12 Nisan 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

12 Nisan 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Otomabil kazaları - Rekor Fransada Dört, günde (44) kişi öldü, (151) kişi ağır Surette “yaralandı as Eş in e lik.) a e ie İİ 7) İ dünür bakaşi sakkinde delişiğen görterir çolu yayan p Le dikicat bir grafik yapılmıştı | Yemi, ca Yortularmın de- Müleğmet “dö, ciheti hazar! i R İRİ ee gin zarfında | Öikkate alarak yeni birjsevrüf, İdaş, Di şrülmemiş sefer kimi #üyihmse danzim < Otomöbil-kazasıolsv| için“ bir “komisşon vürudu ver | slam Şimdiye kadar topr0| getirmiştir. pa » Malürineta görd44 ki Bundan “başka verilen oto» İ Müge 51 kişi, sağır : ri ati mobiteitike —ehliyetmmesinin | Tahlili ve ehliyetnamai ver. “eden talibin imtiha eği tab tutulması, . kararlaştırılddıştn. i Y bir istacisi üre ekti ktbariklığır Fens miri Iş E İl 1 RA önüne göği. | Ya al öl 1. Bu da a İçin “mevcne “cereyanı, aralığın -kararmağı nl , m “le solmiasınarireğtmen ornmdabille-* ki in, i rin “fenr — yakmamakırndan İl lee ay as dakl İner gelmektedir. kik akkaya ral Otomobilcilerin . vermeğe Gİ, e ömöbilletin “Son 'de'İ gitme zamanı olan gündüz Kn SİPatle küfr müsafe; et.) “Tile Kürmlarını 'doyurduk İN Bağlıca sebepler ara- | dari saati tâkip öden 3 de dan meydana | kâğâlatın Çörüldi saarlar * I iştir. Birak ujmamaktadır. Sefaleüin doğur! i ” “duğu facıa: ! pi 4 baci, sayılumzkadari Pp | zarfında sailenin yalnız bir defa o pencereden , sepet” sarkıtarak ekmek aldıklarını” görmüştür... Nihayet dün” sabah “karşıdaki komşudan: İl * perdelerin sarasında bir * Ve maişetlerini te- i&ciz bir haldedir. hale vaziyet karşısında li ! anlatacak kimsele- ie Öle Bu yavru “pencere Perde vi kapıyı |. yaklaşarak ellerile bazı işa- | Seniye payarak Çile | yetler yapmış ve'acı acı şar. bağırmıya başlamıştır. vw an 10 gi i in ar iğ kapılarını “Bile çal Niahyet, bun- Bütün bu şüpheler 20 gündür “kapısı “açılmıyan Ji bu “evde gayrı'tabii bir | mi e Teriğek Yeniğtri? bir halde bulunan * küçük yavru ida hemen “Süt dam- lasına gönderilmiştir. “Vü- cudu tütriyen gözleri yu- vasından, fırlamış olan yav- rucuk südü içmemiş, veri- len yiyecekleri yiyememiş- tir, gere yavru, üstü bin muşjar, ortada bir tepsi; üzerinde soğan kabukları ve saire görmüşlerdir; . öte tarafta bir başka kap gör müşlerdir. » Biraz.sonra bu garip jestlerden zavallıların ıztırap ve sıkıntı. yüzünden tecennün ettikleri saplaşıl Mahpuslürin göğü: © gördük leri manzara, kendilerini çoştur: *f7 mağa kâh geldi pıyı! kırarak içeri girmişler- “dir. i “İçeride cürmümeşhut ha- linde “yakalanmış caniler, gibi gayrı tâbii hareketler yapan iki kadınla ölmek 'derecelerine gelen üç yaş- aa adan aa, manda gerlen bu.fesyatlar'| a “ 6 komşunun! “Bütün Gerede halkinın ümit ile seyrettiği manzarayı bapisa- menin kapıcısı da ayni suretle gördü. Gerede , halkı: sarasında da Sorti Gi göle görülen zülhikarı Adaköyün' | idi” N zaferle ilin Glembiriiyiyadkame |.” “İçide bir sin diy, kik 2 Aptiy eler uyuy zlar melda arar e “Sarıkan. zall Kendi kendine: Albuz e ece | yarısındariberi | hapisanenin yz dolaşıyor, bir hazırlık göze ç yordu 5 i e Yazan, Sadr Elem | Önün da. züllikar. gayet kuv- | <göğdeki Zöilikar büyüdükçe'bü- olması | Mahpuslar' yeni bir öleme | ovetli desin barakenıştı . “O. da İsyüyerdu. “Büyüyen izüllikar ona len sözlere. ,. “başkalarının İbir vahyi gibi tesir ediyor, sanki di ibanmişn, oo 0 (onabirsz><<<||0(0( bir n | hadise cereyan “ettiği ihti- i e yi » evvel bir | müllerini doğurmuş ve'der- | yapılmış, ve başka bir şey Müddeiumumilik kadın- Pale 9 sokaktan ge-İ-hal polis keyfiyetten haber. |, görülmemiştür. İlanın © vaziyetini “tehlikeli Misley, b bir çığlık, işit. | dar edilmiştir. Taharri- memurları » sevin) görüş “ve 'bir otomebile. iii e ir'aile mese- | Dün-Müddeirümumiliğin |, yukarıki | yegâne , odasını") “binerek “bu avallılari'mu- > 8 çekilip gitmiş- | semrile polis memurları ka- | çok perişan bir;halde.bul: |vayeneye sevketmiştir. Bitap: “uyüuğorlarda. um za yogağ N ğa aga ii ia gel Zine <götürülmüştür. Yapilan “tahkikat netice - :sinde:perişanlik ve. sefaletle son çgünlerde akıllarını oy- natan kadınların çocuğu boğarak öldürmek istedik - leri anlaşılmıştır. Deli kadınlar nihayet bu sabah bir.maşrapaya kendi idrarlarını doldurarak çocu- ğa içirmişlerdir. Merkeze getirilen kadın- lar kapıdan yirer girmez Bu günkü amir yarının mah- pusları diyordu ; zülfikar “ona bunları ilham etti; yanı korku ve syarı hayat-içinde /bocalandı. Nihayet “düşüne düşüne" uykuya daldı. Duvar dibindeki zaptiyeler martinlerine . sarılarak uyumuş - aç. Zapiiyelerin horultuları Gete: “nina alk amman in; İeninafan.. iy sonkelllrinenr uzanıp, gidiyordu . Zaptiyeler her ozaman “böyle rk i e sz 139604 sis) 1 pislik “içinde polis merke: Türk lirası 50 150 79 5 250 150 i 5U0 100 15) 150 70 70 ph 59 159 5) aç öldukllirin söğlümlüğler i derdiği için koymamaz- sıyoruz.Biz riz, Fakat kendisi res- İ miyet vücuda getirilmiş. ugün “de Oo maruf bir üstadın gönder- diği bir resmi ba- i i “ bu. zati girkin de- gil, bilâkis pek yakı- şıklı bili- mini gön- hk etme- dik, T.B.M. S.SB. Çrkinlikle müzade'z lamanyada çirkin- Ni mücadele et- mek üzere bir ce- Bu cemiyet, (çirkinliği ortadan kaldırmak istiyor Ve gayesine erişmeyi im- kânsız bulmuyormuş. O halde bizim çirkinlik müsabakası açmaz tam Za- manma tesadüf setmiştir. ri my bu Pragda zakir Salim Beye: Vasiyetnamenin esas hatlarım © bilmediğimiz için sualinize evet | veya İayir diyemiyeceğiz. Val mız. .bu hususta mami oarak cevap vereceğin. ğ Vasiyetnamenin ecnebi bir memleketteki mallara “taalluk etmesine: veya “vasiyet . edilenler arasmda. ecnebi bulunmasına iy değişir. Bu, vaziyet güre e ez yep vasi. 4 lerine, »vasiyetinşekline ve ahkâs onan tit ilitildfların tetloki lâzım © gelir. : Ehliyet, şahsi «kamanlara göre taayyün eder. “Yalitız' bie şalisi” kanunların vasiyetin * yapıldığı memlekelin umumi -intizamına mugayir olmamalığır. Türk Kanın medenisine gör yre,:45 yaşım bitiren ve temyiz kudretini haiz olam. kimse, ka- | munna çizdiği hudut wesşekii- ler dahilinde vasiyet dasartufu | yapabilir, : Bir de vasiyetin şekli vardır ki buda vasiyetnanicnin yapı. dığı mahal kuunlarına tabidir. ve kendilerine verilen yiye. | Kanım medetimize göre bizde cekleri “büyük bir hırsla;| vasiyet tesmi semet öle, vasiyet adeta yutar gibi yemişler-. dir. a Çocuk “merkezden “etfal hastanesine “gönderilecektir. Kadınlar “da müşahede al- tına alınmışlardır. Kapanan banka Bir müddetten'beri şelirimiz- deki faaliyetini . tahdit “etmiş olan “Marmara; Blank bankası m rm i şubesini sedeletmişe kinik içinde bir “fiskos dolaşıyor, bir hazırlık “göze çar- pıyordu; züllikanı görüp heyecane geler ve İleileyen gece sanile- edenin el yazısile ve şıfahen | yapılır. Vasiyetnamenin . izde etiği hükümlere gelince, bu hususta akillerin serbestisi; kaidesi cariz dir. Vasiyet eden kimse istedi kanunu açıkça yazmamış ise nelere müracaat Glurür. Vasiyetnamenin talik etiği mallardan gayri menkul Olağ- vd Mikçdar ya yavaş yavaş Deli rini berilerini toplayıp verilecek emri Leklemeğe başladılar. Büyük hapisane (binasının rinde mucize bekliyen Gerede | mühelizları “kâmilen uyuyo nalpislan dam çıkarak © için güçlük çekmediler. içerde sinsi bir “gölge ve kenarlarından bakınıyor ken Kaymakamla katl mazmun | takip eden adıma ara ra göğdeki Zallikara dair “konu- şarken öbür hapislar sarasında bir fis kostar aldısyörüdü. Bu-ımlular, ibu (is, ikaslar, ;| emri bekleyenleri . heyecan bir şeyler o hsildiyordu. Ka kesik titrek fasıllar yl başbaşa -vezip gizli «gizli “konuş « | «heyorana sahıyordu. maher .da ne-bir darfara çılgın enin ii

Bu sayıdan diğer sayfalar: