdiği lâ yihanın $u günler- de şehremaneti 15 - lâhat komisyonun- da nazarı tetkike alınacağı mervidir. * Dühan bandırol - Jarı idaresinde bazı ihtilâsat - vukuuna dair gazetelerin yaz muş oldukları hava. dis bi esas imiş. kendinin y yahudiler | i kıralı olduğunu ida tlini — istemişlersede ricaları kabul olun- MAMIŞUF, Tilmizleri firar etti- ler. Fakat Kendi taberiyeden beri takip eden sadık dostları yamndan ayrılmadılar. Onlarla beraber Kalan bir kaç kadında az bir mesafeden (gözlerini ondan ayırmıyorlardı. Bakışlarile kendini te- selliye uğraşan bu ka- dın grupundan maada İsanın gözleri önünde- ki manzara ona hep ma- | >) Yalar hikâye — Müharriri > Mntmsmmmze> Ep — # « Kıta İİ Millimizde nc kadar etse tekessör mekle | Haceler marifefin şanını lâ edemez 'İ Şol kadar oldu ki biçare maarif bizde | Nefesi haz:eti İsa bile ihya edemez. | | Kıta i | Ey bana medyun olan zafı meali meni Hak muammer eylesin İzmirde daim sakin Ben neler çektim neler senden kıyaset ol zam? İİ İstörüm Allâhtan bir kerre sen de dalin | eli çepe ii Haydarpaşa da toplanan şi- meudilerler konferansı tresaisini bitirmiş ve Hükümetimizle kon- feransa iştirak »den demiryolları Şirketlerinin kabulüne muallik Glmak şartile atideki muksfre Tatı ittihaz etmitir: 1 — 15 — teşrinievvel — 1929 tarihinden itibaren haftada İki dela Haydarpaşadan Nusaybine | yataklı vagon talıriki. 2 —elâin Haydarpaşa - Halep bir v n işlemekte servisinin restoran Üüvesi | sureti 3— Irak yağinkiyetle 1s hattı servisi imu- nelicelenirse 1 my : i ; gi; Veremle mücadele 4 cemiyeti dün senlik kon - gresini aktetmiştir. Kon- grede cemiyetin, İzmir ve Samsun verem cemiyetle- tile — birleşmesi o kabul edilmiştir. 9 Dün yağmur dolayı- | sile futbol maçı yapılma- mıştır. © Dahiliye müsteşarı Hilmi Bey ve umum jan» darma kumandanı Zeki paşa Ankaradan şehrimize gelmişlsrdir. g Emanet etfaiye nefer- lerini grup grug Viyanaya ka silaj yaplıra- KI Dün 90 İngiliz profe- ü şehrimize gelmişitr, yy yy gg yy yi alamaklığımı ine yordu. Gelip geçenler, mazlamun son can acısile kopardığı fer- yrdarı duydukça: «— Allalan oğluyum. diyeniü şu halime ba- kınız. Baban gelipie şimdi seni neye kur- tarmıyor? Başkularım kurtardığını iddia eden bu adam şimdi kendi- i kurtaramıyor. Ha- kiki Peygamber “ise çakıldığı haçtan insin. j Bizde ona iman ede- Mim... Yanı başında çarmı- | ha gerili iki dursız da olan | s Kerküğe varacak, Istanbuldan Bağdada Simetilerez Li inanyİa mühim muka rerat ittihaz edildi l İstanbul. Nusaybin hattı, otabüslerle Muse, Gergi” | Bağdada raptediliyor darpaşadan Ha'ebe halsği. defa doğru bir katar ayrıca temenni edilmişti. , 4— Bu mukarreratın İİ halinde Irak demiryolisft Ve) resi 15 teşrinievvelden İf Nitseybinle Musul arasi gl yelcularım naki için bir servisi ihdas edilecekti” ef üçer kişilik olacak he” beraberinde otuz kiğ makledebilecektir, Oto yedide « hare” üçte Musula, ertesi göl uldan hareketle © srmn şimendiferlerile yollarına! inden * edeceklerdir. 3 yy Mila Mühim haberlerin eme ei Nİ Cemiyeti Akvam iv müzdeki içtimamı 16 Pİ zranda Madritte < cektir. & Çinde hükümet 5 tatı hasmın müdafaa ei nı yarmış ve ileri tına yeni bir inkişaf v miştir. ?l © Meksikada son!#f) Wi te mübim zayıata vi asiler muhtelif ye” | geri çekilmişlerdir. yer! a” Balforum siyasi * el tan çekilmek üzre ei) | bildirilmektedir. İd İngilterede p£ tadır. Almanya, Oris rupa ve Balkanlarda onu tahkir edi dı. Hava kapalı di rında olduğu kuru ve mağ Bazı rivayete gör” yü an için İsanın Y ini za1f istilA eli” bulut, babasını? resini ondan #i/ yi Her aztmaplar ör defa elim bir ve de gan çekiş» p düştü. İnsanları" nankörlüğü hart ba kadar cebin gö ») ira

Bu sayıdan diğer sayfalar: