23 Eylül 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

23 Eylül 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

'unan yal ta mw tmi>.. | Kafandaris ile umhuriyetle idare © 1 dö kanun ve cemiyet Üy, Sünülemez. Sınıf ay- dr m doğuran enbüyük Mina ARAR rütbeleri id kg anda ayni kanin se Çi t algalarını taşıyan, nabıZ- b AUDİ ateşin Vuruşlar Siri bir. milleri, aris akal urjuva ve halk ta çe Darçalıyan “hep Bir taht parıftılaıdır. Yapıyı sönen tomari, Sind Ve başı bulutlar İni, kaybolan yatandaşın İanlar, yazlara mazhar otm Şap pan hakikatte farkı Örün, d, beer, eğer hep millet) Many, Yapılmış fedakârlık: ka e" olsaydı, bu N neye iştirake davet kabineye işlirake davet bir haber yakar Cemiyeti kopan bir banka hakkında ler, herkes — hürmetle Fakat © karısının 10 » tazeliği. yü i nişanlar, adı ns altınlarla vi N€ devletliler gelip İlm Bir şahsın namusu X ita tilye, Bü, maksatları ne olduğunu Yükselmesi: ilik ba- ESKÇİ yalnız onu Teke di İn İ şey gibi görünüş | teslim ederek teşkil olunacak bankanm tamirat bedel- | ni, hisiyatıma mü lafa | tedbir şeklini haiz | İrt ra düşünülünce İş | lerinin tesviyesi ile vuku bulacak bir takashane | emekiedir. Türk nokia naznin Bu çekil irneye Türki: N Nek iyor. mahiyetini alacağını halbuki bu tediyatın Cemiyeti | çerkinde âmil olan düşünceye Ye bime mahza inde ve taz. İpin *dAr nasırlanmış olursa | Akvam teşkilâtı haricinde vuku bulduğunu söylemiştir. ce nuluz eylemek | min için müzakereye sevkedilmi Şanı vaka anların uyandık- İ Bankanın programı tamirat hesabına yapılan tediyattan m ln — iktisapetmiz — $ demlering.” İşte bu uYanIŞ | paşka mes'eleleride ihtiva ir, eğim «5 İçime sgk EE Kara rak pe | abı yanlar duydukları Ü © azı büyük devletlerin Akvam cemiyetine dahil ber | üzen cs mem tkp | Yay, Kükimceme hemi pe “ler Bir ee Emi gi, | hunmaması bu bankanın Cemiyeti Avam ile bir arada | cini idie benü, Yanan muh | ye çakar e i Zülmiyan tn, ayık | Galışmasına mani teşkil etmektedir. M. Lusör banka | reemdedi. işret elliyi veçile | yene ye tire nyal | Kendi d€ Kendini gösterir. | ile Akvam cemiyeti arasında mesai iştirakinden doğa” | Yunanistanda Türk tabensins ait | için debit edilen oürlr yal rı ki Ka başka alınia. | bilecek malzurlara ve tehlikelere dikkati celbetmiştir. | büün emvile. ayet” edilmis | Yunan di vi İİctmekle örrmeğe başlar) M. Lugörün fikimce ibtiyatsz bir surette yapılacak tes | olmasmdın “ve Yünin hükümet | isthdaf etiği kabul edile Türki Yanl, Veticeler doğda) he ie biz. “Şetkatld, kahpeler ve > evlerlü,, edepsizleri unütü- “ak kadar zaman daha geç Medi. İste bunları bildiğim dair ki vatandaşlar arasın- sınıf — farla O gösteren İ miştir. Mevzuu bahsolan İEimeler görmiye taham- İ zannolunuyor. ŞAMİL edemiyorum. Ve İşte emmi ekli İşt id K Tahdidi teslihat İlerde “eşraitan » falan : ibirden baberini okuyunca İ Jiransız gazeteleri berri devletlerin müşterek İhr £. bire içimde yakı |- yarzıl hareketleri hakkında neler yazıyorlar N 2 duydum. — : e li Türkiyede — srif Cinevre, 21 (AA) — Lort Çeçil, M. Politisin tahdidi İ hapi Yoktar. ye vatandaş | gçelihata mütaallik teklifini kabul etmiştir. Syakları Bu toprağın sahiple. | © Paris, 21 (A.A) — Cinevrede teslihatın tahdidi me 3 fine hep prağı ip ilm Ayrı ölçü İle VE- | gelesi hakkında cereyan eden müzakerelerPen bahseden $ bir tir. “esrara, tabirile Entransıjan gazetesi eski ikilâfların yeniden tetkikine $ By MİK kim yapmıştır? | Fransa murahhaslarının bilâ kaydüşert muhaleft etmekle ) Söyliyenler “halk, t- iyi bir harekette İ #indep 5 bile bu. sözün | “"jşalya, Japonya, Felemenk ile berri devletlerinhemen Yazar bir. eni adaveti hemen hepsinin bu meselede Fransız murahhaslarının yün mi mak izlerinden |. yunduğu tarafı iltizam etmiş olmaları bu murahhas ? Yatan, ŞU eştaflığın, Türk 3 metin olan Şeke ye hire gere iç kat daha kuvvetlendirmişir. ) R Üye Ki E€tireceğini unüc Ütü yy dek ülkesi > A Eğ Ya balk meç Si Lehistan ve Cemiyeti Şu peş andaç derler, ve Akvam Steğpir “S için kâfi bir aris, 20 (A A) — 2, Kurye Pozanni gazetesine la Geyik cemiyeti akvamın yim pe hakkında beyanatta i ilk ni nan M. Zaleski, Avrupa fe- İekayı ie 22 — İğtişaşat | derasyonu lehinde bulun- çük beri Museviler | makla beraber bu tasavwi- hk mb& | run devletlerin hukuku hü- kümranisine riayet Ve bir dutlarının selâmeti temin edilmek şartile kabili tat- bik olduğunu söyleiniştir. amade bulunduğu | Lehistanın tekrar cemiyeti Banı, hiç bir hadise çık. | akvama intihabından bah: ip seden :M. Zaleski bu inti- ) ağlama duvarinda çlnark ibadette 'bulun- 2. lis z ü Museviler - lehinde ba halede bulunmak için “Neiliz ag küçük EE mn | en X sebatlı > . Mos, histan lehinde rey vermiş ol- va, 21 (A.A) — . & Rikoğ ri hükü duklarını kaydı k bünün ile Lehistanın Avrupa zü olduğunu söylemiştir. 2 dl iğ Venizelosun kararı kabineye ithal etmek istiyorlar Atina, 2 — M. Venezelosun Avrupadan avdetinden dilen memleketler Ya © yalrız bir tür İMİŞ vardın. Bunlar | sonra kabinede ( tebeddülüt haberler gittikçe kuvvetlenmektedir. Siyasi liderlerden Kafandaris ile Beynelmilel Lehistanın teklifleri o Avrupa ay tehlikeye mi düşürecek? Çinevre, 21 (A. A) — İkinci komisyon beynelmilel Danimarka rahaslarının verdikleri karar sureti hakkında tetkikatta bulunmuştur. Leh murahhas bu karar teklifinden banka idare meclisinde temsil edilmiyen memleketlerin tı üzerinde pek büyük bir tesir yapacağından bu memleketler banka ile Akvam Cemiyeti teşkilâtının birlikte çalışmasının menfaatlarını koruyacağım ümit etmektedirler. M. Breilscheid bu mes'elenin ehemiyetini sobbüsler Avrupa iktisadiyatının canlandırılması tediyatı gibi güç ve çetin mes'eleleri karışık bir koymamalıdır. M. Luşör bu teşebbüslerinden vaz geçmelesini takrir sahiplerinden rica etmiş ve ban- kanın idare hey'etinde mümessilleri bulunmıyacak olan inesinde Papaanastosyuyı |Tüm yam sne atletmeğe mütemayil bulunun iddianma * cevap © vermekten başkü bir şey yapınamıtr. — Türkiyeni araysu bekikaten bir itilafa vusal oldağu dhetle bükümet Ankara müzakeratı neticesinde hasıl olan vaziyetin şekli Bakikisini göstermek için yapınak mecburiyetinde. kaldığı tavzih üzerinde tarar etmek niye tinde değildir. Maamafih bu hal hükümeti Cümhuriyeyi, hükümetinin — cevabi muhtırası teşkil eden beli başk iki delili iyice tahlil © etmekten © müsagni kılmaz ki bunlar da bir taraftan Yunanistanda | yapılıcak tediyenin haiz olması lâzmgelen mahiyet ve diğer taraftan müzakerata başlangıç noktası olduğu larafeynce muteref bulunan statukonun tarifidir. Hükümeti > Cümhüriye © miktari tayin edilecek bir meblâğin peşinen tesviyesi meselesi üzerinde münaka saya girişmeği faydak bulunmakta ve Ankara müzakeralınm ne gibi ahval ve gersit dahilinde başlamış olduğunu mükemmelen bilen Muh- telit komisyon bitaraf ozalarının bu meseleye mütedair Yunan müddei- yatının malül bulunduğu hsteyi tashih o edebileceklerinden © emin olduğu için bu hususta | kendileri denilebilir ki yapılacağı o hakkındaki hetten, Papanastasyu kabi- . Jeneral Kondilisin mevzu malların yirmi senede be edileceği hakkında mevsuk banka Akvamda itirazlar - Yunan yor asla tasavvur edilmemiş idi Norveç ve Lehistan mu izah etmiştir. Beynelmilel pil. lehine mevzu mühecilerin iskân: işini daha fazla işkal etmemek için en ulak bir iadeye bile muvafakat etmetekle ve mevcut ukut ve munh&detin ahkâmı, 1912 derberi hayan men- baatlerinde zarara uğramakta bulu: lunan pek çok “Türk tebassı eshabı emlöke haklarım (izde etirmeğe kâli gelmemekie © bulunmasından dolayı yapanıştı. İşte emval mese lesine hâkim olun psskolojiyi bura- da aramak lüzım olluğu gibi Tür kiye cihetinden müzakera idare ve ta mat evreliye derpiş eylemiş bulun- duğunu sual bec olur. Binsenaleyki Türkiyenin badema, Yuüan hü- bümetinin mütehalli bulunduğunda şöphe olmıyan büssü niyetle hak. kaniyetperverana bir tasfiye icra kabil oluncıya kadar, ahkâmı ah- diyeye merbut kalmağı istemesin fan kendisine tanıtmakta olduğu hukuktan yeni bir feragette bulun- mağı arru etmemesinden Yunsa hükümeti © mütahayyir o olmamak lizangelir. Diğer taraftın son mü- zakerat'a Yunanistan tarafından hiç bir izde mevzuubahis olmadığın iddia ederken Yunan hükümeti ba numaralı protokoldan sonra yapılan bütün mekavelir, © muhaberat ve müzaksraın — esbab Yumanimanın taahhüdatım a ememesi olmeş ve meselenin her dela yeniden mevzu bahsoluşunda Türk eshabı snlâki için vaziyeui hilye, değişmiş, halbuki » vaziyeti kukukiye Türk tebeasinn ve hem ırklarının hayati menfaatleri için mümkün olduğu kadar sz zararlı, bir tara bal ara: mak suretile" umumi bir itilâla vasıl. olmek sadedinde Türkiye bü- küretirün beslediği saenimi, arzudan dolayı dalma bir az daha zsifliyen bir. hal kesbetmiştir.. Yunan hü kümeti mültecilerin iskönmdan de- laya gayri mübadıl Türklere rünllar rini inde elmenin maddeten imkân- sz olduğunu, iüraf ediyor, ve ayni teselsülü elkân takip ederek taz. inat o peensibinin bir esas; değil belki müzakcratm muhtemel bir metcesi iliğini ve kabul edilen #ratukomun yalnız kendi menfaatini siyanat makesdğe ve mahaza, kendi lehine olarak kabul edilmiş oldu gunü iddia odiyer. Hükümeli Cumfiwriye her,bulde duğunu” bütabi unutmıyordu. Va- #öyetin icaban manhikiyesine göre bu peyin iade keyfiyeti iki hükü met beyninde her hanği bir tasliye usulünün şartı esasisini teşkil et mekte idi. Niütekabilen inde pren- sipine o müstenii o bulunnmyan bir tasfiye şekli ola | mephusünank 'makavelatı akleden iki devletin karşılık fedakârlik ve müsaadeleri sayesinde ahkâmı sabıkayı hukukan tağyir edecek yeni bir şekli itilüfın temellerini vezetmeğe tmuvaflak ol- maları. halinde kabili tasavvur ola bilirdi. Ankara müzakeratının ite bu. gayeyi istihdaf ettiği Yunan bükümetire meçhul “değildir. Fakat kükümeti Cürahüriyenin bu müze keratı Türklerle rumların mübadele sinde mütehaddir bütün mesadin hekkaniyetperverane olduğu kadar ameli, bir tarada da, halini istihsal edebilecek; veçhile iniaç. zunnnda sarletmiş olduğu mesai masleseli wuvallakiyetle tetesvüç edemetiş bir. İŞ Böşlerolünca Tükleje her iki hükümetin kler “olduklar Rusya ile Çin itilifa yanaşmıyorlar Moskova, 20 (A.A) — Tokyoda ve Berlinde Çin ve soyyet mümessilleri ara- sında müzakörat cereyan ettiğine dair Nankin mena- biinden intişar eden haber- ler salahiyottar mahafilce tekzip edilmektedir. Romanyada mühim bir muhakeme neti- celendi Bükreş, 21 (A.A) — Sa- bık mirâlaylardan Stoyka- | nıp idare ettiği faşist teş- kilâtına ait muhakeme ni- bulmuştur. Stoyka ve 20 ley tersanede hayet bit ay hâpse nakdi o cezaya vazife gören üç zabit ile yedi usta başı ve işçi muh- telif derecelerde hapis çe- gari * muntazar olan, “bu akli nazar Yunan hükümetinin, (fada- kârlik yükünü “terafeynden” yaktı. biri tehsiemil etiği takdirde mü. noktaj vüzanma Sadik kalmak wee: eddilâi yapılacak Yunanistana verdiğimiz Cevabi nota Yunan müddesimi hulüse ederek Yunan hükümeti bill bir taralten Türk emvalinin ve bütün nakdi avakibi ile tahani- nen yirmi seneye varan müsadere» sini temdit etirmek ve diğer ci- Türkiyeye Lozan müahe- desinin hinanye ve teminatı altıma İşarüle iadeye müheyya olduğunu be- deli hazınn iki mislini kaybetmiş olan tehansının sefaletini tahfif için €n müessir çareye tevesail imkü- van birakmamasna rağmen, Tür- Kiyeden - Yunan — ve rum emvali içi siyanetkör bir statuko kabelünü istemektedir. . Yutan mühurasında verdedien delil ve autleot takip edince vaziyet şu şekilde görünü. 1 — Yanan hükümeti Türk tebaasının ve Garbi Trakya müs lümanlarının bütün mallarına vaz yet etmiş ve bu malların iadesi İZ —< Ey hile, mteri de bit edilecek bir meblağın tediyesi hiç bir zaman müzekerata esas olan şartı ibüdai olarik mevzu de- 3 Mebde ittihaz olunan sta- tukodan - yögüne kast Yunan teba- asının, etabli numların menafilni hi mayeden ibaret olup Yunamstan diyanet edici bir ye hükümetinin ba müzakerata neden dolayı ve masl. girişmiş ol. duğunu ve bu hükümetin bizzat kendi tebaası lehine ne gibi temi- den ve mevcu muahedat ve iliği | matebeki ne bir misali bittabi mev. teahhüdatı biturmamika a etmeleri” HABERLER Evkafın ıslahı Bir komisyon muta- hassısın raporunu tetkik ediyor 2 Ankara, 22 (vak) Ev ke umum müdürü Niyaz Diyu- bekir meb'usu Rüştü, şuri yı devlet — azılarından dit Beylerden müteşekkil. bir kö- »ih maddi müşkülütne hatta sefale- tini mümkün mertebe tahfif için vazıyet mecburiyetinde kalmış be- lundüğu © emvali karşılıklı olmak rada tekrar fayda bulmaktadır. Zaten bu vaziyet keyliyetinde Yunan hükümetinin. teabüdatinm ve #ndei erval için tayin edilmiş olan mühletin çoktan geçmiş olmasina rağmen alâkadarların o bakı metali bini © yerine getirmamiş olması da esash amil teşkil etmiştir. Yunün hükümeti Türk emuhtıra- sında münderiç delaili tahlil eder. ken hakem meselesine mültedair İzahata mebain teşkil eden ve Ankara müzakeratının. inkıta ile edilecektir... gi hasul bulan hukuk! ve fili vaziyeti tayinler gönteren İlkri esasiye nüfuz etme- Maliyede # Ni MM ir Türkiye Cümkuriyai Kükümci | güne muavin B münazaunlih mukata ve hella tayin edildi Ankıra müzakerannın heyeti umu- Ankara 72 akı) Ma li miyesine tanllik edecek bir tahki- | İiye nakit İmir Tüz min bizzarur iş bu müzakeratı akim üne tayin çig bırakmağı “kendi. hatası sebebiyet müdürü vermiş olan taralın tayidine mün- hasir. kalacağı, ve. böyle bir netice: nin her türlü ameli emahiyetlen ari olacağı kanaatinde idi, Diğer taraltan müzakeretın inki- tal, iş bu müzakerat esasında der- piş olunan şekli hal üzerinde te- vakkufa imkön bırakmadığı için mübadele meselesine (artık yalaiz iki memleket beyninde mevcut bu. İınan uhut ve mukavelât hâkim ta olmak ve tetkik edilecek hal suret eri bu taahbüdatın muayyen bu- dutları dahilinde kalmak lizim idi İş böyle olunca ve diğer taralan hükmln © ancak muayyen bir mev zva tasllük edebilecekği nazan dik- kate alınınca Yunan hükümetinin mübadelei ahali emrinden mütetel. İt messilin heyeti mecmuasınn maahedat haricinde tahkim suretile tesviyesne mitteallik bulunan — tek- inin kukukan bah! ve filen gayri kabili tatbik bir teklif olduğu te zahir eder. filhakika Yunan bükü. metinin telâkkiri muahedat ve iti Mfoha mevcut ahkâmin yerine ka- im olacak yeni ahkâm taharrisine mütedair bulunan messiyi hakeme arsetmek gayesini takip etmektedir. | sini mesi Halbuki Yunan hökümet! de tasdik eder ki mukaveldtin bu. veçhile ta- diline ancak her iki devlet salâhi- yettardır. ve bu tadil mütekebil fedakörkklar ve sühületler Gan üzerinde müstenit müzakerat ile kabili hasuildür. Beynelmilel mâhiyeti niz bir #lâfnamenin tadil ve tagyirine ber rediler müzakeratın yerine bir hz kem ikamesi keyfiyetinin me: bir t t i 1 Hİ iE : kt tL t ii i gi i i il ik i EŞ EE İH çi e i ; i H 3 ” f i Ü i FER çi i çi hi iç i t cut değildir. Türkiye ahdi. rejimden ihtiyaca» ta tekabül eimiyen ve maddeten tatbik. edilmiyecek hiç bir makta bulunmadığı kanatında olduğunu dalma ityan etmiştir... Türkiye her hangi taahhüt veya küller deruhte emiş olduğu noktalarda bu rejimi tamamile enbik etmiye -iy bu tat ikin kendisi için gayet büyük | velensmenin müşkülüki dei olduğnu bilmeklekle | ceği tedebiri beraber - hazır idi, Ve her zaman | kavelensmenin hazırdır. Türkiye Cümhuriyeti küs | cümle mesaide i ikili i tx i i i 7 2 i ii ii T ii ti t çi t k ii kümetinin bazan ahkâmı mevende. | sosunda s8si ( ; İ ah elite» rarlara ve onların götikçe artan di da b salli ti ef alimına nihayet vermiye müstenit bir buzı o tesviye o bulmak idi Yunanlstanca ihizam edilen şekildeki ag hakem için yapilsczk talıkimname;. im tamam yg bi abd, tart ber- İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: