17 Haziran 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

17 Haziran 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

çıkan yazı ve Gazeteye gönderilecek © mektupların üzerine Mare içinse ( İdare ), yazıya gitse ( Yaz ) Hareti Konulmalıdıp Türkiyede Hariçte Kuruş Kuraş 1 Aylığı 150 000 . © 4 . 0 , 4 9 seuhadderesiz. mektuplara konulmaş paraların karbolmasmdan ve dünlarım mündericnimden | idare mesul değildir, Kastamoni hapis - hane müdürlüğün- den. 929 senesi Temmuz iptidasından 930 mayis sonuna kadar bir senelik mevkuf ve mahktimine itası muktazi 210,000 kilo ekmek kapalı zarf üsülile 1/6/0929 tarihinden itibaren aşağıdaki şartla bir ay müddetle münakasaya konulmuştur. 1 — Talip olanlar bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu nispetinde pey akçesini teslimi sandık ettiğine dir makbuzunu ve yahut olmikdarı havi Banka mektubunu yevmi ihale olan 1/7/9290 cumartesi" saat 16, 30 dan evvel komisyona verilmiş bulunmak, 2 — Mevcut numunesi gibi verilecek ekmekler yerli ununun alâsından içinde mevadı ecnebiye bulunmamak ve elenmiş olmak, 3 — Bu hususta fazla malumat almak İsteyenler hapishane Komisyonuna mürataatları, ALTINCI BÜYÜK Tayyare piyankosu 6 INCI KEŞİDE: TEMMUZDADIR BÜYÜK İKRAMİYE: 200,000 LİRADIR AYRICA: 50000, 40,000, 30000, 20000 15000, 10,000 LİRALIK İKRAMİYELER VE 100,000 LİRALIK MÜKÂFAT Bu keşidede cem'an: 33,000 numara kazanacaktır Beşinci keşidede 50,000 lira isabet eden 40209 numa- rah bilet Edime, Adapazarı, Lâdik, İzmir, İstanbulda, 25,000 Lira isabet eden 10951 numaralı bilet Tarsos ve İstaubulda, 15,000 Lira isabet eden 45204 numaralı bilet Urla, Gaziayıntap, İzmir ve İstanbulda, 12,000 Lira isabet eden 41427 numaralı bilet Ankara, Eskişehir, Bafra, Bursa, İzmir ve İstanbulda, 10,000 Lira isabet eden 20714 numaralı bilet Çorlu, Çanakkale, Bartın, İzmir ve İstanbülda sstılmıştır. Kütahyada 6 No Jandarma efrat mektebi müdürlüğünden: Kütahyada 6 numaralı jandarma yeni senelik üç kalem sığır, Kojun, Keçi, etinin talikan 1 Haziran 929 tarihinde kapalı zari üsulile icra kılınan münakasasında talip zuhur etmediğinden yeniden yirmi bir gün müddetle 22 - Haziran 020 cumartesi günü saat 15 te Kütahya Belediye daire- sinde icra kılınacağından taliplerin o muayyen şekkil komisyona müracaatları ilân olunur, Azami Asgari Cinsi Kilo Kilo 10-000 9000 1000 500 9000 7000 elirat mektebinin bir olan günde müte- Sığır eti Köyun eti Erkeç eti | | Basilmıyan mekteplerm iadesinden, keymeti Devlet demir yolları ve lıman- ları umumi idaresinden: Reisi cumhur hazretleri tarafından halkın tenezzühü için açık bulundurulmasına müsaade buyrulmuş olan Gazi çifliğine güdp gelecek yolculara 14-6-020 tarlbinen itibaren ve yalnız yaz mevsiminde cuma ve tatl günlerine mahsus olmak üzere Ankaradan Gazi ve Ahimes'ut istasyonlarına yüzde elli nispetinde: tenzilâtı ücretlerle “tenezzüh “fatarlarının tahrik etürile- ceği ahaliyi muhteremeye ilân olunur. Tenezzüh katarlarının tarifeleri berveçhi atidir; 3 Azimet 10,26 10,36 Muvasalât Ayder 10,46 10,58 Ankara Gazi 20,38 20,48 Muvasaldt saat 17,10 17,20. Muvasalât Harkeş 1507 » ” 15,23 Ahimes'uğ “Muvasalâş 1548 Abimes'up Gazi Ankara 21,— 21,12 16,-— 16,28 16,40 17,82 IZA Hareket Muvasaldt Istanbul emvali metruke müdiriyeti ilânatı | Hazineye alt nısıf hissenin No kıymeti muhammenesi Atik Cedit 83.13.55 1-3.5.91. 9.95 Nevi Yıldız namile maruf sinema Mahallesi Kâtip Mustafa gelebi Semti Beyoğlu Sokağı Ceddet kebir ve üçlük pap. mak kapı Nüştemilin : Kügir ve iki katdan ibaret olup caddeye nazır olan o kırmında iki odası vardır. Vi İocayı unun ve geniş ve müzeyyen sinama salonunun ve ayrıca antireyi havidir ve iki halber vardar, Balâda evsafı muharrer sinamanız tarihine müsadi cumartesi günü sat İ5despazarlık suretile icrayı müzayedesi mukarrerdir. msıf hissesinin 38000 lira melsuh bedeli mukarrer ile 6, 7, 929 Tabplerin teminat makbuz ve ya müteber banka mektplerile emvali metruke satış komityonuna müracaat eylemeleri. Sokagı a Mahallesi Nevi tamamını kıymeti mubammenesi Lira 3.5 tahtında iki dükkân 20000 sekiz taksitte temil apartıman da kapıcı ©d Semti No Beyoğlu Süruri Mehmet efendiFmin o cami ile 8 adet kömürlük mutfak ve birer halâ alektirik ve Müştemilai bodrum katile 7 kattır bodrum vardır. Birinci ve 6 ıcı daireleri üçer oda birer odası birer 2,3,4 ve 5 inci daireleri 6 şar oda birer iiuti, halâ ve birer banyo ve terkos suyu tesisat ve tertibatı vardır. -Aydınlığıda »vardır, 5 Balada evsafı mültarret apartimatım bedeli sekiz taksitte ödenme! muhammen ile ve “kapalı zari usulile 2-7.929 “tarihi: üsadif salı günü saat 15 de İcrayi müzayedesi mukarferdir. Taliplerin bedeli mu! yüzde yedi buçuğu nisbetinde 15 lira teminat akçelerile veya muteber banka me Emvali melruke satiş komiyonuna mürâceat eylemeleri, 20090 lira bedeli Edremit mal müdürlüğünden: ihale tarihi 23 haziran 929 pazar hdudu Hacıbayram. mevkii Haylezlık Kariyesi Papazlık cinsi adedi eştar zeytin 350 485 Haylazlık o 23 haziran 429 OÇi pazar lip bey evliyayt mahdut, Bayramiçili Balil gaç ve kasapoği çakırcı p ile mahdut. Bâlâda evsafı gösterilen zeytinlikler -hizalarında gösterilen tarihlerde temliken ihale edilmek üzere kapalı zari usulile ve bedeli sekiz sencde sekiz taksilte tediye edilmek üzere müzayedeye vazedilmiştir. Taliplerin şeraiti saireyi anlamak üzere yüzde yedi huçuk teminat skçesile beraber Edremit maliyesinde müştekil satış komisyonuna imi eylemeleri ilân oludur. papazlık zeytin zeycesi tarik ve umur ve deniz ile Balbı nam- 22 haziran 929 diğer Közyeri, cumartesi zeytin 465, ismail ve “Yakt,,ın iran 1929 tefrikası: 7: EEE RE KEDERE AE Adını kaybeden adam — Oturunuz ve sükün bulunuz. Buradan çık..mı.- ya..cak..sınız! “Cones,in birdenbire in- dirdiği bir yumruk dokto- ru yere serdi. Fakat “Ka- vandayş, buna hazırlanmış» t. “Cones,i arkadan ya- kaladı. Dük dö Melfort ku. manda sedasile emirler ve. riyordu, o“Simis, ayağa kalkmıştı, *Cones, “Kavandayş,ın kolları arasından kurtulmuş» tu. Mücadele şiddetle baş- ladı. Üç adam biribirlerine sıkı sıkı sarılmış” oldukları halde yöre yuvarlandılar, Boğuşma esnasında bir bü- yük çiçek saksısı, bir geri- den, kıymetli bazf eşya dü- şerek parçalandı. “ Cones , in ayağı bir camekâna çarpınca bir tar kım saksunya tabaklar ye- rek bin parça oldu. “Simis,, şiddetle itildiği bir sırada on dokuzuncu *Ro- çester, kontesinin heyke- linin kaidesine çârptı.. Ka- ide devril Heykel yere düşerek üç parça oldu. Dük dö Melfort eski bir sporcu olmakla beraber, gençlik taslamak isterken çenesine adam akıllı bir tekme yedi. Uzunca süren, bü mü- <âdele neticesinde iki dok- tor “Cones, i bir kanepe üzerine yatırarak “bilekleri- ni mendil ile bağlamıya muvaffak. oldular, Hiç bir sayha. çıkmadı. Fakat eşyaya indirilen dar- balar, ve kırılan porslen- lerin gürültüsü bütün hane içinde duyulmuştu. Birisi kapıyı vurdu. Dük dö Melfort gidip kapıyı arâ- ladı, ve: — Bir şey yok. Bir şey yok.. Her iş yolunda. Haydi gidiniz. Dedi: Ka- pıyı kapıyarak tekrar ka- napeye doğru yürüdü. “Cones,, kırılmamış olan bir aynada kendini gördü. Yüzü © haraptı, elbiseleri karma karışıktı. “Simis, ya- nında duruyurdu. “Kavan- dayş, ayakta gözlüklerini düzeltiyordu. “Cones, in vaziyetinde en müthiş olan nokta, ken- dini müdafaa ederken bir çok kiymettar şeyler kırmış olmasına ve iki doktora pervasızca darbalar indir- miş bulunmasına rağmen kendisine karşı asla husu- met gösterilmemesi idi. Şimdi mücadele bitince her le muâmele edi- yor, “Simis, delikanlının omuzunu yavaşça okşuyordu. Şüphesiz ki *Cones,, de- lilere bahşedilen meş'um salâhiyetten o müstefit olu- yordu. Kimsenin biddetini celbetmeden vurmak, per- vasızca mahvetmek, hatta adelete sevkedilmek kor- kusu olmadan adam öldür- mek hakkına malikti, Aptalcasına hareket et- miş olduğunu anladı, Hid- detten kudurmuş bir deli gibi iş yapmıştı. Esasen kudurmanın ve cinnetin dehşetli müşabehetleri yok mudur ? Yavaşça omzunu çekti ve “Simis, & hitaben dedi ki: — Aptalcasına hareket ettiğini tastik ederim. Bire karşı üç (mücadelesinde kaybedeceğim ağikârdı. El lerimi serbest bırakınız. artık mukavemet ceğim. “ Simis,, dedi ki: — Baş üstüne... Lutfen işaret me müsaade bu - etmiye- yurunuz 'ki. sizi asla icbar etmiyoruz. Yalnız sıhhati « nize muzir olacak bir ha- rekette bulunmanıza mâni oluyoruz. ( Kavandayş ) şu mendili çözer misiniz? (Kavandayş), (Simis) in emri veçhile hareket etli, (Cones) elleri serböst ka - lınca bileklerini uğuşturmı- ya başladı. Sordu: — Şimdi ne yapmak fik- rindesiniz? “Simis,, cevap verdi: — Hiç. tamamen ser. bestsiniz. Fakat sıhhatinizi iade etmeden buradan çık- manizı islemeyiz. Ne diyo ceğinizi biliyoruz. Sıhatte olduğunuz kânaatini izhar edeceksiniz. Fakat bir dok- torun nasihatini de baştan savmayiniz. Rahatça dinle- ni Biraz geçmek ister misiniz? Ben size bir mualice yazarken sizi de okuyarak vakit ge- girirsiniz. “Cones, dedi kiz | TARİFESİ: | Satırı Karaş 68 inci saylada 14,0 25 © 100 . vo 8 ak sayılada Vag seymi dalar iânlarında 9/0 20 tenzilât yapılır Böyük ve ya bir çok defa için verilen ilânlarla busurl mabiyetzeki dalarım ücreti #dare Me kararlaştındır. Gazetemize huşasi Min kaba eden yer H.S. M Mümet mermtesi, Istanbul Darülfü - nun mübayaat ko misyonundan Tıp fakültesinin 929 senesi maliyei /iptidasından nihayetine kadar bir senelik bilumum rauayyenat ve listelerinde muharrer diğer ihtiyacat ve levâzımı ümümiye sairleri ve Darülfünunun ida rei merkeziyesile diğer şuabat ve ezacı Dişçi mekteplerinin keza» lik bir senelik her nevi matrukat ve ihtiyacatı saireleri haziranıni 10 uncu Çarşânba günü saat 15 te ihale olmak üzre kapalı zarf cusuliyle münakasaya konulmuştur. Talip olanlar her birl için ayrı ayrı mevcut şarlaame ve listerlerine görebu bapta malümat al mak üzre her gün öğleden sonra mülga Harbiye binasında vaki komsyon kitabetine müracaat elmeleri ve Komisyonca teminat akçesi almamayacağına binden teminatların behemmal bir gün ev vel muhasebe veznesine yatırılması ve alınacak makbuzun teke Jifnarelerle birlikte ihale için tayin edilen müddetten bir saat ,evvel komisyonumuza müracaat ve tevdi etmeleri ilân olunur, HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN : 1 — Ankarada Harita Umum Müdürlüğüne merbul leyli ve meccani Harita mektebine (20) talebe alınacaktır. A ) Tam devreli Lise ve muadil mekteplerden mezun olmak, B ) Mezuniyetnamesi olmayanlar tam devreli lise derslerinden imtihanda muvaffak olmak, C ) Muktezi vesikalarin ibrası, 2 — Müracaat zamanı 15 Temmuzdan 15 Ağuslosa kadardır. 3 — Mektebin hali hazırile alacağı şekil ve bu meklepten neşet edeceklerin memurivetleri hakkında malumat almak isteyen. lerin Ankarada Cebecide Harita mektep müdürlüğüne müracaat etmeleri, Baytar mektebi rektorluğundan: Yüksek Baytar siektebinin dört aylık ekmek, et, erzak, sebze ve mekfliatı hayvaniyesi kapalı zorf haziran / 929 çarşamba günü saat on dörtte ihalesi icra tip li it veevsafını anlamak üzre hergün ve yevmi ihalede âlisi wsulile 26 / kılınacağından Elektrik şirketi Metro hanma taşındı Istanbul Gaz, Elektirik ve Teşebbüsatı Sanaiye Türk Ano- oim Şirketi müdiriyet ve ida- rehanesi 15 Hazirandan itibaren Beyoğlunda Tünel dey'damnda Nero nc katına paklolunmuştur. Müdiriyete sit bütün tebii gat ve iş'arat ile halkın şikâyet- kri badema bu adrese vaki olmalıdır, Müşterilere ait muamelila gelince, Kadıköy Gaz ve Elek- tik işleri için Kadiki Mühürdar caddesinde 73 mi maraya İstanbul Gazi de Beyazılla İsti karşısındaki mahal ile Anl caddesinde 40 numaraya müra- cast edilmelidr.i yın batışı 134 adin ME A İranilerin matemi Pazartesi İİ Namaz yakıtları İba Öle İkili Ahyam Yam İmes | «28 1215 10,16 1945 07 Bugün doğanlara isim: Erkal Kiz Semin Günün nasihati; hanım 6 — Açık konuşalım... Be- ni deli sanıyorsunuz değil mi? “Simis,, cevap verdi: — Asla. sizde âsap yorgunluğundan mü- tevellit bir zaliyet var... “Cones,, mukabele etti: — Öyle ise? deli olma- dığım takdirde beni tev- kife hakkınız yoktur. Tarzı müdafaası mahi- rane idi. Maalesef maha- ret te hiddet gibi cinnet sahiplerinin o mabibittema- yüzüdür. “Simis, dediki — Biran düşününüz ba kayım. Sizi burada alakoy- mak fikrinde bulunmadı. ğımızı tekrar ediyorum Yalnız kalmanızı rica ed yoruz. Beraberce neye iheriz. Size te yazarım. yalnız bir reçes Sonra * biraz hürriyetinizi e istimal edersiniz. Pek içiniz çekiyorsa “çıkar gidersiniz. in kal | dir. *Cones,, böyle bir adamla kolay başa kolay çıkılamıya- nı anlamıştı. Artık tu- zağa tutulmuş, hem de adam akıllı tutulmuştu. Söylediği şeyler kimsenin inanmıya- cağı gibi şeylerdi. Eğer bu dediklerini kabul ettirmek israrında bulunursa kendi- sine deli diyeceklerdi. Çüntü her şeyin fevkinde bir rivayet, bir kat'iyet vardı. Ki çester , olduğunu tasti Muhafızlarını ayağa kalktığı bir şey geldi pısında durarak dedi Bir söz daha söyliye- m. Dediklerim hatırı - İdi ya! bunların hepsini ispat etmek elimde- Birisini Filadelliyaya gönderebilirsiniz. - Onunla takkikat yaptırır sıniz. Lon- draya beni tani! ler celbedebilirsiniz. lece kim old 90y “SOY olursunuz. GBiümediğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: