26 Mayıs 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

26 Mayıs 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| KECTE ŞARTLARI Türk yede e | Kuruş Gazetiye gönüzrüeene » mektüplarn Üzerine ve ), yazıya aitse ( Yazı / yal di Konulmatıdır 3 Aylığı Pe ia edi e e mukadderesiz mektuplara konulmuş paraların van aybolmasından ve ilinlern mündericatindan | K |» bdare mes deği. Borsalar » e ny ; İ 929 i - Amd | ip — İk Ku” | İ K i Telli. İrem 946 S9İ 7 55 > | a 208 (2500 | 205 (2500 « gg !1280 şı (025 1 İÜ airscoj «8 7500 | 7 İ :9 0000 20 © | 20 Ley Roma | 22503) 24 İzson | 0 leva Bulger :9 0000 29 Jooon Felemenk florini gı o " 0 Frantız feongi 160 İTs00 | ;63 (7500 | Talyan İlreti 2s | o| 215 0 | 20 Kuron Çeka « Slovakya 021.031 vaa 1:00 | 1 Çervonetee Foviyet> İ o000 0000 | | 1 Zetoti e Lehisten» | asl iz) el inar « Yöyoslavra» 2 sol 12 8 Felçika frapgt dik Bono cia İon Tereta İspanya İdi ei er Jeviçre İrERZİ | 7 do) 7ev | © Mecidiye İ İ Çek || | Lendra üzerine bir İngiliz İlrası kuruş İÜ geg (50 1000 |59 İ Nevyork 4 Türk Miras dolar | gas « ge « frank 0 İ . . - Hret : e e İ ya öd rebieirr yapar le | Brüksel . “ « belki 3 j Amjeterdame e -, * forin " Che NE elitemiiğii Ş - «karan et yes we ie 2 “izan “ İm v PK | 0 Ty krus Çi İ Yelgıraş (Türk lirasi dinar | 23 Tahyiller yetikraz dâhili « vadeli > İ ea Düyunu muvehide 206 2509 | İkramiyeli “demiryolu ”7 Mtenbul — #ramayay irket Kaklım Dok ve Antirepo Mtanbul Sanonlm ru şirkeli Hisse senetleri 34 bankası Ösmünli bankası Ticaret ve zahire borsası o | faüar Ticaret borsası katibumumjilgi tarafından verilmistir. Okkası epi ee Çurali kilona * İ Ekleira ekistey 00 1325 visa Buğday 7 Çavdarli Biletra Melli ranusak 00.00 0000 0000 | Biritci yeninek dp 183 119 kısılen 0-00 0009 0009 Mi ei * 1970 15 İsemter o co.00 0000 0000 | pkimei 09:65 osasl e İsem coo9 ©000 0000 artik — j > İvu 6-00 0000 anıt Co 0000 0000 | Alkim 00020 Oco0o Akşehir 00009. 06000 | —ZAHİRELER— Yapağı Güz yunu 00000. 090.00 | 1522 1820 - 1430 — 1430 —AV DERİSİ — E. e i43ğ 1482 Zerdeva — ÇİN 0000,00 0000/00) Yulaf 0000 0000 Sağır C000,00 0000,00jİ reswye 0000 C000 Tükl * 0v0000 0000/00) Kunduz o * C000,000 e00pğ HUBUBAT — FINDIK — sara 0600 ©0p9 | ç findik 00000 00065 Ka'yemi 0000 ©0000 | Badem 00000 o ©0900 | j Gaziayıntap vilâ- . yetinpen: Dr ı —Gazlayıntap Tapishanelnsin 1-6-999 tarihinden 31- ii 5-930 gayisine Xadara 130000 kilo üzerinden bir senelik © © Ekmek ihtiyacı kapalı Zarfusulile miinakasaya konulmuştur. 1 2 — İhalei kariyesi (6920 tarihine müsadif “cumartesi günü saat (6 da yapılacakur. 3 — Teklifnameler münakasa kanunu mucibince yapıla caktır. beher kilo için 20 kuru 4 — Taliplerin Ayıntap tahci © etmeleri ilân olunur. — Nasıl “Artör, ... iyi düşündük mü?... *Cones, dedi ki. ettim..: Yalniz bazı defalar mecbür olârak bir kaç söz söyledim... Meselâ şu meş'- Evet... iyi düşürdük. | um makara (meselesinde .“ Venesya,, içini çekti: | olduğugibi.. —Burada her işin yolunda! < “Tereza, kadının sözünü kesti ; — Rica ödetim geçmiş zamana ait şeyleri karıştır.” mayımız., © ri “Uenesya, devam "etti; gitmesi için nekadar gay- ret ettim. Bir türlü: mu- » yaliak- olamadım, Kabahat benim mi? “diyeceksiniz. “Tereza,, kadının çabuk Ni gitmesi istiyordu; lâf — Ya “Vilyansor,, mes- kisa e ile cevap | elesi... Ben mi? Ben mi Di maziye karışmış şeylerden — hayır, kaba- |bahsediyorum.. Allah göster: mesin... Size artık birdaha maziden asla bahsetmiye- ceğim.... Yalnız : müsaade *İ buyürunuz'da bana doğru- dan doğruya ik eden |vir mes'ele : bir e değildi : öiylediğini nekağr.. mem- k yorum, © Kabil kadar ii inize li ni j | Çandan übaren 15“ kilometrosunu “ihale gününde, ispatı vücut | | Çankkale nafia baş mü. hendisliğinden: Evelee münakasaya çıkarılmış olan Balikesir-Çankkele tarikinin eden taliplerin tevdi eyledikleri mektuplar o münukesa ve ihale kanunu ahkâmına tevfik etmediğinden” bizzarur ihale muamelesi yapılmâmış ve kanun mucibince münakasa (o keenlem yekün addedilerek 10 mayıs 929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile yeniden münakassya vazolunmuştur. Taliplerin yalnız tekliflerini havi kapalı zarf depozito ehliyet ve hüsnü hal vesikaları ile birlikte diğer bir zarf derunine vazede- rek tevdi eylemeleri icap eder . Talipler mühendis iseler mektepten meş'et tarihleriylesdiploma numaralarını, Mühendis olmıyanlar ehliyet vesikaları var ise-on- ları ehliyet vesika olmıyan taliplerin istihtam (edecekleri Fen memurlarına ait ehliyet vesikalarını behemehal zarf defunune vaz- etmelidirler . Taliplerin istihtam edecekleri mühendis ve Fen memurları“ in- şaat mes'uliyetine iştirak edecekler ve mukavelenamelerde imzaları bulunarak iş başında bizzat işi idare edeceklerdir. Taliplerin ihale olan 29 Mayıs 929 Çarşamba günü saat 15 ten evel Çanakkale encümeni Vilâyetine ve fazla” tafsilgt isteyen- lerin Nafia baş mühendisliğine mürücaatları ilân olunur . Türkiye İş Bankası mec- lisi idare riyasetinden: 12 Mayıs V20 Pazar günü içliman davet olunan. fevkalâde hey'eti umumiye nisabı ekseriyetin temin edilememesine binaen yevmi mezkürda ii edememiş olduğu cihetle. uizamnamenin kırk sekizinci maddesine tevfikan 2 Haziran 920 'Pazar gününe talik edilmiştir. Yevmi mezkürda saat ie bissedâramn Anke- yada Himayei etfal çocuk sarayını teşrif! ica olunur. || Kastamonu çılâyeti hapı- zey e sane mudürlüğünden: 929 seesi haziran iptidasından 930 senesi mayıs' gayesine ka- dar mevkuf ve mahkümine verilmesi: lâzım “216000 kilo ekmek kapalı zarf usulile 11-5-029 tarihinden “itibaren aşadaki şart dahi- linde yirmi gün müddetle mevkii münakasaya könulmuştur: 1 — Talip olanların bedeli muharmenün yüzde. 7,5 nispetinde pey akçesini teslimi sandık ettiğine dair mal sardığı makbuzu veyahut olmıktari havi banka mektubunu, yemi ihale olan 1-6-920 cumartesi günü sâat 16,30 dan muladdem Komisyona verilmiş bulunmak, 2 — Mevcut nümüuesi gibi verilecek “ekmekler “yerli ununun âlâsından içinde mevadı ecnebi mamak ve elenmiş 'olmak, 3 — Bu hususla fazla mallmat almak istiyenler hapisane ko- misyonuna müracaatları ilin olunur. Emlâk ve Eytam bankası umum müdürlüğünden: satılık köşkler 1 — İstanbulda Büyükadada Nizam caddesinde (Seferoğlu köşkleri ) namiyle maruf ve iki kıt'a tapu: senediyle bankamız ubtesindeki maa müştemilât köşklerin salışı taksitle müzayedeye konmuştur. 2 — Müzayede küpalı zart usulü iledir ihale 3 haziran 929 Piri günü Ankarada ve banka idere meclisi huzuriyle icra olunur, 3 — Satın almak İsteyenler (7,350) liralık teminat iraesine mecburdurlar. Bu teminat mektubu teklif mektuplariyle beraber ihale gününe yetişmek üzre bizzat umumi müdürlüğe verilir, ve Sa taahhütlü olarak posta ije gönderilir. - İhale bedeli bilifaiz sekiz takslitedir. ilk taksit peşindir. $ Tan ir İl gal vi bül emi müdürlüğe müracaatla mufassal şartitametizi mütalâa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir Jira mukabilinde birer nushasını alıp teklif mektuplarına eyleşirln mes eder. bu meselelerde unutulur, gider. *Tereza,; sordü; «— Ne mes'eleleri? İnsan sizi dinlerken haysiyetimizin ayaklar — altında « kaldığını zannediyor. * “© “Venesya,: sol eldivenini giydi ve gidecel gibi bir hareket yaptı. Susuyor- kaç söz söyliyeyim. — Size taallik eden bir mes'ele mi? — Evet. Vaziyeti mali- yemizi, ve bu evin tarzı idaresinin “cap ettirdiği masarifi bilirsiniz. Şu halde “tabii malümunuzdur ki siz bu işten bir türlü yakayı sıyıramazsınız, yani iradı-” ızla geçinmemize imkân yoktur. z — Bundan size taallük edecek bir şey varmı? — Satıcılar, mağaza sâ- bipleri . sizin. işlerinizden aralarında bahsettikleri za- man bu bütün aileye tani» lik eder. Ne için. bu evi kiraya verip sayliyeye Çö- Ilmiyors nuz? H ar bütü nine. dikmişti. Henüz “Co- nes, in yüzüne bakmamış ona: hiç bir hitapta bulun. mamıştı. “Cons, . kendini zorla zaptediyordu. “Venes- ya, nın asran, onun manalı manalı sözleri, taarruz tavrı, delikanlının: sabrını her ah le Satırı ii 18 ini sayılağı resmi Alinlar Karaş 129 > “ 10 w > pe Gazetemize husml din kabal ad23 yer H.S H. düsat acentesi, Darülfünun Tıptakültesi Eczacı ve Dişci mektepleri müdür- lügünden: Münhal bulanan Dişti mektebi müfredatı tıp ve fennt tedavi esnan muallim muavinliği için açılan müsabaka imtihanı 18 ağusios 1929 pazar günü icra edilecktir. Şaraiti duhul: Türkiye tabaasından olmak ve talip bulunduğu şubel ilmiyede mesaji şahsiyesini müsbit eseri Jmthan gününden evel heyeti imühaviyece bittetkik kabul edilmiş olmak, | fransızca, alamanca, ve ingilizceden birine aşına bulunmak şarttır. İmtihanlar atideki suallerin (birinden tahriri, şifahi olarak icra edilecektir, ve mesleke at bir kitaptan tercüme yaptırılacaktır . İmfihan sualleri berveçhi atidir 1 — Muzadı taaffünat hakkında mutâlani umumiye ve tedavii esnanda en çok müstamel olan muzadı taaffân edviye 2 — Edvişei iyddiye 3 — Edviyei zeybakıye 4 — Ediyci arsinikiyenin mürekkebatı gayrı uzviyesi 5 — Edviyei arsinikiyenin. mürekkebalı uzviyesi 6 — Edyiyei kalbiye 7 Mubteli hissi umumiden klorolorem, 8 — Mubteli hissi mevziler. 9 — Münevvimattan © kloral, paraldelı, triyonal, veronal. 10 — Serom ve aşılar hakkında maltmatı . umumiye, mmihanikiyeti tesirleri ve serom (tatbi- katından tevellüt ederek mahzurlar ve mihanikiyeti. Bu hususta izahat almak ve kayt olmak arzu edenler meklep Kkeeilar mürsesat etmelidirler. Mekâtibi âliye mübayaat komisyonundan: er, morfin. #koplamin. du, Gözlerini diğer eldive- | diği ol bi ii cl Nevi Ne suretle münakasaya İhalenin konulacağı Müddeti Tarihi Ekmek Kapalı zarf Bir ene o 275-929 Et (koyun, kuzu, sığır) ETE Pi & Sade yağı a e e Ğ Zeytin yağı, sabun, aleni münakaşa £ « Kok ve maden kömürü < « « “e Odun ve mangal kömürü « « 28-5-929 Arpa, saman, kepek * £ « « Makarna, şariye, un, hişastı, pirinç unu, irmik £ £ « * Pirinç, tuz, fasülye, vohut, soda, kırmızı mercimek, sö « & siyah mercimek, “çay Palatis, yumurta, kuru soğari « £ « 20.5.029 Beyaz ve kaşar peynir, üzüm, erik, kayısı « « « “ Yaş sebze « « Altı aylık « Mülkiye ve Yüksek muallim mektepleri için k mayıs O3Ü Kadar lüzumu olan balâda müfredatı muharrer erzak ve saire hizalarında gösterilen gü Fındıklıda Yüksek mektepler muhasibi mes'ullüğünde ihale edilecektir. Taliplerin şersiti anlamak üzere Mülkiye meklebi müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve: iştirak edeceklerin ihale gününden evvel teminatı tmuvakkateyi muhasibi mes'ullük veznesine teslim ile makbuz almaları Jüzumu ilân olunur. Bursa vilâyetinden. Bursa merkez ümumi. İapishanesinin İ Jlaziran 029 tarihin- den 30 Mayıs 930 tarihine kadar bir senelik ekmek palı zari ile münakasaya konulmuştur, Yevmi beheri 900 gram olmak üzre 550 - 650 adet safi 'day unundan mamul ikinci nevi ekmek ilâsına talip olanların şeraiti anlamak üzere bapis- hane müdürlüğüne. ve münakasaya iştirak etmek isteyenlerin yeymi ihale olan 25 Mayıs 929 cumartesi günü saat 15 de koza hanında Bursa iktisat müdüriyeti dairesinde müteşekkil komisyona müracaatları lüzumu ilân olunur. Kötahya jandarma yeni ef- rat müdirliğinden: Kötalıyada 6 numaralı jandarma yeni efrat meklebi için kapar li zarf usulile mevkii münakasıya vazcdilen erzak meyanında mikdâarı aşağıda yezılı etlerin fiatları haddi itidalde o görülmedi. ğiriden 11.5-920 tarihine . kadar yirmi bir gün müddetle tekrar kapalı zarf uşulile münakssaya vazedilmiştir. Taliplerin yevmi muayyende Kötahya Belediye Dairesinde müleşekkil komisyana müracaatları. Okla Hindi 4,54 AZİL AOLO VAN 2 2 Söğanlara im Maks e nasihati: r Bugünkü hava Rüzgür şimalder eiecek hava | arami askari cinsi İİ bulutladar © 1000 © © 5060 sığır eti e 000 7009 Erkeç eti ” Mes'ul Refik Ahmet 1000 500 Koyun eti mış olduğu bir şeyi yap: | fikre tamamen iştirak ede- — Sizi lüzumsuz yere mak,şu kadına adam akıllı | bilir. mücadeleye sokmak iste- bir cevap vermek hevesi “ Venesya , mükâlemeyâ | mem. “Artör,ün yapmış | içinde dakikadan dakikaya | girişti: olduğu sâçmalar — sarhaş- büyüyordu. “Venesya , pın, — “Daha neler , den | luktan beterdir. Ziyansız “ Benzer , inin hayatında | maksadınız ne?.. kiihsölerötüüikie” aihiz ör sasıl mühim bir rol oyna- | — Ne ise ya. orasını | Çe dile dığmı. ihataya başlamıştı. | ben: bilirim... Ge b pilan deliliklerden beterdi — Kimmiş o “Artör, tahkir ettiği zararsız kimi” seler? p — Okadar israr ediyor.” sunuz ki. Ti 5 Bu sözünüz-bir cevap teşkil etmez < Yoksa “Ar: tör,ün Bana ihanet ettiği. ni mi söylemek istiyorsu. nuz? — Bunu demedim. — O halde sarhoşluk - tan beter olan şey nedir? Ya cinayet, ya ihanetten | başka ne olabilr? Yoksa da birisini mi. öldür. üZ.. ğ ; Nihayet dayanamıyarak de-. di ki: — Birisi bana söylemişti" ya... Evli bir adamın en büyük “hatası hemşiresini evine kabul etmektir... * Venesya ,, diğer eldi- veni de eline geçirdi; ve dedi di: a — Kardeşimin öve kör kandil geldiğini görmeğâ ve daha nelere tahammül muhtelif kimselerin itirazl- rna göğüs germek mecbur riyetinde mlm — Ne gibi adamlar. ne ibi meseleler?..

Bu sayıdan diğer sayfalar: