24 Mayıs 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

24 Mayıs 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“ dürlüğüne müracaatları, ŞARTLARI: KECE Gazeteye gönderiletek — inektuplarin Türkiyede Hariçte | b Üzerine Küfe Kuriş ilüre içine Gİdare ); Şasa ale Yaz) rayın iso | ©00 kaybolmasından ve İllların mündericatından ar esk değildir. Gaziayıntap vilâ- yetinden: Hapisânesinin 1-6:999' terihinden 31- 5-930 gayesine ki 140000 © üzerinden bir senelik Ekmek ihtiyac kepslr zarf usülile münakasaya konulmuştur. 2 — İhale 16-929 tarihine müsadif cumartesi günü saat 16'd «lacaktir. K 3:— "Teklifnameler akasa kanunu mucibince yapıla- tır. beher 0 kuruştur. 4 — Taliplerin Ayıntap tahrirat Müdüriyetine müzacant gticeleri ilân) Olanur. Anon EkikigemLinnLk Tramvay şirketinden: İstanbul iramvay şirketi bileiçiik vazifesi için talip aramaktadır. Bu vazileye talip olanlar Cuma" ve Pezar gününden isda her gün sabahleyin saat 9 ür İİ arasında ve akşamları cant“15 ile 18 arasında Galatila Haynoman hanında şirketin hareket kalemine müracat edebilirler. Biletçi olmak isteyenler atideki şartlara helz bulunmalıdırlar 1 — Türkiye tebaaandan olmak, 2 — Yaşı 20 den fazla v& 40 tah aşaği bulunmamak, 3 — Askerlik vesikası yolunda olmak. * 4 — Veni harfler ile okuyup yazabilmey ve hetaptan imtihan verebilmek. 3 — Hizmete girmeden evvel tıbbi muayene neticesinde sıh - hatte bulunduğu tebeyyün eylemek, BEDEZ BELL Ek BEER ERER Türkiye İş Bankası mec- lisi idare riyasetinden: 12 Mayıs 929 Pizar günü içtimaa davet olunan fevkalâde hey'eti umumiye nisabı ekseriyetin temin edilememesine binden yevmi mezkürda içtima edememiş olduğu cihetle nizamnamenin kirk sekizinci maddesine tevfikan 2 Maziran 929 Pâzar gününe il i mezkürda saat 15'de hissedaranın Anka- eliai çotuk sarayım teşrifleri rica ol n Burgaz adası Voli mahalli se Heybeli ,, e 232 sU DYE ali yl 200 o ” » - ” 100 o » m5 Çamlimanı . w *so 6 Kumu , Manastır > e 205 o “ " Jarden önünde 5 250 o » 5 iskele ittisâlinde ,, 5 300 0 » Taş iskele iğ ça Balâda muharrer yoli “ mahallerinin , birer senelik bedeli icarları 17:4029” terihinden itibaren bir ay müddetle ve pazarlık. söretile müzayedeye az edilmiş olduğundan talip olanların 26-5-929 pazar günü saat 14 te Adalar mal mü- Çorum baş mühen- disliğinden: Çorum - Sungurlu - Çerikli yolunun Budak özü ile Yorgalı gediği arasinda ;muktelii açıklıklarda 27 adet imaldtı. sanaiye #şaatıihalesi kafiyenin tekerrürü tarihinden iübaren 12 ay zar- unda: ikmâl edilmek üzere 25 Nisın 929 tarihinden 25 Mayıs 920 tarihine kadar otuz gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 1 poli zarfier 25 -5 926 Cumartesi günü saat 16 ya kadar kabul edilir, — 2 Teklifat zarllarının üzerine (Çorum - Suzgurlu - Çerikli yolu «27» «det imülatı sanaiye münakasası teklilatıdır) ibaresi edilmek üzre 8 - 5 zari usulile münakâtaya konulu 0s — Teklifat zarlarının 'ü. 100 üncü kilometroları arasının tamirat eklifnameler münaki ni vildyat riyaseti 4 — lcra kılınacak yedi buçuğu nisbetididi bankasının makbuz ilmünaberile “ve etmedikçe hiç bir kimse münakasaya dahil“ olamayacağı” gibi iktidar “mall ve olmâyan e 'amcliyatin “devamı müddetince iktidar ve liyakati | idaresince dak bir fen memuru istihdam edeceklerini temin etmeyenler. dahi cdmezler, $ — Evrakı keşliye ve şartname sureti musaddakaları Çorum vilâyet başmühen ginden aranılacak Mün; icra olunacaktır. ir, 7 — İhale muwmelâu müzayede, munakasa kanununa tevfikan yapılacaktır. Bilamum rüsumat ve masirifat müteahhide ait bulunacaktır. 8 münakasaya konulmuştur. 13 2 — Teklilat” zarfların üz 190 nci kilometroları arasmın 3 — Teklifnameler. mi biliride “Encümeni vilâyet mi 4 — İera kılınacak &me şeralt dairesinde te'minat verdi isbat etmedikçe hiç bir kimsenin münakasaya “dahil hüsnü hali olmayanlar ve liyakati “Nafia idaresince musaddak bir fen memuru istihdam edeceklerini te'min gtmeynler dahi münakasaya iştirak edemezler. 5 — Evrakı Keşfiye ve. Şaftndme sureti musaddakaları” Çotüm! vilâyeti Başmühenisliğin- den arandacaktır. 6 — Münak mında icra olunacaktır. meliyatın Kapalı zarflar 28,5,029 salı günü saat On alay ni rine Ç Çörüm - Alaca - Yozgat yolunun 554-000 ilâ 59-4 yedi buçuğu nisbetindeki 770 liranın makden - 920 trihinden 28 - 5-920 tarihine kadar yirmi gün müddetle kapalı MUŞ zerine (Çorum asadın > ye ine tevdi olunmalıdır. ut kasa muamelân 28,5,990 salı günü sut 19 da Entümüni vilâyet makamitda Çorum Nafia başmühendisliğinden: Çorum - Alaca"- Yozgat yolumun 554-000 ilâ 504-120 nel kilometrosu arasında şosa tamiratı esasiyesi ihalei katiyenin tekerrürü tarihinden itibaren Oalu üzere 8,5,929 tirihinden 28,5,029 tarihine kadar yirmi: gün müddetle kapalı zarf usulile esine nit sa tamiratı € im ve olunmalıdır. jr: iyatn bedeli keşfi 10272 Jira 55 kuruş olm te'minau muvakkate dipozito ahut münakasa kanununun Z nci maddes ve tcaret odalarından birisinde mukayyet bulunduğunu olamayacağı gibi i sa müameldn 28 - 5 - 920 Sulı günü saat 16 da encümeni vilâyet maka- bedeli - 36925 Hira 40 kuruş 770 liranın nakden teminatı muvakkate di münakasa kanununun 7 kadar kabul edilir. ar 28 - 5 - 920 salı günü sant 16 ya kadar kabul edilecektir. Alaca - Yozgat yolunun 60-600 ilâ 70 sasiyesine ait teklifalatur) ibaresi yazılacaktır. ve sase icrasından evvel bir makbuz mükabi- olmasına nazaran yüzde »rirb ettiğini Ziraat 7.ici maddesindeki şerait arfında ikmal edilmek teklifattır) ibaresi yazılacaktır, an Evvel bir makbuz muka m nazaran üğini eki idarı mali ve 7 — İbale muameldu müzayede ve münakası kanununa tevfikan yapılacaktır. , 8 — Bilumum rüsumat Ve masarifat mütcahbide git bulunacaktır. Jevtet demiryolları ve di- manlarıunumni idaresinden Fevripaşa - Diyarbekir ve Ankara “ Ereğli hatlarında yapılması kap eden: binaların inşastı 5-5-929 tarihinden itibaren; Fevipaşa hattına ait mebaninin 25-5-929 tarihine müsadif cumartesi günü; Ankara - Ereğli hattının İrmak kısmına ait mebeninin 27-5-929 tarihine “müsadif pazartesi günü ve Filyos kısmına sit mebaninin 29-5-929 tarihine müsadif. çarşamba günü saat on dört buçuğa kadar kapalı zarf usulile mevkii münakesaya vazedilmiştir. Teklifnamelerin vaktı mezkâre kadar Ankarada Devlet demir- yolları ve limanları umumi idaresi tahrirat müdürlüğüne tevdi. li- zamdır. Talip olanlara bir kısma nit mukavele, şartname vahidi kıyasii fat cedveli, rünakasa ve ihale şarimümiesi ve mütemmim mebani: şartnamesi “ile teminatı muvakatle ve kat'iye mektupları uümu- yazılacıklır. 3 — Teklifnameler wiünakasasınn “yevm ve saat icrasından evvel bir makbuz mukabilinde Ercümeni vilâyet riyasetine tevdi alarmalıdır. 4 — İcra kılınacak ameliyatın bedeli Keşfi 20083 lira 33 kuruş masına nazaran yüzde 7,5 nisbetindeki 2227 lirama nakden te - münat, muvakkate depozito ettiğini Ziraat ou) 7 inci maddesindeki şerait daire- sinde temirat verdiğini ve ticaret odalarından birisinde mü) © — ve yahut münakasa kanur Bankası ilmübaberile bulunduğunu isbat etmedikçe hiç bir kimse mürakasaya olamıyacagı gibi iktidarı mali ve tin devami müddetince iktidar ve liyakati nafiz dairesince iü hali olmıyanlar ve am& musaddak bir fen şnemuru istihdam “edeceklerini temin etmeyen ter dahi münskasaya iştirak edemezler. 5 — Evrakı Keşliye ve şariname sureti musaddakaları Çorum vilâyeti 6—M rühemdisiğinden arânılacaktır. kası mMüamelâti 255-029 cumartesi günü saat 16 da Encümeni vilâyet hüzurunda icra olunacaktır, 7 — ihale muamelltı müzayede münakasa kanununa tevfikan © — Yapılacak 8 -— — müamele vergisi ve bilumum rusun müteahhide tahir, kt,n?2 “Tereza koltukta “Cone- © s.in yanma" sıkıştı. Deli- © kanlının cüz'i mukavemetine rağmen kolunu tutarak be- © line sardı ve dudakların öptürmekiçin uzattı, Dedi ki: © Hah şimdi daha işti — yakla: öpüyorsunuz. Biraz evel korkmuş gibi bir tav- orınız vardı. Artörl Size şim- «di birşey, “© birşey ikrar edeceğim, ıs 1929 tefrikası pek © möhüm” 53 — Birşey mi ikrar ede: ceksiniz? — Evet, Bilmeniz icap eden birşey vardır . Bun- dan az bir zaman evel, bi- sisi Hiç tanımadığınız biri neleri ve projeleri seksen lira mukabilinde ve iki kısma ait evrakı fenniyeyi seksen beş lira: mukabilinde ve üç kısma ait evrakı fenniyeyi doksan lira mukabilinde almak üzre Ankarada Devlet demiryolları. ve . limanları umumi idaresi maliye ve muhasebe işleri reisliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. İstanbul muhasebei hususiye müdürlüğünden: Bazı inşaata nezaret etmek üzere şayanı kabul şerniti haiz oldukları halde istihdam edilmek üzere istilikim zabitliğinden mü- tekait zevalin idâre hustisiye heydti fenniyesine müracaatlari, Maarif vekâletinden: 22 mâyıs 1029 tarihinde icrası 'mukarrer kiz enstitü inşaatı münakasası görülen luzum üzerine 25 mayıs 1920 “târihinde müsadif çümartesi günü saat 10 na te'hir edilmiştir. Adını balosuna gitmiştim. Bu â- dem orada idi... — Sonra ne-oldu?.. — Bu kadar mı? 'Size başıma geleni anlatıyorum | « da fazla müteessir oluyor. | mekliğim icap ediyor. Siz» istemem, Hem zaten “bunu yap: mazsınız ya.. Kim olduğu- nu bilmiyorsunuz ki... Ma- musunuz? 'den hiçiibir şey” saklami- — Ne demek? nasıl mü- | yatağım. “Bu-dediğim kim- teessir olmam! © Ji s& bir müsyödür.i hem de — Yok... fazla müteessir Edremit : Belediyesinden” Edre- mit kasabasını mevcut projes leri mucibince isale olunacak suya ait Kâptaj ameliyati ; isale borusu filitre istasyonları ve Şebeke tesisatı bu kere 1 hazi- ran 1929 tarihinde ihale edilmek Üzere kaplı zarf usulile müna- kasaya konulmuştur. Bedeli * keşli iki yüz yirmi beş'bin liradır. Bu tesisata âit projeleri, evrakı © keşfiyyeyi, Şartnamel fennisini ve münakasâ şartnamesini görmek isteyenlerin İstaribulda Türbe © civarında Senayi ve Mesri müdürlüğüne Ankarada o Şehremanetine Edremit. belediye o riyasetine müracaat etmeleri ye yevmi İhale olan 1 bazirin 1020 tari hinde saat On altıda Edremit belediyesinde — hazır bulunma- ları Mizımdır. Münakasıya iştirak ededek talipler Yevmi mezkürâ kadar: i — Bedeli keşfin “750 mikdarında teminatı muvakkate mektubunu Ve ya vezrie mektu- bunu; 2 — Minakasa şartnamesinin bu baplaki maddesine tevfikan ehliyeti fenmiy vesikasını ilizar Ve teklif mektüplarım münakası ve Kaybeden adam kanununda — münderiç (o şekil dairesinde ef etmeleri lâzımdır. la “gitmekliğimi teklif etti... Londradan 'çıkmağı | teklif Onunla gitmenizi mi? — Evet İspanyaya “git memizi teklif etti. “ Evela Parise oradan da İspanya“ — Ya siz ne cevaj verdiniz? Ka — Rica ederim saçma. | lamayınız dedim. Vaktile İLÂN TARİFESİ: Sahn Kara) örk mekteplerile faydalı larında 9/0 20 tenzilât a. Büyük ve ya bir çok defa içig verilen ilanlarla İğ * i 5 Sa osüsh mabiyerteki ildaların öcredi 22 idare ile kararlaştırılır. ğe e — iş gan Gazetemize hususi iâa kabul eden yer 18 lasi sayılada Jo resmi kai H.S, H ikmal mesi 19 Mayıs 920 tarihinde ihales mukarrer traktör den: ve tesviye ve kazma ve hafer makinlerine bir ta- 9 lip zuhur etmemesine müsteniden 30 mayıs 020 tarihinde evvelce İcra edilen ilinda pazarlık suretile mübayaa edilmek üzre münakasa bir hafta temdit edildiği ilân olunur. muharrer şerait dahilinde © müddetinin Emlâk ve eytam ban: kası müdürlüğünden: (— Satılık apartıman | 1 — İstanbulda Beyoğlunda Meşrutiyet maballesinde Mehtap © sokağında meşrutiyet apartmanı namile maruf olup Bankamızın batapu mutesam! bulunduğu apartımanın satışı taksitle müzayedeye konmuştur , 2 — Müzayede kapalı zarf usulü iledir : 10 haziran 1929 pözartesi günü Ankarada idare meclisi huzurunda icra olunacaktır. 3 — Satın almak isteyenler (8 400 ) liralık teminat vermeye medburdürlar . Bu teminat mektebu teklif mektuplariyle “beraber ihale gününe yetişmek üzere bizzat umum niüdürlüğe verilir. Ve yahut taahhütlü olarak pösta ile gönderilir. 4 — İhale bedeli bilüfaiz sekiz taksittedir. İlk taksit peşindir. © 5 — Talip olanların İstanbul veya İzmir şubelerimize veyahüt > umum müdürlüğe müracaatla mufassal şartnamemizi mütlia etme leri ve müzayedeye iştirak halinde bir lira mukabilinde bir nur hasını alıp teklif mektubuna raptetmeleri icap eder. Emlâk ve Eytam bankası umum müdürlüğünden: satılık köşkler 1 — İstanbulda Büyükadada Nizam caddesinde. (Seferoğlu köşkleri ) “mamiyle “maruf ve iki k'a tapu senediyle bankamız uhtesindeki .maa müştemilit köşklerin satışı takenle müzayedeye konmuştur. ğ 2 — Müzayede kapalı zarf usulü iledir bale 3 haziran 929 pazartesi günü Ankarada ve banka idare meclisi huzuriyle icra olunur, 3 Salın almak isteyenler (7,350) Jiralık teminat iraesine meeburdürlar. Bu teminat mektubu teklif mektuplariyle beraber ihale gününe yetişmek üzre bizzat umumi müdürlüğe verilir. 7e yahut taâhhütlü olarak posta ile gönderilir. | 4 — İhale bedeli bilâfaiz sekiz taksiitedir. ilk taksit peşindir. 5 Talip olanlar İstanbul ve ya İzmir şubemize ve yahat umum © müdürlüğe müracaatla mufassal şartnamemizi mütalân etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir lira mukabilinde birer nushasını alıp teklif mektuplarına Tapteylemeleri icap &der. Düzçe hukuk hakimliğinden: İstanbulda'Natin zadeler ve- kili Fuat bey ile Düzcenin Ahmetçiler köyünden Kâmil oğlu Abmet ve Halil ve molla © Osman oğlu Emin aralarında. cari alacak dava- | sinın yevmi, muhakemesine tayin. edilen günde müddel aleyhalafdan molla Osman oğlu Eminin gelmediği ve Kamil i i İkametgâh iç) da İİ ass kre da0e ia sima davetiye varakası zahrinda Bağl “öğe ül meştühattan. atlaşılmış ve Erkek Kin yirmi güv müddetle ilânen tebliğar ifasına kârar yeri muhakeme günü olan 929 cumartesi saat 10 da mahkemeye gel- mesi veya bir vekili: kanuni ilânen, tebliğ olumur. $ miş 29 haziran göndermesi bir român okumuştum; bun- da bir kadın; kendisi ile firar etmek teklifinde bülu- nan bir erkeğe bu sözleri söylüyordu. Romanın s0- nunda kadın ölüyordu. Fa- kat iptidada söylediği ta- mamen bu sözlerdi. 'Bere- Cudi Pesani Günün nasihat: Sinek tatlscsyı sakalındas tanır, Bugünkü hava poyrazdan esecek hava açık — “Cünkü” & sırada 32” kalsın “peki, diyecektim. Evet müthiş birşey oldu” ğunu! biliyorum. Fakat Ar tör, bir defa vaziyetimi dü- şününüz, Siz şu melüm olan: hayâtı sürüyordunuz, ben ise yapayalnızdım. Be- niile meşgul olacak kiç kimsem yok! Adeta sıs&-

Bu sayıdan diğer sayfalar: