12 Mayıs 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

12 Mayıs 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5, Sayfa. BİS zik LETLER Ehven —zarif - sağlam “AEG *SCALDİS. meraklı marut bi umum "Türkiye merkez deposu: İstanbul abana atan Han 43-45 Posta kri İntanbul to 409 game » Dokumacı ali —.—. ba işleri için *dokumacıya İn E- - ii imi Süreyya Paşa mensu BAHANE det Şİ ; Den 10 el 50 lira, 20. talimle 60 iradı, taksit ile alınır taşralılar için çamaşır yıkanması ile yatak ayda 8 liladrı. SS / ” ilevayı irin sinek eri köğunuz,” fazla ısınan | Vakıf paralar mu- İleri. sevinletiniz., Bütün bu şeyler için vantilâtör. Kullanınız 7 dür! üğünden: pl İ müracaatları. Mahlülât müdüriyetinden: Kiyma haine uizayedesi ayedei : ln Satis muhtelif” devierini Veresiye Yaaa eehinin de" ve hududu Me ei Fida “m, caddesinde 20 dönüm mikdarın- Lira miray kyn ge ön oda: OLARAK 'TAKDIM EDER 126 © (21024) No.li senetle medyun Mühendis ie . (Vasfi) Beyin Kadıköyündeki ( Osmana haddı lyıkda gili ve Metro Han Tönel meydani; Beyoğlu — Beyazıt: İstanbul lie iri Süğün için a RM . ni kağında bezek (11) Mo. lı. sağ ve arka r ma on Erta ye taraflarının sahibi senet arsalari ve cephesile a mea ye düre bb “meli kalemine a“ BOMONTİ fabrikaği B| Haseki ve Certahpaşa hâstaneleri sinir hastalıkları mütehassısi $ol tarafları yeni küşat olunan tarikler ile o PEL SİN el ŞOkü HAZIM mahdut ve dokuz yüz yirmi kiymeti muham- P benpile 165,75 piri terbtinde biz kıt örasının tamamı. a EMEN Le > — ln vi li gi AYM çtaki ii bir i : el 105” 21024 numarah senetle medyün mumaileyb Vasfı" “Beyin Süme Osmanağa adresine müracaat etmelidirler. Kiralık şerbetçilik mahalli — İstanbul Tapu. ve ka- mahallesinde 'eşme' çıkmazı soka» j Kırkağaç merhum Şair Eşre Ki eşi OROZDİ-BAK İm Mei ii ee a0) Yiradır, müzayede a AL ster rl Beyin oğlu Mustafa Di eri iri SR ir ii er ve cephesi tarik ile mal ahtut 164,25 zira El Boğan vE Mağ MN ————— — —— ——— berbüinde altıyüz di yedi lira mi mu- Yertine kalı Yalı ya Sİ FAKI venin sener. İİ le harıkzedegân devair hammene ile bir kıla arsanın tam ledi 4 158 — 210/78 numaralı senetle medyun mülga evki önda Vahram efendi v Her va arayiniz ; i ardi istikraz eyledi gym En ucuz fiatlar female harbiye nezareti piyade ikinci sal tahrir üç bin liray ç bin liraya mukabil vefaen kalemi “hül a sından Mustafa i ferağ eylediği Bakırköyünce | gaygşamszsEsası —————X——— müdürlüğünden : : hlleşiresi H Hanımın apse e Ü akiz ağacında, İstanbul -çad- Yardım Sandığı Tâyyare cemiyetinin mi ie lin devalr müçtemlasının ruzağa iinhallesiade terlikçi. ve ağında “ kâin 100 kei Oleli İi birini dairesindeki “6, 27, 92,88; ve “ikinci dairesindeki sokağında atik 12,12,1 mükerrer e Dap ebvabı e KÖS iz BR, bain asi : si rk ln Sg ye gin nüüarali sağ tarafı “Aleko Samiri Efendi Su ve havasının güzelliği- t RE arsâsı sol tarafı tarik arkası Mahmut Avni güz Galata Eski Gümrük “caddesi dâiresindi eki 342, a 26, 31) 33 yem ire Etrdi ile, Hemşiresi Talât-'ve Sabiha Ha- le kele maka m GERİ nl 3837 dahi | eğ Ti azaf günü saat ondan ir l : İL ikâm Ti ği eşmemede mezi A bilmüzayide icare verileceğin e talip Diğ a m nımlar arsası | cephesi tarikâm ile mahtut iz. bir et eca hi o müdüriyetinden: |“kürede pey ikçelerini vii si eğiten ikfiğiyeribe , 131 metre B0 santimetre (bir kıt'a arsanın inüsmireyi havi altı ei Mevcut numuneleri veçhile, miüacâat yene ilân tamamı kiymeti muhammenesi: 2300 liradır lük bahçesile. birlikte acele abeirlck olan (250,000) (Blg Şapka wz, en; sağlam zarifi Sİ 84 01094) Ne senetle medyun (Nefise) hanım a ia in m Koyan cedelile (50) 000) GEN mn tabulka ağir, bint Mehmet efendinin a Kuvacıde- abi talepname ve (10) adet | apkalardır Bilhassa m de monballesinde Haze sokağında atik zade ha ir a acente Ne 14 Mayıs 929 Salı b z e (8) mükerrer emlâk ve (59)'Ada ve (1746) dinle Mec. Beyo smütacmas kzn e a al ie ep eng niğde Yaz harita numaralı bir tarafı kara Mehmet paşa * gsllmelid : di t hafif ve Zarif tavşan tüyü şapkalarımız. şayanı ğ çapişeişe dcfrile “olunan “arsa bi tarafı Zayi — Vefa ' Orta mek: -Jstanbul Sultan hamam ikinçi vakıf hanı altında mali. arsa “bir tarafı âhara ferağ tebi. birinci devre birinci s(elsz eee) Kunduralarınizı nan mü a ve tarı | zinedar sınıftan 926 senesinde almış ç sokağıle mahdud (261,25) 'mürabba arşin bir olduğum. tastiknamemi zayi | Jöğünde müteşekkil ikiyi ko: Am iralis ten alınız kıt'a müfrez arsanın tamamı kiymeti. muham: OY0K. menesi (1045) liradır. ettiğimden “hükmü “yoktur. | misyonuna müracaat” eylemeleri |), yiz MODELLER ÜZERİNE 260 'M. Remzi İilân olunür. (eleele) BEYOĞLU « İSTİKLÂL EDE 0. 11123 a senle medyun Vasıf b i e k a Emlâk ve Eytam Benli 31 Mart e 1929 vaziyeli ö bi “Henüz talep edilmeyen (B) hissesi T.L. 10,000,000, rmaye ti Öİ i TL. 20;000,000,— çinko ufak balkonlu e bi- ear tahsil (A) hissesi "m 4432, sız 6s ia çal i iu 31430622 765 lira kıymeti ila rekkeli 416$-.zirki bir risi tirâk mukabili se »< 1,985,86 adleli Ve sadi” ğun ». 2782971,97 , ii kıt'a arsanın tamamı, bir kısım “küçük pr m Kasa ve Bani pe evcudu iü EE zi EN yük, zemin katı umu Esham ve Tahvilat cüzdani > 49,019,60 2g 78 42 21125 li senetle medyun mülga Hari- malt taşı döşeli odan 1 414870,80 : "2 0s. © ciye nezareti evrak'müdürü muavini Mehmet Mobilya ve ilk tesis masrafı » 9096152 » 20,200,288,47 Bahat beyin Aksaryda Oruşgari İsmi j j ikde bi Mobilye ağa ML sn kanli Çeşme > sokağı yükçi 39,60499 ; j Bahçede © bir” kuyu” V “İlki tösis 51,266,53 ati lâ 25 harita numaralı ve taraf- kaç meyve ağacı Yardır. Bazi İNİ İpotek mukabili matlubat » » 7866,138,— bes ları Haci Nuri efendi ve kolağası Ahmet efen- i ciheti mühtacı tamif haricen Hisseli -iştirak'mukabili — i sen di vereseleri haneleri ve iki tarafı tariki âm kârğir üç bin“beş yüz Jira Medler emlâk abe ye Pas ie. ü ii ERİNE ti m e am emen > cü NN hane- ape ,200), el; ZA ig en —. Yukarda. hudut ve evsafı sairesi muharrer enivali e kıl desi ”hekicesind indir. İ e bonolar 14,792,20 ılına üzayedesi “neticesinde eli id iş m yz isa larındaki bedeller ile talipleri uhdelerinde takarı m Mukabili lm 5.650,355,80 mezi n olduğundan 27 mayıs ç M8 üE ii e nat al İİ Senedat cüzdanı v4 1641366 i 929 tarihine müsadif pazartesi çapa lar müzayedesi mek isteycler, kiymet mt İN Muhtelif nina avanslar .. B96,39293 şa takarrür. edece elk ağ hammenesinin yüzde onu Muhtelif bor NE 100154434 Di örülürse o gün Hik on böşte ihalet kat'iye - ii nisbetinde pey akçesini ve elm aş 20,200,288/47 ği 5 er eme f 928-0861. numarasını muş- TL ii akçesi vermeleri Veya kendi- tashiben müzayede şubesine . a NEMOZ, | N e ğe e eklerin Müracaat etmeleri 've 27-8: ya üracaat eylemeleri müzayede yenen Müzayede ie tarihinde" “seat > 4 deh dördüncü Vakıf hanın “ikinci: katında 1 B mürharal Va- ya kadar “ihalet katiyesi üdürlüğü i iere abi ridlati, * müşteri: v lerin “bizzat ve ya bilvekâle

Bu sayıdan diğer sayfalar: